Search result for

sta

(207 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sta-, *sta*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
stalkingstalking

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
starbucksStarbucks is a international coffee retail chain company,based in Seattle, Washington, United States Starbucks คือชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ขายกาแฟ,มีสาขามากมายในต่างประเทศ. เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่เมือง Washington, United States

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
status quo (n from Latin :stātu quō ) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.

English-Thai: Longdo Dictionary
stand(vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., bear
staple(n) ลวดเย็บกระดาษ
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
stat(abbrev) 1) สถิติ ย่อมาจาก statistics 2) อย่างเฉียบพลัน, ทันทีทันใด ย่อมาจากภาษาพูดที่ว่า sooner than already there
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, R. espresso
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
installment(n) เงินผ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stab[VT] แทง, See also: ทิ่ม, จิ้ม, แยง, Syn. knife, pierce, thrust
stab[N] การแทง, See also: การทิ่ม, การจิ้ม, Syn. jab, prick, puncture
stab[N] การวิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. severe criticism
stab[N] ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน, Syn. sting, twinge
stab[N] ความพยายาม, Syn. attempt, endeavour, try
stag[N] กวางตัวผู้, See also: กวางตอนตัวผู้, Syn. buck, deer, hart
stag[N] ผู้ชายที่ออกงานสังคมโดยไม่มีผู้หญิงเป็นคู่ (คำไม่เป็นทางการ)
stag[N] สัตว์ตัวผู้ที่ตอนแล้ว, Syn. buck
stag[ADJ] สำหรับผู้ชายเท่านั้น (คำไม่เป็นทางการ)
stag[ADV] โดยไม่มีคู่มาด้วย (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
stabilise(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabiliser(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stability(สทะบิล'ลิที) n. ความมั่นคง, Syn. steadiness,poise
stabilize(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabilizer(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stable(สเท'เบิล) adj. มั่นคงn. โรงม้า,คอกวัว,คอกสัตว์,vt. ใส่ไว้ในคอก, See also: stableness n. stably adv., Syn. firm,fixed,sturdyf
stable boyn. เด็กเลี้ยงม้า,เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก
stableman(สเท'เบิลเมิน,-แมน) n. ชายเลี้ยงม้า,ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก pl. stablemen
stably(สเท'บลี) adv. อย่างมั่นคง, Syn. firmly,steadily

English-Thai: Nontri Dictionary
stab(vt) ทำร้าย,แทง,ทำลาย,ทิ่ม,จิ้ม
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
stabilization(n) การทำให้มีเสถียรภาพ,การทำให้คงที่,การทำให้มั่นคง
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้มีเสถียรภาพ
stable(adj) มีเสถียรภาพ,คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
stable(n) โรงม้า,คอกม้า,คอกสัตว์
stable(vt) เอาเข้าคอก
staccato(adj) ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สัมพันธ์กัน
stack(n) กองข้าว,กองฟาง,กองหญ้า,กองฟืน,ซุ้มปืน
stadium(n) สนามกีฬา,กรีฑาสถาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stabileประติมากรรมสถิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilisation clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilityเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stability clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ มีความหมายเหมือนกับ stabilisation clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizationการทำให้มีเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilizationการรักษาเสถียรภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilization clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilization fundกองทุนรักษาเสถียรภาพเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stabiliser or Stabilizer1. (ยาง) สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่มีอยู่หรือเติมลงไปในยางดิบ เพื่อรักษาสมบัติให้ดีเท่าหรือใกล้เคียงค่าเดิมระหว่างการทำให้แห้ง กระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 2.(น้ำยาง)สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเติมลงไปในน้ำยางเพื่อป้องกันการรวมตัวหรือ จับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือการผสมสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Stabilityเสถียรภาพ [TU Subject Heading]
Stability เสถียรภาพ
ความสามารถของสารใด ๆ เช่น น้ำเสีย สารเคมี หรือสลัดจย่อยแล้วในการต้านทานการเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ย่อยสลายต่อไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอาหารที่จะย่อยต่อไป หรือมีเพียงเล็กน้อย ; สภาวtของช่องน้ำหรือทางน้ำ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนเกิดขึ้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในช่วงต่างๆ ของปี; ความสามารถของโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่นเขื่อนหรือผนังกั้น ซึ่งต้านทานการเคลื่อนไหว [สิ่งแวดล้อม]
Stabilizationการปรับเสถียร
การรักษาระดับปริมาตรอัตราการไหลหรือสภาพอื่นๆให้คงที่ ; ในการลดความกระด้างของน้ำโดยไลม์โซดา หมายถึง กระบวนการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดตะกรันน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ; ในการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการที่ทำให้สมบัติของน้ำคงที่ก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เช่น บ่อปรับเสถียร ; ในการควบคุมการกัดเซาะหมายถึง การสร้างกำแพงน้ำ สร้างแนวป้องกันริมฝั่งโดยการปลูกพืชคลุมให้รากยึดดินหรือวิธีอื่นๆ ; ในการควบคุมการกัดกร่อน หมายถึง การปรับค่าพีเอชของน้ำเพื่อรักษาสมดุลคาร์บอเนตที่จุดอิ่มตัว [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization การปรับเสถียร , การปรับเสถียร
ความหมายที่ใช้กับหลุมฝังกลบขยะ หมายถึง การทำให้เกิด 1) การสลายตัวของสารอินทรีย์จนมีสภาพคงตัว 2) การทรุดตัวของหลุมฝังกลบจนถึงระดับที่ไม่เปลี่ยนแปลง 3) การป้องกันดินถูกกัดเซาะโดยการปลูกพืชบนหลุมฝังกลบหรือเนินดิน [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization Lagoon สระปรับเสถียร
สระตื้นสำหรับเก็บน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง อาจจะใช้สำหรับพักน้ำเสียและทำให้เกิดเสถียรภาพของน้ำก่อนปล่อยทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization Pond บ่อปรับเสถียร
บ่อบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติ เช่นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization programmeแผนงานรักษาเสถียรภาพ [เศรษฐศาสตร์]
stable compoundสารประกอบเสถียร, สารประกอบที่อยู่ตัวไม่สลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stable equilibriumสมดุลเสถียร, สมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเอียงจากเดิมแล้วศูนย์กลางมวลของวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้น พลังงานศักย์ของวัตถุมากขึ้น เมื่อเลิกออกแรงกระทำ วัตถุจะกลับมาอยู่ในลักษณะเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stabilizer (n) ขาค้ำยัน
Stack[Sa-tak] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase slang vulgar org uniq ) Baseline
stag (n ) กวางตัวผู้
Stamping die (n ) เครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ
stance (n ) ทีท่า
stand down (n) การหยุดการโจมตี(ปฏิบัติการ)ชั่วคราว
standard[สะแตนดาด] มาตรฐาน
standing army (n) กองทัพประจำการ
Standing Invitation (n jargon ) การออกคำเชิญอย่างถาวร
stanislavski (n) the great acting teacher

