Search result for

rheumas

(118 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rheumas-, *rheumas*, rheuma
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rheumas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rheumas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rheumatic[ADJ] เกี่ยวกับโรคปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ, See also: เกี่ยวกับโรคไขข้ออักเสบ, Syn. arthritic, gouty
rheumatic[N] ผู้ที่เป็นโรคไขข้ออักเสบ
rheumatism[N] โรคไขข้ออักเสบ, See also: โรครูมาติซึ่ม, Syn. arthritis
rheumatoid[N] เหมือนโรคไขข้ออักเสบ
rheumatic fever[N] โรคไขข้ออักเสบ
rheumatoid arthritis[N] โรคไขข้ออักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rheumatic(รูแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับโรครูมาติซึม,เป็นโรครูมาติซึม n. ผู้ที่เป็นโรครูมาติซึม, See also: rheumatically adv.
rheumatic fever(รูแมท'ทิค) n. โรคชนิดหนึ่งที่มักเป็นกับเด็ก/มีอาการไข้/เหงื่อออก/ปวดตามข้อ/เจ็บคอและโรคหัวใจ
rheumatism(รู'มาทิสซึม) n. โรคปวดตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ,โรครูมาติซึม,=rheumatic fever (ดู)
rheumatoid(รู'มะทอยดฺ) adj. คล้ายโรครูมาติซึม,=rheumatic (ดู)
rheumatoid arthritisโรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ,รูปสัณฐานผิดปกติและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
rheumatic(adj) เกี่ยวกับโรคไขข้อ
rheumatic(n) คนเป็นโรคไขข้อ
rheumatism(n) โรคไขข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rheum; rheumaน้ำไหลออก, เมือกไหลออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatologyวิทยารูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheuma; rheumน้ำไหลออก, เมือกไหลออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumapyra; fever, rheumatic; rheumatism, acute articularไข้รูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumarthritis; rheumarthrosisข้ออักเสบรูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumarthrosis; rheumarthritisข้ออักเสบรูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatalgiaอาการปวดเหตุรูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatic๑. รูมาติก๒. -โรครูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatic fever; rheumapyra; rheumatism, acute articularไข้รูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatism, acute articular; fever, rheumatic; rheumapyraไข้รูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatoid๑. รูมาทอยด์๒. คล้ายรูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatoid spondylitis; spondylitis deformansกระดูกสันหลังอักเสบผิดรูปเหตุรูมาทอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondylitis deformans; spondylitis, rheumatoidกระดูกสันหลังอักเสบผิดรูปเหตุรูมาทอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondylitis, rheumatoid; spondylitis deformansกระดูกสันหลังอักเสบผิดรูปเหตุรูมาทอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acute articular rheumatism; fever, rheumatic; rheumapyraไข้รูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, rheumatic; rheumapyra; rheumatism, acute articularไข้รูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rheumatoid arthritisโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ข้อ เยื่อบุข้อ และเส้นเอ็นรอบๆ ข้อของผู้ป่วยเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวด จนเคลื่อนไหวลำบาก และอาจถึงขั้นพิการได้ และยังพบความผิดปกตินอกข้อที่เป็นได้กับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ

สาเหตุ
ถึงแม้สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน สิ่งแวดล้อม และเชื้อโรค
- พันธุกรรม เช่น เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้สูงกว่าคนทั่วไปประมาณ 16 เท่า
- ฮอร์โมน เช่น เพศหญิงมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้มากกว่าเพศชายหลายเท่า
- สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศและความเป็นอยู่ในเมืองอาจส่งผลต่อการเกิดและความรุนแรงของโรค
- เชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค เช่น ไวรัสเอ็ปสไตน์-บารร์ (Epstein-Barr virus : EBV) ไวรัสเริม (herpes virus) เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค เช่น เชื้อไมโคแบคทีเรีย (mycobacteria)

อาการ
ข้อต่างๆ ของผู้ป่วยจะมีอาการอักเสบ บวมแดง และฝืดแข็ง ซึ่งอาจรุนแรงจนทำให้เกิดข้อพิการในเวลาต่อมา เช่น ข้อนิ้วมืองอพับผิดรูป ข้อเท้าบวมมีนิ้วเท้ากระดกขึ้น นอกจากเกิดอาการอักเสบกับข้อต่างๆ รวมถึงมีอาการตัวร้อน น้ำหนักตัวลด และกล้ามเนื้อลีบ ยังอาจมีอาการอักเสบเกิดขึ้นนอกข้อกับอวัยวะต่างๆ เช่น มีปุ่มรูมาทอยด์ซึ่งเป็นปุ่มก้อนตามผิวหนังตรงตำแหน่งกดทับต่างๆ หลอดเลือดอักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ภาวะโลหิตจาง

