Search result for

rost

(31 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rost-, *rost*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's the, uh, Nord's roster looking like these days?แล้วเรื่องรายชื่อของนอร์ด มีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้ Pilot (2008)
That's hardly surprising considering the roster of reprobates that are the banks' deposit box customers.นั่นไม่แปลกใจเลยเมื่อดูจากรายชื่อพวกชั่ว ๆ ที่เป็นลูกค้าตู้ฝากของธนาคาร The Bank Job (2008)
I've been reviewing your roster from the northeast division, and apparently two of your top buyers don't have valid social security numbers.ผมเพิ่งตรวจบัญชีลูกค้าของคุณ จากสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเหมือนว่า ลุกค้าชั้นยอดของคุณ 2 ราย Blow Out (2008)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
There are plenty of fine agents on the roster.ตอนนี้มี จนท. เก่ง ๆ ดี ๆ หลายคน - แต่ฉันไม่ได้ต้องการพวกนั้น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Structural specs, aerial maps, topography, company roster, the whole works.แผนผังโครงสร้าง แผนที่ทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ การจัดกองกำลัง ทุกอย่ง ดี Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Someone paid our girls to be on Darby's roster today, wanted them to get busted.วันนี้มีใครบางคนจ่ายเงินให้กับเด็กของเรา ให้ทำงานให้กับดาร์บี้ ต้องการให้พวกเขาถูกจับกุม Fa Guan (2009)
He's not on the membership roster.ไม่มีชื่อของเขา เป็นสมาชิกอยู่ในบัญชีรายชื่อ Grey Matters (2009)
You got it. You'll approach the rostrum immediately prior to the signing ceremony, and take a seat here in position three, next to your mother.ได้เลย คุณจะไปอยู่ใกล้กับแท่นปราศัย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
It's a 1 9th century play written by Edmund Rostand.มันเป็นบทละครศตวรรษที่ 19 โดยเอดมุนด์ รอสสแตน Cyrano Agency (2010)
Writer Lee only drink coffee from the coffee house rost.นักเขียนลีจะดื่มแต่กาแฟคั่วจากร้านนั้น Episode #1.7 (2010)
Sure, they may be good this year, but enjoy it now because with five free agents on the roster you won't see them back at another Super Bowl for a long time.แน่ล่ะ เป็นปีที่ดี แต่เพลินเข้าไว้ฮะ เพราะสปอนเซอร์ทั้งห้า.. ..คุณจะไม่เห็นเขา ไปอีกนานเลย Super Sunday (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rost {m} (Eisen, auch [bot.]) | Rost ansetzenrust | to start to rust [Add to Longdo]
Rost {m}gridiron [Add to Longdo]
Rost {m}; Feuerrost {m}; Gitter {n}grate [Add to Longdo]
Rost {m}; Bratrost {m}; Grill {m}grill [Add to Longdo]
Rostbraten {m} [cook.]roast joint [Add to Longdo]
Rostschutzanstrich {m}antirust coating; primer [Add to Longdo]
Rostschutzfarbe {f}anti-rust paint; rust protection paint [Add to Longdo]
Rostschutzmittel {n}antirust agent [Add to Longdo]
Roststab {m}fire bar; grate bar [Add to Longdo]
Roststelle {f}patch of rust [Add to Longdo]
Rostumwandler {m}rust converter [Add to Longdo]
Rostigkeit {f}rustiness [Add to Longdo]
rostbeständig; rostfest {adj}rustproof [Add to Longdo]
rostbeständig {adj}corrosion-resistant [Add to Longdo]
rosten; verrosten | rostend; verrostend | gerostet; verrosted | rostet; verrostetto rust | rusting | rusted | rusts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roust \Roust\, n. [Cf. Icel. r["o]st an estuary.]
   A strong tide or current, especially in a narrow channel.
   [Written also {rost}, and {roost}.] --Jamieson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rost \Rost\, n.
   See {Roust}. [Scot.] --Jamieson.
   [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 rost
   rust
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rost [rɔst] (n) , s.(m )
   grate; gridiron; grill
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top