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Police stations at midnight make me nostalgic for my youth.สถานีตำรวจตอนกลางคืนทำให้ฉันนึกถึงชีวิตวัยเด็กของฉัน The Serena Also Rises (2008)
I hope you enjoy your stay here.อยู่ในนี้ให้สนุกไปเลยนะ The Serena Also Rises (2008)
She's on stage.อยู่บนเวที The Serena Also Rises (2008)
Jenny, we will start in 10. Are the models ready?เจนนี่ เราจะเริ่มใน 10 นาทีนี้แล้วนะจ๊ะ นางแบบพร้อมมั๊ย The Serena Also Rises (2008)
When'd you start drinking in bars alone?นายเริ่มดื่มที่บาร์คนเดียวตอนไหนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
I-I went out with a guy I can't stand.ผะ ผมออกไปเที่ยวกับผู้ชายที่ผมไม่เคยชอบเลยสักนิด The Serena Also Rises (2008)
Looks like little J. just started her own trend-- wearing a bull's-eye on her back.ดูเหมือนว่าลิตเติล เจ เพิ่งเริ่มสร้างกระแสของเธอ โดยการติดเป้าไว้กลางหลังของตัวเองซะแล้วซิ The Serena Also Rises (2008)
- My sister doesn't dig stalkers.น้องสาวฉันไม่ชอบพวกโรคจิตตามรังความ // จริงๆแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Oh, my god. Those are total movie star seats.โอ้พระเจ้า นั่นมันที่สำหรับพวกซุปเปอร์สตาร์นะ The Serena Also Rises (2008)
- It's only a supporting role, but Harry Dean Stanton is excellent.แต่แฮร์รีี่ ดีน สแตนสันเล่นได้เยี่ยมมาก The Ex-Files (2008)
No, I told her to stay out of this.ไม่ ฉันบอกเธอแล้วว่าอย่ามายุ่งเรื่องนี้ The Ex-Files (2008)
May-maybe--maybe we should stay away from each other for a while.เราควรจะห่างกันซักพัก The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staA baby deer can stand as soon as it is born.
staAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
staAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
staAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
staA broken-down car was standing in the middle of the road.
staA castle stands a little way up the hill.
staAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
staActually it might be a good idea to start right now.
staA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
staA devastating earthquake hit the state capital.
staAdmittance to staff members only.
staA drunk man fell down the stairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยงานรัฐ[N] state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count unit: หน่วยงาน
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าหวาดเสียว[ADJ] thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai definition: ชวนให้หวาดเสียว
มองดู[V] watch, See also: stare, look at, Syn. มอง, ดู, มุ่งดู, Example: หลายคนหันไปมองดูนายทหารที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างพินิจพิจารณา
มลรัฐ[N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เปิดศึก[V] wage war, See also: start fighting, start competing, Example: พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเปิดศึกชิงทำเนียบขาวซึ่งกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนศกหน้า, Thai definition: เริ่มดำเนินการแข่งขัน
อดตาย[V] starve to death, See also: wither, waste away, die, Example: ความแร้นแค้นทำให้ผู้คนอดตายหรือป่วยตายมากมายขึ้น, Thai definition: อดอยากจนตาย
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
ตะเบ๊ะ[V] salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
แทงข้างหลัง[V] betray, See also: stab someone in the back, Syn. หักหลัง, ทรยศ, Example: ที่นี่หากใครชอบแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน ก็จะโดนใบแดงถูกไล่ออก, Thai definition: ทำร้ายบุคคลที่ไว้ใจตัว, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !

