Search result for

skat

(87 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skat-, *skat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skate[N] รองเท้าสเก็ต, See also: การเล่นสเก็ต
skate[VI] เล่นเสก็ต, See also: เคลื่อนที่ไปด้วยรองเท้าสเก็ต, Syn. glide, slip, ice skate, roller skate, slide
skater[N] คนเล่นสเก็ต
skate on[PHRV] เล่นสเก็ตบน
skate over[PHRV] ใส่รองเท้าสเก็ตวิ่งข้าม, See also: สเก็ตข้าม
skateboard[N] กระดานเล่นสเก็ตซึ่งมีล้อเล็กๆ ช่วยให้เคลื่อนที่
skate round[PHRV] เล่นสเก็ตไปรอบๆ, Syn. skate around
skate around[PHRV] เล่นสเก็ตไปรอบๆ, Syn. skate round
skate on thin ice[IDM] เสี่ยงในการพูด (บางสิ่ง), Syn. skate over thin ice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skate(สเคท) n. รองเท้าน้ำแข็ง,รองเท้าสเก๊ต,ปลากระเบน,บุคคล,คน,ม้าแก่,คนที่น่าดูถูก vi. วิ่งด้วยรองเท้าดังกล่าว,เล่นสเก๊ต,เล่นสเก๊ตน้ำแข็ง,แฉลบไป,เลื่อนผ่านไป,ร่อนผ่านไป, See also: skateable,adj.
skater(สเค'เทอะ) n. ผู้เล่นสเก็ต,ผู้เล่น สเก๊ตน้ำแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
skate(n) การเล่นสเก็ต,รองเท้าสเก็ต
skate(vi) เล่นสเก็ต,วิ่งบนน้ำแข็ง
skater(n) คนเล่นสเก็ต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skat (Submarine)สเกท (เรือดำน้ำ) [TU Subject Heading]
Skatesสเกต [TU Subject Heading]
Skatingการเล่นสเกต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Do I look like a skater?- ผมดูเหมือนคนเล่นสเก็ตงั้นเหรอ Pilot (2008)
So you've never been skateboarding?อะไร แปลว่าพวกเธอไม่เคยเล่นสเก็ตบอร์ด? ไม่เคยเล่นวีดีโอเกมยังงั้นหรอ? Bedtime Stories (2008)
This guy just skates away.หมอนี่ ลอยนวลไปเฉยๆ Na Triobloidi (2009)
Skipper, when we're done skating over our deaths...กัปตัน เมื่อเราเสร็จจากการไถลไปบนความตายของเราแล้ว Today Is the Day: Part 1 (2009)
Mom, Kim Yuna's a figure skater, though.แม่ คิมยูนาเค้าเป็นนักสเก็ตต่างหาก Episode #1.1 (2009)
Kim Yuna's not a swimmer, but a figure skater!คิมยูนาไม่ใช่นักว่ายน้ำ แต่เป็นนักสเก็ต Episode #1.1 (2009)
I'm at the ice skating rink.กำลังเล่นสเกตอยู่น่ะ Episode #1.9 (2009)
I'm at the skating rink.กำลังเล่นสเกตอยู่่น่ะ Episode #1.9 (2009)
(Sam Hab: 3 combination of Fermented Skate, Kimchi, Pork - Eat 3 together with chopstick)- Eat 3 together with chopstick) Episode #1.13 (2009)
I knew it was fishy to be skating.ฉันสงสัยว่าทำไมเขาพาเธอมาเล่นเสก็ตนะ ว้าว.. Episode #1.16 (2009)
WE WENT ICE SKATING AT ROCKEFELLER CENTER.เราไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันที่ รอคเก็ตเฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ เธอแอบพาฉันออกจากบ้าน Valley Girls (2009)
- and I'll talk to skater dad. - Okay.เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับ พ่อสเก็ตน้ำแข็งเอง The Gift (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skatMy brother is a good skater.
skatWe used to go skating every weekend.
skatIn the winter, when the nights were long and the days short, she watched the children coasting and skating.
skatShow her how to roller skate.
skatSkating on the pond is dangerous.
skatIf you want to skate well, you should take it up seriously.
skatI would not go skating today.
skatHow well he can skate.
skatHaving finished lunch, we went skating.
skatA winter sport that many people enjoy is ice skating.
skatWhich do you like better, skating or skiing?
