Search result for

sozialist

(57 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sozialist-, *sozialist*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sozialist มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sozialist*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Long live The Socialist Party.Es lebe Sozialistische Partei Polens. Nightmares (1979)
Join us. You're a Pole, a patriot, and socialist, aren't you?Du bist doch ein Pole, ein Patriot, ein SozialistNightmares (1979)
The Union of Soviet Socialist Republics:Die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Time distance coordinates will place Xavier in a small hamlet in a place called Germany, ruled by a group of people called Nazis.Die Zeitdistanzkoordinaten haben ergeben, dass Xavier in einem Gebiet gelandet ist, das Deutschland genannt wird, regiert von Nationalsozialisten. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
I haven't gotthe Socialist Workerforyou.Tut mir leid, dass ich nicht den "Sozialistischen Arbeiter" für dich habe. The Right to Know (1980)
- You are going to join... with us... the members of... the American Socialist White People's Party:- Ihr werdet euch ... uns anschließen ... den Mitgliedern der ... Amerikanischen Nationalsozialistischen Weißen Partei: The Blues Brothers (1980)
If he was here, I would tell him our real struggle is socialistic... anti-capitalistic... that we too, are men of the Left... but we go further:Ich würde ihm gerne sagen, dass unser Kampf sozialistischer Natur ist. Wir sind gegen den Kapitalismus und politisch links orientiert. Nur wollen wir weitergehen. The Last Metro (1980)
I believe deeply that this will stand as testimony... to our patriotic and citizenly intentions... to serve, as well as we can... the interests of working people, of our nation... and of our socialistic homeland.Ich bin tief überzeugt, dass dies unsere Absichten als Patrioten und Bürger bezeugt, sowie dass wir den Interessen... aller Werktätigen, unserer Nation, unserer sozialistischen Heimat dienen möchten. Man of Iron (1981)
We call ourselves socialists and our son dresses like a Rockefeller.Wir nennen uns Sozialisten, und unser Sohn zieht sich an wie Rockefeller. Endless Love (1981)
They say Lili Marleen is not in the spirit of the national socialist cause."Lili Marleen" transportiert kaum nationalsozialistische Kampfmoral. Lili Marleen (1981)
It's not customary to sit all night at a Nazi thug's table.Das ist auch nicht üblich: Die ganze Nacht mit einem Lumpen von Nationalsozialisten zu verbringen. Mephisto (1981)
- All Nazis ar e thugs.Alle Nationalsozialisten sind Lumpen! Mephisto (1981)
She's the friend of a National Socialist leader.Weil sie befreundet ist mit einem nationalsozialistischen Führer. Mephisto (1981)
Why? The Nazis have won the elections.Die Nationalsozialisten gewannen die Wahl. Mephisto (1981)
I thought ther e was nothing to fear fr om the Nazis.Ich glaubte, vor Nationalsozialisten braucht man sich nicht zu fürchten. Mephisto (1981)
And even if the Nazis stay in power, why should it concern me?Selbst wenn die Nationalsozialisten regieren. Was kümmert es mich? Für mich ist das unerheblich. Mephisto (1981)
We must stimulate individual creativity in our socialist society.Wir müssen stimulieren einzelne Kreativität in unserer sozialistischen Gesellschaft. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
He was telling me about the German socialists and their king.Er erzählte von den deutschen Sozialisten und ihrem Kaiser. Vassa (1983)
socialists must unite the workers for the sake of industry and trade.Die Sozialisten müssen die Arbeiter vereinigen für die Interessen der Industrie, des Handels. Vassa (1983)
You've wasted many millions more pounds in last ten years in search for these documents.Sie Sozialist, reden Sie doch keinen Unsinn. Wieso sagen Sie "Unsinn"? Sie haben bestimmt in den letzten 10 Jahren mehrere Millionen verschwendet, um diese Dokumente zu suchen. The Jigsaw Man (1983)
Makes rude gestures at people doing their socialist duties.Gestikuliert rüde gegenüber Leuten, die ihre sozialistischen Pflichten tun. Moscow on the Hudson (1984)
I assure you as former citizen of the Soviet Socialist Republic I make no moral thought about sex.Ich versichere dir als ehemaliger Bürger der Sowjetischen Sozialistischen Republik, ich bin kein Moralapostel, was Sex angeht. Moscow on the Hudson (1984)
Listen to me, you socialist asshole!Jetzt hör mir mal zu, du sozialistisches Arschloch! Once Upon a Time in America (1984)
And what you perhaps don't know we National Socialists have had that medicine available for fourteen years.Und was Sie vielleicht noch nicht wissen, wir Nationalsozialisten haben diese Medizin schon seit 14 Jahren im Arzneischrank liegen. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
Our National Socialist goal the new German state we've planned, worked and suffered for.(Nazi) Wir Nationalsozialisten sind die Ausnahmen. Wir ham für den neuen deutschen Staat, geplant, gearbeitet, gelitten und gestritten. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
The People's Democracy?Im sozialistischen? No End (1985)
Can you see yourself not being a socialist?Kannst du dir vorstellen, dass Polen nicht sozialistisch ist? No End (1985)
It's in socialist Poland that the living conditions should improve.Wenn du willst, dass es besser wird und du dirkein anderes Polen vorstellen kannst, dann ging es dir um das sozialistische Polen. No End (1985)
