Search result for

rici

(58 entries)
(0.5393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rici-, *rici*
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
geriatrician(n ) แพทย์ที่ดูแลคนชรา และรักษาโรคในคนชรา จำพวกdementia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
altricial(แอลทริซ' เชียล) adj. ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ตอนฝักออกมา ต้องอาศัยแม่หรือพ่อคอยดูแล
americium(แอมมะริช' เชียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม (a radioactive element)
avaricious(แอฟวะริช'เชิส) adj. โลภ. avariciousness n., Syn. parsimonious, miserly ###A. generous,liberal)
bactericide(แบคเทีย'ริไซดฺ) n. สิ่งหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, See also: bactericidal adj.
capricious(คะพริซ'เชียส) adj. ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,, See also: capriciousness n., Syn. erratic
centriciputn. กระหม่อม
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
electrician(อีเลคทริช'เชิน) n. ช่างไฟฟ้า
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
electrician(n) ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
fratricide(n) การฆ่าพี่หรือน้อง
matricide(n) การทำมาตุฆาต
meretricious(adj) บาดตา,ฉูดฉาด,หลอกลวง,แพศยา,ไม่จริงใจ
parricide(n) ผู้ทำปิตุฆาต
patrician(n) ขุนนาง,ผู้สูงศักดิ์,ผู้ดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How did you administrate the ricin poison to your victims?แกวางยาพิษไรซินเหยื่อได้ยังไง It's Alive! (2007)
We are going to process them into ricin.เราจะสกัดน้ำมันละหุ่ง Seven Thirty-Seven (2009)
Ricin.น้ำมันละหุ่ง Seven Thirty-Seven (2009)
Back in the late '70s, ricin was used to assassinate a Bulgarian journalist.ย้อนกลับไปในช่วงปลายที่ 70 น้ำมันละหุ่งถูกใช้ในการลอบสังหาร นักข่าวชาวบัลแกเรีย Seven Thirty-Seven (2009)
Tell me who the Intersect is by three or I inject Agent Walker with enough ricin to kill an army.บอกมาว่าใครคืออินเตอร์เซ็ค นับถึงสาม ไม่งั้นจะฉีดนักสืบวอร์คเกอร์ ด้วยไรซินที่พอจะฆ่าได้ทั้งกองทัพเลย Chuck Versus the Beefcake (2009)
Ricinus Communis.... The fruit is highly toxic.ผมไม้ที่มีพิษมาก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
There's this stuff, this stuff called ricin.ยาพิษนี้ ยาพิษนี้มันเรียกว่าน้ำมันละหุ่ง End Times (2011)
Okay? Ricin.โอเคไหม น้ำมันละหุ่ง End Times (2011)
The ricin!น้ำมันละหุ่ง เขากำลังจะตายเพราะว่า มีใครบางคนเอามันให้กับเขา End Times (2011)
I had the cigarette with the ricin in my pack this morning.ผมเก็บบุหรี่กับน้ำมันละหุ่งไว้ในซองบุหรี่ เมื่อเช้านี้ End Times (2011)
Only you and I knew about the ricin!มีเพียงคุณกับผมที่รู้เรื่องน้ำมันละหุ่ง End Times (2011)
I think Brock may have been poisoned with something called ricin.ผมคิดว่าบล็อคถูกวางยาพิษ บางชนิดที่เรียกว่าน้ำมันระหุ่ง Face Off (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะเมริเซียม[n.] (amērisīem) EN: americium   FR: américium [m]
ช่างไฟฟ้า [n.] (chang faifā) EN: electrician ; electrical mechanics   FR: électricien [m] ; électricienne [f]
ไฟฟ้า [n.] (faifā) EN: electricity ; electric current   FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้าในบ้าน[n. exp.] (faifā nai bān) FR: électricité domestique [f]
ไฟฟ้าโรง[n. exp.] (faifā rōng) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main   
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifā sathit) EN: static electricity   FR: électricité statique [f]
จ่ายค่าน้ำค่าไฟ[xp] (jāi khā nām khā fai) EN: pay for the utilities   FR: payer l'eau et l'électrici
กำเนิดไฟฟ้า [v. exp.] (kamnoēt faifā) EN: produce electricity   FR: produire de l'électrici
การกำหนดราคา[n. exp.] (kān kamnot rākhā) EN: pricing   
การแข่งขันด้านราคา[n. exp.] (kān khaengkhan dān rākhā) EN: competitive pricing   

CMU English Pronouncing Dictionary
RICIGLIANO    R IH2 S IH2 G L IY0 AA1 N OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
アムホテリシン;アンホテリシン[, amuhoterishin ; anhoterishin] (n) amphotericin [Add to Longdo]
アメリシウム[, amerishiumu] (n) americium (Am) [Add to Longdo]
イギリス経験論[イギリスけいけんろん, igirisu keikenron] (n) British empiricism [Add to Longdo]
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P) [Add to Longdo]
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost [Add to Longdo]
セリシン[, serishin] (n) sericin [Add to Longdo]
トランスファープライシング[, toransufa-puraishingu] (n) transfer pricing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓖麻毒素[bì má dú sù, ㄅㄧˋ ㄇㄚˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, ] ricin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top