Search result for

spot

(150 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spot-, *spot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spot[N] จุด, See also: แต้ม, ดวง
spot[N] จุดด่างพร้อย, See also: รอยด่าง, รอยเปรอะ, รอยเลอะ, Syn. blemish, stain
spot[N] สถานที่, See also: แหล่ง, ที่, ตำแหน่ง, Syn. location, point, site
spot[VT] พบเห็น, Syn. detect, see, sight
spot[VI] ทำให้เป็นจุดด่าง, See also: ทำให้ด่างพร้อย, Syn. spatter, stain
spot[ADJ] ทันทีทันใด, Syn. immediate, prompt, ready
spot[VT] ทำให้เป็นจุดด่าง, See also: ทำให้ด่างพร้อย, Syn. spatter, stain
spotty[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: ไม่คงเส้นคงวา, ไม่แน่นอน, Syn. inconsistent, patchy
spotty[ADJ] เต็มไปด้วยสิว, Syn. pimply
spotty[ADJ] เป็นจุดๆ, See also: เป็นแต้มๆ, Syn. spotted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spot(สพอท) n. จุด,แต้ม,ดวง,หยด,จุดด่าง,จุดดำ,มลทิน,สถานที่,ตำแหน่ง,เงินสด,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณที่ดื่ม,ไฟจ้าสำหรับส่องให้สว่างมาก,ไนท์คลับ,บาร์,สินค้าที่อยู่ vt. ทำให้เป็นจุด,ทำให้เปื้อนเปรอะ,จำได้,กำหนดตำแหน่ง,ทำให้กระจาย,เล็งเป้า,เปื้อน,เปรอะ. adj. ทันที,ฉับพลัน
spot announcementn. การประกาศสั้น ๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ (มักเป็นการโฆษณา)
spot newsn. ข่าวด่วน, Syn. latest news
spot testn. การทดสอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ
spotless(สพอท'ลิส) adj. ไม่มีจุด,ไม่มีแต้ม,ไม่มีรอยเปรอะเปื้อน,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์, See also: spotlessness n.
spotlight(สพอท'ไลทฺ) n. ไฟฉายสว่างจ้า,แสงสว่างจ้าจากไฟฉายแรงสูง,จุดสนใจของประชาชน. vt. ฉายส่องด้วยไฟฉายแรงสูง,ทำให้เห็นชัด,ทำให้เด่นชัด,เรียกร้องความสนใจ,ย้ำ,เน้น, Syn. highlijght,accent,feature
spotted(สพอท'ทิด) adj. เป็นจุด,เป็นแต้ม,เปื้อน,เปรอะ,มีมลทิน., See also: spottedness n., Syn. sullied,blemished
spotty(สพอท'ที) adj. เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,มีรอยเปรอะเปื้อน,มีรอยด่างพร้อย,ไม่ได้มาตรฐาน,ไม่เข้าเกณฑ์,ไม่แน่นอน,เอาแน่ไม่ได้., See also: spottily adv. spottiness n., Syn. irregular
blindspot(ไบล'สพอท) n. จุดบอด,จุดบอดบนเรตินา,เรื่องที่ไม่รู้มาก่อน
despot(เดส'เพิท) n. ผู้กดขี่,ทรราชย์,นักเผด็จการ, See also: despotism n., Syn. tyrant

