Search result for

sed

(158 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sed-, *sed*, s, se
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedan[N] รถเก๋ง, See also: รถยนต์, Syn. automobile, saloon
sedge[N] พืชหญ้าตระกูล Carex พบตามบริเวณชื้นแฉะ, See also: หญ้าแห้วหมู
sedate[ADJ] ช้า, See also: ไม่รีบร้อน, ผ่อนคลาย, Syn. unhurried, slow
sedate[ADJ] เงียบสงบ, See also: เงียบขรึม, เคร่งขรึม, สงบ, ใจเย็น, สุขุม, ไม่ถูกรบกวนทางอารมณ์, Syn. calm, serene, tranquil, serious
sedate[VT] ทำให้เงียบ, See also: ทำให้สงบลง, ทำให้สงบ, สงบประสาท, กล่อมประสาท, บรรเทา, Syn. calm down, tranquilize, soothe
seduce[VT] ยั่วยวน, See also: ล่อใจ, ดึงดูด, ล่อลวง, ชักจูงให้ร่วมเพศ, Syn. lure, persuade, tempt, attract, allure
seducer[ADJ] คนหรือสิ่งยั่วยวน, Syn. debaucher, corrupter, tempter
sedately[ADV] อย่างใจเย็น
sedation[N] ความเงียบ, See also: ความสงบ, ความใจเย็น, การสงบประสาท, การกดประสาท, การระงับประสาท, Syn. tranquillization, moderation
sedative[N] ยาระงับประสาท, See also: ยากดประสาท, ยากล่อมประสาท, ยาจำพวกระงับประสาท, Syn. tranquilizer, sleeping pill, soporific, narcotic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sedan(ซีแดน') n. รถเก๋ง,เกี้ยว, Syn. sedan chair
sedate(ซีเดท') adj.,vt. (ทำให้) เงียบ,สงบ,ใจเย็น,สุขุม,ไม่ถูกรบกวนทางอารมณ์,บรรเทา, See also: sedateness n., Syn. calm,quiet,serene
sedation(ซีเด'เชิน) n. ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น,ความสนใจที่เนื่องจากฤทธิ์ของยา,การสงบประสาท,การกดประสาท, Syn. calming
sedative(เซด'ดะทิฟว) adj. เงียบ,สงบ,ใจเย็น,สงบประสาท,กดประสาท. n. ยาสงบประสาท,ยากดประสาท
sedentary(เซด'ดันเทอรี่) adj. นั่ง,เป็นการนั่ง,ในลักษณะนั่ง,อยู่ประจำที่,ไม่เคลื่อนย้าย,ซึ่งยึดติดอยู่กับบางอย่าง., See also: sedentarily adv. sedentariness n.
sedge(เซดจฺ) n. พืชจำพวก Carex ที่ชอบขึ้นในที่เปียกชื้น,หญ้าแห้วหมู, See also: sedged adj.
sediment(เซด'ดะเมินทฺ) n. ตะกอน, See also: sedimentous adj., Syn. dregs
sedimentary(เซดดะเมน'ทะรี่) adj. เกี่ยวกับตะกอน,มีลักษณะเป็นตะกอน, See also: sedimentarily adj.
sedimentation(เซดดะเมนเท'เชิน) n. การตกตะกอน,การทับถมเป็นตะกอน
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ,การจราจล,การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion,mutiny,defiance