การวินิจฉัย
อาศัยการตรวจร่างกายหาอาการอักเสบของข้อต่างๆ รวมถึงปุ่มรูมาทอยด์ สารรูมาทอยด์แฟกเตอร์ในเลือด การเอกซเรย์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูก ประวัติของญาติ

การรักษา
ขั้นตอนในการรักษา
1. การวินิจฉัยโรคเร็ว
2. การประเมินระดับความรุนแรงของโรค
3. การประเมินว่ามีองค์ประกอบของการพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดี
4. การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย สามารถจำแนกการรักษาได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
- การรักษาที่ไม่ใช้ยา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา การออกกำลังกายควรเริ่มจากการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก (isometric exercise) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนใดๆ ของร่างกาย เพื่อให้อาการข้ออักเสบดีขึ้นแล้วจึงเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแบบไอโซโทนิก (isotonic exercise) ซึ่งเป็นการออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน ทำให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวและคลายตัวและข้อต่อมีการเคลื่อนไหว การนอนพัก 6-8 ชั่วโมงในเวลากลางคืนและ 1 ชั่วโมงในตอนบ่ายจะช่วยให้อาการอ่อนเพลียดีขึ้น กายภาพบำบัด การผ่าตัดจะทำในกรณีผู้ป่วยมีโครงสร้างข้อเสียหาย
- การรักษาโดยใช้ยา อาจให้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ หรือให้ยาต้านรูมาทิซึมที่ช่วยชะลอการดำเนินโรค ทำให้โรคดีขึ้น หรือในกรณีที่เป็นโรคข้ออักเสบในระดับรุนแรงอาจให้ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ถึงแม้อาจมีผลข้างเคียงในระยะยาว

