Search result for

ski

(172 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ski-, *ski*
English-Thai: Longdo Dictionary
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ski[N] กระดานสกี
ski[VI] เคลื่อนไปด้วยสกี
ski[VT] เคลื่อนไปด้วยสกี
skid[VI] ลื่น, See also: ลื่นไถล, Syn. glide, move, slip
skid[N] การลื่น, See also: การลื่นไถล
skid[N] ไม้ขัดไม่ให้ล้อหมุน, See also: ไม้ค้ำยัน, ไม้รองไม่ให้เลื่อนไถล
skid[N] รางเลื่อน
skim[VT] ตักจากผิวหน้าของเหลว, Syn. scoop
skin[N] ผิวหนัง, See also: ผิวหน้า, Syn. epithilium, epidermis, dermis, trueskin
skin[N] ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ski(สคี) n.แคร่เลื่อนยาวติดกับรองเท้าใช้เดินและไถลบนหิมะ,แคร่บนน้ำ,กระดานสกีน้ำ vi.,vt. เดินทางด้วยแคร่เลื่อนดังกล่าว,เลื่อนบนหิมะหรือน้ำ,แล่นบนหิมะหรือน้ำ pl. skis,ski, See also: skiable adj. skier (สคี'เออะ) n.
ski liftn. บันไดแขวนหรือกระเช้าไฟฟ้าสำหรับนำผู้เล่นสกีหิมะขึ้นสู่เนินเขา
ski polen. ไม้ค้ำเล่นสกี
skid(สคิด) n. ไม้จิ้มไม่ให้ล้อหมุน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องบังคับล้อหมุน,ไม้บุรองไม่ให้ลื่นไถล,แผ่นรองรับน้ำหนัก,รางเลื่อน,แคร่เลื่อน,ทางลงเนิน vt. วางบนเครื่องบังคับล้อหมุน,ห้ามล้อด้วยไม้จีมหรือไม้ค้ำยัน,ลดความเร็วลง,ให้เคลื่อนบนไม้รอง,เลื่อนไถลโดยใช้เครื่องบังคับล้อ
skier(สคี'เออะ) n. ผู้เล่นสกี
skies(สไคซ) n. พหูพจน์ของ sky
skiff(สคิฟ) n. เรือขนาดเล็กที่แล่นหรือแจวได้และนั่งคนเดียว
skiing(สคี'อิง) n.การเล่นสก' (บนหิมะหรือบนน้ำ)
skijumpn. การกระโดดลงมาของนักเล่นสกี,กีฬาแล่นสกีลงจากเนินเขาและร่อนลงมาเป็นระยะทางไกลบนอากาศสู่พื้นหิมะข้างล่าง., See also: skijumper
skilful(สคิล'ฟูล) adj. มีฝีมือ,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ, See also: skilfully adv., Syn. handy

