Search result for

solist

(55 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solist-, *solist*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา solist มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *solist*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Over there there're all potential soloists.Dort könnte jeder ein Solist sein. The Conductor (1980)
Not to be one also takes talent.Das ist schon eine Kunst, kein Solist zu sein. The Conductor (1980)
- Jack Benny?Als Solisten treten auf: The Final Countdown (1980)
At the end of every performance, does the lead dancer always get flowers?Bekommt die Solistin am Ende der Vorstellung immer Blumen? Flashdance (1983)
At times, I could hear the soloist's voice while watching a boy agonize.Oft hörte ich die Stimme des Solisten, während ich einem der Jungen dabei zusah, wie er sich zu Tode quälte. In a Glass Cage (1986)
He was to be taught the passage.Ich bat darum, ihm jenes Stück des Solisten beizubringen. In a Glass Cage (1986)
Nοw this wοman, Martine, is claiming tο be his widοw and tο have his sοn.Kein Solist. Aber sie hielt sich fit. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
I was a soloist when I was young.Früher war ich Solistin im Chor. Law of Desire (1987)
Why the change? The two lead dancers committed suicide last night.Die Solisten starben letzte Nacht. The Maestro (1989)
Well, it's odd, isn't it, that his two leads should kill themselves right at the pinnacle of their success?Es ist seltsam, dass seine Solisten sich auf ihrem Höhepunkt umbringen. The Maestro (1989)
Cmdr Data will be our featured soloist this evening.Commander Data wird der Solist des heutigen Abends sein. Sarek (1990)
Well, we have a new soloist.So was, wir haben eine neue Solistin. Blown Away (1994)
"Best Soloist, Italian Dance Festival.""Beste Solistin, Italienisches Tanzfestival. " Memories (1995)
Follow the score, girl. Don't gawp at the soloist.Sieh in die Noten und starre nicht die Solisten an. Hilary and Jackie (1998)
I think this must be the first time that our winning soloists have been sisters.Soweit ich mich erinnern kann, ist es das erste Mal, dass die Gewinner bei den Solisten Schwestern sind. Hilary and Jackie (1998)
Straight-A student, National Honor Society, featured soloist in the choir.Eine Einserschülerin, National Honor Society, erste Solistin im Chor. Down Neck (1999)
Our next soloist will be Michele Flaherty.Unsere nächste Solistin ist Michele Flaherty. American Pie 2 (2001)
- Not solo.- Nicht als SolistThe Wedding (2001)
The soloist was amazing.Der Solist war unglaublich gut. Adaptation. (2002)
Lead vocals by 1 0-year-old Joanna Anderson, backing vocals coordinated by her mother, the great Mrs. Jean Anderson.Solistin ist die zehnjährige Joanna Anderson, den Chorgesang leitet ihre Mutter, die großartige Mrs. Jean Anderson. Love Actually (2003)
- You eviscerated that girl.- Du hast die arme Solistin geschlachtet. Die, Jerk (2003)
- We can't have you going it alone. - Going it alone?- Ich kann keinen Solisten gebrauchen. King's Game (2004)
Two is joining, letting go attraction and rejection, yes and no lt's not a solo but a sweet duet that's played to bring us hereZwei ist zusammen und allein, gemeinsam, unabhängig, Ja und Nein. Wir singen im Duett, nicht als Solist, zu zweit vergessen wir, wie trist, das Leben ganz alleine ist. Yes (2004)
At 14, I was to compete at the Junior Soloist World Championships.Mit 14 sollte ich an einem Wettbewerb für junge Solisten teilnehmen. As It Is in Heaven (2004)
I'll have no trouble finding soloists like you.Solisten wie dich finde ich überall. Le pont des Arts (2004)
She flies solo, Sal. Right, sugar patch?Sie ist Solistin, Sal, Hab ich Recht, Zuckerklappe? The Muppets' Wizard of Oz (2005)
We've got a dead man downstairs. We've gotta do something. Just be glad... glad you don't have him onstage.Es wird Zeit für zwei beliebte Solisten. A Prairie Home Companion (2006)
It's like us soloists on stage: Dazzling but dumb.Er ist genauso wie wir Solisten auf der Bühne: wunderschön und dumm. Avenue Montaigne (2006)
Never wanted to be a soloist?Wolltest du nie Solistin werden? You and Me (2006)
Mark was our soloist.Mark war Solist bei der Tournee. You and Me (2006)
It helps if you're a soloist in a company.Als Solistin in einer Compagnie... The Gymnast (2006)
"Mozart Clarinet Concerto in A Major," Richard Stoltzman, soloist.Mozarts Klarinettenkonzert in A-Dur. Der Solist war Richard Stoltzman. Under the Influence (2007)
Then you just can't run around on your own.Das ist kein Spiel für verdammte Solisten. The Torso (2007)
The young soloist steps downstage, sings from La Boheme and then dance, of course.Die junge Solistin betritt die Bühne und singt aus La Bohème... Gefolgt von Rock, Rap, Hip-Hop Jazz und Hamlet. Hachi: A Dog's Tale (2009)
He, um, offer me a contract, as soloist.Er hat mir einen Vertrag als Solist angeboten. Mao's Last Dancer (2009)
- Soloist?- Als Solist? - Ja. Mao's Last Dancer (2009)
Who's going to do the violin solo?Wer tritt als Solist auf? The Concert (2009)
The only violin I want is Anne marie Jacquet.Ich will Anne-Marie Jacquet als Solistin. The Concert (2009)
I went to the library and I got some sheet music... and I wanted to run some songs by you that feature me heavily on lead vocal.Ja! Ich habe ein paar Noten mitgebracht. Ich will Ihnen Songs zeigen, die perfekt zu mir als Solistin passen. Showmance (2009)
Varsity softball. Church-choir soloist.Universitäts-Softball, Solistin des Kirchenchors. Miss Red (2009)
You are immediatly... no longer our Soloist, because this is a really important position and...Dass du absofort... nicht mehr unsere Solisting sein sollst, weil dass doch so eine wichtige, ähh... All You Need Is Love (2009)
Well, the feature soloist is this brother named Little.Der Hauptakt ist ein Solist namens Little. Smokin' Aces 2: Assassins' Ball (2010)
like maybe a soloist or a museum?einen Solisten oder ein Museum? Thin Ice (2011)
Ingrid's a soloist.Ingrid ist Solistin. Turn Me On, Dammit! (2011)
Eleanor's the soloist.Eleanor ist die Solistin. Rhapsody in Red (2011)
Don't you have the urge to play the solo part once in a while?Willst du nicht manchmal der Solist sein? A Late Quartet (2012)
I would never trade with them.Mit den Solisten will ich nicht tauschen. A Late Quartet (2012)
As a soloist, you rehearse with an orchestra three, maybe four times, and perform the piece once or twice. And that's it.Als Solist probst du mit dem Orchester, drei oder vier Mal, dann gibt es ein oder zwei Auftritte, und das war's. A Late Quartet (2012)
You can't deny it, Wilf, you soloists would be lost without us.Du kannst nicht abstreiten, dass ihr Solisten ohne uns verloren wärt. Quartet (2012)
And soloist by 21?Und Solistin mit 21? Ladder Theory (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solist {m} | Solisten {pl}soloist | soloists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 solist
   soloist
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 solist [solist]
   soloist
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Solist [zoːlist] (n) , s.(m )
   soloist
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top