Search result for

salut

(88 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salut-, *salut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salute[VI] คำนับ, See also: ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์, Syn. honor
salute[VT] คำนับ, See also: ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์, Syn. honor
salute[VI] สดุดี, See also: ยกย่อง, Syn. commemorate, compliment, praise, Ant. denounce
salute[VT] สดุดี, See also: ยกย่อง, Syn. commemorate, compliment, praise, Ant. denounce
salute[VI] กล่าวต้อนรับ, See also: ทักทาย, Syn. greet, welcome, Ant. farewell
salute[VT] กล่าวต้อนรับ, See also: ทักทาย, Syn. greet, welcome, Ant. farewell
salute[N] การทำความเคารพ, See also: การแสดงวันทยาหัตถ์, Syn. eulogy, salute
salute[N] พิธีสดุดี, See also: การยิงสลุต
saluter[N] ผู้คำนับ
salutary[ADJ] ซึ่งเป็นประโยชน์, See also: มีประโยชน์, Syn. helpful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salutary(แซล'ลูทะรี) adj. ส่งเสริมสุขภาพ, มีประโยชน์,เอื้ออำนวยผล., See also: salutarily adv. salutariness n.
salutation(แซลลิวเท'เชิน) n. การคำนับ,การแสดงความเคารพ,การยิงสลุต,คำคารวะ,การวันทยาหัตถ์,คำคารวะ,คำสรรเสริญ,คำอวยพร, Syn. greeting,salute
salutatory(ซะลู'ทะทอรี) adj. เกี่ยวกับ salutation (ดู) n. การกล่าวคำต้อนรับ,การปราศรัยที่เป็นการต้อนรับ., See also: salutatorily adv., Syn. oration
salute(ซะลูท') vt.,vi.,n. (การ) คำนับ,แสดงความเคารพ,แสดงคารวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย,ถามทุกข์สุข., See also: saluter n., Syn. welcome,greet

