Search result for

softeises

(49 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -softeises-, *softeises*, softeise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา softeises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *softeises*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then we shared a Mr. Softy.Und dann teilten wir uns ein Softeis. Breaking Up Is Easy to Do: Part 1 (1997)
Yeah. He said if I'm good, he'd buy me a Sno-Cone.Ja, er sagte, wenn ich mich benehme, bekomme ich auch ein Softeis. The Son Also Mooches (1998)
After I pee, anyone want a soft serve?Wenn ich gepinkelt habe, kann ich euch ein Softeis mitbringen? Educating Doug (1998)
Ice cream please.Ein Softeis. Running Out of Time 2 (2001)
- Then, we'll have smoothies.- Dann verputzen wir ein Softeis. Holiday in the Sun (2001)
What about after smoothies?Was kommt nach dem Softeis? Holiday in the Sun (2001)
- Turns out she was allergic to fish.- Weil sie allergisch gegen Softeis war. That Vision Thing (2001)
Malibu Yogurt, Beach Yogurt, Eddie's Yogurt By The Beach....Malibu Softeis, Beach-Softeis, Eddies Softeis am Beach, Manuelo in the Middle: Part 2 (2001)
Malibu Yogurt By the Sea, Yummy Tummy Ocean View Yogurt.Malibu Softeis am Meer, Lecker-Schmecker-Meerblick-Softeis. Manuelo in the Middle: Part 2 (2001)
They're calling you Miss Soft Serve. Tell me you don't know this.Sie nennen dich Miss Softeis. Lessons (2002)
They're calling you Miss Soft Serve.Sie nennen dich Miss Softeis. Selfless (2002)
Hey, when she starts makin' her own soft serve, we'll talk.- Wenn sie ihr eigenes Softeis macht, unterhalten wir uns noch mal. Window Pain (2002)
I DON'T WANT PEOPLE TO THINK I SMACK YOU AROUND. OK.Denn ganz eindeutig liebst du Softeis aber andererseits beim Ping-Pong, da bist du... King Pong (2003)
It's soft serve.Das ist Softeis. The Nanny and the Professor (2004)
Soft serve.Softeis. Sticks & Stones (2006)
- All right, what else? - That Dairy Queen guy, Larry Liddle, - is sitting in your office.- Dieser Softeis-Typ, Larry Liddle, sitzt in Ihrem Büro. Charlie Wilson's War (2007)
I'll tell you, I'd do it, too, but I got this Dairy Queen problem in Nacogdoches.Das würde ich gern, hätte ich nicht diesen Softeis-Ärger in Nacogdoches. Charlie Wilson's War (2007)
I go with the boys get an ice cream at the fair.Ich lade die Jungs auf ein Softeis ein. Wir gehen zum Jahrmarkt. The Girl Next Door (2007)
Yeah. I'm gonna call you Soft Serve.Ich nenne Sie Softeis. Mr. Monk Goes to the Hospital (2007)
Soft Serve, I know my rights.Softeis, ich kenne meine Rechte. Mr. Monk Goes to the Hospital (2007)
Hey, Soft Serve, come here.Hey, Softeis, kommen Sie. Mr. Monk Goes to the Hospital (2007)
What the hell are you doing in my closet?Softeis, was, zum Teufel, machen Sie im Schrank? Mr. Monk Goes to the Hospital (2007)
Do you like soft ice cream?Mögen Sie Softeis? Headhunter (2009)
Great soft ice cream, eh?Gutes Softeis, oder? Headhunter (2009)
We had a soft ice cream and talked about sprinkles.Wir haben Softeis gegessen und gesprochen. Über Streusel. Headhunter (2009)
Do you remember how we rode it for soft serve every day that one summer?Erinnerst du dich wie wir damit Softeis holen gefahren sind, jeden Tag, den einen Sommer? There's No C in Team (2010)
How about you take a bike ride with me for soft serve?Wie wäre es wenn du mit mir fährst, Softeis holen? There's No C in Team (2010)
You are disinvited for soft serve!Du bist vom Softeis ausgeladen! There's No C in Team (2010)
I'm the only truck in town that's got soft-serve.Ich bin der einzige Wagen in der Stadt, der Softeis hat. Falling Ash (2011)
