Search result for

risiken

(59 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risiken-, *risiken*
Possible hiragana form: りしけん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา risiken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *risiken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These people are upset because there have been so many reports of inadequate planning and safeguards with nuclear power.Diese Leute sind beunruhigt, weil es so viele Berichte von Fehlplanung und Sicherheitsrisiken gibt. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
But sometimes in life, we've gotta take chances.Aber manchmal muss man im Leben Risiken eingehen. The Idol (1980)
We cannot take diplomatic risks.Bedenken Sie doch die diplomatischen RisikenThe Official Visit (1980)
Rationally speaking, the risks are pretty minimal.Vernunftmäßig gesehen sind die Risiken minimal. From the Life of the Marionettes (1980)
Ipson and Pulat believed they possessed charmed lives, took great physical risks, became air couriers and learnt to fly.Sie gingen physische Risiken ein, wurden Kuriere und lernten fliegen. The Falls (1980)
You take an awful lot of risks for someone who's supposed to be intelligent.Dafür gehen Sie viele Risiken ein. The Final Countdown (1980)
You throw yourself on the line all the time, Mom.Du gehst ständig Risiken ein, Mom. Foxes (1980)
We can't take any more chances.Wir können keine risiken eingehen. Used Cars (1980)
Assassination hazards fall into four categories:Attentatsrisiken teilen wir im Allgemeinen in vier Kategorien ein: The Death List (1981)
"While the committee feel there's no reason not to proceed on existing evidence, it must be emphasised that metadioxin is a recent compound, and itwould be irresponsible to deny, after further research, its manufacture might be proved to be associated with health risks".Während der Ausschuss keinen Grund sieht, aufgrund bestehender Beweise nicht fortzufahren, muss betont werden, dass Metadioxin eine relativ neue Mischung ist. Und es wäre unverantwortlich, zu leugnen, dass nach weiteren Forschungen seine Produktion sich als mit Gesundheitsrisiken verbunden erweisen könnte. The Greasy Pole (1981)
The Henderson Committee, while generally approving the drug, said it could not deny that future research might disclose risks.Im Bericht des Henderson-Kommitees, der grundsätzlich für die Freigabe eintritt, heißt es, es wäre unverantwortlich, zu leugnen, dass künftige Forschungen möglicherweise Gesundheitsrisiken nachweisen. The Greasy Pole (1981)
We're willing to take an occasional risk if the downside isn't too steep, if the conditions are right.Wir gehen Risiken ein... ... wennesrentabelist und wenn die Bedingungen gut sind. Body Heat (1981)
One of the worst hazards of the profession, biters.Eines der schlimmsten Berufsrisiken, die Arschbeißer. Prince of the City (1981)
The risks he took for us.Die Risiken, die er für uns eingegangen ist. Prince of the City (1981)
I love to hunt.- Warum? - Die Risiken... Your Steele the One for Me (1982)
With all the risks involved at a time like that.Bei den vielen Risiken, die es damals gab. La passante du Sans-Souci (1982)
I've had enough personal experience to know that when it comes to your health it doesn't pay to take chances.Ich habe genug Erfahrung, um zu wissen, dass es sich nicht auszahlt, Gesundheitsrisiken auf sich zu nehmen. Victor Victoria (1982)
Michael's perfectly capable of assessing the risks in this situation.Unsinn. Michael kann die Risiken einer Situation sehr gut bewerten. Goliath: Part 1 (1983)
You are, I trust, aware of the downside risks involved in this Rudolph matter.Sie wissen hoffentlich um die Risiken in dieser Angelegenheit mit Rudolph. The Long Christmas Eve (1983)
I'm sure you explained all the risks involved very clearly to her.Ich bin sicher, Sie haben sie über die Risiken aufgeklärt. The Long Christmas Eve (1983)
With us there are no accidents and no more risks.Bei uns gibt es keine Zufälle und keine Risiken mehr. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
You have to know the music. There are risks.Hier muss man sich auskennen, es gibt RisikenL'Africain (1983)
I belong to the race that takes risks.Ich gehöre zu denen, die Risiken eingehen. L'Africain (1983)
But there are risks.Aber es gibt RisikenL'Africain (1983)
You should live more dangerously.Man muss ein paar Risiken eingehen, Alice. My Other Husband (1983)
We cut out the Colombians, we take risks on both sides.Wenn wir die Kolumbianer umgehen, tragen wir beide RisikenScarface (1983)
