Search result for

router

(34 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -router-, *router*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
routerเราต์เตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแลนสำหรับส่งข้อมูลจากสถานีงานหนึ่งในระบบแลนวงหนึ่งไปยังสถานีงานที่อยู่ในระบบแลนอีกวงหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง, อุปกรณ์ที่ใช้งานในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเข้าออกของข้อมูลได้หลายเส้นทาง อุปกรณ์จัดเส้นทางจะหาเส้นทางที่เหมาะสมให้ เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Routers (Computer networks)อุปกรณ์จัดเส้นทาง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
router (n ) Router คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ computer จากเครือข่ายหนึ่ง ไปยัง computer อีกเครือข่ายหนึ่ง หรือเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์ ที่คอยส่งข้อความจาก computer เราไปยังที่อื่น แถมยังเลือกเส้นทางที่สะดวก หรือใกล้ที่สุด เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทาง Router มีทั้งแบบกระจายสัญญาณ และทำหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The e-mail came through a ghost router.หมายความว่าไง เช็คไอพี ไม่ได้งั้นเหรอ? Committed (2008)
As soon as we saw it, the router vanished from the grid.อีเมลล์นั่นส่งมาจาก โกส เราท์เตอร์ Committed (2008)
To routers all over the worldไปยังตัวรับสัญญาณทั่วโลก Shut Down (2008)
From an e-mail on a main router.จากอีเมลล์ใน เร้าเตอร์หลัก Shut Down (2008)
You girls had so many hits, it fried my router.พวกเธอทุบตีกันแบบนี้ เราท์เตอร์ฉันคงพังเละ Truly Content (2010)
You think I could go it alone with a stun gun and a D.O.D.-grade router?คุณคิดว่าฉันเข้าไปคนเดียว พร้อมด้วยปืนช็อตไฟฟ้าและดี.โอ.ดี. ราวเตอร์พอจะสำเร็จไหม? Deadline (2011)
You should try running a router mask.คุณควรลองใช้หน้ากากเลาเตอร์ .... Taking Account (2011)
...A router mask!หน้ากากเลาเตอร์! Taking Account (2011)
I slipped a data router on the embassy phone line.ฉันเจาะเข้าเราท์เตอร์โทรศัพท์ของสถานทูต 3.0 (2012)
who has apparently been using the same wireless router for the past two months.และ ใครใช้งาน ไวไฟ นั้นบ้าง ในเวลา สองเดือน ที่ผานมา We Need to Talk About Kevin (2012)
Rylatech's routers and switches have a 99.7% reliability rating.เราเตอร์ของไรลาเท็คเเละตัวปิดเปิด ได้รับอัตราความไว้วางใจถึง 99.7 % Trojan Horse (2013)
Our routers and switches.ทั้งเราเตอร์และสวิทช์ของเรา Trojan Horse (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินหญ้า[v. exp.] (kin yā) FR: paître ; brouter ; pâturer
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Router {m} [comp.]router [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーブルルータ[, ke-bururu-ta] (n) {comp} cable router [Add to Longdo]
コアルータ[, koaru-ta] (n) {comp} core router [Add to Longdo]
スイッチングルータ[, suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router [Add to Longdo]
ブルータ[, buru-ta] (n) {comp} brouter [Add to Longdo]
ブロードバンドルータ[, buro-dobandoru-ta] (n) {comp} broadband router [Add to Longdo]
ラウター[, rauta-] (n) {comp} router [Add to Longdo]
ルーター;ルータ[, ru-ta-; ru-ta] (n) router [Add to Longdo]
ローカルルータ[, ro-karuru-ta] (n) {comp} local router [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路由器[lù yóu qì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] router [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラウター[らうたー, rauta-] router [Add to Longdo]
ルータ[るーた, ru-ta] router [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Router \Rout"er\, n.
   1. (Carp.)
    (a) A plane made like a spokeshave, for working the inside
      edges of circular sashes.
    (b) A plane with a hooked tool protruding far below the
      sole, for smoothing the bottom of a cavity.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A machine with a rapidly revolving vertical
    spindle and cutter for scooping out the surface of wood or
    metal, as between and around the engraved parts of an
    electrotype.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 router
   n 1: a worker who routes shipments for distribution and delivery
   2: (computer science) a device that forwards data packets
     between computer networks
   3: a power tool with a shaped cutter; used in carpentry for
     cutting grooves

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top