Search result for

spezialist

(60 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spezialist-, *spezialist*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spezialist มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spezialist*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SPECIALIST:SPEZIALISTA.I. Artificial Intelligence (2001)
They brought in top experts - we've no others. The concert will be an acoustic experiment that'll make our name at home' and Poland famous abroad.Die besten Spezialisten Europas, wir haben nur solche, ermöglichen ein technisch-akustisches Experiment, das unsere Stadt landesweit, und Polen weltweit berühmt macht. The Conductor (1980)
An amazing actress, she has no time accomplice Alexander.Als europäische Spezialistin für Hochstapelei war sie des Öfteren Alexandres Komplizin. Le guignolo (1980)
- Not my branch. Ask a specialist.Fragen Sie einen Spezialisten. Bad Timing (1980)
- I'm a systems analyst.- Spezialist in Systemanalyse. The Final Countdown (1980)
The man I have in mind is more of a specialist in this line.Der Mann, an den ich denke, ist ein SpezialistThe Hunter (1980)
We have a team of engineers there, but it'll take hours before they can get it working again, with luck.Wir haben Spezialisten hingeschickt, aber die Reparatur wird Stunden dauern. Wenn es gut läuft. Nightmare City (1980)
- Smoke and flame specialist.- Rauch- und Flammenspezialistin! Private Benjamin (1980)
My M. O. S. Is Purchasing Specialist the one job I've trained for all my life.Ich bin Einkaufsspezialist das habe ich mein Leben lang gelernt. Private Benjamin (1980)
Froyke, go get her. - Why me?Du bist doch SpezialistHot Bubblegum (1981)
Specialists from Europe... Interpol, will help organize it in conjunction with Federal funding.Spezialisten aus Europa, Interpol, helfen es organisieren mit staatlicher Unterstützung. Nighthawks (1981)
Specializations, surgery, gynecology or dermatology, urology and disorders of the myocardial.Bundesinspektor für das Gesundheitswesen. Chirurg, Gynäkologe, Zahnmediziner, Urologe und HerzspezialistBuddy Goes West (1981)
The second time I did a tour, my wife had skipped off with some computer programmer.Nach meiner zweiten Dienstzeit lief meine Frau mit einem Computerspezialisten weg. Outland (1981)
Do you have a Iicence for this?Bist du Spezialist hierfür? Thief (1981)
- It's like seeing two different doctors, getting different opinions, a bone specialist and a blood specialist.- Es wäre, als hätten Sie zwei Ärzte einen Knochenspezialisten und einen Blutspezialisten. The Entity (1982)
You have a choice right.Da bin ich SpezialistBomber (1982)
He specialises in Dr Johnson and she teaches Boswell.Er ist Spezialist für Dr. Johnson, sie lehrt Boswell. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
A lot of rumours going around about... torture and specialists.Es gab viele Gerüchte über... Folter und Spezialisten. Missing (1982)
A few nights on his back under a specialist and he'll be like new.Ein paar Nächte unter einem Spezialisten und er ist wieder wie neu. Victor Victoria (1982)
We specialize in sleep here.Wir sind Spezialisten für Schlaf. A Good Night's Steele (1983)
The chiropodist?Der FußspezialistThe ACM Kid (1983)
I'm a specialist in hybrids.Ich bin Spezialistin für Hybride. Dark Habits (1983)
At this moment, my colleagues think I'm in the office of a leading blood specialist, but I decided instead to come here.Meine Kollegen denken, dass ich gerade in der Praxis eines Blutspezialisten bin, aber ich bin hierher gekommen. The Hunger (1983)
I don't think nostalgia Is the right instinctEin AußendienstspezialistThe Osterman Weekend (1983)
No, no, what?Der EnthüllungsspezialistThe Osterman Weekend (1983)
When it comes to electronics, Exhaust Pipe here is the specialist.Geht es um Elektronik, ist Auspuff hier der SpezialistWinners & Sinners (1983)
Theoretical information science?Ein Spezialist für Computertechnik? The Lift (1983)
There are specialists who'll make you talk.Spezialisten werden dich schon zum Sprechen bringen. Teil 4 (1984)
I will make the following proposal:Augenspezialisten vereinbart. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag: Teil 5 (1984)