English-Thai: Nontri Dictionary
spot(n) จุด,ตำแหน่ง,ตำบล,ที่,แห่ง,เงินสด,มลทิน
spot(vi) เป็นที่ๆ,เป็นจุดๆ,เปื้อน,เปรอะ
spot(vt) หยด,ทำให้เป็นจุดๆ,กำหนดตำแหน่ง,ชำระด้วยเงินสด
spotlight(n) สายตาของประชาชน,ไฟฉาย,จุดสนใจ
spotted(adj) เป็นดวงๆ,มีข้อด่างพร้อย,ด่าง,มีมลทิน
despot(n) ผู้กดขี่,นักเผด็จการ,ทรราชย์
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช,อำนาจเผด็จการ,ระบอบเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spotจุด, จุดเปื้อน [ใช้กับรหัสแท่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spot weldingการเชื่อมจุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spot, acousticจุดรับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, Bitot'sเกล็ดกระดี่ (ที่ตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, blindจุดบอด (ในจอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, coldจุดรับเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, deafจุดหนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, temperatureจุดรับอุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, warmจุดรับร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, yellow; macula luteaจุดเหลือง (จอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spot Marketตลาดการค้าน้ำมัน
ตลาดการค้าน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันนานาชาติ ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้ทันทีในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน [ปิโตรเลี่ยม]
Spot Market ตลาดซื้อขายทันที
ตลาดสินค้าหรือเงินตราที่มีการซื้อขาย และส่งมองกันโดยทันที แตกต่างจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า (ดู Forward) ซึ่งการซื้อขายสินค้าหรือเงินตราจะเกิดขึ้นจริงตามวันที่กำหนดในอนาคต ราคาของสินค้าหรือเงินตราที่แตกต่างกันในตลาดซื้อขายทันที และราคาซื้อขายล่วงหน้าก็คือ อัตราดอกเบี้ยและการเก็งกำไรที่เกิดขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Spot Purchaseการจัดซื้อน้ำมันจากตลาดจร [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
SPOT (slang ) (เขียนตัวใหญ่ทั้งหมด) ให้ยืมเงิน
spot lightจุดที่น่าสนใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spot-on.ถูกเผง Pilot: Part 2 (2004)
Spotted--little Jenny Humphreyข่าวด่วน--ลิตเติลเจ New Haven Can Wait (2008)
Oh, I should have given my spot to her.ฉันควรจะให้ที่ตรงนั้นกับเธอ New Haven Can Wait (2008)
Spotted-- upper east side beautyแอบเห็น สาวงามแห่งอัพเปอร์ อีสต์ไซด์ Pret-a-Poor-J (2008)
Spotted at minh--jenny humphrey buying 16 yards of tulle.แอบเห็นที่มิน - - เจนนี่ ฮัมฟรีย์ กำลังซื้อผ้า 16 หลา There Might be Blood (2008)
Spotted-- bass taking the bait...แอบเห็น แบส พูดอยู่กับเหยื่อ There Might be Blood (2008)
What? Spotted at the palace-- nate archibald and little j.แอบเห็น เนท อาร์ชิบอล์ กับ ลิตเติ้ล เจ ที่ พาเลซ There Might be Blood (2008)
I'm--i'm gonna go look for nate. He's taller and easier to spot.ผมจะไปตามหาเนท เขาตัวสูงแล้วก็มองเห็นง่าย There Might be Blood (2008)
You missed a spot.เธอลืมทำความสะอาดจุดนึงนะ Odyssey (2008)
I didn't realize Lex's secretarial staff could spot a speck of dust from across the room.ฉันเพิ่งรู้ว่าเลขาของเล็กซ์ สามารถมองเห็นฝุ่นข้ามห้องได้ Odyssey (2008)
How am I gonna place the leads in the exact spot on the right ventricle without fluoroscopy?ฉันจะนำไปสู่จุดที่ถูกต้องได้อย่างไร หัวใจห้องขวาล่าง ไม่มีเครื่องfluoroscopy The Itch (2008)
Checkbook balanced, place spotless.บันทึกความสมดุลของสถานที่ ดูเป็นจุดๆ Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spotThere were some ink spots on the book jacket.
spotDid Spot go, too?
spotBob was always in a tight spot with the police.
spotThere were ten police officers on the spot.
spotThe restaurant is a pleasant out-of-the-way spot in New York.
spotThe detective took down his testimony on the spot, word for word.
spotGood grief! I had no idea you had been placed in such a tight spot.
spotI have a round bald spot on my head.
spotHe understands everything right on the spot.
spotI can't make a decision on the spot. I'll have to talk to my boss first.
spotI paid him on the spot for his work.
spotI can spot you from a distance with your long, white hair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่างดวง[ADJ] spotted, See also: mottled, dotted, dappled, Example: ทำอย่างไรฉันถึงจะลบรอยด่างดวงที่ผ้าพวกนี้ได้, Thai definition: ที่เป็นดวงหรือเป็นจุดขาวผิดกับสีพื้น, ที่มีสีจางกว่าสีเดิมเป็นแห่งๆ
พร้อย[ADJ] spotted, See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled, Syn. ด่าง, Example: แม่ใช้แป้งผสมน้ำอบไทยประเป็นลายพร้อยไว้ทั่วตัวเพื่อคลายร้อนยามนอน, Thai definition: ประไปทั่ว, ลายกระเป็นจุดประปราย
ลายพร้อย[ADJ] spotted, See also: full of stains, Example: ฉันเห็นนกสีดำปี๋กำลังบินโฉบไล่นกตัวลายพร้อย, Thai definition: ที่เต็มไปด้วยลายประไปทั่ว
อ่อง[ADV] spotlessly, See also: immaculately, Syn. เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, Example: เหตุไฉนรถราคันใหม่เอี่ยมอ่องราคาเรือนแสนเรือนล้านจึงถูกฉกฉวยเอาไปจากลานจอดรถศูนย์การค้าอย่างง่ายดาย, Thai definition: ผุดผ่อง, เปล่งปลั่ง
