Search result for

sequenzer

(50 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sequenzer-, *sequenzer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sequenzer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sequenzer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have they reinverted the environmental sequencer?Wurde der Umweltkontrollsequenzer wieder umgestellt? Brothers (1990)
Lefler, shunt the overload to the sequencers in transporter one.Die Überladung auf Phasensequenzer abzweigen in Transporterraum eins. Darmok (1991)
- Confirm phase-sequencer linkage.- Phasensequenzerlink bestätigen. Darmok (1991)
The auto-sequencers were functioning normally.Die Autosequenzer funktionierten normal. Data's Day (1991)
Hand me the sequencer.Geben Sie mir den SequenzerIn Theory (1991)
Initiating DNA sequencer.Ich schalte den DNA-Sequenzer ein. Ethics (1992)
I recently converted my sequencer to asynchronous operation,Ich stellte meinen Sequenzer auf asynchronen Betrieb um. The Quality of Life (1992)
The sequencer is now bi-directional, compensating for mode distortion arising from the resonant field.Der Sequenzer arbeitet bidirektional. Dies kompensiert die Verzerrungen aus dem Resonanzfeld. The Quality of Life (1992)
Does it require any buffering system to eliminate interference?Sind für den Sequenzer Puffersysteme gegen Störungen notwendig? The Quality of Life (1992)
Just got the sequential analyzer to hook up.Muss nur noch den Sequenzer anschließen. I Never Promised You a Rose Garden (1993)
Ironic, isn't it?Dieser AQF-Sequenzer bereitet mir immer Probleme. Indiscretion (1995)
Half a dozen in Sick Bay. Dax and Muniz in Jefferies tube 4.Der Kommandosequenzer ist außer Kraft. Starship Down (1995)
Then learn how to operate the base-pair sequencer.Dann erlernen Sie die Bedienung des Basensequenzers. Heroes and Demons (1995)
Hu-mans.Danach sabotierten wir die Neustartsequenzer und verschwanden. Homefront (1996)
Run it through an alpha-numeric sequencer.Schicken Sie ihn durch den alphanumerischen SequenzerDeadlock (1996)
The launch activation sequencers aren't responding.Die Startaktivierungssequenzer reagieren nicht. Future's End: Part II (1996)
Petri dishes, protein analyzer, DNA sequencers. Everything I need for my research is here.Petrischalen, Proteinanalyser, DNA-Sequenzer - alles, was ich für meine Forschung brauche. Resolutions (1996)
The code sequencer isn't working.- Der Codesequenzer funktioniert nicht. Business as Usual (1997)
I wasn't able to get the auto-ascent sequencer back on Iine. That means, I'II have to keep controlling the ascent manually.Der automatische Aufstiegssequenzer muss manuell kontrolliert werden. Rise (1997)
Kes, try to stabilize her motor cortex. Use a neuro sequencer.Versuchen Sie, ihren Motorkortex mit einem Neurosequenzer zu stabilisieren. The Gift (1997)
You have neglected to remove the autonomous regeneration sequencers.Sie haben die Regenerierungssequenzer nicht entfernt. The Gift (1997)
Autonomous regeneration sequencers. They function to counteract resistance.Autonome Regenerationssequenzer reagieren gegen Widerstand. The Gift (1997)
You must disconnect each sequencer conduit at the insertion juncture.Entfernen Sie die Sequenzerleitungen. The Gift (1997)
The Doctor's genetic resequencer should keep her sedated until you get back to the ship.Der genetische Resequenzer. Halten Sie sie bis zur Rückkehr sediert. The Raven (1997)
Captain, it is possible that Seven will adapt to the resequencer.Captain, es ist möglich, dass sich Seven auf den Resequenzer einstellt. The Raven (1997)
- The auto-sequencer is damaged.- Der Autosequenzer ist beschädigt. Star Trek: Insurrection (1998)
Auto-sequencer realigned. Engaging stabilisers.Autosequenzer justiert, Stabilisatoren aktiv. Star Trek: Insurrection (1998)
They're still missing launch sequencers.Die Startsequenzer fehlen. Shadows and Symbols (1998)
Our resident genius said he'd help me figure out how to use the control sequencers.Unser Genie will mir zeigen, wie die Kontroll-Sequenzer funktionieren. Hope and Fear (1998)
Begin programming the nanoprobes. Be sure to enhance the viral sequencers.Programmiere die Nanosonden und stärke die Viral-SequenzerDark Frontier, Part I (1999)
The chamber contains a polaron grid and a sub-molecular resequencer.- Die Kammer besitzt ein Polarongitter. Und einen SubmolekularresequenzerEquinox: Part I (1999)
I have enhanced the command sequencers with Borg algorithms.Ich verbesserte die BefehlssequenzerOne Small Step (1999)
Relaxation would disrupt my chronographic sequencer. It allows me to maintain synchronous movement with the music.Das würde meinen chronographischen Sequenzer und die Bewegungen stören. Someone to Watch Over Me (1999)
That's handy but maybe you could ignore your chronographic sequencer and, er, let me lead.Vergessen Sie Ihren chronographischen Sequenzer und lassen Sie mich führen. Someone to Watch Over Me (1999)
There was a malfunction in one of the command sensors. It activated a series of launch sequencers.Ein Defekt löste mehrere Abschuss-Sequenzer aus. Warhead (1999)
The launch sequencer has misfired.- Der Abschuss-Sequenzer hat versagt. Course: Oblivion (1999)
What's this?- Ein GenresequenzerChild's Play (2000)
I beg to differ. My vocal processors are enhanced with polyphonic sequencers.Meine Stimmprozessoren wurden mit polyphonen Sequenzern verbessert. Virtuoso (2000)
The auto-sequencer's online, but annular confinement's still off by two microns.Der Auto-Sequenzer läuft, aber der ringförmige Sicherheitseinschluss liegt immer noch um zwei Mikronen daneben. Broken Bow: Part I (2001)
Similar to a protein resequencer, but far more advanced.Einem Protein-Resequenzer ähnlich, nur weiter entwickelt. Dead Stop (2002)
We're having trouble with the dilithium sequencers.Die Dilithiumsequenzer bereiten uns Probleme. The Catwalk (2002)
We're disabling the final sequencer.Wir deaktivieren soeben den letzten SequenzerThe Catwalk (2002)
First, you pass a person through a scanning device, which uploads their image into a holographic sequencer.Zuerst scannt man eine Person. Das Bild wird auf einen Sequenzer übertragen. Smoke & Mirrors (2002)
Then you place that sequencer on your body and you instantly take on the appearance of the person scanned.Man platziert den Sequenzer am Körper und nimmt so die Erscheinung der gescannten Person an. Smoke & Mirrors (2002)
It comes with everything but its own protein resequencer.Alles komplett, fehlt nur der Protein-ResequenzerBorderland (2004)
Perhaps you should ask your superiors to steal a genome sequencer?Sie sollten Ihre Vorgesetzten bitten, einen Genom-Sequenzer zu stehlen. Affliction (2005)
A mechanical clock, a sequencer.Eine mechanische Uhr, ein alter SequenzerThe Sound of Belgium (2012)
We make the sound, program the sequencer, change the speed and off we go with the tempo.Wir machten den Sound, gaben es in Sequenzer ein, änderten das Tempos und los ging es. The Sound of Belgium (2012)
The homegrown electronic sounds were programmed, sequenced, harsh and repetitive.Die hausgemachten Elektro-Sounds wurden programmiert, in den Sequenzer eingegeben, rau und repetitiv. The Sound of Belgium (2012)
This is the sequencer.Das ist der SequenzerThe Sound of Belgium (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top