Search result for

ruhmes

(73 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruhmes-, *ruhmes*, ruhme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ruhmes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ruhmes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Glory.RuhmIvanhoe (1982)
Fame.RuhmFree to Play (2014)
- Glory?- RuhmI'm with the Maestro (2014)
Fame.RuhmFlesh & Blood (2015)
Glory!RuhmThe Burglars (1971)
What fame?RuhmThe Island at the Top of the World (1974)
For glory?RuhmTous les matins du monde (1991)
At the insistence of the Senate and the people of Rome I accept... humbly the highest office of our great republic.Auf das nachdrückliche Drängen des Senats, und des Volkes von Rom, habe ich mich entschlossen, in aller Bescheidenheit, das höchste Amt in unserer ruhmreichen Republik anzunehmen. Caligula (1979)
The army.Das ruhmreiche Heer! Caligula (1979)
Are you planning to takethe credit forthis yourself?- Sie haben die Absicht, den Ruhm für dieses Projekt selbst zu ernten, hm? Jobs for the Boys (1980)
Politicians are responsibleultimately to the people, and we get the credit.Die Politiker tragen die Verantwortung gegenüber dem Bürger. Und wir sind es auch, die den Ruhm ernten. Jobs for the Boys (1980)
I would be happyforyou to havethe "credit" forthis project. But, I must beg, beseechand implore you not today.Minister, es würde mich überaus glücklich machen, wenn Sie wirklich den Ruhm ernten für dieses Projekt, aber ich muss Sie beschwörend und flehentlich bitten, nicht heute. Jobs for the Boys (1980)
I could hardly believeyou took all the credit for it.In der Sendung habe ich mich gefragt, warum will er dafür den Ruhm ernten? Jobs for the Boys (1980)
Yes, now the new PM will take the credit.Ja, seit ein paar Monaten war das schon im Rohr, aber der neue Premier erntet den RuhmOpen Government (1980)
A career. Something to raise you above the rest.Zur Position, zur Macht, zu einem Ruhm... __ Den Kopf Ubeer den Sumpf hochhalten! The Conductor (1980)
How do you deal with this sudden celebrity?Madame, wie empfangen Sie diesen plötzlichen RuhmThe Lady Banker (1980)
I call upon the great god Dyzan. And for his greater glory, and our mutual pleasure ... I destroy it utterly.Ich bete zum mächtigen Gott Dyzan... und zu seinem großen Ruhm und unser beider Vergnügen... vernichte ich es vollständig. Flash Gordon (1980)
Give me a chance!Da müsst ihr mir doch die Möglichkeit geben Ruhm zu erlangen. Ming jian (1980)
Fame and glory is nothing but a mirageRuhm und Reichtum sind wie Blumen im Spiegel und Mond im Wasser. Ming jian (1980)
- Yes, fields of Glory, wasn't it?- Das war Felder des Ruhmes? - Ja. The Mirror Crack'd (1980)
If this doesn't do it you'll never get any academic accolades.War mir ein... - Oh, Vorsicht! Das bringt Ihnen sicher bis zum Jahresende akademischen Ruhm ein. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
What does punk rock mean to you?Was bedeutet Punkrock für dich? Geld, RuhmOut of the Blue (1980)
I appreciate you two dropping by and trashing up my moment of glory.Schön, dass ihr da wart und mir meinen Moment des Ruhms verdorben habt. Smokey and the Bandit II (1980)
You want the money or the glory?Willst du das Geld oder den RuhmSmokey and the Bandit II (1980)
You're a fame junkie.Du bist vom Ruhm abhängig. Smokey and the Bandit II (1980)
Do they give him glory or treasure?Mit Ruhm? Mit Reichtum? Superman II (1980)
Rule an empire so brilliant, so glorious... we'll be the envy of the whole planet.Errichten ein Reich, so prächtig, so ruhmreich, dass uns die ganze Welt beneiden wird. Scanners (1981)
For those who remain, may God protect them, inspire them and lead them to gloy.Möge Gott auch mit denen sein... die hierbleiben, sie inspirieren und zu Ruhm und Ehre führen. Chariots of Fire (1981)
For the past year, you have concentrated on developing your own technique in the headlong pursuit, may I suggest, of individual gloy.Das vergangene Jahr haben Sie... Ihre eigene Technik entwickelt... als Teil Ihres überstürzten Strebens nach persönlichem RuhmChariots of Fire (1981)
For the glory of Humungus.Für Humungus' RuhmThe Road Warrior (1981)
For the great glory of Humungus.Für Humungus' großen RuhmThe Road Warrior (1981)
Hamburg's fame, r outine and security all lie behind you.Der Hamburger Ruhm, die Routine, die Sicherheit liegen hinter dir. Mephisto (1981)
Fuckin' glory boys.Immer auf Ruhm aus, was? Nighthawks (1981)
May your great and glorious name never vanish from this earth!Ruhmreich und groß dein Name soll von dieser Erde nie vergehn! Lohengrin (1982)
Glory be to your journey!Ruhm deiner Fahrt! Lohengrin (1982)
Would that I could find tunes of jubilation equal to your glory, worthily to laud you, tunes rich in the highest praise!O fänd ich Jubelweisen, deinem Ruhme gleich, dich würdig zu preisen, an höchstem Lobe reich! Lohengrin (1982)
Glory be to your journey!Ruhm deiner Fahrt! Lohengrin (1982)
Praise be to your journey!Ruhm deiner Fahrt! Lohengrin (1982)
Through you I lost my honour, all my glory;Durch dich mußt ich verlieren mein' Ehr', all meinen RuhmLohengrin (1982)
he himself spurns the sweet pleasures of rest, he will lead you on to enjoy the noble fruits of glory!er selbst verschmäht der süßen Ruh' zu pflegen, er führt euch an zu hehren Ruhmes Segen! Lohengrin (1982)
He who fights courageously with the knight shall see the road to glory smile upon him!Wer mutig mit ihm ficht, dem lacht des Ruhmes Bahn! Lohengrin (1982)
Where now is he whom God sent to make Brabant great and glorious?Wo weilt nun der, den Gott gesandt zum Ruhm, zur Größe von Brabant? Lohengrin (1982)
But the nature of fame, as you know, is transient,Aber der Ruhm ging vorbei. Oslinaya shkura (1982)
I'II be getting fame, respect, wealth, instead of... your destitute kingdom.Dafür kriege ich aber Ruhm, Ehre, Reichtum und nicht... und nicht Ihr armes Königreich. Oslinaya shkura (1982)
Shoot me! But I didn't kill my husband. Mitchell made me who I am;Plötzlich war das Geheimnis gelüftet, denn nur eine Person kam in Frage, eine Frau, die endlich ihren Ruhm auskosten wollte, ohne ihn mit dem Mann zu teilen, der bedauerlicherweise ihr Gatte war. Etched in Steele (1982)
Alan was very good.Er heimste den ganzen Ruhm ein. In the Steele of the Night (1982)
Glory to the brave!Ruhm dem Tapferen! Ivanhoe (1982)
Glory to the brave!Ruhm dem Tapferen! Ivanhoe (1982)
Glory to the brave!Ruhm dem Tapferen! Ivanhoe (1982)
Glory, gentle maiden.Ruhm, sanftmütige Jungfrau. Ivanhoe (1982)