เอี่ยมอ่อง[ADJ] cleanly, See also: spotlessly, Syn. สะอาด, สดใส, Example: ห้องน้ำสาธารณะนั้นไม่สะอาดเอี่ยมอ่อง เจริญตาเจริญใจเท่าใดนัก
แต้ม[N] dot, See also: spot, Thai definition: รอยหรือจุดที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
ที่[N] land, See also: spot, lot, Syn. ที่ดิน, Example: ช่วงเศรษฐกิจดี แม่ซื้อที่เอาไว้หลายแปลง, Count unit: แปลง, ผืน
ที่เกิดเหตุ[N] scene, See also: spot where the accident happened, Syn. จุดเกิดเหตุ, Example: ประชาชนมามุงดูในที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมาก, Count unit: ที่, แห่ง
รอยด่าง[N] blemish, See also: spot, Example: การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เป็นการเลือกตั้งที่สกปรก ซึ่งเป็นกลายเป็นรอยด่างของรัฐบาล
กระดำกระด่าง[ADJ] spotted, See also: stained, dirty, mottled, speckled, Syn. ดำๆ ด่างๆ, Example: กางเกงเขามีรอยเปื้อนกระดำกระด่าง, Thai definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
ชะมดแผงสันหางดำ[n. exp.] (chamot phaēng san hāng dam) EN: Large-spotted Civet   
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot   FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]
แห่ง[n.] (haeng) EN: place ; location ; spot ; stop ; point   FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
เอี่ยมอ่อง[adv.] (īem-ǿng) EN: cleanly ; spotlessly   
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot   FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOT    S P AA1 T
SPOTS    S P AA1 T S
SPOTO    S P OW1 T OW0
SPOTTY    S P AA1 T IY0
SPOTTS    S P AA1 T S
SPOTTED    S P AA1 T AH0 D
SPOTTER    S P AA1 T ER0
SPOTTING    S P AA1 T IH0 NG
SPOTLESS    S P AA1 T L AH0 S
SPOTTERS    S P AA1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spot    (v) (s p o1 t)
spots    (v) (s p o1 t s)
spotty    (j) (s p o1 t ii)
spotted    (v) (s p o1 t i d)
spotter    (n) (s p o1 t @ r)
spotless    (j) (s p o1 t l @ s)
spotters    (n) (s p o1 t @ z)
spottier    (j) (s p o1 t i@ r)
spotting    (v) (s p o1 t i ng)
spotlight    (v) (s p o1 t l ai t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeschäft {n}spot business [Add to Longdo]
sofortige Bezahlung {f} | gegen sofortige Bezahlungspot cash | for spot cash [Add to Longdo]
Fleck {m} | Flecken {pl} | Flecken bekommen; schmutzen | ein schönes Fleckchen Erdespot | spots | to spot | a lovely spot [Add to Longdo]
Fleckenreiniger {m}; Fleckentferner {m} | Fleckenreiniger {pl}spot remover | spot removers [Add to Longdo]
Fleckenreinigung {f} | Fleckenreinigungen {pl}spot remove | spot removes [Add to Longdo]
Höhenangabe {f}spot height [Add to Longdo]
Kassageschäft {n}spot transaction [Add to Longdo]
Kassakurs {m} | Kassakurse {pl}spot price | spot prices [Add to Longdo]
Kassalieferung {f} | Kassalieferungen {pl}spot delivery | spot deliveries [Add to Longdo]
Kassapreis {m}spot price [Add to Longdo]
Klemme {f}; Schwulität {f} | in der Klemme sitzen; in Schwulitäten sein | in der Klemme | in der Klemme sitzen | in der Klemme sein (sitzen) | in der Klemme sitzen | in der Klemme sitzenspot | to be in a spot | in deep water | to be in a tight squeeze | to be in a fix | to be in the tight corner | to be up a gum tree [Add to Longdo]
Makel {m} (an)spot (on) [Add to Longdo]
Objektmessung {f} [photo.]spot meter [Add to Longdo]
Punktschweißung {f}spot welding [Add to Longdo]
Schweißpunkt {m}spot weld [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ぼつぼつ[, botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
ぽつぽつ[, potsupotsu] (adv,n) (on-mim) bit by bit; piece by piece; spots; pimples [Add to Longdo]
アイスポットクテノポマ[, aisupottokutenopoma] (n) eyespot ctenopoma (species of freshwater fish, Ctenopoma ocellatum) [Add to Longdo]
アイスポットシクリッド[, aisupottoshikuriddo] (n) eye-spot cichlid (Cichla spp.); peacock bass [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated, #5,974 [Add to Longdo]
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer, #15,051 [Add to Longdo]
洁白[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, / ] spotlessly white; pure white, #15,332 [Add to Longdo]
斑点[bān diǎn, ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] spot; stain; speckle, #16,501 [Add to Longdo]
聚光灯[jù guāng dēng, ㄐㄩˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, / ] spotlight, #41,573 [Add to Longdo]
斑海豹[bān hǎi bào, ㄅㄢ ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, ] spotted seal (Phoca largha) [Add to Longdo]
斑疹热[bān zhěn rè, ㄅㄢ ㄓㄣˇ ㄖㄜˋ, / ] spotted fever [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スポット[すぽっと, supotto] spot [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch [Add to Longdo]
地点[ちてん, chiten] spot, point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spot \Spot\ (sp[o^]t), n. [Cf. Scot. & D. spat, Dan. spette, Sw.
   spott spittle, slaver; from the root of E. spit. See {Spit}
   to eject from the mouth, and cf. {Spatter}.]
   1. A mark on a substance or body made by foreign matter; a
    blot; a place discolored.
    [1913 Webster]
 