English-Thai: Nontri Dictionary
salutary(adj) มีประโยชน์,ส่งเสริมสุขภาพ
salutation(n) การคารวะ,การคำนับ,การยิงสลุต,คำอวยพร,การขึ้นต้นจดหมาย
salute(vt) คารวะ,คำนับ,ยิงสลุต,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salutariumสถานรักษาสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salutary-ส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salutationsการทักทายและการอวยพร [TU Subject Heading]
Salutations in artการทักทายและการอวยพรในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Salute!วันทยหัตถ์! Beethoven Virus (2008)
- Salute!สวัสดีครับ! Baby and I (2008)
- Salute!สวัสดี! Baby and I (2008)
Saluteหมดแก้ว Fast & Furious (2009)
Well, we can't salute youเราไม่อยากนับถือพวกคุณแล้ว I Love You, Beth Cooper (2009)
The 3-volley salute.มียิงสดุดี 3 นัด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I salute you for that, Bartowski.ฉันขอยกย่องนายเรื่องนั้น บาทาวสกี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
"and salutate the youth of their emperor.- แอบบี้ Cold Comfort (2009)
On behalf of the research team, we salute you.ในนามของทีมวิจัยของคุณ, ขอคารวะ Watchmen (2009)
Hand Salute!ทำความเคารพ Brothers (2009)
Tanaka's saluting them, they've gotta be ranking officers.ทานากะทำความเคารพเขา แสดงว่าต้องใหญ่พอ Shanghai (2010)
What about the men saluting Tanaka?แล้วผู้ชายที่ทานากะทำความเคารพล่ะ Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salutAll the villagers in turn saluted the priest.
salutHe saluted the lady.
salutThe captain gave orders for a salute to be fired.
salutThey saluted each other by raising their hats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเบ๊ะ[V] salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
ไหว้[V] salute, See also: pay respect to, Syn. เคารพ, คารวะ
สาธุ[V] salute, See also: pay respect to, make/pay obeisance to, Syn. ไหว้, Example: เด็กๆ สาธุคุณยายเสียซิลูก, Thai definition: เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียงเป็น ธุ ก็มี, Notes: (ปาก)
คำนับ[V] salute, See also: greet, Syn. โค้ง, เคารพ, Example: เขาเข้าไปในวิหารแล้วคำนับเทพยดาฟ้าดิน, Thai definition: ทำความเคารพ, ทำความเคารพโดยก้มศีรษะให้
เรียน[V] salutation of a letter as a conventional greeting, Thai definition: คำขึ้นต้นจดหมายอย่างเป็นทางการ ใช้ขึ้นต้นจดหมายราชการ และจดหมายธุรกิจทั่วไป
วันทนาการ[N] salutation, See also: paying respect, paying homage, Syn. การไหว้, การเคารพ, Notes: (บาลี)
อัญชลี[N] saluting by raising one's hand press together on the face or chest, Syn. การไหว้, Thai definition: การประนมมือ
ถวายกร[V] salute a prince in Thai style, See also: raise hands up palm against palm in an attitude of paying respect, Thai definition: ไหว้เจ้านาย
ทำความเคารพ[V] salute, See also: greet, Example: นักเรียนทำความเคารพครูใหญ่
ประณม[N] salutation, Syn. การน้อมไหว้, Example: เขาคลานเข้ามาตรงหน้าปู่แล้ว กราบก้มประณมกรอย่างสวยงาม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
บ๊ายบาย[X] (bāibāi) EN: good bye ; bye bye ; bye   FR: salut (fam.) ; bye (fam.) ; bye bye (fam.)
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
ดี [interj.] (dī) EN: hi !   FR: salut ! ; hello !
เฮ้ย[interj.] (hoeī) EN: hey ! ; hi !   FR: salut !
การเคารพ[n.] (kān khaorop) EN: salutation   
การทักทาย[n.] (kān thakthāi) EN: greeting ; salutation ; hail   FR: salutations [fpl]
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects   FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
คำทักทาย[n. exp.] (kham thakthāi) EN: greeting ; address   FR: salutations [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SALUTE    S AH0 L UW1 T
SALUTED    S AH0 L UW1 T AH0 D
SALUTES    S AH0 L UW1 T S
SALUTARY    S AE1 L Y AH0 T EH2 R IY0
SALUTING    S AH0 L UW1 T IH0 NG
SALUTATORIAN    S AH0 L UW2 T AH0 T AO1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salute    (v) (s @1 l uu1 t)
saluted    (v) (s @1 l uu1 t i d)
salutes    (v) (s @1 l uu1 t s)
salutary    (j) (s a1 l y u t r ii)
saluting    (v) (s @1 l uu1 t i ng)
salutation    (n) (s a2 l y uu t ei1 sh @ n)
salutations    (n) (s a2 l y uu t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salut {m}; Ehrensalve {f}salute [Add to Longdo]
Salutsalve {f}gun salute [Add to Longdo]
salutieren; Salut schießen | salutierend | salutiert | salutiert | salutierteto salute | saluting | saluted | salutes | saluted [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
一礼[いちれい, ichirei] (n,vs) bow (salute, greeting) [Add to Longdo]
栄誉礼[えいよれい, eiyorei] (n) salute of guards of honor (honour) [Add to Longdo]
会釈[えしゃく, eshaku] (n,vs) nod; salutation; greeting; recognition; bow; (P) [Add to Longdo]
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that... [Add to Longdo]
挙手[きょしゅ, kyoshu] (n,vs) raising (holding up) one's hand; salute [Add to Longdo]
敬啓[けいけい, keikei] (exp) (arch) salutation at the end of a formal letter [Add to Longdo]
敬呈[けいてい, keitei] (exp) (arch) salutation in a formal letter [Add to Longdo]
敬礼[けいれい, keirei] (n,vs) salute; bow [Add to Longdo]
祝砲[しゅくほう, shukuhou] (n) salute of guns [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敬礼[jìng lǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] salute [Add to Longdo]
行礼[xíng lǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, / ] salute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  salut [saly]
     greeting
     salvage; salvation; recovery
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Salut [zaluːt] (n) , s.(m )
     salute
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top