Search result for

spatz

(62 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spatz-, *spatz*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spatz มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spatz*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hallervorden-Spatz Syndromeกลุ่มอาการของฮอลเลอร์วอนเดน-สแปทซ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's not enough to keep a bird alive.Davon wird ja nicht mal ein Spatz satt. The Last Straw (1980)
I'd swear you were the one... who could tie his dong at rest positionIch dachte, Sie wären es. Sie konnten einen Knoten in lhren Spatz machen. City of Women (1980)
Mashanter's favourite Tulse Luper story was Sparrow Week.Mashanters Lieblingsstory von Tulse Luper war die Spatzenwoche. The Falls (1980)
To curb flocks of sparrows eating one-third of its food production, a nation organised Sparrow Week.Um Spatzen daran zu hindern, jährlich 1/3 der Landesnahrung zu fressen, wurde eine Spatzenwoche abgehalten. The Falls (1980)
The sparrows, frightened to settle, eventually fell dead out of the sky.Die Spatzen, die sich nicht zu setzen wagten, fielen tot vom Himmel. The Falls (1980)
On the seventh day, Sparrow Week ended.Am Ende des 7. Tages endete die Spatzenwoche. The Falls (1980)
Sparrows Can't Sing, Wings, Three Days of the Condor...Spatzen singen nicht, Wings, Tage des Kondor... The Falls (1980)
accentor, dowitcher, dotterel, bobolink, gargeny, pratincol, phalarope, sanderling...Heckenspatz, Strandläufer, Regenpfeifer, The Falls (1980)
Wren, sparrow, starling.Zaunkönig, Spatz, Star. The Falls (1980)
- Sparrow.- SpatzThe Falls (1980)
I love the little son of a bitch.Ich liebe den kleinen DreckspatzThe Shining (1980)
lovely and agreable, and alive like a bird.lieb und nett und munter wie ein SpatzThe Party (1980)
At school you are lively and friendly, and here?In der Schule bist du lieb und nett und munter wie ein Spatz. Und hier? The Party (1980)
Out on the street, he's like a sparrow, pecking around and picking up the girls.Der geht rum auf der Strasse wie ein Spatz. Macht "Piek, piek" und schnappt die Mädels. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
Ugly, Hittite pig brain.Du hässliches Hittite-Spatzenhirn. Deadly Blessing (1981)
Okay, little piggy.Na gut, kleiner DreckspatzPossession (1981)
I'm sure the President had the clever idea to make the other idiot stand in broad daylight, so I can kill him with one shot.Das ist sicher Absicht, vom Präsidenten, damit wir den anderen Idioten sehen! Zeig mal her, den schieß ich ab, wie den Spatz von der Stange! The Professional (1981)
You hear nothing but your pea brain rolling around in your head.Außer deinem ratternden Spatzenhirn hörst du gar nichts. There's Always a Catch (1983)
) That means by now it's all over the Kremlin!Das heißt, im Kreml pfeifen es die Spatzen von den Dächern! Never Say Never Again (1983)
Look how she's all over him. No way.- 'N Spatz hat mehr Muskeln am Schienbein! Baby Love (1983)
Come the hell out. I know you're in here, birdbrain.Komm, Spatzenhirn, ich weiß, dass du hier drin bist. Birdy (1984)
Find it, rat face.- Such ihn, DreckspatzPolice Academy (1984)
Rat face?DreckspatzPolice Academy (1984)
- Move it, dirtbag. I'm first.- Zuerst komme ich, DreckspatzPolice Academy (1984)
Now then, focus your tiny minds on the kind of problem that it used to take...Also, konzentrieren Sie Ihre Spatzenhirne auf die Probleme, die früher Supergirl (1984)
Whew. "Bird in the hand." That's what my grandma used to say.Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach, sagte Oma immer. Brewster's Millions (1985)
