Search result for

sat

(202 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sat-, *sat*
English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sat[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sat[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sate[VT] ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, See also: ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เอือมระอา
sate[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sate[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sati[N] การเผาตัวเองของแม่ม่ายในกองฟืนที่เผาศพสามี, Syn. sattee, suicide
Satan[N] ซาตาน, See also: ภูตผี, ปีศาจ, Syn. Mephistopheles, devil
satin[N] ผ้าต่วน, See also: ผ้าแพรต่วน, ผ้าซาติน
satin[ADJ] ทำด้วยผ้าต่วน
satin[ADJ] เงามันเหมือนผ้าต่วน, See also: มัน, ลื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sat(แซท) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ sit
satan(เซ'เทิน) n. ซาตาน,หัวหน้าภูติผี,พญายม, Syn. Beelzebub
satang(ซาแทง') n. สตางค์ pl. satang
satanic(เซแทน'นิค) adj. เกี่ยวกับซาตาน,ชั่วร้าย., Syn. satanical
satchel(แซช'เชิล) n. ถุงเล็ก (บางทีมีสายคาดไหล่) ,กระเป๋าหนังสือ,กระเป๋าหนังสือที่มีสายสะพายไหล่, Syn. grip,bag
sate(เซท) vt. ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sit
sateen(ซะทีน') n. ผ้าฝ้ายหรือสิ่งทอที่ทำเหมือนแพรต่วนหรือแพรซาติน,กำมะหริด
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป
satiable(เซ'ชีอะเบิล) adj. ทำให้พอใจได้, See also: satiableness n. satiably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
sat(vt) pt และ pp ของ sit
satan(n) ปีศาจ,ผี,มาร,ซาตาน,ภูตผี
satchel(n) กระเป๋านักเรียน,กระเป๋าหนังสือ
sateen(n) ผ้าต่วน
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
satiate(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้อิ่ม,ทำให้เอียน
satiety(n) ความเต็มอิ่ม,ความอิ่มแปล้
satin(n) แพรต่วน,ผ้าแพร,แพรซาติน
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satelliteบริวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satelliteดาวบริวาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
satellite cityเมืองบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
satellite master antenna television (SMATV)โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite phoneโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite solar power stationดาวเทียมผลิตกำลังด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
satellite state; state, satelliteรัฐบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite townเมืองบริวาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
SAT (Educational test)แบบทดสอบความถนัดทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Satelliteดาวบริวาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
satellite1.ดาวบริวาร 2.ดาวเทียม, 1.ดาวที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์  เช่น ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารของโลก 2.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่งไปโคจรอยู่รอบโลกเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Satellite Community ชุมชนรอบเมือง
บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ อย่างหนาแน่นและอยู่ติดกับเมืองใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Satipatthana (Buddhism)สติปัฏฐาน [TU Subject Heading]
Satireล้อเลียน [TU Subject Heading]
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]
saturated fatty acidกรดไขมันอิ่มตัว, กรดไขมันชนิดที่พันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยว  เช่น กรดสเตียริก(C17H35COOH) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
saturated hydrocarbonไฮโดรคาร์บอนประเภทอิ่มตัว, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทที่พันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนทั้งหมดในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยว สามารถเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้ แต่เกิดปฏิกิริยารวมตัวไม่ได้ ได้แก่ สารพวกแอลเคน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
saturated pressureความดันไออิ่มตัว, ความดันซึ่งเกิดจากไออิ่มตัว ณ อุณหภูมิหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
satiatedอิ่มใจ และพอใจที่ได้ฆ่าคน หรือ ฯลฯ After he was killed that man, He has had satiated himself.
See also: S. surfeit,satisfied,
satiated (n vt) อิ่มอกอิ่มใจอย่างเต็มที่,ทำให้เสพย์สุขอย่างเต็มที่, ทำให้เกิดความอาเจียน, อิ่มหนำสำราญ, เสพสุขอย่างเต็มที่, เอียนเพราะมากเกินไป n. การพอใจอย่างเต็มที่, การเกิดความเบื่อหน่าย, การเสพสุขอย่างเต็มที่ slang. อิ่มที่ได้ killing