- You're my specialists.- Ihr seid mir Spezialisten. Teil 5 (1984)
Especially, because your father is a specialist in his area.Insbesondere, weil dein Vater ein Spezialist auf seinem Gebiet ist. Teil 5 (1984)
I'm a specialist, B.A. Specialists are delicately tuned.Ich bin ein Spezialist. Spezialisten sind sensibel ausgebildet. Semi-Friendly Persuasion (1984)
The crew consists of an in-flight systems specialist in the electronic data command center to monitor turbine temperatures, fuel and lubricant pressure, rotor synchronization, all on board flight systems.Die Crew besteht aus einem Flugsystem-Spezialisten, der die Daten auswertet. Er überwacht die Turbinen, Treibstoff, Öldruck, Rotor- Synchronisation und alle Flugsysteme. Shadow of the Hawke (1984)
The 2nd crewman is a counter-measure specialist.Der zweite Mann ist ein AbwehrspezialistShadow of the Hawke (1984)
You won't believe this, but I couldn't have offered you this car yesterday. Just took her in trade from my own grandmother.Unsere ausgebildeten Spezialisten haben es sehr gründlich überprüft. A Good Knight's Work (1984)
There is something that's puzzling me though. What?Nur einem Spezialisten gelang es, sie zu züchten. Dead of Knight (1984)
I've checked you out thoroughly. And, Peter, you're the premier wireman.Peter, du bist der beste Spezialist für Alarmanlagen. Knight of the Drones (1984)
I guess I was just so busy with the house... and getting Mindy to ballet and tennis lessons after school- and Danny has soccer and his allergist- that I guess that I just didn't pay enough attention to Donald.Mindy hat Ballett und Tennis. Danny hat Fußball und seinen Allergiespezialisten. Da habe ich Donald vernachlässigt. Steele Sweet on You (1984)
Barkhov is a computer and communications specialist.Barkhov ist ein Computer- und KommunikationsspezialistPlaying Possum (1984)
My personal preparation specialist.Das ist Rodrigo. Mein persönlicher Spezialist für die Zubereitung. Visitor's Choice (1984)
That's the real reason you're here, isn't it? I'm... I'm here because I'm your friend.Eins... eins der Projekte, die ich überwache, beschäftigt die hervorragendsten Spezialisten auf dem Gebiet der Dreamscape (1984)
WAIT HERE. AH, MR. LITVAK,Den hat unser Spezialist persönlich hergestellt, mit eigenen Händen. The Little Drummer Girl (1984)
We the best escorts you ever gonna get.Wir sind die besten Spezialisten für Flaschentransporte. Once Upon a Time in America (1984)
He's a specialist.Der ist ein SpezialistMy New Partner (1984)
Are you a specialist of some kind?Sind Sie ein SpezialistThe Devil and Jonathan Smith (1985)
- Must have been the specialist, huh?- Muss der Spezialist gewesen sein? The Devil and Jonathan Smith (1985)
- What specialist?- Welcher SpezialistThe Devil and Jonathan Smith (1985)
There are people who specialize in dealing with these matters.Es gibt Spezialisten, die so was untersuchen. Knight by a Nose (1985)
And I gotta pass myself off... as one very hot piece of space-age manpower.Da muss ich meine Feuerprobe bestehen und werde sehen, ob sie mir meine Verkleidung als Spezialist in Weltraumtechnik glauben. Knight in Retreat (1985)
Holmes is considered this country's top expert on techno-Weaponry.- Holmes ist der Regierungsspezialist für Waffentechnologien. Sky Knight (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ass {n}; Spezialist {m}crackerjack [coll.] [Add to Longdo]
Bahnreisespezialist {m}rail travel specialist [Add to Longdo]
Diätspezialist {m}dietitian [Add to Longdo]
Fußspezialist {m}podiatrist; chiropodist [Add to Longdo]
Spezialist {m} | Spezialist sein inspecialist | to specialize in [Add to Longdo]
sich als Spezialist qualifizierento qualify as a specialist; to become a specialist [Add to Longdo]
Augenspezialist {m} [med.]oculist [Add to Longdo]
Kardiologe {m}; Kardiologin {f}; Herzspezialist {m}; Herzspezialistin {f} [med.] | Kardiologen {pl}; Herzspezialisten {pl}cardiologist; heart specialist | cardiologists; heart specialists [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専門家[せんもんか, senmonka] Fachmann, Spezialist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top