Search result for

sitte

(58 entries)
(1.221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sitte-, *sitte*
Possible hiragana form: しって
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sitter[N] ผู้เลี้ยงเด็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sitter(ซิท'เทอะ) n. ผู้นั่ง,ผู้ดูแลเด็กทารกหรือเด็กเล็กในขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่,ตะโพก,ผู้ที่นั่งให้วาด,ไก่ที่นั่งฟักไข่,ไก่ที่ออกไข่,สัตว์ที่ล่าได้ง่าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about the sitter?สิ่งที่เกี่ยวกับคนเลี้ยงหรือไม่ Revolutionary Road (2008)
That takes care of both sitters. Then Shep can take me home later.ที่จะดูแลการช่วยดูแลทั้ง จากนั้นเชปสามารถพาฉันกลับบ้านในภายหลัง Revolutionary Road (2008)
It was really hard to get a sitter today.คงแย่น่าดู ถ้าต้องนั่งอยู่ที่นี่ทั้งวัน Shut Down (2008)
He's at the baby sitter's.เขาอยู่กับพี่เลี้ยง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
They had theater tickets, and their sitter canceled.พวกเขาได้ตั๋วละครมา แล้วพี่เลี้ยงเด็กก็ถูกยกเลิกแล้วด้วย Crime Doesn't Pay (2009)
So I should be able to hire a Sitter real soon.ดังนั้นฉันสมควรจะสามารถเป็นผู้เลี้ยงเด็กจริงๆได้ Life (2009)
Last month we needed a sitter for Penny,เดือนที่แล้วเราต้องการคนดูแลเพนนี Everybody Ought to Have a Maid (2009)
All four sitters and Aickman were found dead.พบพี่เลี้ยงสี่คนและอิคแมนเสียชีวิต The Haunting in Connecticut (2009)
I got a sitter.ฉันจ้างพี่เลี้ยงเด็กค่ะ I See You (2010)
Y-you do have a sitter, don't you?เธอไม่มีพี่เลี้ยงหรอกเหรอ Epiphany (2010)
But I was already dressed when the sitter canceled,แต่ฉันแต่งตัวเสร็จแล้ว พี่เลี้ยงเด็กดันโทรมายกเลิก Epiphany (2010)
But first I feel like I should get you guys a sitter.แต่ก่อนอื่นครูรู้สึกเหมือน ต้องพาพี่เลี้ยงมาให้พวกเธอ The Substitute (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sitteThe baby sitter tried to sing the baby to sleep.
sitteThe mother is looking for a baby sitter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเลี้ยงเด็ก[n. exp.] (khon līeng dek) EN: babysitter   FR: baby-sitter [f]
นกไต่ไม้[n.] (nok taimāi) EN: nuthatch   FR: sittelle [f]
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่[n. exp.] (nok taimāi nāphāk kammayī) EN: Velvet-fronted Nuthatch   FR: Sittelle veloutée [f] ; Sittelle à front noir [f] ; Sittelle à front velouté [f]
นกไต่ไม้สีน้ำเงิน[n. exp.] (nok taimāi sī nāmngoen) EN: Blue Nuthatch   FR: Sittelle bleue [f] ; Sittelle à dos azuré [f]
นกไต่ไม้สีสวย[n. exp.] (nok taimāi sī sūay) EN: Beautiful Nuthatch   FR: Sittelle superbe [f] ; Sittelle magnifique [f]
นกไต่ไม้(ใต้)โคนหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok taimāi (tāi) khōn hāng sī nām-tān) EN: Chestnut-vented Nuthatch   FR: Sittelle des Naga [f] ; Sittelle à flancs marron [f]
นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม[n. exp.] (nok taimāi thøng sī met makhām) EN: Chestnut-bellied Nuthatch   FR: Sittelle à ventre marron [m] ; Sittelle de l’Inde [f] ; Sittelle à ventre brun [f]
นกไต่ไม้ใหญ่[n. exp.] (nok taimāi yai) EN: Giant Nuthatch   FR: Sittelle géante [f]
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone   
พี่เลี้ยงเด็ก[n. exp.] (phīlīeng dek) EN: babysitter   FR: baby-sitter [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SITTER    S IH1 T ER0
SITTERS    S IH1 T ER0 Z
SITTERLY    S IH1 T ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sitter    (n) (s i1 t @ r)
sitters    (n) (s i1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sitte {f}; Gewohnheit {f}; Brauch {m}; Gepflogenheit {f}; Usus {m} | Sitten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Bräuche {pl}; Gepflogenheiten {pl} | Sitten und Gebräuche | nach altem Brauch | Bräuche von einstcustom | customs | habits and customs | in accordance with ancient custom; in accordance by ancient custom | customs of yore [Add to Longdo]
Sitte {f}tribe [Add to Longdo]
Sittenbild {n} | Sittenbilder {pl}genre picture | genre pictures [Add to Longdo]
Sittengesetz {n}moral law [Add to Longdo]
Sittenlosigkeit {f}; Unsittlichkeit {f}immorality [Add to Longdo]
Sittenpolizei {f}vice squad [Add to Longdo]
Sittenprediger {m}moralizer [Add to Longdo]
Sittenrichter {m} | Sittenrichter {pl}censor | censors [Add to Longdo]
Sittenstrenge {f}puritan [Add to Longdo]
Sittenstrolch {m}sexual molester [Add to Longdo]
Sittenverderbnis {n}corruption of morals [Add to Longdo]
Sittenverfall {m}moral decline; decline in moral standards [Add to Longdo]
sittenlos; unsittlich {adj} | sittenloser | am sittenlosestenimmoral | more immoral | most immoral [Add to Longdo]
sittenstreng {adj}morally strict; puritanical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
ベビーシッター[, bebi-shitta-] (n) baby-sitter; babysitter; (P) [Add to Longdo]
居間兼寝室[いまけんしんしつ, imakenshinshitsu] (n) living room and bedroom; bed-sitter [Add to Longdo]
警覚策励[けいかくさくれい, keikakusakurei] (n) (See 座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter) [Add to Longdo]
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]
子守(P);子守り[こもり, komori] (n,vs) (1) babysitter; nursemaid; (2) babysitting; (P) [Add to Longdo]
守り(P);守[もり, mori] (n) (1) babysitting; babysitter; (2) protecting; keeping; keeper; (P) [Add to Longdo]
内股膏薬[うちまたこうやく;うちまたごうやく, uchimatakouyaku ; uchimatagouyaku] (n) double-dealer; fence-sitter; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict; duplicity; turncoat [Add to Longdo]
風見鶏[かざみどり, kazamidori] (n) (1) weather vane; (2) fence-sitter; opportunist [Add to Longdo]
留守(P);留主[るす, rusu] (n,vs) (1) absence; being away from home; (2) house-sitting; house-sitter; (3) (usu. as お留守になる) being left unattended to (of one's studies, etc.); neglecting; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぞく, zoku] SITTEN UND GEBRAEUCHE, LAIENHAFT, WELTLICH, VULGAER [Add to Longdo]
慣例[かんれい, kanrei] Sitte, Brauch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Sitte [zitə] (n) , s.(f )
     custom; tribe
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top