English-Thai: Nontri Dictionary
ski(n) การเล่นสกี,กระดาษสี
ski(vi) เล่นสกี
skid(n) แคร่เลื่อน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องจีม,รางเลื่อน
skid(vi) เลื่อนไถล,เซ,ลื่นไหล
skiff(n) เรือกรรเชียงเล็กๆ
skilful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skilfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง
skill(n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skiagram; radiogram; radiograph; skiagraphภาพรังสี [ดู roentgenogram; roentgenograph ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skiagraph; radiogram; radiograph; skiagramภาพรังสี [ดู roentgenogram; roentgenograph ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skiagraphy; radiographyการถ่ายภาพรังสี [ดู roentgenography ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skialytic-ทำลายเงา, -ลบเงา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skiametry; ratinoscopyการส่องตรวจจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skiascope; retinoscopeกล้องส่องตรวจจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skid-control valveลิ้นควบคุมการไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
skillความสันทัด, ทักษะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
skill labourแรงงานฝีมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ski-jump bucketski-jump bucket, แอ่งลู่สกี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Skid resistanceความต้านทานการลื่นไถล [TU Subject Heading]
Skilled laborแรงงานฝีมือ [TU Subject Heading]
Skilled Worker คนทำงานฝีมือ
การแบ่งกลุ่มผู้ทำงานที่ใช้แรงงาน โดยแบ่งตามทักษะ (skill) [สิ่งแวดล้อม]
Skim latexน้ำยางสกิม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Skim latexหางน้ำยางเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำยางข้นที่ยังมีปริมาณเนื้อยางอยู่ ประมาณร้อยละ 3 - 5 โดยน้ำหนัก สามารถนำไปแปรรูปเป็นยางดิบแห้งชนิดสกิมบล็อก (skim block) หรือ สกิมเครพ (skim crepe) [เทคโนโลยียาง]
Skimmer เครื่องกวาดฝ้าไข [สิ่งแวดล้อม]
Skimmingการชักน้ำช่วงบน
กระบวนการการทดน้ำจากผิวน้ำในลำธาร หรือ คลองระบายน้ำ โดยใช้วิธีการทดเอาน้ำที่ไหลเอ่อล้นออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงดินทราย ตะกอน หรือวัตถุอื่นๆ บริเวณท้องน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Skimming การชักน้ำช่วงบน, การกวาดฝ้าไข
1) การชักน้ำช่วงบน : กระบวนการการทดน้ำจากผิวน้ำในลำธารหรือคลองระบายน้ำ โดยใช้วิธีการทดเอาน้ำที่ไหลเอ่อล้นออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงดินทราย ตะกอน หรือวัตถุอื่นๆ บริเวณท้องน้ำ 2) การกวาดฝ้าไข : กระบวนการแยกไขมัน คราบน้ำมันออกจากถัง [สิ่งแวดล้อม]
Skimming Refineryโรงกลั่นน้ำมัน
ประกอบด้วยหน่วยกลั่นบรรยากาศ และหน่วยกลั่นสุญญากาศ หรือ โรงกลั่นน้ำมันที่มีเฉพาะ Separation process ซึ่งจะกลั่นน้ำมันโดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลแต่อย่างใด [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
skimp,skimpy,skimping[ซคิมพ,ซคิม-พิ,ซคิม-พิง] (vi vt adj ) หวง, ขี้ตืด, ขี้เหนียว ทำอย่างลวกๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Skiff!Skiff! Planet 51 (2009)
Your deductive reasoning skills are perfectความสามารถของคุณสมบูรณ์แบบพอที่จะทำได้ New Haven Can Wait (2008)
Because german Klaus wanted to ski all year round? That wasn't so bad.เพราะว่าผู้ชายเยอรมัน คลาคส์ ต้องการเล่นสกีตลอดทั้งปี มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอก Chuck in Real Life (2008)
That girl has gotten under your skin.เด็กสาวคนนั้นซ่อนอยู่ใต้หน้ากากนี้เอง Chuck in Real Life (2008)
I can skip dinner now that I'm so full on humiliation.ฉันคงไม่ต้องกินข้าวเนแล้ว เพราะตอนนี้ฉันอิ่มไปด้วยความอาย Pret-a-Poor-J (2008)
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
You're just upset because the whole time she was with you, she was thinking about my huge, throbbing diagnostic skills.คุณพึ่งหัวเสีย เพราะเธออยู่กับคุณตลอดเวลา เธอคิดว่าอ้อมกอดของฉัน สั่นระริก Lucky Thirteen (2008)
His skin's darker, not lighter.ผิวเขาคล้ำขึ้น ไม่ได้ขาวขึ้น Joy (2008)
If I actually break the skin, it'll let the poison out.ถ้าฉันมีแผลเลือดออก มันก็จะทำให้เลือดชั่วออกไปด้วย The Itch (2008)
And I don't have the skills to put in a permanent one.และฉันก็ไม่สามารถจะใส่อย่างถาวรได้ The Itch (2008)
You think she skips work because she's feeling a little weak?คุณคิดว่าเธอจะทิ้งงาน เพราะเธอคิดว่าตัวเองอ่อนแอหรือ? Emancipation (2008)
I get skin rashes, and heart palpitations,ผมมีผื่นที่ผิวหนัง และมีอาการหัวใจเต้นไม่เป็นปกติ Last Resort (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skiA baby has a delicate skin.
skiAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
skiAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
skiAfter spending hours out in the cold winter wind my skin got all chapped and dry.
ski"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
skiAll the boys enjoyed skiing.
skiAll the skill of the sailors fell before the violence of the storm.
skiAll the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.
skiAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
skiA skilled mechanic earns decent wages.
skiAs the weather was snowy, we went skiing.
skiA working man should be paid in proportion to his skill, not his age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือดี[ADJ] skillful, See also: skilled, deft, Example: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก, Notes: (สำนวน)
การกระโดดเชือก[N] skipping, See also: jumping rope
อ่านผ่านๆ[V] skim (through), See also: read through, Ant. อ่านละเอียด, Example: เรื่องนี้ผมไม่ทราบรายละเอียด เพราะผมเพียงแค่อ่านผ่านๆ, Thai definition: อ่านอย่างไม่ตั้งใจ
สกี[N] ski, Example: นิธิไปเป็นครูสอนสกีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย, Thai definition: กีฬาอย่างหนึ่ง ผู้เล่นยืนบนแผ่นสกี แล้วปล่อยตัวให้ลื่นไถลลงไปตามเนินเขาที่มีหิมะปกคลุม และมีไม้คู่หนึ่งสำหรับยันหรือถ่อเวลาเล่น, Notes: (อังกฤษ)
สันทัดกรณี[ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
ร่องจมูก[N] skin between nostrils, Example: เขม่าติดอยู่ที่ร่องจมูก เช็ดออกสิ, Count unit: ร่อง
โรคผิวหนัง[N] skin disease, See also: dermatitis, Example: ธาตุสังกะสีใช้รักษาโรคผิวหนังบางอย่าง และอาจใช้รักษาสิวได้
ศักดิ์[N] ability, See also: skill, capability, potential, Syn. ความสามารถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลียบ[V] skirt, See also: go around, walk along the edge of, follow the edge of, Syn. เลาะ, Example: พอพลบค่ำแล้วคุณแม่ก็พาฉันเลียบไปตามป่าละเมาะริมทุ่ง, Thai definition: ไปตามริม, ไปตามขอบ, เดินเลาะ
หนีโรงเรียน[V] skip class, See also: wag, Syn. หนีเรียน, โดดร่ม, โดดเรียน, Example: เขาเบื่อเรียนหนังสือ จึงหนีโรงเรียนไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า, Thai definition: หลีกเลี่ยงไม่ยอมเรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   

