Search result for

serge

(78 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serge-, *serge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serge[N] ผ้าขนสัตว์, Syn. wool serge, twill
sergeant[N] จ่า, See also: นายสิบ
sergeant[N] ทนายความชั้นสูงสุด
sergeant major[N] จ่าสิบเอก
sergeant at law[N] ทนายชั้นสูงสุดของอังกฤษ
sergeant-at-arms[N] ตำรวจศาล, See also: ตำรวจสภา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serge(เซิร์จฺ) n.ผ้าขนสัตว์ทอลายสอง,ผ้าทอลายสองที่เป็นผ้าฝ้าย,ผ้าใยสังเคราะห์หรือผ้าไหม
sergeant(ซาร์'เจินทฺ) n. นายสิบ (ทหารหรือตำรวจ) นายสิบเอก (ทหารบกอังกฤษ) ,นายสิบโท (ทหารบกของอเมริกา) ,นายจ่า (ทหารนาวิกโย-ธินอเมริกา) ,นายตำรวจ,ตำรวจหญิง,ตำรวจสภา,นายตำรวจรักษาการณ์,ทนายความชั้นสูงสุด (อัง-กฤษ), See also: sergeancy,sergeantship n.
sergeant at armsn. ตำรวจศาล,ตำรวจสภา
sergeant at lawn. ทนายความชั้นสูงสุด (อังกฤษ) มีอภิสิทธิ์หลายอย่างในศาล
master sergeantn. จ่านายสิบเอก,พันจ่าอากาศเอก

English-Thai: Nontri Dictionary
serge(n) ผ้าทอลายสอง,ผ้าเซิด
sergeant(n) นายสิบ,สิบเอก,จ่า,นายตำรวจ
SERGEANT sergeant major(n) จ่าสิบเอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sergeant at armsตำรวจสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sergestid shrimp (n) เคย กุ้งฝอยทะเล ตัวเล็กๆ สีแดงๆ ใช้ทำกะปิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serge and I were just moving the party over toเซิร์ก กับฉันกำลังจะไปปาร์ตี้ที่บ้านเขา There Might be Blood (2008)
Their cab is probably halfway to serge's by now,แท๊กซี่ที่พวกเขานั่งกำลังไปถึงบ้านเซิร์กแล้วตอนนี้ เธอไม่ได้รอรถด้วยซ้ำ There Might be Blood (2008)
So humbert humbert's name is serge grodanz.เขาขื่อ serge grodanz There Might be Blood (2008)
Go away! Serge is in the bathroom,ออกไปเดี๋ยวนี้นะ Serge อยู่ในห้องน้ำ There Might be Blood (2008)
Can you try to avoid the serges of the world?คุณสามารถจะหลีกเลี่ยงขนสัตว์ได้ทั้งโลกหรอไง? There Might be Blood (2008)
Sergeant on deck!ทำความเคารพจ่า! Rookies (2008)
Take us to the Sergeant in command.พาเราไปพบจ่าผู้บังคับหน่วยซิ Rookies (2008)
Where's your Sergeant?จ่าของพวกนายไปไหน? Rookies (2008)
Sergeant Han?เอ๊ะ! จ่าฮาน? Baby and I (2008)
Honey, he's my senior from the marines. Sergeant Han!ที่รัก, เขาเป็นรุ่นพี่ผม จากค่ายทหารน่ะ จ่าฮาน! Baby and I (2008)
Sergeant, what we need is something that will motivate the robbers to go on air,จ่า เราจำเป็นต้องทำอะไรซักอย่าง ที่จะกระตุ้นให้พวกโจรพูดทางวิทยุ... แล้ว The Bank Job (2008)
Sergeant, we just heard the thieves' lookout say that there are police outside the bank right now.จ่า เราเพิ่งได้ยินเสียง คนดูต้นทางของพวกโจร พูดว่ามีตำรวจอยู่ข้างนอกธนาคารอยู่ตอนนี้ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sergeA captain is above a sergeant.
sergeHe rose to the rank of sergeant.
sergeSergeant, try to keep a lid on the situation until we can get more police down there.
sergeTheremin: The world's first electronic musical instrument, made by Russian physicist Lev Sergeivitch Termen in 1920.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิบเอก[N] sergeant, Example: เขามียศแค่สิบเอก แต่ทำมาวางอำนาจใหญ่โตเหนือคนอื่น, Thai definition: ยศทหารชั้นประทวน แต่สูงกว่าสิบโท
จ่า[N] sergeant, See also: sergeant major, Syn. นายสิบ, Example: อัยการจังหวัดจันทบุรีได้ลงความเห็นสั่งฟ้องจ่ามี, Count unit: นาย, คน, Thai definition: ยศทหารและตำรวจชั้นประทวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military   FR: sous-officier [m]
ผีเสื้อจ่าคาม่า[n. exp.] (phīseūa jā khāmā) EN: Orange Staff Sergeant   
ผีเสื้อจ่ากระบองหักสาม[n. exp.] (phīseūa jā krabøng hak sām) EN: Common Sergeant   
ผีเสื้อจ่ากระบองจุดใน[n. exp.] (phīseūa jā krabøng jut nai) EN: Studded Sergeant   
ผีเสื้อจ่าเล็ก[n. exp.] (phīseūa jā lek) EN: Small Staff Sergeant   
ผีเสื้อจ่ามลายู[n. exp.] (phīseūa jā Malāyū) EN: Malay Staff Sergeant   
ผีเสื้อจ่าเมียสีส้ม[n. exp.] (phīseūa jā mīa sī som) EN: Color Sergeant   
ผีเสื้อจ่าเซลล์ทึบ[n. exp.] (phīseūa jā sel theup) EN: Staff Sergeant   
ผีเสื้อจ่าเส้นปีกดำ[n. exp.] (phīseūa jā sen pīk dam) EN: Blackvein Sergeant   
ผีเสื้อจ่าใหญ่สยาม[n. exp.] (phīseūa jā yai Sayām) EN: Great Sergeant   