How do we put in place and go get an ice cream?Weißt du was, wir stellen die jetzt zurück und holen uns eine Tüte Softeis? Ja! Dead Before Dawn 3D (2012)
No, no, I'm telling you, when this war is finished up, you, my friend, are gonna be standing behind a counter serving hot dogs and super slurps to bubble heads in Hawaiian shirts.Nein, nein, ich sage dir, wenn dieser Krieg zu ende ist, du, mein Freund, stehst dann hinter einer Theke, und servierst dann Hot Dogs und Softeis irgendwelchen Eierköpfen in Hawaiihemden. On Thin Ice (2013)
Hey, when you're done, can I have a side of fries and an ice cream sundae?Hey, wenn Sie fertig sind, könnte ich ein Schale Fritten und ein Softeis bekommen? Charlie and His New Friend with Benefits (2013)
58% thinks we should do Oklahoma as the town musical, 42% think that the Rammer Jammer should have soft serve, and 13% thinks Joel is the right guy for Zoe Hart.58 % wollen Oklahoma als Musical aufgeführt sehen? 42 % wollen, dass es im Rammer Jammer Softeis gibt. 13 % halten Joel für den richtigen Mann für Zoe Hart. How Do You Like Me Now? (2013)
It was right after the soft serve!- Ich las das mit dem Softeis. How Do You Like Me Now? (2013)
Well, it's not soft-serve territory yet but it's progress.Wir sind noch unter dem Softeis, aber wir machen Fortschritte. How Do You Like Me Now? (2013)
Clearly someone doesn't like ice cream.Irgendjemand steht wohl nicht auf Softeis. John 8:32 (2013)
Justice is best soft served.Gerechtigkeit serviert man am besten als Softeis. The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015)
He drove up and he double-parked outside a Dairy Queen and went in to get some soft serve.Er kam angefahren und parkte vor einem Dairy-Queen-Imbiss. Er ging rein, um ein Softeis zu kaufen. Marco (2015)
Guy wanted some soft serve, I gave him some soft serve.Er wollte ein Softeis haben. Ich gab ihm ein Softeis. Marco (2015)
I'm talking monopolizing kids' birthday parties, talking shaved Italian ice.Wir hätten ein Monopol für Kindergeburtstage, Softeis... Mediation (2016)
He probably took a cab and bought some ice cream, too.-Er kam wohl im Taxi vom Flughafen. Hat ein Softeis in Aker Brygge gegessen... Episode #1.7 (2016)
You and me have a date at the emergency eyewash station we turned into a soft serve ice cream machine.Du und ich haben einen Termin im Notfall Augendusche wandten wir uns in ein Softeis-Maschine. The Girl Code (2016)
It made me realize you're the best thing that happened to me, with your sexy cat eyes and your cute little hair curl.Jetzt weiß ich nämlich, dass du das Beste bist. Mit den Sexy Katzenaugen und der süßen Haartolle siehst du aus wie ein Erdbeer-Softeis. Best Thing That Ever Happened (2016)
So you have 5 million each. But if you want to buy more than an ice cream without being taxed on it, then you need to launder the money.Ihr habt also jeder fünf Mio. Aber wenn ihr mehr als ein Softeis kaufen wollt, ohne dass der Staat misstrauisch wird, muss das Geld gewaschen werden. Episode #1.5 (2016)
Soft Serve.Softeis. Super Power Tech (2016)
Hang out at HomeTown Buffet and hand them out to older women at the soft serve bar?Sollen wir etwa in einem Diner am Softeis-Tresen Dildos verteilen? The Focus Group (2017)
Which is delicious, by the way, but strangely small cones.Softeis ist übrigens lecker. Aber die Waffeln sind immer so winzig. The Focus Group (2017)
Ice cream sundae bar.Eine Softeisbar. Pissters! (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Softeis {n}soft ice cream [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top