       Out, damned spot! Out, I say!     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A stain on character or reputation; something that soils
    purity; disgrace; reproach; fault; blemish.
    [1913 Webster]
 
       Yet Chloe, sure, was formed without a spot. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A small part of a different color from the main part, or
    from the ground upon which it is; as, the spots of a
    leopard; the spots on a playing card.
    [1913 Webster]
 
   4. A small extent of space; a place; any particular place.
    "Fixed to one spot." --Otway.
    [1913 Webster]
 
       That spot to which I point is Paradise. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       "A jolly place," said he, "in times of old!
       But something ails it now: the spot is cursed."
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A variety of the common domestic pigeon, so called
    from a spot on its head just above its beak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.)
    (a) A sciaenoid food fish ({Liostomus xanthurus}) of the
      Atlantic coast of the United States. It has a black
      spot behind the shoulders and fifteen oblique dark
      bars on the sides. Called also {goody}, {Lafayette},
      {masooka}, and {old wife}.
    (b) The southern redfish, or red horse, which has a spot
      on each side at the base of the tail. See {Redfish}.
      [1913 Webster]
 
   7. pl. Commodities, as merchandise and cotton, sold for
    immediate delivery. [Broker's Cant]
    [1913 Webster]
 
   {Crescent spot} (Zool.), any butterfly of the family
    {Melitaeidae} having crescent-shaped white spots along the
    margins of the red or brown wings.
 