- Allende was a socialist.- Allende war SozialistThe Falcon and the Snowman (1985)
- Socialists!- Sozialisten waren! Clue (1985)
Our... socialist community and keep walking on the... On the revolutionary path.Unserer... sozialistische Gemeinschaft und weitergehen auf dem... auf dem revolutionären WegWeg. When Father Was Away on Business (1985)
So the ideal candidate in the Church's view is a cross between a socialite and a socialist?Der ideale Kandidat, im Sinne der Kirche, müsste also demnach eine Kreuzung zwischen Salonlöwe und Sozialist sein. The Bishops Gambit (1986)
We have declared war on American imperialists, Zionists, terrorists and all other antisocialist atrocities.Wir erklären den amerikanischen Imperialisten, Zionisten, Terroristen und anderen Antisozialisten den Krieg. The Delta Force (1986)
So, who gives a crap if they're socialists?Wen interessiert es, ob sie Sozialisten sind? Ferris Bueller's Day Off (1986)
And, in a gesture of Socialist solidarity, hand it back to Beijing, right?Sie werden ihn als Geste sozialistischer Solidarität an Peking zurückgeben. Lost Love: Part 2 (1987)
In this new socialistic paradise, marriage will merely be another bourgeois, capitalistic memory.In diesem neuen sozialistischen Paradies Wird die Ehe nichts weiter sein als eine bourgeoise, kapitalistische Erinnerung. Heroes of the Revolution (1987)
Well, he calls himself a Socialist. But if you want a riot, George Lusk is your man.Er nennt sich selbst Sozialist, aber wenn man man einen Unruhestifter braucht, dann ist er der Richtige. Episode #1.2 (1988)
Socialist countries, insurance not necessary.In sozialistischen Ländern braucht man keine Versicherung. Red Heat (1988)
I came back from Washington... to campaign forJimmie Davis... because this wreck of a man, this public embarrassment here, this proven nigger lover, this shameless chaser of young women, this time-honored crook, this dangerous thinker, when he's able to think at all, with tendencies toward socialism, this outrageous affront to the people of Louisiana,Ich kam aus Washington her, um Jimmie Davis zu unterstützen... und um dieses Wrack... dieses öffentliche Ärgernis... das sich mit Negern abgibt und jungen Frauen hinterher jagt... diesen alten Betrüger... mit seinen gefährlichen Ideen, wenn er überhaupt welche hat... mit seinen sozialistischen Neigungen... diesen Affront des Staates Louisiana zu stoppen. Blaze (1989)
Be interesting' to see how the parish warms to a... socialistic, nigger-lovin', woman chasing', lunatic from the mental hospital. Oh, yeah!Mal sehen, wie unser sozialistischer Weiberheld und Negerfreund... aus der Klapsmühle so ankommt! Blaze (1989)
One of the Nazi authors started the so-called host desecrations again and spread the hate against the Jews.Einige nationalsozialistische Autoren haben den sogenannten Hostienfrevel wieder aufgegriffen, um den Hass gegen die Juden zu schüren. The Nasty Girl (1990)
A socialist who wants to be king."Einen Sozialisten, der König werden will. Episode #1.6 (1990)
- I've never known a communist. - Socialist. Socialist.Sozialistin. Prelude to a Kiss (1992)
One of its most interesting aspects is that it's the only major American city to have elected three socialist mayors.Das Interessanteste ist, dass es die einzige Großstadt der USA ist, die schon drei sozialistische Bürgermeister hatte. Wayne's World (1992)
You kicked me out of school. I was "an "anti-socialist individual""."Ihr habt mich als antisozialistisches Element aus der Schule geschmissen. It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
I know France has been behind it, but now the socialists are out on their butts, do you think...Frankreich unterstützte es, aber jetzt, wo die Sozialisten draußen sind... My Father the Hero (1994)
Their entire government is run by socialists.Die Regierung besteht aus Sozialisten. Canadian Bacon (1995)
Canada, known for ages as a polite and clean country, has, under a socialist majority, undertaken a massive military buildup on its border with the United States.Kanada, das wir seit langem als höfliches und sauberes Land kennen, hat unter der sozialistischen Regierung seine militärischen Kräfte entlang der Grenze mit den USA massiv aufgestockt. Canadian Bacon (1995)
Our neo-capitalistic society reduces socialist alternatives to non-material adjustments of formal behaviour.Wir lassen nicht zu, dass unsere neo-kapitalistische Gesellschaft die sozialistischen Alternativen auf nicht-materielle Anpassung von formellen Aspekten reduziert. Antonia's Line (1995)
Hand this country over to some pansy Poet socialist like George McGovern?Unser Land einem Sozialisten-Weichei wie George McGovern überantworten? Nixon (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sozialist {m}; Sozialistin {f} | Sozialisten {pl}socialist | socialists [Add to Longdo]
SED : Sozialistische Einheitspartei DeutschlandsUnited Socialist Party (of East-Germany) [Add to Longdo]
UdSSR : Union der Sozialistischen SowjetrepublikenUSSR : Union of Socialist Soviet Republics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
社会党[しゃかいとう, shakaitou] sozialistische_Partei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Sozialist [zoːtsiːalist] (n) , s.(m )
     socialist
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top