skatHave you ever tried skating on the river?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเกตบอร์ด[N] skateboard, Example: เด็กๆ มักไปเล่นสเกตบอร์ดบริเวณลานกว้างของห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระดานสเกตที่มีลูกล้ออยู่ข้างล่าง
สเกต[N] skate, Syn. รองเท้าสเกต, Example: ร้านอาหารแถวนี้พนักงานเสิร์ฟใส่สเกตเสิร์ฟอาหารกันทุกคน, Count unit: คู่, ข้าง, Thai definition: ที่สวมเท้าทำด้วยโลหะ มีล้อเล็กๆ สำหรับสวมเวลาเล่นสเกต, Notes: (อังกฤษ)
สเกต[N] skate, Example: อายุปูนนี้แล้วยังจะมาหัดเล่นสเกตให้อายเด็กๆ, Thai definition: การเล่นอย่างหนึ่ง ผู้เล่นสวมสเกตวิ่งไปมาบนพื้นเรียบๆ, Notes: (อังกฤษ)
กระเบน[N] ray, See also: skate, Syn. ปลากระเบน, Example: กระเบนเป็นปลาที่มีรูปร่างแปลกกว่าปลาชนิดอื่นๆ, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเบน[n.] (krabēn) EN: skate ; ray   FR: raie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SKATE    S K EY1 T
SKATED    S K EY1 T AH0 D
SKATER    S K EY1 T ER0
SKATES    S K EY1 T S
SKATERS    S K EY1 T ER0 Z
SKATING    S K EY1 T IH0 NG
SKATEBOARD    S K EY1 T B AO2 R D
SKATEBOARDING    S K EY1 T B AO2 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skate    (v) (s k ei1 t)
skated    (v) (s k ei1 t i d)
skater    (n) (s k ei1 t @ r)
skates    (v) (s k ei1 t s)
skaters    (n) (s k ei1 t @ z)
skating    (v) (s k ei1 t i ng)
skateboard    (n) (s k ei1 t b oo d)
skateboards    (n) (s k ei1 t b oo d z)
skateboarder    (n) (s k ei1 t b oo d @ r)
skating-rink    (n) - (s k ei1 t i ng - r i ng k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skat {m}skat [Add to Longdo]
Skateboard {n}; Rollbrett {n}skateboard [Add to Longdo]
Skater {m}; Skaterin {f} [sport]skater [Add to Longdo]
Skatologie {f}scatology [Add to Longdo]
Skatspieler {m}; Skatspielerin {f}skat player [Add to Longdo]
skatologischscatological [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
どけち[, dokechi] (n,adj-na) (uk) cheapskate; very miserly [Add to Longdo]
アイススケート[, aisusuke-to] (n) ice skating [Add to Longdo]
アイスバーン[, aisuba-n] (n) ice skating place (ger [Add to Longdo]
アイスリンク[, aisurinku] (n) ice rink; skating rink [Add to Longdo]
アクセル[, akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P) [Add to Longdo]
アクセルジャンプ;アクセル・ジャンプ[, akuserujanpu ; akuseru . janpu] (n) Axel jump (figure skating) [Add to Longdo]
アクセルパウルゼンジャンプ;アクセル・パウルゼン・ジャンプ[, akuserupauruzenjanpu ; akuseru . pauruzen . janpu] (n) (obsc) (See アクセルジャンプ) Axel Paulsen jump (figure skating) [Add to Longdo]
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰场[bīng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄔㄤˇ, / ] skating or ice rink; ice stadium; ice arena [Add to Longdo]
冰鞋[bīng xié, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, ] skating boots; skates [Add to Longdo]
溜冰鞋[liù bīng xié, ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, ] skate [Add to Longdo]
滑板[huá bǎn, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄢˇ, ] skateboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skat \Skat\ (sk[aum]t), n. [G., fr. It. scartare to discard.]
   1. A three-handed card game played with 32 cards, of which
    two constitute the skat (sense 2), or widow. The players
    bid for the privilege of attempting any of several games
    or tasks, in most of which the player undertaking the game
    must take tricks counting in aggregate at least 61 (the
    counting cards being ace 11, ten 10, king 4, queen 3, jack
    2). The four jacks are the best trumps, ranking club,
    spade, heart, diamond, and ten outranks king or queen (but
    when the player undertakes to lose all the tricks, the
    cards rank as in whist). The value of hands depends upon
    the game played, trump suit, points taken, and number of
    matadores.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Skat) A widow of two cards.
    [Webster 1913 Suppl.]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 skat
   tax
   treasure
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Skat [skaːt] (n) , s.(m )
   skat
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top