We're taking the risks.Wir gehen Risiken ein. The Star Chamber (1983)
- The risks?Aber die RisikenRevenge of the Dead (1983)
From tonight on, the risks Will be ours alone.Von heute Nacht an liegen die Risiken ausschließlich bei uns. Revenge of the Dead (1983)
We believe that any change in Zelig's condition is going to be brought about through certain experimental drugs, which, although risky, have been known to work wonders.Wir sind der Meinung, dass Zeligs Leiden nur durch experimentelle Medikamente zu heilen ist, die trotz Risiken nachweislich Wunder bewirken. Zelig (1983)
If my brother the king by his own recklessly fell demands in the fight ... and he is the last time absurd risks ... if he would die without a successor to ... then this country 's civil war waiting for the rich will distribute.Wenn mein Bruder durch seinen Leichtsinn in einer Schlacht fallen würde - und er ist in letzter Zeit absurde Risiken eingegangen -, wenn er also fallen würde, ohne seinen Nachfolger zu bestimmen, würde es einen weiteren Bürgerkrieg geben, der das Reich spalten würde. The Prophecy (1984)
Also the paragraph that covers immediate and irreversible damage...Auch den Passus über unmittelbare und irreparable Risiken für die nationale Playing Possum (1984)
I think you'd be out of your mind not to.Ich gebe zu, es gibt RisikenDreamscape (1984)
But, they've just hopefully underestimated the risk. (knocking on door)Aber hoffentlich haben wir die Risiken nicht unterschätzt. Non c'è due senza quattro (1984)
But a man in your position, with all your power and all your privileges has to assume a certain amount of responsibility a certain amount of risk.Aber ein Mann in deiner Position, mit all deiner Macht und Privilegien, trägt nun mal ein gewisses Maß an Verantwortung und muss bereit sein, Risiken einzugehen. Once Upon a Time in America (1984)
I want to show you something.Das weiß ich. Glaube mir, ich habe über die Risiken nachgedacht. Episode #1.3 (1985)
I knew the risks.Ich kannte die RisikenUtopia Now (1985)
Think of the risks.Denken Sie an die RisikenInvasion U.S.A. (1985)
How can you get rewards without taking risks?Wie soll man es ohne Risiken zu etwas bringen? Year of the Dragon (1985)
You're a lot more than a cousin to me, Charles.Deshalb möchte ich nicht, dass du unnötige Risiken eingehst. June 1861 - July 21, 1861 (1986)
[ crash ] [ alf ] where's the styling mousse? bottom shelf.Ich meine, Dr. Schrock sagt, wir sollen Risiken eingehen, aber wie kann man Risiken eingehen, wenn niemand da ist? For Your Eyes Only (1986)
No indication of problems down there, but let's not take any chances.Wir dürfen keine Risiken eingehen. The Cage (1986)
Listen, I feel badly about Tony, but he knew the risks he was taking when he was dealing with the mob.Es tut mir auch leid um Tony. Er kannte die Risiken seines Umgangs. Three for the Road (1986)
Zhmed knew the risks he was taking when he volunteered.Zhmed kannte die RisikenNo Thanks for the Memory (1986)
We know the risks, so did he.Wir kennen die Risiken, er auch. The Man Who Died Twice (1986)
If we're gonna take all the risks we should get everything life has to offer in return, right?Wenn wir die Risiken eingehen, sollten wir dafür alles haben, was das Leben zu bieten hat. The Man Who Died Twice (1986)
And genuinely concerned about the health risks.Burschen das sind. - Und wie sehr ihnen die Gesundheitsrisiken am Herzen liegen. - Ja, natürlich, ich meine, bei denen muss einfach alles stimmen. The Smoke Screen (1986)
Sorry, Crosby... we can't take any more chances.Tut mir leid, Crosby. Wir können keine Risiken mehr eingehen! Short Circuit (1986)
Every time you fly, you're unsafe.Du gehst immer Risiken ein. Top Gun (1986)
You're talking about taking risks.Du musst Risiken eingehen. Daddy's Home (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Risiko {n}; Wagnis {n} | Risiken {pl} | erhöhtes Risiko | ein erhöhtes Risiko | Risiko übernehmen | privatwirtschaftliches Risikorisk | risks | aggravated risk | a bad risk | to assume a risk | commercial risk [Add to Longdo]
Risiko {n} | Risiken {pl}venture | ventures [Add to Longdo]
Risiken vermeidento play for safety [Add to Longdo]
Steuerung {f} von Risikenrisk management [Add to Longdo]
Tragbarkeit {f} von Risikenacceptability of risks [Add to Longdo]
Zusammenschluss von Versicherern zur Deckung schwer versicherbarer Risikenassigned risk pool [Add to Longdo]
Zwangszuteilung {f} von Risikenassigned risks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Risiken [riːziːkən] (n) , pl.
     risks; ventures
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top