CMU English Pronouncing Dictionary
SERGE    S ER1 JH
SERGEI    S ER0 G EY1
SERGEI    S EH1 R G EY2
SERGEY    S EH1 R JH IY0
SERGEY    S EH1 R G EY0
SERGENT    S ER1 JH AH0 N T
SERGEANT    S AA1 R JH AH0 N T
SERGEANTS    S AA1 R JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serge    (n) (s @@1 jh)
Sergei    (n) (s i1 r g ei)
sergeant    (n) (s aa1 jh @ n t)
sergeants    (n) (s aa1 jh @ n t s)
sergeant-major    (n) - (s aa2 jh @ n t - m ei1 jh @ r)
sergeant-majors    (n) - (s aa2 jh @ n t - m ei1 jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Serge {f} | Sergen {pl}serge | serges [Add to Longdo]
Sergeant Major {m} (Abudefduf saxatilis) [zool.]sergeant major [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イソスズメダイ[, isosuzumedai] (n) yellowtail sergeant (Abudefduf notatus) [Add to Longdo]
オヤビッチャ[, oyabiccha] (n) Indo-Pacific sergeant-major fish (Abudefduf vaigiensis) [Add to Longdo]
サージ[, sa-ji] (n,vs) (1) surge; (2) serge [Add to Longdo]
サージャント[, sa-janto] (n) sergeant [Add to Longdo]
サージャントメージャー[, sa-jantome-ja-] (n) sergeant-major (Abudefduf saxatilis) [Add to Longdo]
シチセンスズメダイ[, shichisensuzumedai] (n) banded sergeant (Abudefduf septemfasciatus) [Add to Longdo]
シマスズメダイ[, shimasuzumedai] (n) blackspot sergeant (Abudefduf sordidus) [Add to Longdo]
スギ[, sugi] (n) cobia (Rachycentron canadum); sergeant fish [Add to Longdo]
セル[, seru] (n) (1) cell; (2) serge; (P) [Add to Longdo]
テンジクスズメダイ[, tenjikusuzumedai] (n) Bengal sergeant (Abudefduf bengalensis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哔叽[bì jī, ㄅㄧˋ ㄐㄧ, / ] serge [Add to Longdo]
毛哔叽[máo bì jī, ㄇㄠˊ ㄅㄧˋ ㄐㄧ, / ] serge [Add to Longdo]
谢尔盖[Xiè ěr gài, ㄒㄧㄝˋ ㄦˇ ㄍㄞˋ, / ] Sergei (name) [Add to Longdo]
军士[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, / ] sergeant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serge \Serge\, n. [F. cierge.]
   A large wax candle used in the ceremonies of various
   churches.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serge \Serge\, n. [F. serge, sarge, originally, a silken stuff,
   fr. L. serica, f. or neut. pl. of sericus silken. See
   {Sericeous}, {Silk}.]
   A woolen twilled stuff, much used as material for clothing
   for both sexes.
   [1913 Webster]
 
   {Silk serge}, a twilled silk fabric used mostly by tailors
    for lining parts of gentlemen's coats.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serge
   n 1: a twilled woolen fabric

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Serge [sɛrʒə] (n) , s.(f )
   serge
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top