See also: S. filled to, repletion,
satiated (n adj) 1) มีความต้องการ....อีกไม่เพียงพอ 2) อิ่มแปล้ , เต็มอิ่ม , พอใจอย่างยิ่ง 3) ความมีมากจนเกินความต้องการ
See also: S. satistfied, surfeit, fullly, A. unsatisfied,
saturated fat (n uniq) ไขมันอิ่มตัว
See also: A. ีืีืีืีืunsaturated fat,
Satyr (n ) ซาไทร์ (เทพปกรณัมกรีก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hope you're coming? Well, I'm all for company on a saturday night,ฉันต้องทำงานของบริษัท คืนวันเสาร์ There Might be Blood (2008)
Look, don't answer him, Chloe. Don't give him the satisfaction.เธอรักคนอื่นใช่หรือไม่? Committed (2008)
Satellites picked up an encoded communication signal from the group that attacked us.ดาวเทียมได้จับการเข้ารหัสสัญญาสืีอสารจากกลุ่มที่ต่อต้านเรา Odyssey (2008)
You know, you could just wait for the MRI to have your curiosity satisfied.นายรู้\ นายแค่รอผลที่น่าพอใจของ MRI Birthmarks (2008)
Her O2 Sats are dropping.ค่า อ็อกซิเจน ตกลง Lucky Thirteen (2008)
I haven't sat on this couch for four months.ฉันไม่ได้นั่งบนโซฟาตัวนี้ สี่เดือนมาแล้ว Lucky Thirteen (2008)
Did you invite Shelby for Saturday?วันเสาร์นี้ลูกได้เชิญเชลบีมารึเปล่า\ Joy (2008)
She wants to deny her parents the satisfaction of saving her life.เธอปฏิเสธพ่อแม่ตัวเอง พอใจมากกว่าที่ จะรักษาชีวิตตัวเอง Emancipation (2008)
Satisfied?พอใจหรือยัง Last Resort (2008)
# To satisfy your soul ## To satisfy your soul # Pilot (2008)
You sat in a cell for five years while Clay and the others got rich.คุณอยู่ในคุกห้าปี ในขณะที่เคลย์และคนอื่นๆร่ำรวยกัน Pilot (2008)
O2 sats are coming up. Candles in the cake.ระัดับออกซิเจนกลับมาคงที่ เทียนอยู่ในเค๊ก Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satA beautiful girl sat next to me.
satA chauffeur sat in front.
satA dinner will be given next Saturday.
satA fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.
satAfter a light swim I came up from the water and sat down on the poolside.
satAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.
satAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
satAi sat down besides me.
satAll the children are satisfied with her meals.
satAll the children sat up and behaved themselves at the party.
satAll the students go home early on Saturday.
satAll were satisfied.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียกโชก[V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว
เข้าตากรรมการ[V] satisfy the committee, Example: นางงามที่พี่แอ๊ะส่ง ส่วนใหญ่เข้าตากรรมการทั้งนั้น, Thai definition: ทำดีเพียงเล็กน้อยแต่มีคนเห็น, มีจุดเด่นสะดุดตาผู้พิจารณาตัดสิน, Notes: (ปาก)
กกท.[N] Sports Authority of Thailand, See also: SAT, Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
สะใจ[V] satisfy, See also: content, gratify, Syn. หนำใจ, สมใจ, สาแก่ใจ, Ant. แค้น, คับแค้นใจ
ความพึงพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา, Ant. ความเกลียด, Example: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด, Thai definition: ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ
น่าพึงพอใจ[V] satisfy, See also: content, please, assuage, gratify, indulge, sate, slake, Syn. น่าพอใจ, Example: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เข้าตา[V] satisfy, See also: like, please, Syn. ถูกใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: งานออกแบบของมือสมัครเล่นเข้าตาผู้ตัดสินทุกคน, Thai definition: รู้สึกพอใจหรือชอบใจจากลักษณะที่เห็น
ความสันโดษ[N] contentment, See also: satisfaction, gratification, Example: บรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ดูเป็นลักษณะของความสันโดษมีชีวิตที่ราบเรียบไม่โลดโผนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน, Thai definition: ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่และความพอใจ ความยินดี ความสบายใจในสิ่งรอบข้าง
ค่อนแคะ[V] satirize, See also: carp, cavil, Example: หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน, Thai definition: ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ
พอใจ[V] satisfy, See also: be pleased, be content, Syn. พึงใจ, สมใจ, Example: หัวหน้าพอใจการทำงานของสุนทรมาก, Thai definition: ได้ตามที่ต้องการ, ได้ตามที่ประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization   FR: civilisation [f]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer

