Search result for

saales

(84 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saales-, *saales*, saale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา saales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *saales*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is Denarian Saal of the Nova Corps.นี่เดนาเรี่ยนซาล หน่วยโนว่าคอรส์ Guardians of the Galaxy (2014)
Denarian Saal, should we break formation? No!เดนาเรี่ยนซาล สละกำแพงก่อนมั้ย Guardians of the Galaxy (2014)
Keep Ronan up there, Saal.ตรึงโรแนนไว้ซาล Guardians of the Galaxy (2014)
Hold on, Saal, just...ทนหน่อยซาล แค่... Guardians of the Galaxy (2014)
You're in a historic room, ladies and gentlemen, from the walls of which the heroes of another people's war, the war of 1812, are looking at us.Meine Herren, Sie befinden sich in einem historischen Saal, von seinen Wänden schauen uns die Helden eines anderen Volkskrieges an, des Krieges von 1812. Tikhiy Don (1957)
Be a good, brave boy, Sir Wilfrid.Ich muss im Gerichtssaal sein. Witness for the Prosecution (1957)
because they will take him away forever"Er wird aus dem Gerichtssaal nie zurückkommen." Witness for the Prosecution (1957)
No one must leave the gaming room.Niemand darf den Saal verlassen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
You're in a historic room, ladies and gentlemen, from the walls of which the heroes of another people's war, the war of 1812, are looking at us.Meine Herren, Sie befinden sich in einem historischen Saal, von seinen Wänden schauen uns die Helden eines anderen Volkskrieges an, des Krieges von 1812. Tikhiy Don II (1958)
- Wellesley, we were in the same dormitory.- Wellesley. Im selben SchlafsaalBell Book and Candle (1958)
YOU'LL FORGET THIS AFTER I WAKE YOU UP.Er hatte den Saal ab acht Uhr reserviert. Haben Sie etwas gehört oder gesehen? How to Make a Monster (1958)
PETE? ARE YOU SURE THERE'S NO DANGERAls der Film zu Ende war, habe ich das Licht im Saal angemacht die Filme weggeräumt und bin dann nach Hause gegangen. How to Make a Monster (1958)
- Hello. Whose dormitory are you in?In welchen Schlafsaal kommst du? Mädchen in Uniform (1958)
Dormitory 4, 3rd floor.Melde dich dann bei mir.Schlafsaal IV. Mädchen in Uniform (1958)
In the dormitory, when you say "Good night"Wenn Sie mir im Schlafsaal gute Nacht sagen und dann weggehen... Mädchen in Uniform (1958)
Now, everybody to the refectory!Alle zum Fest in den SpeisesaalMädchen in Uniform (1958)
When you gonna get a job down at Mama Dunn's dance hall?Wieso arbeitest du nicht unten in Mama Dunns TanzsaalThunder Road (1958)
Surely there are no traitors in this hall, sire.In diesem Saal sind doch wohl keine Verräter, Majestät. The Vikings (1958)
What about an operating theatre?Ohne OperationssaalCarry on Nurse (1959)
- What happened? - They all went to the operating theatre. - To the...?Sie sind in den Operationssaal gegangen. Carry on Nurse (1959)
Because your wife was raped, you'll have a favourable atmosphere in the courtroom.Wegen der Vergewaltigung ihrer Frau gewinnen Sie Sympathien im GerichtssaalAnatomy of a Murder (1959)
I'll be glad to work with you outside the courtroom, but not in the courtroom.Ich arbeite gern außerhalb des Gerichtssaals mit Ihnen, nicht drinnen. Anatomy of a Murder (1959)
Was the suggestion to call it "some trouble" made by somebody in this courtroom?Wurde der Ausdruck "etwas Ärger"... von jemandem hier im Gerichtssaal vorgeschlagen? Anatomy of a Murder (1959)
When it happens, there will not be one laugh, one snicker, one giggle or even one smirk in my courtroom.Wenn das passiert, will ich kein Lachen oder Kichern hören, nicht mal ein Feixen in meinem GerichtssaalAnatomy of a Murder (1959)
Someday I'm going to horrify tradition and lay a dense cloud of tobacco smoke in that hallowed courtroom.Irgendwann handele ich der Tradition zuwider und lege ein dichte Tabakwolke... über diesen geheiligten GerichtssaalAnatomy of a Murder (1959)
I'd like to leave the courtroom briefly.Ich möchte den Saal kurz verlassen. Anatomy of a Murder (1959)
This morning in the courtroom.Heute Morgen im GerichtssaalAnatomy of a Murder (1959)
I will stop the proceedings and clear the courtroom if there is any demonstration.Ich werde den Prozess stoppen und den Saal räumen lassen, wenn es irgendwelchen Tumult gibt. Anatomy of a Murder (1959)
Don't open the dining hall door until the ceremony is over.Öffnen Sie die Speisesaaltür erst, wenn die Zeremonie vorbei ist. An Angel on Wheels (1959)
The dining room is here,Hier ist der SpeisesaalFever Mounts at El Pao (1959)
The only person in this room that I have any respect for is Aaron Caldwell.Die einzige Person hier im Saal, für die ich Respekt habe, ist Aaron Caldwell. It Happened to Jane (1959)
Make ready to welcome your Princess!Hier sind wir wieder im Thronsaal. Hier sind nur die Hauptfiguren animiert. Sleeping Beauty (1959)
Gentlemen, I wanna welcome you medical schoolmen to our new operating theatre.Ich möchte Sie als Medizinstudenten... in unserem neuen Operationssaal willkommen heißen. Suddenly, Last Summer (1959)
I need an operating room that doesn't fall apart.Ich brauche einen Operationssaal, der nicht auseinander fällt. Suddenly, Last Summer (1959)
It's really a recreation hall.Es ist ein ErholungssaalSuddenly, Last Summer (1959)
I'd gone back to make a scene.Ich kam zurück, um im Ballsaal eine Szene zu provozieren. Suddenly, Last Summer (1959)
I rushed right into the ballroom, spotted him on the floor ran up to him and started to beat him in the face and the chest with my fists till Cousin Sebastian took me away.Ich bin in den Ballsaal gelaufen. Ich fand ihn auf der Tanzfläche. Und ich rannte zu ihm und fing an... ihm mit meinen Fäusten ins Gesicht und auf die Brust zu schlagen... bis mein Cousin Sebastian mich wegführte. Suddenly, Last Summer (1959)
When will you want the operating room tomorrow?Wann wollen Sie den Operationssaal morgen früh haben? Suddenly, Last Summer (1959)
A big head pulling faces in a little hallEin großer Kopf, der in einem kleinen Saal Grimassen schneidet. Charlotte and Her Boyfriend (1960)
Alright. You better go back now.Bitte gehen Sie jetzt in den Saal zurück. The Terrible People (1960)
The enemy comes to the house.Der Krieg findet im Saal statt. The Terrible People (1960)
I've got Stanley on theatre seating duty.Stanley muss den Kinosaal bestuhlen. The Bellboy (1960)
That room is full of people waiting to see him... including a British earl and two Russian grand dukes... who have been here since Easter.Der Saal ist voller Leute, die ihn sehen wollen, darunter 1 britischer Earl und 2 russische Großherzöge, die bereits seit Ostern hier sind. A Breath of Scandal (1960)
The Emperor leaves today for the summer at Bad Ischl... and he still has a roomful of people to see.Der Kaiser bricht heute für den Urlaub in Bad Ischl auf und ihn erwartet ein ganzer Saal mit Leuten. A Breath of Scandal (1960)
It's a nun that in the summer, walks around here carrying her head on a dish.- Eine Nonne. Jeden Sommer spukt sie hier durch den SaalLa Dolce Vita (1960)
Don't you ever draw a blade in my council chamber, Or I will kill you myself.Zieh in meinem Ratssaal nie wieder eine Klinge, oder ich selbst werde dich töten. Esther and the King (1960)
Now that he has a new favorite. Follow the upper corridor. It'll lead you direct to his audience room.Gehe durch den oberen Gang, er führt direkt in den AudienzsaalEsther and the King (1960)
Report to the dining hall.Zieht euch an und meldet euch im SpeisesaalExodus (1960)
- In the dining hall.- Im SpeisesaalExodus (1960)
Outside the courtroom, husband and wife were fondly reunited.Vor dem Gerichtssaal sah man Mann und Frau wieder in Liebe vereint. The Grass Is Greener (1960)