CMU English Pronouncing Dictionary
SKI    S K IY1
SKIS    S K IY1 Z
SKIM    S K IH1 M
SKID    S K IH1 D
SKIT    S K IH1 T
SKIN    S K IH1 N
SKIP    S K IH1 P
SKIBO    S K IY1 B OW0
SKIBA    S K AY1 B AH0
SKIBO    S K AY1 B OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ski    (v) (s k ii1)
skid    (v) (s k i1 d)
skim    (v) (s k i1 m)
skin    (v) (s k i1 n)
skip    (v) (s k i1 p)
skis    (v) (s k ii1 z)
skit    (n) (s k i1 t)
ski'd    (v) (s k ii1 d)
skids    (v) (s k i1 d z)
skied    (v) (s k ai1 d)

German-Thai: Longdo Dictionary
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
skifahren(vi) |fährt ski, fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kufenflugzeug {n}ski plane [Add to Longdo]
Schanzenrekord {m} [sport]ski jump record [Add to Longdo]
Ski {m}; Schi {m}ski [Add to Longdo]
Ski laufen; Ski fahren | Ski laufend | ich/er/sie lief Skito ski | skiing | I/he/she skied [Add to Longdo]
Skianzug {m}ski suit [Add to Longdo]
Skiausrüstung {f}ski gear [Add to Longdo]
Skibindung {f}ski binding [Add to Longdo]
Skiff {m}skiff [Add to Longdo]
Skifliegen {n}; Skiflug {m} [sport]ski flying [Add to Longdo]
Skigebiet {n}skiing area [Add to Longdo]
Skihang {m}ski hill [Add to Longdo]
Skilanglauf {m}; Langlauf {m}cross-country skiing; cross-country ski run; langlauf [Add to Longdo]
Skilauf {m}; Skilaufen {n}skiing [Add to Longdo]
Skiläufer {m}; Skiläuferin {f}; Schiläufer {m}; Skifahrer {m}; Skifahrerin {f} | Skiläufer {pl}; Skifahrer {pl}skier | skiers [Add to Longdo]
Skilehrer {m}; Skilehrerin {f}skiing instructor [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du skiเล่นสกี

Japanese-English: EDICT Dictionary
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
おおみず;オオミズ[, oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii [Add to Longdo]
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] skill; art; kung fu; labor; effort [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] skill; art [Add to Longdo]
小冲突[xiǎo chōng tū, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] skirmish [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] skill [Add to Longdo]
技巧[jì qiǎo, ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ, ] skill; technique [Add to Longdo]
技能[jì néng, ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ, ] skill [Add to Longdo]
技艺[jì yì, ㄐㄧˋ ㄧˋ, / ] skill; art [Add to Longdo]
撇去[piē qù, ㄆㄧㄝ ㄑㄩˋ, ] skim [Add to Longdo]
本领[běn lǐng, ㄅㄣˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] skill; ability; capability [Add to Longdo]
滑雪术[huá xuě shù, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˇ ㄕㄨˋ, / ] skiing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking [Add to Longdo]
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]
多重タスキング[たじゅうたすきんぐ, tajuutasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
多重タスク処理[たじゅうタスクしょり, tajuu tasuku shori] multitasking [Add to Longdo]
複数業務[ふくすうぎょうむ, fukusuugyoumu] multi-tasking [Add to Longdo]
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
写生[しゃせい, shasei] Skizzieren, Malen_nach_der_Natur, Zeichnen_nach_der_Natur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ski \Ski\ (sk[=e]), n.; pl. {skis} (sk[=e]z). [Dan. ski; Icel.
   sk[imac][eth] a billet of wood. See {Skid}.]
   A long, flat, narrow runner made of wood, plastic or metal,
   curved upwards in front, having a fitting allowing it to be
   attached to the foot, and used for gliding or sliding over
   snow. Commonly used in the plural, to designate the pair.
   [Also spelled {skee}.]
   [Webster 1913 Suppl. +PJC] Skiagraph

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skee \Skee\, n. [Dan. ski; Icel. sk[imac]? a billet of wood. See
   {Skid}.]
   A long strip of wood, curved upwards in front, used on the
   foot for sliding; now usually spelled {ski}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ski
   n 1: narrow wood or metal or plastic runners used in pairs for
      gliding over snow
   v 1: move along on skis; "We love to ski the Rockies"; "My
      children don't ski"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ski
   ski
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ski [ski]
   ski
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ski [ski]
   ski
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ski
 
 1. (çoğ.) ski, skis) kayak, ski
 2. kayak kaymak, ski yapmak. ski jump kayakçının yaptığı sıçrama veya atlama. ski lift kayak çıkılan tepeye çıkaran teleferik. skier kayakçı. skiing kayak yapma, kayakçılık.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ski [ʃiː] (n) , s.(m )
   ski
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top