A serpent's egg is white and pure. A bird's is speckled and soiled.Das Schlangenei ist sauber und weiß, das Spatzenei fleckig und grau. Ran (1985)
Does your sister mistake sparrows for vampire bats?Hält sie Spatzen für Vampirfledermäuse? Suburban Steele (1986)
I want you to shit-can the Sparrow.Lass den Spatz fallen. About Last Night... (1986)
- You heard me, pencil brain.- Haben Sie doch gehört, Spatzenhirn. Lucas (1986)
It looks more like a sparrow.Es sieht mehr wie ein Spatz aus. The Name of the Rose (1986)
You're really not that funny at all, bird brain.Das ist leider überhaupt nicht komisch, du Spatzenhirn. Slaughter High (1986)
Otherwise, he'll be nibbling away at your books and papers. I'm sure you wouldn't need a thing like that for a little mouse.Sie schießen doch nicht mit Kanonen auf Spatzen? The Poison Pen (1987)
I can hear pipers and terns and even some sparrows.Ich höre Wasserläufer, Seeschwalben, und sogar einige Spatzen. All the Colors of the Heart (1987)
Listen, biscuit brain.Hör zu, du Spatzenhirn. Mannequin (1987)
Hey, biscuit brain!He, Sie Spatzenhirn! Mannequin (1987)
You sit there typing all day like a fat little pigeon.Sitzt da und tippst, wie ein dicker kleiner SpatzThrow Momma from the Train (1987)
-...grass, sparrows.-Gras, Spatzen. Location Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
Bye, darling, I love you.Mach's gut, mein Spatz. Ich drück dich ganz fest. Sound and Fury (1988)
darling, DO THE dishes AND ironing. ALL MY LOVE.MEIN SPATZ, DENK DARAN, ABZUSPÜLEN UND SOCKEN ZU KAUFEN. Sound and Fury (1988)
darling: DON'T EXPECT ME tonight.KLEINER SPATZ, WARTE NICHT AUF MICH. Sound and Fury (1988)
REMEMBER HOMEWORK, dinner, BED. kisses, MOMKLEINER SPATZ, DENK AN DEINE AUFGABEN, DEIN ESSEN, GEH FRÜH SCHLAFEN. Sound and Fury (1988)
I think it's a sparrow, Andy.Das ist ein Spatz, Andy. Funny Farm (1988)
That's just a little sparrow.Nur ein SpatzThe Great Outdoors (1988)
Donkeys grass, sparrows.Affen, -Gras, Spatzen. -Und Ameisen? The Last Temptation of Christ (1988)
Do you know there`s a story about a new-born child and the sparrow`s song.Wissen Sie, es gibt eine Geschichte über ein Neugeborenes und einen Spatzen. The Seventh Sign (1988)
As the soul descends from heaven only the sparrows can see it.Wenn die Seele vom Himmel steigt, können nur die Spatzen sie sehen. The Seventh Sign (1988)
So whenever you hear a sparrow sing, you know a baby`s about to be born?Also, wann immer man Spatzen singen hört, wird ein Baby geboren? The Seventh Sign (1988)
"Folklore says sparrows can see the soul`s descent and this explains their song."Laut Volksglauben sehen die Spatzen die Seele hinabsteigen und deshalb singen sie. The Seventh Sign (1988)
"But a day will come when the sparrow sings no more..."Aber es wird der Tag kommen, da die Spatzen nicht mehr singen. The Seventh Sign (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPATZ    S P AE1 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalkeinschluss {m} im Ton; Kalkspatz {m}limepop [Add to Longdo]
Spatz {m}; Sperling {m} [ornith.] | Spatzen {pl}sparrow | sparrows [Add to Longdo]
ein Spatzenhirn habento be a bird brain [Add to Longdo]
Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.A bird in the hand is worth two in the bush. [Add to Longdo]
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern.It's all over town.. [Add to Longdo]
Er schießt mit Kanonen nach Spatzen.He breaks a fly on the wheel. [Add to Longdo]
Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. [Sprw.]A bird in the hand is worth two in the bush. [prov.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Spatz [ʃpats] (n) , s.(m )
     sparrow
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top