Search result for

risa

(51 entries)
(0.0473 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risa-, *risa*
Possible hiragana form: りさ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
brisancen. อำนาจทำลายของดินระเบิดแรงสูง, See also: brisant adj. ดูbrisance
grisaille(กรีไซ ') n. การทาหรือวาดด้วยสีเทาสีเดียว
pharisaic(เฟริเซ'อิค) adj. เกี่ยวกับPharisees (ดู) ,เจ้าระเบียบ,เคร่งในรูปแบบ,เคร่งในวินัยศาสนา แต่รูปแบบภายนอก,เคร่งในพิธีการทางศาสนา,แสร้งทำ,จอมปลอม,ปากกับใจไม่ตรงกัน., Syn. pharisaical
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack

English-Thai: Nontri Dictionary
reprisal(n) การแก้แค้น,การตอบแทน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Risa, there's a goldfish.ลิซ่า ผมเจอปลาทองล่ะ! Ponyo (2008)
Risa, the goldfish is still alive.ลิซ่า ผมเจอปลาทอง มันยังไม่ตายด้วย! Ponyo (2008)
Risa, Ponyo likes to eat ham.ลิซ่า ปองโย่ชอบกินแฮมล่ะ! Ponyo (2008)
Heres Risa.จะพูดกับลิซ่ามั้ยฮะ? Ponyo (2008)
Risa, is Koichi's ship.ลิซ่า นั่นเรือโคอิจิ! Ponyo (2008)
Risa, he said sorry.ลิซ่า พ่อบอกว่าขอโทษแหละ Ponyo (2008)
Risa, he said "I LOVE U".ลิซ่า พ่อบอกว่า "รักเธอนะ" Ponyo (2008)
Risa, don't cry.ลิซ่า อย่าร้องไห้เลยนะ Ponyo (2008)
Miss Risa, you can't pass here.คุณลิซ่า ทางนี้ผ่านไม่ได้ครับ Ponyo (2008)
I'm going home with Risa, I will be fine.ไม่เป็นไรครับ ผมจะกลับบ้านกับลิซ่าครับ Ponyo (2008)
Miss Risa, it's ok.คุณลิซ่า ไม่เป็นไรนะคะ Ponyo (2008)
Risa, its a fish.ลิซ่า! ปลาล่ะ! Ponyo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง [n. prop.] (Arisaman Phongreūangrøng) EN: Arisamun Pongruangrong   FR: Arisamun Pongruangrong
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
บัตรอนุญาต[n. exp.] (bat anuyāt) EN: permit ; pass   FR: permis [m] ; autorisation [f]
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāirap anuyāt) EN: be permitted ; be allowed   FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation
โดยไม่ได้รับอนุญาต[adv.] (dōi mai dāi rap anuyāt) FR: sans autorisation
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dōi mai dāirap anuyāt) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization   FR: entrée interdite sans autorisation

CMU English Pronouncing Dictionary
RISA    R IY1 S AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
お巡りさん(P);御巡りさん[おまわりさん, omawarisan] (n) (fam) (See 巡査) policeman; (P) [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
お隣さん[おとなりさん, otonarisan] (n) (hon) (See 隣) the next-door neighbour (neighbor) [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service [Add to Longdo]
メモリサイクル[めもりさいくる, memorisaikuru] memory cycle [Add to Longdo]
メモリサイクルタイム[めもりさいくるたいむ, memorisaikurutaimu] memory cycle time [Add to Longdo]
管理作業[かんりさぎょう, kanrisagyou] management task, management function [Add to Longdo]
離散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] DCT, Discrete Cosine Transform [Add to Longdo]
離散フーリエ変換[りさんフーリエへんかん, risan fu-rie henkan] Discrete Fourier Transform, DFT [Add to Longdo]
離散的[りさんてき, risanteki] discrete [Add to Longdo]
離散的データ[りさんてきデータ, risanteki de-ta] discrete data [Add to Longdo]
離散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation [Add to Longdo]
ベリサイン[べりさいん, berisain] Verisign [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  risa
       laughter
  

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

  risa
     laughter
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top