English-Thai: Nontri Dictionary
sedan(n) คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน
sedate(adj) ขรึม,ใจเย็น,สุขุม,เงียบ,สงบ
sedative(adj) ใจเย็น,กดประสาท,สงบอารมณ์,เงียบ
sedative(n) ยาระงับประสาท,ยากดประสาท
sedentary(adj) อยู่ประจำที่,นั่งนิ่ง,ไม่เคลื่อนย้าย
sedge(n) หญ้าแห้วหมู,หญ้าพง
sedgy(adj) มีหญ้ารก
sediment(n) ตะกอน
sedimentary(adj) เป็นตะกอน
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sedan; saloonรถเก๋ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sedationการระงับ, การทำให้สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedative๑. ยาระงับประสาท [มีความหมายเหมือนกับ temperantia]๒. -ระงับ, -ทำให้สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedentary๑. -มีนิสัยนั่ง๒. -นั่งนอนมาก๓. -นั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedentaryอยู่ประจำที่, อยู่กับที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sedentary-เกิดอยู่กับที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentตะกอน, สิ่งนอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sediment, urinaryตะกอนปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentary cycle; cycle of sedimentationวัฏจักรการตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sedimentตะกอน
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของแข็งที่ตกจมจากสภาพการแขวนลอยในของเหลว / สสาร หรือสารอินทรีย์ที่เคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากกระแสลมหรือกระแสน้ำพัดผ่านและตกอยู่ตามผิวโลกไม่ว่าจะอยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม
[สิ่งแวดล้อม]
sedimentsediment, ตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sedimentตะกอน, สารที่ตกทับถมกันเนื่องจากการกระทำของน้ำหรือลม  เช่น ทราย กรวด หินที่สึกกร่อนตกทับถมอยู่ใต้น้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sediment (Geology)ตะกอน (ธรณีวิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
sediment catchersediment catcher, เครื่องดักตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sediment controlsediment control, การควบคุมตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sediment Discharge ปริมาณระบายตะกอน
ปริมาณน้ำหนักของตะกอนในน้ำที่ไหลต่อหนึ่ง หน่วยเวลา [สิ่งแวดล้อม]
sediment loadsediment load, ตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sediment runoffsediment runoff, ตะกอนพัดพา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sediment transportการเคลื่อนที่ของตะกอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seduce and destroy.ล่อลวง และ ทำลาย Chuck in Real Life (2008)
Bar. But you promised to seduce vanessaแต่คุณสัญญาแล้วหนิว่าจะทำลายเวเนสซ่า Chuck in Real Life (2008)
Seducing and humiliating you was theหลอกเธอ เล่นกับเธอ เป็น Chuck in Real Life (2008)
Well, you may not have seduced her,เอาเถอะ นายอาจจะไม่ได้แอ้มเธอ Chuck in Real Life (2008)
I cannot believe you told blair to go to my house to seduce chuck.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอบอกให้แบลร์ไปบ้านฉันเพื่อนยั่วยวน ชัค Pret-a-Poor-J (2008)
Sometimes the sedatives cause hallucinations.ยาระงับประสาททำให้เกิดภาพหลอน Dead Space: Downfall (2008)
Why is this man still awake? I told you to give him a sedative.ทำไมเขายังไม่หลับ บอกให้ฉีดยาระงับประสาทไงล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
I've never seen someone resist a sedative of that quantity.ฉันไม่เคยเห็นใครทนยาได้ถึงขนาดนี้ Dead Space: Downfall (2008)
Let me give you a sedative.ผมจะฉีดยาระงับประสาทให้น่ะครับ Dead Space: Downfall (2008)
This is a sedative.นี่ยาระงับประสาท Dead Space: Downfall (2008)
The sedative must have punctured his brain.ยาของผมทำให้สมองเขาเสียหาย Dead Space: Downfall (2008)
SUV sized, or mid-range sedan?รถเอสยูวีหรือรถซีดานขนาดกลาง Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sedI can't shake off her seduction.
sedShe looked at me seductively.
sedI tried in vain to seduce her.
sedHe seduced her with false promises.
sedBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
sedHis vain efforts to seduce her showed he was barking up the wrong tree; she was a mother of two tots.
sedHow about consulting a doctor and getting sedatives prescribed?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาระงับประสาท[N] sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย
สิ่งล่อใจ[N] seductions, See also: allurement, temptation, Syn. สิ่งจูงใจ
วอ[N] palanquin, See also: sedan chair, litter, Count unit: คัน, หลัง, Thai definition: ยานที่มีลักษณะเป็นรูปเรือนหลังคาทรงจั่วสำหรับเจ้านายหรือข้าราชการฝ่ายในนั่ง ใช้คนหาม
รถเก๋ง[N] car, See also: sedan, automobile, Example: หล่อนเคยเห็นเขาในมาดหนุ่มนักเรียนโรงเรียนฝรั่ง ขับรถเก๋ง หน้าหยิ่ง สะอาด ราวกับดอกฟ้า, Count unit: คัน
ยั่ว[V] seduce, See also: entice, beguile, inveigle, lure, mislead, tempt, Syn. ยั่วยวน, อ่อย, ยวนยั่ว, เย้ายวน, Example: แม่คนนั้นยั่วให้เขาตกหลุมรักเธอด้วยสายตาที่หวานเยิ้ม, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ตะกอน[N] dregs, See also: sediment, precipitate, silt, refuse, deposit, lees, Syn. ขี้ตะกอน, กาก, Example: เราควรหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่มีตะกอนเพราะจะทำให้เป็นนิ่ว, Thai definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกลงจมนอนก้นภาชนะ
