Search result for

salm

(79 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salm-, *salm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salmon[N] ปลาแซลมอน, See also: เนื้อปลาแซลมอน
salmagundi[N] สลัดผสม (เช่น ประกอบด้วยผัก ปลา เนื้อสับ สัตวปีกหรืออื่นๆ), Syn. hash, mixture
salmonella[N] เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร, See also: เชื้อแซลโมเนลล่า
salmon pink[ADJ] ซึ่งมีสีชมพูอมส้ม, See also: ซึ่งมีสีชมพอ่อน, ซึ่งมีสีเนื้อปลาแซลมอน, Syn. salmon
salmonellae[N] เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร, See also: เชื้อแซลโมเนลล่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salmon(แซล'เมิน) n. ปลาแซลมอน
salmonella(แซลมะเนล'ละ) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนกลมจำพวกหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแก่คนและสัตว์เลือดอุ่น pl. Salmonellae
psalm(ซาล์ม) n. เพลงสวด,เพลงศาสนา vt. ร้องเพลงสวด,ร้องเพลงศาสนา., See also: psalmic adj.
psalmbook(ซาล์ม'บุค) n. หนังสือเพลงสวด
psalmist(ซาล์'มิสทฺ) n. ผู้แต่งเพลงสวด

English-Thai: Nontri Dictionary
salmon(n) ปลาแซลมอน
psalm(n) บทสวด,เพลงสวด
psalmist(n) ผู้แต่งบทสวด,ผู้แต่งเพลงสวด
psalmody(n) การร้องบทสวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salmonellaซาลโมเนลลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salmonellaซัลโมเนลลา [TU Subject Heading]
Salmonella food poisoningอาหารเป็นพิษจากซัลโมเนลลา [TU Subject Heading]
Salmonella infection in poultryการติดเชื้อซัลโมเนลลาในสัตว์ปีก [TU Subject Heading]
Salmonella infectionsการติดเชื้อซัลโมเนลลา [TU Subject Heading]
Salmonella paratyphi Aซัลโมเนลลา พาราไทฟี เอ [TU Subject Heading]
Salmonella typhiซัลโมเนลลา ไทฟี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like a salmon returning to the stream where it was born.เหมือนปลาแซลมอนว่ายทวนน้ำไปยังที่ที่มันเกิด Birthmarks (2008)
I was planning on grilling a salmon for dinner.ฉันวางแผนไว้ว่า จะย่างแซลมอนเป็นมือค่ำ Nights in Rodanthe (2008)
I had a pretty good idea she wasn't just trawling for salmon.ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้อยากไปตกแซลม่อนแน่ Dirt Nap (2008)
It's nice. Is it salmon-colored?\ นั้น สีชมพูอ่อนป่ะ? I Love You, Beth Cooper (2009)
- I'll have the trout, please. - I'll have the salmon.ฉันขอปลาเทร้า/N ฉันขอแซลมอน Confessions of a Shopaholic (2009)
- Ms. Bloomwood! - OK. Salmon here.คุณบลูมวู๊ด /N โอเค แซลมอนมาแล้ว Confessions of a Shopaholic (2009)
Right, uh, ladies and gentlemen, tonight we will be serving the, uh, brook trout and wild smoked salmon.ใช่ เออ สุภาพบุรุษและสตรี /N คืนนี้เราจะเสิร์ฟ... .. เออ บรุค เทร้า/N และแซลมอนรมควัน Confessions of a Shopaholic (2009)
Oh, Alicia, remind me. Were you a salmon or a trout?โอ้ อลิเชีย ลืมไป /N คุณสั่งแซลมอนหรือ เทร้านะ Confessions of a Shopaholic (2009)
What, is she debuting a new salmon puff?อะไร เธอกำลังจะเปิดตัวแซลมอลพัฟหรอ? Crime Doesn't Pay (2009)
Blackened salmon?แซลม่อนราดน้ำเกรวี่เคจัน The Gothowitz Deviation (2009)
Some salmon en croute or perhaps some coq au vin?งั้นเอา 'แซลมอนอองคุต' หรือ 'ค็อกคูวัง' ดีมั้ยคะ? Careful the Things You Say (2009)
You wanna end up on a plate next to the salmon, keep it up.คุณอยากกินจานที่อยู่ข้างๆ แซลมอน ก็กินสิ Careful the Things You Say (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salmSalmon go up the river and lay their eggs in the sand.
salmGive me three pieces of salmon.
salmSalmon lay their eggs in fresh water.
salmThe rest of us all had the smoked salmon.
salmThis is a salmon that came up the river.
salmThe fish tasted like salmon.

