Search result for

sprit

(78 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprit-, *sprit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sprite[N] เทพยดา, See also: เทวดา, เทพธิดา, ภูต, นางไม้, Syn. elf, fairy
spritsail[N] ใบเรือที่ขึงบนเสาขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sprit(สพริท) n. เสากระโดงเรือขวาง
sprite(สไพรทฺ) n. ผีสาง,เทพดา, Syn. elf,fairy
spritsail(สพริท'เซล) n. ใบเรือที่ขึงอยู่บนเสากระโดงเรือขวาง
bowsprit(เบา'สพริท) n. เครื่องเสาหัวเรือขนาดใหญ่
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ,สติปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit

English-Thai: Nontri Dictionary
sprite(n) นางไม้,เทวดา,ผี,เทพยดา
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
WATER water sprite(n) พรายน้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Spritzguss {m}; Spritzgussverfahren {n}; Schalenspritz-Stempelguss {m} [techn.]การหล่อขึ้นรูป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not really dressed for ladling, but, um, I could stand by the condiment bar and spritz people with my Chanel.ฉันไม่ได้แต่งตัวมาสำหรับการตักทัพพี แต่ อืม ฉันสามารถยืนแถวเครื่องเคียง และทำให้ผู้คนได้สูดกลิ่นน้ำหอมของฉัน Marry Me a Little (2009)
Just hit me with another spritz of that, would you?ผมมืออาชีพ ฉีดน้ำหอมอีก มาเลย Chuck Versus the Suburbs (2009)
Warlord beats troll, troll beats elf, elf beats water sprite, and basically everything beats enchanted bunny.ขุนศึก ชนะ โทรว์ โทรว์ ชนะ เอลฟ์ เอลฟ์ ชนะ เทพน้ำ และ ธรรมดาทุกอย่างชนะ กระต่ายผู้ลุ่มหลง The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Oh, I... I'm sorry, Galileo drank diet sprite.โอเค ฉันขอโทษ กาลิเลโอดื่มไดเอทสไปร์ท The Boyfriend Complexity (2010)
Just so you know, I gave up sidecars for spritzers.อย่างที่รู้ แม่เปลี่ยนมาดื่มไวน์แทน The Perfect Storm (2010)
You want me to sip Sprite again?พี่กะลังจะบอกว่าให้ฉันกินน้ำแอปเปิ้ลอีกแล้วหรอ Haunters (2010)
I would like a, uh... spritzer.ผมขอ... Spritzer Critical Film Studies (2011)
Also, she thinks you're a spritely, green mythological creature, but I know you're a potato-eating poser, but since Brittany likes having a pet Irish,และเธอก็คิดว่านายเป็นพวกเทพธิดา สัตว์สีเขียวในตำนานอะไรพวกนั้น แต่ฉันรู้ ว่านายต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการกินมันฝรั่ง Pot O' Gold (2011)
Now I know it's a bit of a fixer-upper, could probably use a new coat of paint, a few spritzes of febreze here and there, but you can't tell me that $5,000's not a reasonable price for this beauty.อาจเป็นทาสีใหม่ ขัดล้างตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อย แต่อย่าบอกนะว่า Dreamy (2012)
I just spritzed some of this stuff that Kay sent over in the gift basket.ก็แค่พรมน้ำหอมที่ส่งมาพร้อม กระเช้าของขวัญน่ะ An Embarrassment of Bitches (2012)
How about you lead us to this spritely smorgasbord?ทำไมนายไม่พาเราไปหา แฟรี่บุฟเฟ่ล่ะ Sunset (2012)
The one who touches the Staff of Righteousness shall take up the noble cause, accept the sacred mantle of Ruler of Forest Nymphs and Wood Sprites, and fight for truth and justice throughout the land to the end of their natural days.ผู้ที่แตะต้อง คทาแห่งความเที่ยงธรรม ต้องรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ น้อมรับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งป่านิมฟ์ Confaegion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spritYou're considerate but don't you think you might not need to work a little more at understanding the niceties of the human sprit.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour   FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity   FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ดวงจิต[n.] (dūangjit) EN: mind ; soul   FR: âme [f] ; esprit [m]
หทัย[n.] (hathai) EN: heart   FR: coeur [m] ; esprit [m]
โหง[n.] (hōng) EN: ghost ; spirit ; apparition   FR: esprit[m] ; démon [m] ; fantôme [m] ; spectre [m]