   {Spot lens} (Microscopy), a condensing lens in which the
    light is confined to an annular pencil by means of a
    small, round diaphragm (the spot), and used in dark-field
    illumination; -- called also {spotted lens}.
 
   {Spot rump} (Zool.), the Hudsonian godwit ({Limosa
    haemastica}).
 
   {Spots on the sun}. (Astron.) See {Sun spot}, ander {Sun}.
 
   {On the spot}, or {Upon the spot}, immediately; before
    moving; without changing place; as, he made his decision
    on the spot.
 
       It was determined upon the spot.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stain; flaw; speck; blot; disgrace; reproach; fault;
     blemish; place; site; locality.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spot \Spot\, v. i.
   To become stained with spots.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spot \Spot\ (sp[o^]t), a.
   Lit., being on the spot, or place; hence (Com.), on hand for
   immediate delivery after sale; -- said of commodities; as,
   spot wheat.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spot \Spot\, v. t. [imp. & p. p. {Spotted}; p. pr. & vb. n.
   {Spotting}.]
   1. To make visible marks upon with some foreign matter; to
    discolor in or with spots; to stain; to cover with spots
    or figures; as, to spot a garment; to spot paper.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark or note so as to insure recognition; to recognize;
    to detect; as, to spot a criminal. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. To stain; to blemish; to taint; to disgrace; to tarnish,
    as reputation; to asperse.
    [1913 Webster]
 
       My virgin life no spotted thoughts shall stain.
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       If ever I shall close these eyes but once,
       May I live spotted for my perjury.  --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {To spot timber}, to cut or chip it, in preparation for
    hewing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spot
   n 1: a point located with respect to surface features of some
      region; "this is a nice place for a picnic"; "a bright spot
      on a planet" [syn: {topographic point}, {place}, {spot}]
   2: a short section or illustration (as between radio or tv
     programs or in a magazine) that is often used for advertising
   3: an outstanding characteristic; "his acting was one of the
     high points of the movie" [syn: {point}, {spot}]
   4: a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek" [syn:
     {smudge}, {spot}, {blot}, {daub}, {smear}, {smirch}, {slur}]
   5: a small contrasting part of something; "a bald spot"; "a
     leopard's spots"; "a patch of clouds"; "patches of thin ice";
     "a fleck of red" [syn: {spot}, {speckle}, {dapple}, {patch},
     {fleck}, {maculation}]
   6: a section of an entertainment that is assigned to a specific
     performer or performance; "they changed his spot on the
     program"
   7: a business establishment for entertainment; "night spot"
   8: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   9: a slight attack of illness; "he has a touch of rheumatism"
     [syn: {touch}, {spot}]
   10: a small piece or quantity of something; "a spot of tea"; "a
     bit of paper"; "a bit of lint"; "I gave him a bit of my
     mind" [syn: {spot}, {bit}]
   11: a mark on a die or on a playing card (shape depending on the
     suit) [syn: {spot}, {pip}]
   12: a lamp that produces a strong beam of light to illuminate a
     restricted area; used to focus attention of a stage
     performer [syn: {spotlight}, {spot}]
   13: a playing card with a specified number of pips on it to
     indicate its value; "an eight-spot"
   14: an act that brings discredit to the person who does it; "he
     made a huge blot on his copybook" [syn: {blot}, {smear},
     {smirch}, {spot}, {stain}]
   v 1: catch sight of [syn: {descry}, {spot}, {espy}, {spy}]
   2: detect with the senses; "The fleeing convicts were picked out
     of the darkness by the watchful prison guards"; "I can't make
     out the faces in this photograph" [syn: {spot}, {recognize},
     {recognise}, {distinguish}, {discern}, {pick out}, {make
     out}, {tell apart}]
   3: mar or impair with a flaw; "her face was blemished" [syn:
     {blemish}, {spot}]
   4: make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth"
     [syn: {spot}, {fleck}, {blob}, {blot}]
   5: become spotted; "This dress spots quickly"
   6: mark with a spot or spots so as to allow easy recognition;
     "spot the areas that one should clearly identify"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPOT
     Smart Personal Object Technology (MS, Internet)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 spot [spɔt]
   mockery
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top