Search result for

skript

(66 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skript-, *skript*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา skript มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *skript*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I edit the tapes and prepare the draft manuscripts.Ich bearbeite die Bänder und bereite die Manuskripte vor. Fiend Without a Face (1958)
I wonder if it would be a good idea... to use the scripts as part of a bigger story.Ich frage mich, ob es eine gute Idee wäre, die Manuskripte als Teil einer Geschichte zu verwenden. Another Time, Another Place (1958)
Tying one script to another... with descriptions of the man who wrote them... his life here at home... and then how different it became during the war.1 Manuskript mit dem nächsten verbunden mit Beschreibungen des Mannes, der sie schrieb, seines Lebens hier zu Hause und wie es sich durch den Krieg veränderte. Another Time, Another Place (1958)
I have a pile of unopened manuscripts in my office this high.Ich habe im Büro einen Riesenberg unbearbeiteter Manuskripte. Bell Book and Candle (1958)
- You forgot your manuscript.- Sie vergaßen das ManuskriptBell Book and Candle (1958)
I'd like to get away from the script for a few days.Ich muss mal von dem Skript weg. Beloved Infidel (1959)
I have his notebook here.Ich habe sein Manuskript hier. Sehen Sie? Suddenly, Last Summer (1959)
That empty blue jay notebook got bigger and bigger.Dieses unbeschriebene blaue Traummanuskript wurde größer. Suddenly, Last Summer (1959)
So big, it was big and empty like that big, empty, blue sea and sky.Immer größer wurde das Manuskript, immer leerer... so leer wie der blaue Himmel und die See. Suddenly, Last Summer (1959)
LET'S GO. (Sall) I'M SORRY, BARBARA.Vielleicht sollten wir uns das Skript doch mal ansehen? The Sixteen-Millimeter Shrine (1959)
- Still behind schedule.Dieses Skript... Peeping Tom (1960)
Now tell me, are there any of his manuscripts left?Sind seine Manuskripte noch vorhanden? Peeping Tom (1960)
Did he really chuck her manuscript in the sea?Stimmt es, dass er ihr Manuskript über Bord geworfen hat? Purple Noon (1960)
Should you be worn out by the rigors of competing in a very competitive world, if you're distraught from having to share your existence with the noises and neuroses of the 20th century, if you crave serenity but want it full-time and with no strings attached,Dies noch als Postskriptum. Falls Sie die Härte des Wettbewerbs in einer wettbewerbstarken Welt erschöpft und Sie daran verzweifeln, Ihr Leben mit dem Lärm und den Neurosen des 20. Jahrhunderts teilen zu müssen und Sie sich nach Gelassenheit sehnen, diese aber den ganzen Tag und ohne Bedingungen genießen möchten, dann richten Sie sich in Ihrem Keller ein Arbeitszimmer ein und schreiben Sie dann einen Brief an Dr. und Mrs. William Loren. The Lateness of the Hour (1960)
I spoke to the publishers, I'll be handing in the script next week.Nächste Woche reiche ich das Manuskript ein. Through a Glass Darkly (1961)
Ladies and gentlemen, i'm told that my departing from the script might panic you and... let me alone.Ladies und Gentlemen, mir wurde gesagt, dass meine Abweichung vom Manuskript Sie ihn Panik versetzen könnte und... Lasst mich in Ruhe. Habt ihr gehört? The Midnight Sun (1961)
I'm confiscating this manuscript, Bob.Dieses Manuskript wird konfisziert. Birdman of Alcatraz (1962)
Maybe the stardust on this page was sprinkled with your hands?Sie haben mein Manuskript... mit Sternenstaub bestreut. Vielleicht bist du der Sommertag. Knife in the Water (1962)
But as usual... that hasn't stopped me from writing... almost as many pages of notes as there are in the manuscript.Aber wie üblich hat mich das nicht abgehalten, fast so viele Anmerkungen zu schreiben, wie Seiten im Manuskript sind. The Cardinal (1963)
I speak for the Comanche, or rather, I offer this translation.Besser gesagt, ich übersetze nur dieses ManuskriptMcLintock! (1963)
I'd very much like to borrow the manuscript for a few hours.Mrs. Mulford, dürfte ich das Manuskript für ein paar Stunden mitnehmen? Der Zinker (1963)
- That must be an error.Der Brief des Zinkers und das Manuskript wurden auf der gleichen Maschine getippt. - Sie müssen sich irren! Der Zinker (1963)
Then we'll get her on the phonograph so you can turn her on when you want with the written transcript before you.Dann soll sie auf die Walze sprechen, so daß Sie sie abhören können so oft Sie wollen, mit dem Manuskript vor Augen. My Fair Lady (1964)
without which I don't think infinitesimal calculus could later have come into being. As Leibniz said when he read pascal's text on the characteristic triangle, he was surprised to see, as if leaning over the author's shoulder, knowledge the author himself was unaware of.Sie wissen, dass Leibniz sagte, er habe das Manuskript über das charakteristische Dreieck gelesen und sei selbst ganz überrascht, gesehen zu haben, wie sich über die Schulter des Autors eine Klarheit beugt, die dieser selbst kaum wahrnahm. Entretien sur Pascal (1965)