ใจ[n.] (jai) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention   FR: coeur [m] ; esprit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRITE    S P R AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sprit    (n) (s p r i1 t)
sprite    (n) (s p r ai1 t)
sprits    (n) (s p r i1 t s)
sprites    (n) (s p r ai1 t s)
spritsail    (n) (s p r i1 t s ei l)
spritsails    (n) (s p r i1 t s ei l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spritze {f}; Injektion {f}jab [Add to Longdo]
Sprit {m}; Spiritus {m}spirit [Add to Longdo]
Spritzarbeit {f}spatterwork [Add to Longdo]
Spritzasbest {m}sprayed asbestos [Add to Longdo]
Spritzbeton {m}sprayed concrete; shotcrete [Add to Longdo]
Spritzbeutel {m} [cook.]piping bag [Br.]; icing bag [Am.] [Add to Longdo]
Spritzdämmung {f}; Sprühisolierung {f}sprayed insulation [Add to Longdo]
Spritze {f} | Spritzen {pl}syringe | syringes [Add to Longdo]
Spritzenhaus {n} | Spritzenhäuser {pl}fire engine house | fire engine houses [Add to Longdo]
Spritzer {m}squirt [Add to Longdo]
Spritzerei {f}molding [Add to Longdo]
Spritzfahrt {f}; Spritztou {f}; kurze Reise {f} | Spritzfahrten {pl} | ein Spritzfahrt machenhop; spin | hops; spins | to go for a spin [Add to Longdo]
Spritzflakon {m}spray flacon [Add to Longdo]
Spritzgebäck {n}shortbread biscuits; shortbread cookies [Am.] [Add to Longdo]
Spritzgerät {n} | Spritzgeräte {pl}spreader | spreaders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスプリ[, esupuri] (n) esprit (fre [Add to Longdo]
エスプリヌーボー[, esupurinu-bo-] (n) esprit nouveau (fre [Add to Longdo]
スプライト[, supuraito] (n) {comp} sprite [Add to Longdo]
スプリッツァー[, supurittsua-] (n) spritzer [Add to Longdo]
士気[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P) [Add to Longdo]
志気[しき, shiki] (n) determination; esprit de corps [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P) [Add to Longdo]
団の精神[だんのせいしん, dannoseishin] (n) esprit de corps; spirit of the corps [Add to Longdo]
団結心[だんけつしん, danketsushin] (n) esprit de corps [Add to Longdo]
妖精[ようせい, yousei] (n) fairy; sprite; elf; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪碧[xuě bì, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄧˋ, ] Sprite [Add to Longdo]
魍魉[wǎng liǎng, ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ, / ] sprites and goblins; monsters and demons [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] sprite; fairy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprit \Sprit\ (spr[i^]t), v. t. [Akin to G. spritzen,
   spr["u]tzen. See {Sprit}, v. i.]
   To throw out with force from a narrow orifice; to eject; to
   spurt out. [Obs.] --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprit \Sprit\, v. i. [AS. spryttan to sprout, bud. See {Sprout},
   v. i., and cf. {Spurt}, v. t., {Sprit} a spar.]
   To sprout; to bud; to germinate, as barley steeped for malt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprit \Sprit\, n.
   A shoot; a sprout. [Obs.] --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprit \Sprit\, n. [OE. spret, AS. spre['o]t a sprit; spear; akin
   to D. spriet, and E. sprout, sprit, v.t. & i. See {Sprout},
   v. i.] (Naut.)
   A small boom, pole, or spar, which crosses the sail of a boat
   diagonally from the mast to the upper aftmost corner, which
   it is used to extend and elevate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sprit
   n 1: a light spar that crosses a fore-and-aft sail diagonally

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 sprit
   methylatedspirit
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 sprit
   alcohol
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sprit [ʃprit] (n) , s.(m )
   spirit; spirits
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top