Search result for

spam

(42 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spam-, *spam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spam[N] ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: ข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ส่งทางอินเตอร์เนต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spammingการส่งข่าวขยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spammingการส่งข่าวขยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spamสแปม, การใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ผ่านระบบอีเมล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spam (Electronic mail)ข่าวขยะ ((ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Spam filtering (Electronic mail)การตรวจจับข่าวขยะ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spam. Spam!ขยะ ขยะ! Nights in Rodanthe (2008)
Spam in a can.Spam in a can. Planet 51 (2009)
This is not spam.- ฟังนะ ไม่ๆๆ Bride Wars (2009)
"Emergen-C-C-C. 'Thys' is 'nit' spam.""เรื่องด้วนด่วน นี่ไม่ใช้เมล์ขยะ Bride Wars (2009)
Yeah, I'm not sure if it's gonna be cool with them that I spam their e-mails.ใช่,แต่ฉันไม่แน่ใจว่า พวกเขาจะว่าไงที่ฉันไปส่งสแปม The Social Network (2010)
- This is not spam.-นี่ไม่ใช่สแปม The Social Network (2010)
- No, I know it's not spam.-ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่สแปม The Social Network (2010)
Seven different people spammed me the same link.มี 7 คนส่งลิ้งนี้มันให้ฉัน The Social Network (2010)
I marked you as spam.ฉันจะตั้งสแปมคุณไว้ Romantic Expressionism (2010)
Hoisted by my own spam filter.โดนตัวกรองสแปมเมล์ของตัวเอง เล่นงาน The Staircase Implementation (2010)
What am I doing in your spam folder?ทำหมเมล์ฉันถึงไปอยู่ในไฟล์สแปมล่ะ The Staircase Implementation (2010)
Ag waiver turned up a dummy account opened with a spam e-mail.เราพบว่ามันเป็นบัญชีปลอม เปิดโดยใช้อีเมล์ขยะ BeeWare (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spamHe sent about 2.2 billion spam emails over a period of around one and a half years.
spamAnother spam article hoping for click-throughs?

CMU English Pronouncing Dictionary
SPAM    S P AE1 M
SPAMPINATO    S P AA0 M P IY0 N AA1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spam    (n) (s p a1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spam (unerwünschte, oft kommerzielle Massen-E-Mails oder -Postings im Internet)spam [Add to Longdo]
Spam (Frühstücksfleisch)spam (spiced pork and ham; luncheon meat) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コメントスパム[, komentosupamu] (n) (See コメント) comment spam [Add to Longdo]
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
スパムブロック[, supamuburokku] (n) {comp} spamblock [Add to Longdo]
スパムメール[, supamume-ru] (n) {comp} spam mail [Add to Longdo]
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers) [Add to Longdo]
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P) [Add to Longdo]
迷惑メール[めいわくメール, meiwaku me-ru] (n) spam; unsolicited email [Add to Longdo]
迷惑電話[めいわくでんわ, meiwakudenwa] (n) nuisance phone call; spam phone call [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垃圾邮件[lā jī yóu jiàn, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] spam; junk mail; unsolicited mail [Add to Longdo]
水文[shuǐ wén, ㄕㄨㄟˇ ㄨㄣˊ, ] spam; hydrology [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
スパム[すぱむ, supamu] spam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Spam
   n 1: a canned meat made largely from pork
   2: unwanted e-mail (usually of a commercial nature sent out in
     bulk) [syn: {spam}, {junk e-mail}]
   v 1: send unwanted or junk e-mail

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spam
  vt.,vi.,n.
 
   [from Monty Python's Flying Circus]
 
   1. To crash a program by overrunning a fixed-size buffer with excessively
   large input data. See also {buffer overflow}, {overrun screw}, {smash the
   stack}.
 
   2. To cause a newsgroup to be flooded with irrelevant or inappropriate
   messages. You can spam a newsgroup with as little as one well- (or ill-)
   planned message (e.g. asking ?What do you think of abortion?? on
   soc.women). This is often done with {cross-post}ing (e.g. any message which
   is cross-posted to alt.rush-limbaugh and alt.politics.homosexuality will
   almost inevitably spam both groups). This overlaps with {troll} behavior;
   the latter more specific term has become more common.
 
   3. To send many identical or nearly-identical messages separately to a
   large number of Usenet newsgroups. This is more specifically called ECP,
   Excessive Cross-Posting. This is one sure way to infuriate nearly everyone
   on the Net. See also {velveeta} and {jello}.
 
   4. To bombard a newsgroup with multiple copies of a message. This is more
   specifically called EMP, Excessive Multi-Posting.
 
   5. To mass-mail unrequested identical or nearly-identical email messages,
   particularly those containing advertising. Especially used when the mail
   addresses have been culled from network traffic or databases without the
   consent of the recipients. Synonyms include {UCE}, {UBE}. As a noun, ?spam?
   refers to the messages so sent.
 
   6. Any large, annoying, quantity of output. For instance, someone on IRC
   who walks away from their screen and comes back to find 200 lines of text
   might say ?Oh no, spam?.
 
   The later definitions have become much more prevalent as the Internet has
   opened up to non-techies, and to most people senses 3 4 and 5 are now
   primary. All three behaviors are considered abuse of the net, and are
   almost universally grounds for termination of the originator's email
   account or network connection. In these senses the term ?spam? has gone
   mainstream, though without its original sense or folkloric freight ? there
   is apparently a widespread myth among {luser}s that ?spamming? is what
   happens when you dump cans of Spam into a revolving fan. Hormel, the makers
   of Spam, have published a surprisingly enlightened position statement on
   the Internet usage.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPAM
     Send Phenomenal Amounts of Mail (Usenet, EMP, slang)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPAM
     Spiced Pork and hAM (Usenet, EMP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top