German-Thai: Longdo Dictionary
berühmt(adj) มีชื่อเสียง, See also: prominent

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gipfelpunkt {m}; Scheitelpunkt {m}; Scheitel {m} | auf dem Gipfel seines Ruhmscrest | at the crest of his fame [Add to Longdo]
Ruhm {m}fame [Add to Longdo]
Ruhm {m}renown [Add to Longdo]
Ruhm {m}stardom [Add to Longdo]
Ruhm {m}; Pracht {f}; Herrlichkeit {f}glory [Add to Longdo]
Ruhmeshalle {f}pantheon [Add to Longdo]
Weg zum Ruhmavenue to fame [Add to Longdo]
erwerben; bekommen; erlangen | sich großen Ruhm erwerben; großen Ruhm erlangento win {won; won} | to win great fame [Add to Longdo]
gewinnen; siegen; erringen | gewinnend; siegend | gewonnen; gesiegt | er/sie gewinnt; er/sie siegt | ich/er/sie gewann; ich/er/sie siegte | er/sie hat/hatte gewonnen; er/sie hat/hatte gesiegt | ich/er/sie gewönne; ich/er/sie gewänne | jdn. für einen Plan gewinnen | mit einer Nasenlänge gewinnen | letztlich siegen über jdn. | ruhmreich siegento win {won; won} | winning | won | he/she wins | I/he/she won | he/she has/had won | I/he/she would win | to win sb. over to a plan | to win by a canvas | to win out over sb. | to win a famous victory; to win a glorious victory [Add to Longdo]
ruhmlos {adj}inglorious [Add to Longdo]
ruhmreich; ruhmvoll {adj}glorious [Add to Longdo]
verblassen (Ruhm)to decline (fame) [Add to Longdo]
Du hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert.You haven't exactly covered yourself with glory. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
光栄[こうえい, kouei] Ehre, Ruhm [Add to Longdo]
光輝[こうき, kouki] -Glanz, -Schein;, -Ruhm, Glorie [Add to Longdo]
功名[こうみょう, koumyou] grosses_Verdienst, Ruhm [Add to Longdo]
名声[めいせい, meisei] Ruhm, Ansehen, guter_Ruf [Add to Longdo]
栄え[はえ, hae] Ruhm, Ehre [Add to Longdo]
栄光[えいこう, eikou] Glorie, Glanz, Ruhm [Add to Longdo]
栄誉[えいよ, eiyo] Ehre, Ruhm [Add to Longdo]
誉れ[ほまれ, homare] Ruhm, Ehre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top