แหล่งข้อมูล
สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์. (2553). โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 216-241). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Arthritis, Rheumatoidข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ [TU Subject Heading]
Rheumatic diseasesโรครูห์มาติก [TU Subject Heading]
Rheumatic feverไข้รูห์มาติก [TU Subject Heading]
Rheumatic heart diseaseโรคหัวใจรูห์มาติก [TU Subject Heading]
Rheumatologyวิทยารูห์มาติก [TU Subject Heading]
Arthritis, Juvenile Rheumatoidข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ในวัยรุ่น, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก, ข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก [การแพทย์]
Arthritis, Rheumaticข้ออักเสบรูมาติก, ไข้รูมาติค [การแพทย์]
Arthritis, Rheumatoidโรคไขข้ออักเสบ, ข้ออักเสบรูมาทอยด์, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, ข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรครูมาตอยด์, โรครูมาตอยด์อาร์ไธรติส, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, ข้ออักเสบเนื่องจากรูมาติซั่ม, ข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ [การแพทย์]
Arthritis, Rheumatoid, Acuteโรครูมาตอยด์ชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Arthrorheumatismโรคปวดข้อ [การแพทย์]
Carditis, Active Rheumaticหัวใจอักเสบจากโรคไข้รูห์มาติค [การแพทย์]
Carditis, Rheumaticโรคหัวใจอักเสบรูมาติก,โรคหัวใจอักเสบรูมาติค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rheumatologist (n ) หมอรักษาโรคไขข้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rheumatoid arthritis.โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ Dying Changes Everything (2008)
Well, I'm a diabetic, and my wife has rheumatoid arthritis.ผมก็เป็นเบาหวาน แฟนผมเป็นโรคไขข้ออักเสบ Farewell Letter (2011)
Isn't that a drug for rheumatism?ไม่ว่ายาสำหรับโรคไขข้อเหรอ? Til Death Do Us Part (2012)
I'm gonna guess this man was suffering from rheumatoid arthritis.ฉันขอเดาว่าผู้ชายคนนี้กำลังเป็น โรครูมาตอยด์ Red and Itchy (2013)
Rheumatoid arthritis, right?โรคไขข้ออักเสบใช่ไหม? แล้วอะไรอีก? Red and Itchy (2013)
He's got no teeth. He's all stiff from rheumatism.ไม่มีฟัน ตัวแข็งเพราะโรคไขข้อ Of Mice and Men (1992)
Another has pulmonary tuberculosis One in 3rd platoon has rheumatismจะให้ผมแบกระเบิดวิ่งเข้าไปในค่ายมันก็ได้. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
You can't dance with them, so don't come complaining to me again.Sie haben doch Rheuma und werden sich später beschweren. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Lacer Fallacet suffered from rheumatism, muscular spasms and a loss of taste buds.Lacer Fallacet litt an Rheuma, Muskelzucken und einem Verlust ihrer Geschmacksnerven. The Falls (1980)
Old Edward's got his rheumatism again.Edwards hat wieder RheumaThe Mirror Crack'd (1980)
And suddenly, I had rheumatism in my back, from one day to the next.Und plötzlich hab ich das Rheuma im Rücken, von einer Stunde zur anderen. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Yeah, rheumatism starts when you're 60.Na ja, mit 60 fängt das an, das RheumaEine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
and you've got rheumatism in your back. That's life.Im Rücken hast Du Rheuma, so ist das Leben. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
I had rheumatic fever as a child.Ich hatte als Kind rheumatisches Fieber. Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
I have not had rheumatism for years, and if I feel a twinge I'll stand up.Ich hatte seit Jahren kein Rheuma. Falls ich etwas spüre, stehe ich auf. A Room with a View (1985)
Old Mr. Emerson's rheumatism is back, and George thinks it's too far.Mr. Emerson hat wieder Rheuma, und George meint, es sei zu weit weg. A Room with a View (1985)
Oh, please. I am sorry that the house has brought on your rheumatism.Es tut mir leid, dass Sie hier wieder Rheuma gekriegt haben. A Room with a View (1985)
It's not the rheumatism, it's my boy.Es ist nicht das Rheuma, sondern wegen meines Jungen. A Room with a View (1985)
Smells like a Ben Gay factory.Riecht wie Rheumapflaster. Heartbreak Ridge (1986)
You feel it in your rheumatism? No, fortunately, I don't suffer from it.Spüren Sie das am Rheumatismus? Jean de Florette (1986)
A roof's a roof.Meinst du, ich möchte Rheuma bekommen? Ghosthouse (1988)
"No to rheumatism.""Kampf dem Rheuma." Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
But then he was rheumatic and talked of the whore of Babylon.Aber dann kam er rheumatisch und sprach von der großen Hure Babylon. Henry V (1989)
But I hale to say, nothing works as well for my rheumatism.Für mein Rheuma ist deine Zaubermixtur das einzig Wahre, sie Wirkt Wunder! Kiki's Delivery Service (1989)
I prefer arthritis.Mein Rheuma ist mir lieber. Merci la vie (1991)
Somebody has just been cured of their rheumatism.Gerade wurde jemand vom Rheuma geheilt. Leap of Faith (1992)
He's all stiff from rheumatism.Er kann sich vor Rheuma kaum rühren. Of Mice and Men (1992)
Yes, but the rheumatism, the lumbago.Ja, aber das Rheuma, der Hexenschuss. Carrington (1995)
- He complained of rheumatism.- Es ist ein Wunder, dass du noch lebst. - Er klagte über Rheumatismus. Sense and Sensibility (1995)
You see? I believe it is a rheumatism.Ein Anflug von RheumaDumb Witness (1996)
Hip atrophy?Rheuma in den Hüften? Silver Bells (1997)
I was confined to a bed for nearly a month with rheumatic pains and even a little gout.Ich war einige Zeit an mein Bett gefesselt wegen Rheuma und Gicht. My Life So Far (1999)
Rheumatic?Rheumatisch? All About My Mother (1999)
Not rheumatic. Pneumatic.Nicht rheumatisch, pneumatisch! All About My Mother (1999)
The place has that weird little-old-lady smell like violets and Aspercreme.Überall riecht es nach alter Frau... Veilchen und Rheumasalbe. Rm w/a Vu (1999)
But I don't know. She was completely rheumatoid.Wo sie so schweres Rheuma hatte! Lost Souls (2000)
My sister-in-law used to get terrible attacks of rheumatism... in her legs and back.Meine Schwägerin hatte immer schreckliche Anfälle von Rheumatismus. In den Beinen und im Rücken. The Others (2001)
Augustus Margary survived toothache, rheumatism, pleurisy and dysentery only to be murdered when he completed his mission and traveled beyond Bhamo.Augustus Margary überlebte Rheuma, Brustfellentzündung und Ruhr... nur, um am Ende ermordet zu werden... als er über Bhamo hinaus wanderte. Adaptation. (2002)
And so I'm stuck with a hundred unproductive, rheumatic geriatrics.Und dafür stehe ich jetzt mit alten rheumatischen Mitarbeitern da. The Sea (2002)
How its potent juices can cure stomachaches and toothaches, measles and mumps, rheumatism, hemorrhoids.Wie man mit Zwiebeln Bauch- und Zahnschmerzen heilt, ... .. Masern und Mumps, Rheuma und Hämorrhoiden. Holes (2003)
- Bloody rheumatism!Verdammtes RheumaFive Little Pigs (2003)
- Bloody rheumatism!- Verdammtes RheumaFive Little Pigs (2003)
Bloody rheumatism!- Verdammtes RheumaFive Little Pigs (2003)
-Grandpa, he carried a 50 kg bag of flour... an iron stove and his rheumatic old woman on his back for 40 kilometers.Unser Großvater trug einen 50 Kilo schweren Mehlsack, einen eisernen Ofen und seine rheumatische Alte 40km weit! Popular Music (2004)
- Rheuma blankets, boss.Rheumadecken, Boss. (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
- into their camp - There is one with an epileptic Another has pulmonary tuberculosis One in 3rd platoon has rheumatismEs gibt hier einen Epileptiker, einen mit Tuberkulose und einen mit RheumaTae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Maybe rheumatoid.- Rheumatoid? The Mistake (2005)
Talk to Nurse Preven, get an appointment with Dr Brustin in Rheumatology.Holen Sie sich einen Termin in der Rheumatologie. The Mistake (2005)
Talk to Nurse Preven, get an appointment with Dr Brustin in Rheumatology.Holen Sie sich einen Termin in der Rheumatologie. The Mistake (2005)
I got a tube of Bengay on each one of my hamstrings.Hab mir Rheumasalbe auf die Gelenke geschmiert. My Hypocritical Oath (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rheumaThe doctor says she suffers from rheumatism.