กก[N] sedge, See also: reed, rush, Syn. ต้นกก, หญ้ากก, Example: เสื่อจันทบูรณ์ทำจากกกที่ตากแห้งนำไปย้อมสีและสานเป็นเสื่อ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae เกิดในที่ชุ่มแฉะ ใช้ทอหรือสานเสื่อ
กามามิศ[N] seducing of sensuality, See also: lust, Thai definition: กามที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง
หินชั้น[N] sedimentary rock, Syn. หินตะกอน, Thai definition: หินที่เกิดจากการทับถมของสิ่งตกจมจากหินอื่นๆ และจากซากชีวิตทั้งมวล
หินตะกอน[N] sedimentary rock, Syn. หินชั้น, Example: การสึกกร่อนพังทลายของหินตะกอนทำให้ดินพัง, Thai definition: หินที่เกิดจากการทับถมของสิ่งตกจมจากหินอื่นๆ และจากซากชีวิตทั้งมวล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body   
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites   
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
ฉบับปรับปรุงแก้ไข[n. exp.] (chabap prapprung kaēkhai) EN: revised edition   
ชาชิน[v.] (chāchin) EN: be used to   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEDA    S EY1 D AH0
SEDER    S EY1 D ER0
SEDCO    S EH1 D K OW0
SEDOR    S EH0 D AO1 R
SEDGE    S EH1 JH
SEDUM    S EH1 D AH0 M
SEDAN    S AH0 D AE1 N
SEDAM    S EH1 D AH0 M
SEDANO    S EY0 D AA1 N OW0
SEDATE    S AH0 D EY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sedan    (n) (s i1 d a1 n)
sedge    (n) (s e1 jh)
sedgy    (j) (s e1 jh ii)
sedans    (n) (s i1 d a1 n z)
sedate    (v) (s i1 d ei1 t)
sedges    (n) (s e1 jh i z)
seduce    (v) (s i1 d y uu1 s)
sedated    (v) (s i1 d ei1 t i d)
sedates    (v) (s i1 d ei1 t s)
sedgier    (j) (s e1 jh i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sediment {n} | Sedimente {pl} | Gehalt an Sedimentsediment | sediments | sediment content [Add to Longdo]
Sedimentation {f}; Sedimentbildung {f}sedimentation [Add to Longdo]
Sedimentation {f}; Ablagerung {f}sedimentary deposition [Add to Longdo]
Sedimenttransport {m}sediment transport [Add to Longdo]
sedezimal {adj} (auf Basis 16)sedecimal [Add to Longdo]
sedimentär {adj}; Sediment...sedimentary [Add to Longdo]
sedieren; beruhigen; ruhig stellen [med.] | sedierend; beruhigend; ruhig stellend | sediert; beruhigt; ruhig gestelltto sedate | sedating | sedated [Add to Longdo]
SED : Sozialistische Einheitspartei DeutschlandsUnited Socialist Party (of East-Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉积[chén jī, ㄔㄣˊ ㄐㄧ, / ] sediment; deposit; sedimentation (geol.), #10,571 [Add to Longdo]
沉积物[chén jī wù, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ˋ, / ] sediment, #35,720 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] sediment; precipitate, #42,842 [Add to Longdo]
妖媚[yāo mèi, ㄧㄠ ㄇㄟˋ, ] seductive, #50,600 [Add to Longdo]
沉积岩[chén jī yán, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, / ] sedimentary rock (geol.), #70,792 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] sedan, #587,859 [Add to Longdo]
四门轿车[sì mén jiào chē, ㄙˋ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] sedan (motor car) [Add to Longdo]
沉积作用[chén jī zuò yòng, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] sedimentation (geol.) [Add to Longdo]
沉积带[chén jī dài, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄉㄞˋ, / ] sedimentary belt (geol.) [Add to Longdo]
积物[jī wù, ㄐㄧ ˋ, / ] sediment; deposit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based [Add to Longdo]
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface) [Add to Longdo]
ハードウェアベース[はーどうえあべーす, ha-doueabe-su] hardware based [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
フレームベース[ふれーむべーす, fure-mube-su] frame based [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世代[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 SED
  /S?E?D/, n.
 
   [TMRC, from ?Light-Emitting Diode?] Smoke-emitting diode. A {friode} that
   lost the war. See also {LER}. [Not to be confused with sed(1), the Unix
   stream editor. ?ESR]
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SED
     Stream EDitor (Unix)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SED
     Surface-conducting electron Emitter Display (Toshiba)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 caucus
 
 1. (-ed, -ing, -sed, -sing) . ABD mahalli parti meclisi toplantısı
 2. (ing) parti yönetim kurulu
 3. parti disiplin kurulu
 4. parti kurulu toplantısı yapmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 degas
 
 1. (-sed, -sing) zehirli gazlardan arıtmak
 2. (radyo tüplerini) bütün gazlardan arıtmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nolpros
 
 1. (sed, sing) (huk.) takipsizlik kararı vermek.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 sed
   thirst
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top