Search result for

schote

(62 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schote-, *schote*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schote มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schote*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's got chili, salsa... and some of the hottest peppers you ever put in your mouth.Mit Chili drin... und den schärfsten Paprikaschoten, die Sie jemals gekostet haben. Knight Moves (1983)
- Flowers. Peppers.- Paprikaschoten. Dark Habits (1983)
They're like huge seed pods!Wie riesige Schoten! Gremlins (1984)
They're like huge seed pods!Wie riesige Schoten! Gremlins (1984)
The oregano.There's no chilli pepper and there's no bell peppers here.Oregano. Und ich sehe auch keine Chilischote und keine Paprika. Another Kind of War, Another Kind of Peace (1986)
- Are there any snow peas left?- Sind noch Zuckerschoten übrig? Wrong Number (1986)
The plane comes through here and knocks out this pepperoni.Die Maschine fliegt hier durch, erledigt die Paprikaschote hier. Iron Eagle (1986)
Can i watch a little ?Wie kommt Willie nur auf diese Schoten? Somewhere Over the Rerun (1987)
I must've got a bad jalapeño.Ich hab wohl eine schlechte Chilischote erwischt. Normal People (1987)
I do like fresh pods.Ich mag frische Schoten. Cherry 2000 (1987)
The part where the pods started taking over people's bodies and you don't know who are the pods and who are the bodies.Der Teil, wo die Schoten angefangen haben, die Körper der Leute zu übernehmen. Man wusste nicht mehr, wer eine Schote und wer echt ist. Masters of the Universe (1987)
Vinnie, I got your peppers and onions.HENRY: Pfefferschoten und Zwiebeln. Goodfellas (1990)
We fit like... peas in a pod, like a lock and a key.Wir passen wie... Erbsen in einer Schote, wie Schlüssel und Schloss. Frankie and Johnny (1991)
- What are you looking for?- Was suchst du? - Jalapeño-Chili-Schoten. Flying Sauces (1991)
Wow! Actually, they do know a great deal about mummification.George Meyer schlug eine Folge vor, in der Homer eine Paprikaschote isst... und davon halluziniert. Lisa's Substitute (1991)
Then I remembered it hasn't worked since the afternoon I saw Marcie do that horrible thing at the bank meeting.Es hat nicht mehr funktioniert seit dem Nachmittag... an dem ich Marcies furchtbare Schote bei der Bankversammlung sah. Banking on Marcy (1993)
The pods!Die Schoten! Scared Single (1993)
The pods!Die Schoten! Scared Single (1993)
...half a dozen humat pods and ice salt....ein halbes Dutzend Humat-Schoten und Eissalz. Second Sight (1993)
And this is "Duck Oil Sautéed Pea Sprout."Das sind Kaiserschoten in Entenschmalz. Eat Drink Man Woman (1994)
And definitely stay away from the pods. The big yellow ones.Nehmt euch in acht vor den großen gelben Schoten! Jumanji (1995)
What big yellow ones?Was für gelbe Schoten? Jumanji (1995)
Or two peas in a pod.Oder 2 Erbsen in einer SchoteThe Return of the Prankster (1995)
So the plant-thing in that building, the thing we're calling the pod...Also, dieses große Pflanzengebilde, das in der Stadt wächst, das, was wir die Schote nennen. Gamera 2: Attack of the Legion (1996)
Victim's name was Roger Stephens. He left Casey's around 11. When he got to the alley he was hit by a dozen rounds from a Beretta.Die Polizei sagt, sie stammen von der Schote einer seltenen Pflanze namens Scarlet Posidium. Forget Me Not (1996)
He does have someone. Someone he can't live without.Die Polizei fand diese ungewöhnlichen Samenschoten am Tatort. Forget Me Not (1996)
So is your girlfriend okay with our friendship?- Was denn? Diese Ermittlungen. Superman gab mir diese SchoteForget Me Not (1996)
This investigation. Superman gave me this pod.Aber ich fand Schoten wie die hier an einem Strauch im Krankenhaus. Forget Me Not (1996)
You and Tommy is both peas in a fucking pod. You don't listen.Du und Tommy, ihr seid beide Erbsen in einer verfaulten Schote, ihr hört nicht zu. Donnie Brasco (1997)
