Search result for

salzes

(128 entries)
(2.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salzes-, *salzes*, salze
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา salzes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *salzes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Salt.SalzThe Man Trap (1966)
No salt?Ist wohl ohne salzEverything's Gonna Be Great (1998)
- Salt?SalzSpringtime on a Stick (2010)
Wait, you work at Salzman Sons, too?เดี๋ยวนะ คุณทำงานที่ซัลส์แมน แอนด์ซันส์ด้วยเหรอ Mannequin 3: The Reckoning (2011)
Oh, my God, two tickets to Vienna and passes to the Salzburg Music Festival?ตั๋วสองไปไปเวียนนา และไปงานเทศกาลดนตรีที่ซาลซ์บูร์ก The 23rd (2011)
Salt.SalzThe Good Soldier (2014)
Salzburg, once.ซอลซ์เบิร์กครั้งเดียว Junior (1994)
You can be the salt of the earth, the light of the life.Du bist berufen, das Salz der Erde zu sein, das Licht des Lebens. The Villain (1979)
Needs more salt.Da muss mehr Salz rein. The Remembrance (1980)
Well, for pity's sake, don't forget the salt and pepper.Vergesst nur nicht das Salz und den Pfeffer. The Unthinkable (1980)
And I can see that, whatever this man does his continual watching after the bread, wine, wood, salt, and candles is done but to curry favour and to make his court to you.Sein ewiges Aufpassen auf Brot und Wein, auf Salz und Lichter ist nur, um Euch zu kitzeln und den Hof zu machen. The Miser (1980)
That's Misha who makes them.Mischa salzt sie selber. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
I never knew that you liked dill pickles.Seit wann magst du Salzgurken? Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
- Right.Das Salz der Tränen. Solo Sunny (1980)
What have you got in there, some kind of salt solution?Was ist da drin, eine Salzlösung? Altered States (1980)
Put your rubbers on and keep the salt water out.Macht eure Gummis drauf, damit kein Salzwasser reinkommt. The Big Red One (1980)
Hey, man! That's salt, man!- Hey, Mann, das ist ja SalzCheech and Chong's Next Movie (1980)
How much salt did that recipe call for?Wie viel Salz braucht man für das Rezept? Coal Miner's Daughter (1980)
You don't put no salt in chocolate pie.In Schokoladenkuchen tut man kein SalzCoal Miner's Daughter (1980)
Oh, Lord, them pies ain't the only thing salty about you.Oh, Gott, bei dir sind nicht nur die Kuchen salzig. Coal Miner's Daughter (1980)
My father was at the Amsterdam zoo studying saltwater fish, when Van Hoyten was employed there as a bird counter.Mein Vater war im Amsterdamer Zoo und studierte Salzwasserfische, als Van Hoyten dort als Vogelzähler arbeitete. The Falls (1980)
I'm told you drink salt water to crack the ice in your pancreas.Sie trinken Salzwasser, um das Eis in Ihrem Magen zu schmelzen? The Falls (1980)
My father was always experimenting, putting plaice in the canals and stimulating the salt glands in pelagic birds.Mein Vater experimentierte ständig, er setzte Schollen in die Kanäle und stimulierte die Salzdrüsen von Hochseefischen. The Falls (1980)
But now she has settled she can no longer taste salt, open her eyes under water, wear velvet or smell hawthorn blossom.Aber jetzt kann sie trotzdem kein Salz mehr schmecken, ihre Augen nicht unter Wasser öffnen, Samt tragen oder Hagedorn riechen. The Falls (1980)
The original brick water tower, the Pepper, built in the 1900s became inadequate for Goole's growing population and in 1933 a new and larger concrete tower, the Salt, was erected by the Humber Authority on allotment landDer ursprüngliche Backstein-Turm, der "Pfeffer", um 1900 gebaut, reichte für die wachsende Bevölkerung nicht mehr aus, und so errichtete die Behörde von Humber 1933 einen neuen Wasserturm, den "Salz", auf einer Kleingartenparzelle, The Falls (1980)
temperature, weight, salinity, iridescence, distance from the sea, height above sea level, colour, rapidity of movement and its age.Temperatur, Gewicht, Salzgehalt, seine Entfernung vom Meer, seine Höhe über dem Meeresspiegel, Geschwindigkeit und Alter. The Falls (1980)
He could drink salt water without harm but felt listless away from the influence of chlorophyll.Er konnte problemlos Salzwasser trinken, aber fühlte sich lustlos, wenn er von Blattgrün entfernt war. The Falls (1980)