CMU English Pronouncing Dictionary
SAT    S AE1 T
SATE    S EY1 T
SATZ    S AE1 T S
SATO    S AA1 T OW0
SATES    S EY1 T S
SATAN    S EY1 T AH0 N
SATOH    S AA1 T OW0
SATIN    S AE1 T AH0 N
SATRE    S EY1 T ER0
SATED    S EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sat    (n) (s a1 t @ d ei)
sat    (v) (s a1 t)
sate    (v) (s ei1 t)
Satan    (n) (s ei1 t n)
sated    (v) (s ei1 t i d)
sates    (v) (s ei1 t s)
satin    (n) (s a1 t i n)
satyr    (n) (s a1 t @ r)
Satans    (n) (s ei1 t n z)
Saturn    (n) (s a1 t @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
砂糖[さとう, satou] (n) น้ำตาล
薩摩芋[さつまいも, satsumaimo] (n) มันเทศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
撮影[さつえい, satsuei] Thai: การถ่ายทำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Satellit(n) |der, pl. Satelliten| บริวาร, ดาวเทียม, ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์
Image:
satt(adj) อิ่ม
Satz(n) |der, pl. Sätze| เกมเทนนิส เช่น Sie hat den ersten Satz mit 7:5 gewonnen. เธอชนะเกมแรกด้วยแต้ม 7:5
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Umsatz(n) |der, pl. Umsätze| รายได้สุทธิ, ผลรวมสุทธิ
im Einsatzกำลังยุ่ง, อยู่ในหน้าที่ เช่น Die Soldaten sind im Einsatz. ทหารกำลังอยู่ในหน้าที่
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
Einsätze(n) |pl.| , See also: der Einsatz
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satan {m}Satan [Add to Longdo]
Satanophobie {f}; Angst vor dem Teufelsatanophobia [Add to Longdo]
Satansbraten {m} [ugs.]devil [Add to Longdo]
Satellit {m} | Satelliten {pl}satellite | satellites [Add to Longdo]
Satellitenbild {n}; Satellitenfoto {n}satellite picture [Add to Longdo]
Satellitenschüssel {f} [ugs.]satellite dish [Add to Longdo]
Satellitenstaat {m}satellite state [Add to Longdo]
Satellitenstadt {f}satellite town [Add to Longdo]
Satellitenübertragung {f}satellite transmission [Add to Longdo]
Satellitenverfolgung {f}satellite tracking [Add to Longdo]
Satin {m}satin [Add to Longdo]
Satire {f}satire [Add to Longdo]
Satire {f}; Spottrede {f}skit [Add to Longdo]
Satiriker {m}satirist [Add to Longdo]
Sattdampf {m}saturated steam [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
saturé(adj) อิ่มตัว
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
saturateur (n) le, เครื่องทำความชื้นในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์
saturer (vi vt) ทำให้อิ่มตัว ไม่สามารถรับได้เพิ่ม เช่น air saturé de vapeur d'eau, réseau saturé, (personne) être saturé de qc