It's like they've all turned into fucking pod people...Als ob es Schoten-Leute wären. The Faculty (1998)
Well, in The Body Snatchers, they were pods, but where are they?Bei den "Körperfressern" gab es Schoten, und hier? The Faculty (1998)
I mean, where are the pods?Wo sind denn die Schoten? The Faculty (1998)
They come in pods.In Schoten. Pangs (1999)
Here, have a pea pod.Hier, nehmen Sie eine ErbsenschoteCinnamon's Wake (2000)
Them peppers is, like, hot!Diese Pfefferschoten sind richtig scharf. Scooby-Doo (2002)
Why don't you put your mouth where your mouth is!Wieso setzt du deine Sprüche nicht in Schoten um? Scooby-Doo (2002)
Each one is like you took a bag of red jalapenos, threw 'em in a blender, and used them for an enema.Jede Nadel ähnelt einer Handvoll roter Chilischoten, die schön gemixt wurden, für einen Einlauf. The Box: Part 1 (2002)
According to his lieutenant... my great-uncle sealed himself in the engine room... and kept the reactor on-line long enough... for his crew to make it to the escape pods.Nach Angaben seines Lieutenant hat sich mein Großonkel im Maschinenraum eingeschlossen und hielt den Reaktor lange genug in Betrieb, damit seine Mannschaft die Rettungsschote erreichen konnte. Minefield (2002)
I am the pod you are the pea.Ich bin die Schote du bist die Erbse. Lava's a Many Splendored Thing (2002)
Cranberries and hot peppers.Preiselbeeren und Chillischoten. Oho ho! The Devil Knows Why (2003)
Off tacks and sheets.Halsen und Schoten fieren. Master and Commander: The Far Side of the World (2003)
Topmen, your handling of the sheets to be lubberly and un-navylike, until the signal to spill the wind from our sails.Toppsgasten, ihr führt die Schoten, als wärt ihr nicht von der Marine. Bis das Signal kommt, den Wind rauszulassen. Master and Commander: The Far Side of the World (2003)
Green pepper, a hundred grams of smoked ham, 150 grams of spicy smoked sausage and finally, half a pound of prawns.Grüne Paprikaschoten, 100 Gramm Räucherschinken, 150 Gramm scharfe Rauchwurst und schließlich noch ein halbes Pfund Garnelen. Schultze Gets the Blues (2003)
Jalapeño hot.Chilischoten-scharf. The Day the Magic Died (2003)
It comes on a poppy-seed bun, mustard, emerald relish, tomatoes, pickles, onions, celery salt...Die haben ein Mohnbrötchen, Senf, grüne Würzsoße, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Selleriesalz und Chilischoten. Nighthawks (2003)
And from Jewish to pooish.Und von Schote zu Schiete. To Market, to Market (2003)
Yes, schmuck.Doch. Du SchoteTo Market, to Market (2003)
You're not a schmuck. You're a putz.Und dass, obwohl du ein meschugger Schote bist. To Market, to Market (2003)
Where was I?Ach ja, die meisten Leute haben das Gefühl, 'ne Pfefferschote rauszudrücken. Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
Milk chocolate, bell peppers.Milchschokolade und Pfefferschoten. Emily Says Hello (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chilischote {f}chile; chile pepper [Add to Longdo]
Hülse {f}; Schale {f}; Schote {f} | Hülsen {pl}husk | husks [Add to Longdo]
Hülse {f}; Schote {f}; Spelze {f}hull [Add to Longdo]
Okraschote {f}okra [Add to Longdo]
Okraschote {f}; scharfe Suppe mit Okraschoten [cook.]gumbo [Am.] [Add to Longdo]
Paprika {f} (Schote)green pepper; sweet pepper; capsicum [Add to Longdo]
Paprikaschoten {pl}paprika peppers; bell peppers [Add to Longdo]
Schale {f}; Schote {f}pod [Add to Longdo]
Schot {f}; Segelleine {f} [naut.] | Schoten {pl} | aktive Schot | lose Schotsheet; sheet rope | sheet ropes | working sheet | lazy sheet [Add to Longdo]
Vanilleschote {f}vanilla bean [Add to Longdo]
schälen; enthülsen; ausschoten | schälend; enthülsend; ausschotendto husk | husking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Schote [ʃoːtə] (n) , s.(f )
     pod; sheet rope
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top