Herr Kommandant, I-I just read the requisitions.Das Manuskript, die Kartei... Ich hab nur die Bestellung gelesen. Hogan's Hofbrau (1965)
Today's figures for operations in the urban area alone... account for the elimination of the total... of 2,750 pounds of conventional editions. Eight hundred and thirty-six pounds of first editions... and 17 pounds of manuscripts were also destroyed.Die heutigen Zahlen für Operationen nur im städtischen Gebiet... sorgten für die Eliminierung von insgesamt 2.750 Pfund... an herkömmlichen Ausgaben... 836 Pfund an Erstausgaben... und 17 Pfund an Manuskripten wurden ebenfalls zerstört. Fahrenheit 451 (1966)
You talk like one of your stupid papers.Du redest wie in einem deiner dummen Manuskripte. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
I only hope that those wild elephants will follow the script daktari has written for them.Ich hoffe nur, dass sich die wilden Elefanten ans Skript halten, was der Daktari für sie geschrieben hat. Judy and the Baby Elephant (1967)
Where's the typewriter and manuscript?Wo ist die Schreibmaschine und das ManuskriptIsland of the Burning Damned (1967)
'The success of this course has put an added strain upon him 'and he is just now completing the notes for the second lecture.Wie Sie wissen, bringt der riesige Erfolg dieses Kurses viel Arbeit mit sich. Er beendet gerade sein Skript für die zweite Vorlesung und sollte gleich kommen. Many Happy Returns (1967)
You got your script?- Haben Sie ihr SkriptWar Takes a Holiday (1968)
I'm doing okay too.Ich erzählte dir ja von den Manuskripten. Stolen Kisses (1968)
script:Skriptgirl: Memories of Underdevelopment (1968)
A miracle. For once, they sent exactly what was described in the script.Zum ersten Mal lieferten die etwas so, wie es im Skript stand. The Play (1968)
I was reading your lovely script and lost all track of time.Ich las Ihr wunderbares Skript und verlor jedes Zeitgefühl. The Play (1968)
- Captain, it is written in manuscript.- Captain, es ist das ManuskriptRequiem for Methuselah (1969)
In original manuscript in Brahms' own hand, which I recognise.Ein Originalmanuskript in Brahms' Handschrift, die ich erkenne. Requiem for Methuselah (1969)
And on your piano, a waltz by Johannes Brahms. An unknown work, in manuscript, written in modern ink.Und auf Ihrem Klavier der Walzer von Johannes Brahms, ein unbekanntes Werk, als Manuskript, mit moderner Tinte geschrieben. Requiem for Methuselah (1969)
Let's just hope we wrote the right script.Ich hoffe, wir haben das richtige SkriptButterfly (1970)
No, no, no. The manuscript is excellent.Nein, das Manuskript ist ausgezeichnet. Phantoms (1970)
- At this point, - Yes. I should like to give the manuscript my personal attention.Aus diesem Grunde widme ich dem Manuskript meine persönliche Aufmerksamkeit. Phantoms (1970)
Now, since I sent that manuscript to the State Publishing House,Noch was: Seit ich das Manuskript an den Verlag schickte, habe ich weitere 100 Seiten fertig. Phantoms (1970)
I have been reading your manuscript.Ich habe Ihr Manuskript gelesen. Phantoms (1970)
Careful with my manuscript!Mein Manuskript! Also wirklich! Bed & Board (1970)
A lot you care!Mein Manuskript ist Dreck für dich! Bed & Board (1970)
Terry's scared as hell, I'm taking her out of here.Und vergesst nicht eure Skripte im Theater abzugeben. Children Shouldn't Play with Dead Things (1972)
I've seen you going shopping alone many times, ...going out with the bunch of papers.Ich habe dich oft beobachtet, wenn du eingekauft hast. Deine Taschen waren vollgestopft mit Manuskripten. The Master and Margaret (1972)
- A yes, why? ...to return the "Pontius Pilatus" manuscript to comrade Bobov.Ich wollte dem Genossen Bobov das Manuskript von "Pontius Pilatus"... The Master and Margaret (1972)
Good... I see you remembered to bring the manuscript of the Master's play.Wie ich sehe, haben Sie daran gedacht, das Manuskript des Meisters mitzubringen. The Master and Margaret (1972)
Paper! Manuscript.- Ein ManuskriptMan of La Mancha (1972)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deskriptor {m}descriptor [Add to Longdo]
Dokument {n}; Manuskript {n}scripture [Add to Longdo]
Manuskript {n}; Druckvorlage {f}manuscript; script; copy [Add to Longdo]
Rezept {n}; ärztliche Verordnung {f}; Präskription {f}; Rezeptur {f}prescription [Add to Longdo]
Schrift {f}; Schriftsystem {n}; Skript {n} | Schriften {pl} | arabische Schrift {f}script | scripts | Arabic script [Add to Longdo]
Subskription {f}subscription [Add to Longdo]
Typoskript {n}typescript [Add to Longdo]
Transkription {f}transcription [Add to Longdo]
PS : PostskriptumPS : postscript [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
予約[よやく, yoyaku] Subskription, Abonnement [Add to Longdo]
二伸[にしん, nishin] Postskript, Nachschrift [Add to Longdo]
原稿[げんこう, genkou] Manuskript [Add to Longdo]
原稿用紙[げんこうようし, genkouyoushi] Manuskriptpapier [Add to Longdo]
稿[こう, kou] ENTWURF, MANUSKRIPT [Add to Longdo]
稿料[こうりょう, kouryou] Honorar_fuer_ein_Manuskript [Add to Longdo]
購読[こうどく, koudoku] Abonnement, Subskription [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top