Search result for

silo

(50 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silo-, *silo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silo[N] ฉาง, See also: ไซโล, Syn. granary, pit
silo[N] ห้องใต้ดินเก็บอาวุธ, See also: หลุมใต้ดิน, Syn. rocket launcher, pit
silo[VT] เก็บในฉาง, See also: เก็บในห้องใต้ดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silo(ไซ'โล) n. ฉางเก็บหญ้าสด,ฉางเก็บอาหารสัตว์,หลุมเก็บหญ้าสด,ห้องใต้ดินสำหรับเก็บขีปนาวุธและอุปกรณ์สำหรับยิง
upsilon(ยูพ'ซะลอน) n. อักษรตัวที่ 20 ของภาษากรีก

English-Thai: Nontri Dictionary
silo(n) ไซโล,ยุ้ง,ฉาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silosไซโล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isn't there an old silo back there? No.มีห้องใต้ดินเก่าอยู่ด้านหลังใช่มั๊ย? Day of the Dead (1985)
What about the missile silos, the subs?โรงเก็บมิสไซดกับเรื่อดำน้ำล่ะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
wouldn't have anything to do with a missile silo in their back field, would it ?ไม่มีอะไรแล้วที่คลังเก็บหัวรบที่หลังไร่นั่นไม่ใช่หรือ หรือไม่ใช่? Hidden (2005)
there are at least 15 silos that are still active in the county.มีคลังแบบนี้ไม่น้อยกว่า 15 แห่งแถวนี้ Hidden (2005)
I don't know how they're gonna check 15 silos in 40 minutes.เราจะตรวจสอบคลังจรวด 15 แห่ง ใน 40 นาทีได้ยังไง? Hidden (2005)
maybe we don't need to search every silo.บางทีเราไม่จำเป็นต้องไปค้นทุกๆคลังก็ได้ Hidden (2005)
which silos did you activate ?หัวรบอันไหนที่คุณสั่งให้ทำงาน ? Hidden (2005)
The money is buried under a silo at the Double K Ranch just outside of Tooele, Utah.เงินถูกฝังอยู่ใต้ยุ้งฉางที่ไร่ Double K แถบนอกเมือง ทูเอลลี ยูทาห์ Map 1213 (2006)
Can you see the silo?นายเห็นยุ้งข้าวมั๊ย? Map 1213 (2006)
He filled up the whole silo in just two days?นี่แค่สองวันเต็มแล้วเหรอคะเนี่ย The Simpsons Movie (2007)
That could be anybody's pig-crap silo.มันอาจจะเป็นของพวกเราคนใด คนหนึ่งในที่นี้ The Simpsons Movie (2007)
I need to know what was going through your mind... when you didn't listen to me... and dumped that silo in the lake.ฉันอยากรู้ว่าคุณคิดยังไง ถึงไม่ฟังที่ฉันเตือน แล้วทิ้งไอ้ไซโลใส่ขี้หมูนั่นลงในทะเลสาบ The Simpsons Movie (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไซโล[N] silo, Example: พ่อเขารับเหมาสร้างไซโลข้าว, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ภายในมีระบบกันชื้นและระบายอากาศเป็นต้น สำหรับเก็บผลิตผลทางเกษตรไว้ชั่วคราวก่อนส่งออก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
สีลม[n. prop.] (Sīlom) EN: Silom   FR: Silom
ตลาดสีลม[n. prop.] (Talāt Sīlom) EN: Silom Market   
ถนนสีลม[n. prop.] (Thanon Sīlom) EN: Silom Rd. ; Thanon Silom   FR: avenue Silom ; thanon Silom
ยุ้งฉาง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   FR: grange [f]
ยุ้ง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   

CMU English Pronouncing Dictionary
SILO    S AY1 L OW0
SILOS    S AY1 L OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silo    (n) (s ai1 l ou)
silos    (n) (s ai1 l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silo {n}silo [Add to Longdo]
Silofutter {n}; Silage {f}; Gärfutter {n} [agro.]silage [Add to Longdo]
Silospeicher {m} [electr.]drift register [Add to Longdo]
Silospeicher {m} [electr.]storage circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイロ[, sairo] (n) silo; (P) [Add to Longdo]
サイロシビン[, sairoshibin] (n) psilocybin [Add to Longdo]
シロキサン[, shirokisan] (n) siloxane [Add to Longdo]
シロシビン[, shiroshibin] (n) psilocybin [Add to Longdo]
プシロフィトン[, pushirofiton] (n) psilophyte (in palaeobotany) (lat [Add to Longdo]
Ε;ε[イプシロン;エプシロン, ipushiron ; epushiron] (n) epsilon [Add to Longdo]
Υ;υ[ウプシロン;ユプシロン;オイプシロン, upushiron ; yupushiron ; oipushiron] (n) upsilon [Add to Longdo]
松葉蘭[まつばらん;マツバラン, matsubaran ; matsubaran] (n) (uk) whisk fern (Psilotum nudum) [Add to Longdo]
貯蔵庫[ちょぞうこ, chozouko] (n) storehouse; bunker; silo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silo \Si"lo\, n. [F.]
   A pit or vat for packing away green fodder for winter use so
   as to exclude air and outside moisture. See {Ensilage}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silo
   n 1: a cylindrical tower used for storing silage
   2: military installation consisting of an underground structure
     where ballistic missiles can be stored and fired

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 silo
  n.
 
   The FIFO input-character buffer in an RS-232 line card. So called from
   {DEC} terminology used on DH and DZ line cards for the {VAX} and {PDP-11},
   presumably because it was a storage space for fungible stuff that went in
   at the top and came out at the bottom.
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hopper
 
 1. sıçrayan kimse veya şey
 2. sekerek yürüyen kimse
 3. pire gibi sıçrayan böcek
 4. silo, sarpın
 5. gemi yüklemek veya boşaltmak için kullanılan dibi açılır büyük kova.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 silo
 
 1. silo
 2. siloya doldurmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top