Since his skin eczema was eased by submersion in warm salt water, he dictated most of his letters, articles and stories from his bath.Da sein Hautekzem durch Eintauchen in warmes Salzwasser gelindert wurde, diktierte er die meisten Briefe und Essays von der Badewanne aus. The Falls (1980)
At the bottom of the sea lay the Elizabeth Dane with her crew, their lungs filled with saltwater, their eyes open and staring into the darkness.Am Meeresgrund lag die Elizabeth Dane mit ihrer Besatzung. Salzwasser füllte ihre Lungen an, ihre Augen starrten offen in die Dunkelheit. The Fog (1980)
Saltwater.Salzwasser. The Fog (1980)
He had water in his lungs, saltwater round his mouth, seaweed in his clothes.Er hat Wasser in den Lungen, Salzwasser um seinen Mund, Algen in seinen Kleidern. The Fog (1980)
- His apartment phone doesn't answer... but, before he left, he put in a call to Salzburg, Austria.Er hat mit Salzburg telefoniert. Prüfen Sie das! Hopscotch (1980)
Where is he? Well, that was mailed from Salzburg.Das hat den Poststempel "Salzburg". Hopscotch (1980)
Hello, Operator. I'd like to make a "bill to" call to overseas, please.Ich hätte gern ein Überseegespräch nach Salzburg in Österreich! Hopscotch (1980)
I'd like to make a call to Salzburg, Austria, please.Ich möchte ein Gespräch mit Salzburg, Österreich! Hopscotch (1980)
Why don't I go over to Salzburg and have a little talk with Isobel?Darf ich in Salzburg mit Isobel reden? Hopscotch (1980)
- Can you call Salzburg, Austria, for me, please?Salzburg, diese Nummer bitte! Hopscotch (1980)
Please sit down. ...you receive an offering of pepper and salt.Die Tradition besagt, dass wenn man ein griechisches Haus betritt, es zum Empfang Salz und Brot gibt. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Now I can't find the salt.Ich finde das Salz nicht. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Pass the salt.Geben Sie mir das Salz3 hommes à abattre (1980)
For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh but shall inhabit the parched places in the wilderness.Er gleicht einem Verlassenen der Steppe und gewahrt es nicht, wenn Gutes kommt. Er weiht dem Dürren in der Wüste auf salzigem Boden, der nicht bewohnt ist. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
For he shall be like the heath in the desert, and shall inhabit the parched, uninhabited places.er gleicht einem Verlassenen in der Steppe, er weilt im Dürren auf salzigem Boden, der nicht bewohnt ist, Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
In a peppery mood, Lina Przybilla from Czernowitz, sole legitimate daughter of Stanislaus Przybilla, after the premature births of two half-developed babies, both of whom were to have been called Lina,"Hingepfeffert und gesalzen hat Lina Przyzbilla aus Czernowitz, "des Landbebauers Stanislaus Przyzbillas einzige eheliche Tochter "nach zwei nur zur Hälfte gediehenen Frühgeburten, Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
- Yes, I came to get smelling salts.- Ja, ich brauche RiechsalzThe Hot Rod (1981)
- Smelling salts coming right up.- Riechsalz kommt sofort. The Hot Rod (1981)
- This needs salt.- Da muss Salz rein. The Lumberjack (1981)
John, I don't like to be critical of your prayer but you didn't ask a blessing on the food and, Lord, it may need it, and a little salt, too.John, ich möchte dein Gebet nicht kritisieren, aber du hast um keinen Segen für das Essen gebeten, dabei könnte es den gut gebrauchen, genau wie etwas SalzThe Move (1981)
- Would someone please pass the salt?- Könnte mir jemand das Salz reichen? The Move (1981)
Well, as long as you're staring, why don't you look after them grips.Was stehst du da wie eine Salzsäule? Kümmere dich um mein Gepäck. The Pearls (1981)
# To be sharpening the skewer again #Würz die Spieße mit Pfeffer und SalzTime Bandits (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALZ    S AO1 L Z
SALZER    S EY1 L Z ER0
SALZANO    S AA0 L Z AA1 N OW0
SALZMAN    S AO1 L Z M AH0 N
SALZBERG    S AO1 L Z B ER0 G
SALZBERG    S AO1 L T S B ER0 G
SALZBURG    S AO1 L Z B ER0 G
SALZBURG    S AO1 L T S B ER0 G