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] satisfactory [Add to Longdo]
土星[Tǔ xīng, ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] Saturn (planet) [Add to Longdo]
得过且过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by [Add to Longdo]
挎兜[kuà dōu, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄡ, ] satchel; backpack [Add to Longdo]
挎包[kuà bāo, ㄎㄨㄚˋ ㄅㄠ, ] satchel; bag [Add to Longdo]
撒但[Sā dàn, ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan or Shaitan [Add to Longdo]
撒旦[Sā dàn, ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan or Shaitan [Add to Longdo]
星期六[xīng qī liù, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄌㄧㄡˋ, ] Saturday [Add to Longdo]
沙爹[shā diē, ㄕㄚ ㄉㄧㄝ, ] satay (sauce) [Add to Longdo]
沙爹酱[shā diē jiàng, ㄕㄚ ㄉㄧㄝ ㄐㄧㄤˋ, / ] satay sauce [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer [Add to Longdo]
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]
ローマ字化[ローマじか, ro-ma jika] romanisation [Add to Longdo]
印刷[いんさつ, insatsu] printing (vs) [Add to Longdo]
印刷スケジューラ[いんさつスケジューラ, insatsu sukeju-ra] print scheduler [Add to Longdo]
印刷装置[いんさつそうち, insatsusouchi] printer [Add to Longdo]
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link [Add to Longdo]
衛星系[えいせいけい, eiseikei] satellite link [Add to Longdo]
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さつ, satsu] (Numeralklassifikator fuer Buecher) [Add to Longdo]
[く, ku] Satz, Ausdruck, Gedicht [Add to Longdo]
定款[ていかん, teikan] Satzung, Statut [Add to Longdo]
[さつ, satsu] ANNEHMEN, BEURTEILEN, VERSTEHEN, MITFUEHLEN [Add to Longdo]
悟り[さとり, satori] das_Verstehen, das_Begreifen, religioese_Erweckung, Erleuchtung [Add to Longdo]
悟る[さとる, satoru] verstehen, einsehen, erleuchtet_werden [Add to Longdo]
[さつ, satsu] ABKNEIFEN, ZUSAMMENZIEHEN [Add to Longdo]
撮影[さつえい, satsuei] Aufnahme, fotografische_Aufnahme [Add to Longdo]
撮影所[さつえいじょ, satsueijo] Filmatelier [Add to Longdo]
文章[ぶんしょう, bunshou] Satz, Aufsatz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sat \Sat\ (s[a^]t),
   imp. of {Sit}. [Written also {sate}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sit \Sit\, v. i. [imp. {Sat}({Sate}, archaic); p. p. {Sat}
   ({Sitten}, obs.); p. pr. & vb. n. {Sitting}.] [OE. sitten,
   AS. sittan; akin to OS. sittian, OFries. sitta, D. zitten, G.
   sitzen, OHG. sizzen, Icel. sitja, SW. sitta, Dan. sidde,
   Goth. sitan, Russ. sidiete, L. sedere, Gr. ???, Skr. sad.
   [root]154. Cf. {Assess},{Assize}, {Cathedral}, {Chair},
   {Dissident}, {Excise}, {Insidious}, {Possess}, {Reside},
   {Sanhedrim}, {Seance}, {Seat}, n., {Sedate}, {4th Sell},
   {Siege}, {Session}, {Set}, v. t., {Sizar}, {Size},
   {Subsidy}.]
   1. To rest upon the haunches, or the lower extremity of the
    trunk of the body; -- said of human beings, and sometimes
    of other animals; as, to sit on a sofa, on a chair, or on
    the ground.
    [1913 Webster]
 
       And he came and took the book put of the right hand
       of him that sate upon the seat.    --Bible (1551)
                          (Rev. v. 7.)
    [1913 Webster]
 
       I pray you, jest, sir, as you sit at dinner. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To perch; to rest with the feet drawn up, as birds do on a
    branch, pole, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To remain in a state of repose; to rest; to abide; to rest
    in any position or condition.
    [1913 Webster]
 
       And Moses said to . . . the children of Reuben,
       Shall your brothren go to war, and shall ye sit
       here?                 --Num. xxxii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Like a demigod here sit I in the sky. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To lie, rest, or bear; to press or weigh; -- with on; as,
    a weight or burden sits lightly upon him.
    [1913 Webster]
 
       The calamity sits heavy on us.    --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. To be adjusted; to fit; as, a coat sits well or ill.
    [1913 Webster]
 