CMU English Pronouncing Dictionary
SALM    S AA1 M
SALMI    S AA1 L M IY0
SALMAN    S AE1 M AH0 N
SALMON    S AE1 M AH0 N
SALMEN    S AE0 L M EH1 N
SALMOND    S AE1 L M AH0 N D
SALMONS    S AE1 M AH0 N Z
SALMELA    S AA0 L M EY1 L AH0
SALMANS    S AE1 M AH0 N Z
SALMINEN    S AE1 L M AH0 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salmon    (n) (s a1 m @ n)
salmonella    (n) (s a1 l m @ n e1 l @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salm {m}salmon [Add to Longdo]
Salmiak {m}ammonium chloride [Add to Longdo]
Salmiakgeist {m}liquid ammonia; ammonia solution [Add to Longdo]
Salmonellen {pl}salmonellea [Add to Longdo]
Salmonellenerkrankung {f}salmonellosis [Add to Longdo]
Salmonellenvergiftung {f} [med.]salmonella poisoning [Add to Longdo]
Salmonglanzvogel {m} [ornith.]Dusky-backed Jacamar [Add to Longdo]
Salmler {m} (Characidae) [zool.]characin; tetra [Add to Longdo]
Salmler {m} (Characidae) [zool.]tetra; characin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
イクラ[, ikura] (n) (See 筋子) salted salmon roe (i.e. individual mature eggs) (rus [Add to Longdo]
イワナ属[イワナぞく, iwana zoku] (n) Salvelinus (genus of salmonid fish of the family Salmonidae); char or charr [Add to Longdo]
オーストラリアサーモン[, o-sutorariasa-mon] (n) Australian salmon (Arripis trutta) [Add to Longdo]
カワヒメマス属[カワヒメマスぞく, kawahimemasu zoku] (n) Thymallus (genus of freshwater fish in the salmon family Salmonidae) [Add to Longdo]
キングサーモン[, kingusa-mon] (n) king salmon [Add to Longdo]
コクチマス属[コクチマスぞく, kokuchimasu zoku] (n) (See シロマス属,コレゴヌス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes [Add to Longdo]
コレゴヌス属[コレゴヌスぞく, koregonusu zoku] (n) (See シロマス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes [Add to Longdo]
サーモン[, sa-mon] (n) salmon; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三文鱼[sān wén yú, ㄙㄢ ㄨㄣˊ ㄩˊ, / ] salmon [Add to Longdo]
伤寒沙门氏菌[shāng hán shā mén shì jūn, ㄕㄤ ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] salmonella typhimurium [Add to Longdo]
撒尔孟[Sā ěr mèng, ㄙㄚ ㄦˇ ㄇㄥˋ, / ] Salmon (name) [Add to Longdo]
撒门[Sǎ mén, ㄙㄚˇ ㄇㄣˊ, / ] Salmon (son of Nashon) [Add to Longdo]
沙门氏菌[shā mén shì jūn, ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] Salmonella [Add to Longdo]
[guī, ㄍㄨㄟ, ] salmon [Add to Longdo]
鲑鱼[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, / ] salmon; trout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Salm \Salm\, n.
     Psalm. [Obs2E] --Piers Plowman.
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Salm [zalm]
     salmon
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top