SALZMANN    S AO1 L Z M AH0 N
SALZHAUER    S AO1 L T S AW2 R
SALZHAUER    S AO1 L T S HH AW2 R
SALZWEDEL    S AE1 L Z W AH0 D AH0 L
SALZGITTER    S AO1 L T S G IH2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Salzburg    (n) (s o1 l t s b @@ g)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kochsalz(n) |das| เกลือที่ใช้ทำอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absalzregler {m}desalting regulator [Add to Longdo]
Alkali {n}; Laugensalz {n} [chem.]alkali [Add to Longdo]
Anflugglasur {f}; Salzglasur {f}vapour glazing [Add to Longdo]
Badesalz {n}bath salts [Add to Longdo]
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray [Add to Longdo]
Entsalzung {f}demineralization; desalting [Add to Longdo]
Entsalzung {f}desalination [Add to Longdo]
Entsalzungsanlage {f}desalination plant; desalting plant [Add to Longdo]
Essiggurke {f}; saure Gurke {f}; Salzgurke {f}; Pfeffergurke {f} [cook.] | Essiggurken {pl}; saure Gurken {pl}; Salzgurken {pl}gherkin | gherkins [Add to Longdo]
Hirschhornsalz {n} [cook.]salt of the hartshorn [Add to Longdo]
Jodsalz {n}iodized salt [Add to Longdo]
Kausalität {f}; Kausalzusammenhang {m}causation; causality [Add to Longdo]
Kausch {f} [naut.] | Kausalitäten {pl}; Kausalzusammenhänge {pl}thimble | causalities [Add to Longdo]
Kausalzusammenhang {m}causal connection [Add to Longdo]
Kochsalz {n}table salt [Add to Longdo]
Lake {f}; Salzlake {f}brine [Add to Longdo]
Mineralsalz {n}mineral salt [Add to Longdo]
Natriumchlorid {n} (Kochsalz)sodium chloride [Add to Longdo]
Prise {f} | eine Prise Salzpinch | a pinch of salt [Add to Longdo]
Riechsalz {n}smelling salts [Add to Longdo]
Salz {n} | Salze {pl}salt | salts [Add to Longdo]
Salz- und Pfefferstreuer {m}salt cellar and pepper pot [Add to Longdo]
Salzbergwerk {n}salt mine [Add to Longdo]
Salzbrezel {f} [cook.]salted pretzel [Add to Longdo]
Salzfässchen {n}salt cellar [Add to Longdo]
Salzfass {n}salt shaker [Add to Longdo]
Salzfleisch {n} [cook.]salted meat [Add to Longdo]
Salzgebäck {n}savoury biscuit [Br.]; savory snacks [Am.] [Add to Longdo]
Salzgehalt {m}salt content [Add to Longdo]
Salzglasur {f} (Keramik)salt glaze; saltglaze [Add to Longdo]
Salzgurke {f} [cook.]pickled gherkin [Add to Longdo]
Salzhering {m} [cook.]salted herring [Add to Longdo]
Salzigkeit {f}; Salzgehalt {m}salinity [Add to Longdo]
Salzigkeit {f}saltiness [Add to Longdo]
Salzkartoffel {f} [cook.] | Salzkartoffeln {pl}boiled potato | boiled potatoes [Add to Longdo]
Salzlösung {f}saline solution [Add to Longdo]
Salzlauge {f}; Sole {f} | Salzlaugen {pl}; Solen {pl}brine | brines [Add to Longdo]
Salzmandel {f}salted almond [Add to Longdo]
Salzsäule {f}pillar of salt [Add to Longdo]
Salzsäure {f} [chem.]hydrochloric acid [Add to Longdo]
Salzsäure {f}muriatic acid [Add to Longdo]
Salzsee {m}salt lake [Add to Longdo]
Salzsieder {m}salter [Add to Longdo]
Salzstange {f}saltstick [Add to Longdo]
Salzstreuer {m}salt shaker [Add to Longdo]
Salzwasser {n}salt water; saltwater [Add to Longdo]
Salzwasser {n}brine [Add to Longdo]
Salzwerk {m}salt works [Add to Longdo]
schwefligsaures Salz [chem.]sulfide [Am.]; sulphide [Br.] [Add to Longdo]
Solquelle {f}; Salzquelle {f}; Salzsole {f}salt water spring; brine spring [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨尔茨堡[Sà ěr cí bǎo, ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄘˊ ㄅㄠˇ, / ] Salzburg [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しお, shio] -Salz [Add to Longdo]
塩入れ[しおいれ, shioire] Salzfaesschen [Add to Longdo]
塩分[えんぶん, enbun] Salzgehalt [Add to Longdo]
塩水[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
塩水[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
塩漬[しおづけ, shioduke] in_Salz_eingelegte_Speise [Add to Longdo]
塩酸[えんさん, ensan] Salzsaeure [Add to Longdo]
岩塩[がんえん, gan'en] Steinsalz [Add to Longdo]
梅干し[うめぼし, umeboshi] eingesalzene_Pflaume [Add to Longdo]
[しお, shio] Ebbe_und_Flut, Gezeiten, Salzwasser, Gelegenheit [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] -suess, ungenuegend_gesalzen, (zu) nachsichtig, oberflaechlich_optimistisch [Add to Longdo]
食塩[しょくえん, shokuen] Tafelsalz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top