CMU English Pronouncing Dictionary
RHEUMATIC    R UW0 M AE1 T IH0 K
RHEUMATISM    R UW1 M AH0 T IH2 Z AH0 M
RHEUMATOID    R UW1 M AH0 T OY2 D
RHEUMATOLOGY    R UW2 M AH0 T AA1 L AH0 JH IY0
RHEUMATOLOGIST    R UW2 M AH0 T AA1 L AH0 JH AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rheumatic    (n) (r uu1 m a1 t i k)
rheumatics    (n) (r uu1 m a1 t i k s)
rheumatism    (n) (r uu1 m @ t i z @ m)
rheumatoid    (j) (r uu1 m @ t oi d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelenkrheumatismus {m}articular rheumatism [Add to Longdo]
Gelenkrheumatismus {m}rheumatism [Add to Longdo]
rheumatisch {adj}rheumatic [Add to Longdo]
rheumatoid; rheumaähnlich {adj}rheumatoid [Add to Longdo]
Rheuma {n}; Rheumatismus {m} [med.]rheumatism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リウマチ熱;リューマチ熱[リウマチねつ(リウマチ熱);リューマチねつ(リューマチ熱), riumachi netsu ( riumachi netsu ); ryu-machi netsu ( ryu-machi netsu )] (n) rheumatic fever [Add to Longdo]
リューマチ(P);リウマチ;ロイマチス;リウマチス;リョーマチ[, ryu-machi (P); riumachi ; roimachisu ; riumachisu ; ryo-machi] (n,adj-no) rheumatism (ger [Add to Longdo]
関節リウマチ;関節リューマチ[かんせつリウマチ(関節リウマチ);かんせつリューマチ(関節リューマチ), kansetsu riumachi ( kansetsu riumachi ); kansetsu ryu-machi ( kansetsu ryu-machi )] (n) rheumatoid arthritis [Add to Longdo]
慢性関節リウマチ;慢性関節リューマチ[まんせいかんせつリウマチ(慢性関節リウマチ);まんせいかんせつリューマチ(慢性関節リューマチ), manseikansetsu riumachi ( mansei kansetsu riumachi ); manseikansetsu ryu-machi ( ma] (n) (obs) (See 関節リウマチ) chronic rheumatoid arthritis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祛风[qū fēng, ㄑㄩ ㄈㄥ, / ] to relieve (cold, rheumatic pain etc); lit. to dispel pathogenic wind (refers to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
类风湿因子[lèi fēng shī yīn zǐ, ㄌㄟˋ ㄈㄥ ㄕ ㄗˇ, 湿 / ] rheumatoid factor [Add to Longdo]
风湿[fēng shī, ㄈㄥ ㄕ, 湿 / ] rheumatism [Add to Longdo]
风湿性关节炎[fēng shī xìng guān jié yán, ㄈㄥ ㄕ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄧㄢˊ, 湿 / ] rheumatoid arthritis [Add to Longdo]
风湿热[fēng shī rè, ㄈㄥ ㄕ ㄖㄜˋ, 湿 / ] rheumatic fever [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top