       This new and gorgeous garment, majesty,
       Sits not so easy on me as you think. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To suit one well or ill, as an act; to become; to befit;
    -- used impersonally. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   7. To cover and warm eggs for hatching, as a fowl; to brood;
    to incubate.
    [1913 Webster]
 
       As the partridge sitteth on eggs, and hatcheth them
       not.                 --Jer. xvii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   8. To have position, as at the point blown from; to hold a
    relative position; to have direction.
    [1913 Webster]
 
       Like a good miller that knows how to grind, which
       way soever the wind sits.       --Selden.
    [1913 Webster]
 
       Sits the wind in that quarter?    --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   9. To occupy a place or seat as a member of an official body;
    as, to sit in Congress.
    [1913 Webster]
 
   10. To hold a session; to be in session for official
     business; -- said of legislative assemblies, courts,
     etc.; as, the court sits in January; the aldermen sit
     to-night.
     [1913 Webster]
 
   11. To take a position for the purpose of having some
     artistic representation of one's self made, as a picture
     or a bust; as, to sit to a painter.
     [1913 Webster]
 
   {To sit at}, to rest under; to be subject to. [Obs.] "A
    farmer can not husband his ground so well if he sit at a
    great rent". --Bacon.
 
   {To sit at meat} or {To sit at table}, to be at table for
    eating.
 
   {To sit down}.
     (a) To place one's self on a chair or other seat; as, to
       sit down when tired.
     (b) To begin a siege; as, the enemy sat down before the
       town.
     (c) To settle; to fix a permanent abode. --Spenser.
     (d) To rest; to cease as satisfied. "Here we can not sit
       down, but still proceed in our search." --Rogers.
 
   {To sit for a fellowship}, to offer one's self for
    examination with a view to obtaining a fellowship. [Eng.
    Univ.]
 
   {To sit out}.
     (a) To be without engagement or employment. [Obs.] --Bp.
       Sanderson.
     (b) To outstay.
     (c) To elect not to participate in, as a dance or a hand
       of cards.
 
   {To sit under}, to be under the instruction or ministrations
    of; as, to sit under a preacher; to sit under good
    preaching.
 
   {To sit up}, to rise from, or refrain from, a recumbent
    posture or from sleep; to sit with the body upright; as,
    to sit up late at night; also, to watch; as, to sit up
    with a sick person. "He that was dead sat up, and began to
    speak." --Luke vii. 15.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sat
   n 1: the seventh and last day of the week; observed as the
      Sabbath by Jews and some Christians [syn: {Saturday},
      {Sabbatum}, {Sat}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAT
     SIM Application Toolkit (SIM, GSM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAT
     Standard AUTODIN Terminal (AUTODIN, mil.)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAT
     Summed Area Table (3D, MIP)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sit
 
 1. (sat, -ting) oturmak, çömelmek
 2. tünemek
 3. kuluçkaya yatmak
 4. filanca tarafta bulunmak
 5. toplantıda üye sıfatı ile oturmak: toplantı yapmak, toplanmak
 6. ressam veya heykeltıraşa modellik etmek
 7. resim çektirmek için poz vermek
 8. binip oturmak (ata)
 9. oturtmak. sit at ones feet talebesi olmak . sit by ilgilenmemek sit down oturmak . sit in on misafir sıfatıyle toplantıya katılmak . sit on toplantıda ele almak
 10. (k. dili) susturmak, ağzını kapatmak. sit on the fence tarafsız kalmak. sit on the lid meseleyi örtbas etmeye çalışmak. sit on the throne hükümdarlık tahtına oturmak
 11. kral olmak. sit out sonuna kadar oturmak
 12. baloda bir dans esnasında oturmak. sit over (argo) sıkışıp başkasına da yer vermek. sit pretty (A.B.D.), (argo) kârlı durumda bulunmak. sit tight (k. dili) sonuç elde edilinceye kadar harekete geçmemek. sit up dik oturmak
 13. yolunu beklemek
 14. ilgi göstermek. The wind sits in the east Rüzgar doğudan esiyor.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top