CMU English Pronouncing Dictionary
STA    S T AH1
STA    EH1 S T IY1 EY1
STAC    S T AE1 K
STAM    S T AE1 M
STAI    S T AA1 IY0
STAN    S T AE1 N
STAB    S T AE1 B
STAT    S T AE1 T
STAG    S T AE1 G
STAR    S T AA1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sta    (n) (s t ei1 sh @ n)
Stan    (n) (s t a1 n)
stab    (v) (s t a1 b)
stag    (n) (s t a1 g)
star    (v) (s t aa1 r)
stay    (v) (s t ei1)
stabs    (v) (s t a1 b z)
stack    (v) (s t a1 k)
staff    (v) (s t aa1 f)
stage    (v) (s t ei1 jh)

German-Thai: Longdo Dictionary
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ,ประเทศ, มลรัฐ (หรือชุมนุมชนที่มีการปกครองเดียวกัน) เช่น Die Europäische Gemeinschaft (EG) besteht aus zwölf Staaten.
Staaten(n) |pl.|, See also: der Staat
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ
Staatsbürger(n ) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an. , See also: R. die Staatsbürgerin
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ
Staatvertrag(n) |der, pl. Staatverträge| สัญญาระหว่างประเทศ, สนธิสัญญา
Stachel(n) |der, pl. Stacheln| หนาม หรือ เหล็กไนสัตว์ ตัวอย่างเช่น die Stacheln eines Kaktus = หนามต้นกระบองเพชร หรือ die Stacheln eines Igels = หนามตัวเม่น, See also: S. der Dorn (เฉพาะพืช)
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
Stacheldraht(n) |der, pl. Stacheldrähte| ลวดหนามที่ใช้ทำรั้ว หรือสำหรับใช้ในกรณีมีการประท้วงเกิดขึ้น เช่น der Stacheldrahtzaun = รั้วลวดหนาม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stadion (n das ) สนามกีฬา
Stammesgeschichte {f} | Stammesgeschichten {pl} (adj ) ระบบเชื้อชาติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stammes...tribal [Add to Longdo]
starkes; weiches Lederbuff [Add to Longdo]
starker Rückhalttower [Add to Longdo]
Stadttor {n}city gate [Add to Longdo]
starkes Spaltensummenkriterium [math.]strong column sum criterion [Add to Longdo]
Staatskörper {m}body politic [Add to Longdo]
Staat {m} | assoziierter Staat | souveräner Staatstate | associated state | sovereign [Add to Longdo]
Staat {m} | Staaten {pl}country; nation | countries; states [Add to Longdo]
Staatenbund {m}confederation [Add to Longdo]
Staatenbündnis {n}confederation of states [Add to Longdo]
Staatenlose {m,f}; Staatenloserstateless person [Add to Longdo]
Staatsakt {m} | Staatsakte {pl}act of state | acts of state [Add to Longdo]
Staatsaktion {f}great fuss [Add to Longdo]
Staatsangehörige {m,f}; Staatsangehörigernational subject [Add to Longdo]
Staatsangehörige {m,f}; Staatsangehöriger | Staatsangehörigen {pl}national | nationals [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一节诗[yī jié shī, ㄧ ㄐㄧㄝˊ ㄕ, / ] stanza [Add to Longdo]
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, ] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest [Add to Longdo]
不新鲜[bù xīn xiān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, / ] stale [Add to Longdo]
不锈钢[bù xiù gāng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˋ ㄍㄤ, / ] stainless steel [Add to Longdo]
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] stand side by side; be juxtaposed [Add to Longdo]
主序星[zhǔ xù xīng, ㄓㄨˇ ㄒㄩˋ ㄒㄧㄥ, ] star in the main sequence (astron.) [Add to Longdo]
事势[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, / ] state of affairs [Add to Longdo]
亚利桑纳州[Yà lì sāng nà zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] state of Arizona [Add to Longdo]
人员[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel [Add to Longdo]
伊利诺州[Yī lì nuò zhōu, ㄧ ㄌㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄓㄡ, / ] state of Illinois [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
佐官[さかん, sakan] Stabsoffizier [Add to Longdo]
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
元祖[がんそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
元首[げんしゅ, genshu] Staatsoberhaupt [Add to Longdo]
公営[こうえい, kouei] staatlicher_Betrieb, staatliche_Verwaltung, oeffentlicher_Betrieb, oeffentliche_Verwaltung [Add to Longdo]
[ごう, gou] STARK, HART [Add to Longdo]
剛健[ごうけん, gouken] standhaft, -stark, maennlich [Add to Longdo]
劇薬[げきやく, gekiyaku] starke_Arznei, gefaehrliche_Arznei [Add to Longdo]
[く, ku] STAEDTISCHER VERWALTUNGSBEZIRK, DISTRIKT, GEBIET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 STA
     Spanning Tree Algorithm
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 STA
     Static Timing Analysis
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top