CMU English Pronouncing Dictionary
SAAL    S AA1 L

German-Thai: Longdo Dictionary
Konzertsaal(n) |der, pl. Konzertsäle| ห้องแสดงคอนเสิร์ต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellungsraum {m}; Vorführungssaal {m} | Ausstellungsräume {pl}showroom | showrooms [Add to Longdo]
Ballsaal {m}; Tanzsaal {m}ballroom [Add to Longdo]
Ballsaal {m}ball room; ballroom [Add to Longdo]
Gemeindesaal {m} | Gemeindesäle {pl}vestry | vestries [Add to Longdo]
Gerichtsdiener {m}; Saaldiener {m}; Amtsdiener {m}usher [Add to Longdo]
Gerichtssaal {m}court room [Add to Longdo]
Gerichtssaal {m}courtroom [Add to Longdo]
Hörsaal {m}lecture room [Add to Longdo]
Konzertsaal {m}concert hall [Add to Longdo]
Krankensaal {m}ward [Add to Longdo]
Kreißsaal {m}delivery room [Add to Longdo]
Lesesaal {m}reading room [Add to Longdo]
Operationssaal {m}operating theatre [Br.]; operating room [Am.] [Add to Longdo]
Plenarsaal {m}(plenary) assembly room; plenar hall [Add to Longdo]
Saal {m} | Säle {pl}hall | halls [Add to Longdo]
Schlafsaal {m} | Schlafsäle {pl}dormitory; dorm; dorm room | dormitories; dorms [Add to Longdo]
Sitzungssaal {m}assembly hall [Add to Longdo]
Sitzungssaal {m}boardroom [Add to Longdo]
Sitzungssaal {m}conference hall [Add to Longdo]
Speisesaal {m}dining hall; dining room [Add to Longdo]
Spiegelsaal {m}hall of mirrors [Add to Longdo]
Spielsaal {m}; Spielsalon {m}gambling room; gaming room [Add to Longdo]
Tanzsaal {m}; Tanzdiele {f}dance hall [Add to Longdo]
Thronsaal {m}throne room [Add to Longdo]
Versammlungssaal {m}assembly room [Add to Longdo]
Vortragssaal {m} | Vortragssäle {pl}lyceum | lyceums [Add to Longdo]
Warteraum {m}; Wartezimmer {n}; Wartesaal {m} | Warteräume {pl}; Wartezimmer {pl}; Wartesäle {pl}waiting room | waiting rooms [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[どう, dou] TEMPEL, HALLE, SAAL [Add to Longdo]
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]
手術室[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]
講堂[こうどう, koudou] Vortragssaal, Auditorium [Add to Longdo]
踊り場[おどりば, odoriba] Tanzsaal, Treppenabsatz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top