Search result for

rentiers

(60 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rentiers-, *rentiers*, rentier
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rentiers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rentiers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rentier[N] ผู้เลี้ยงชีพด้วยเงินที่ได้จากการลงทุนและทรัพย์สินที่มีอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rentierผู้มีรายได้ประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think we could get a good piece of action on this one, Jim.Ich denke, es könnte sich für uns rentieren, Jim. Any Which Way You Can (1980)
I saw all his reindeer right there on the beach.Ich sah seine Rentiere hier am Strand. The Blue Lagoon (1980)
That's where the reindeer were, see?Da waren die Rentiere, siehst du? The Blue Lagoon (1980)
Well, if they haven't snagged a snowdrift or been run over by a herd of reindeer, they should be approaching that cabin just about now.Wenn sie nicht in einer Schneewehe stecken, oder in einer Rentierherde, sollten sie gerade die Jagdhütte erreichen. So oder so, wir werden bald Bescheid wissen. Proof Through the Night (1984)
It's up ahead, on the left.Ich dachte, es sähe wie beim Weihnachtsmann aus. Ausgestopfte Rentiere und viel Kunstschnee. A Good Knight's Work (1984)
'Cause nobody gives a shit About a reindeer and hard timesDenn alle scheren sich einen Dreck Um Rentiere und schwere Zeiten Beat Street (1984)
And when you get your welfare check You can buy reindeer by the scoreUnd kriegst du deine Sozialhilfe Kannst du Dutzende Rentiere kaufen Beat Street (1984)
Go back to your reindeer and sit on an antler.Schnapp dir dein Rentier und setzt dich auf sein Geweih! Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
- Then there's Dancer, Donner, and Prancer.Und Dancer, Donner und Prancer. Rentiere? Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
And it would fool Rudolph the Red-Nosed Reindeer.Nicht mal Rudolph, das Rentier, würde das merken. Tail of the Dancing Weasel (1985)
You planning' to grow reindeer or somethin'?Willst du Rentiere züchten oder was? Rocky IV (1985)
You want me to, uh, write a letter to Santa Claus? Paint little reindeer on my windows?Soll ich einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben, Rentiere ans Fenster malen? Santa's Got a Brand New Bag (1986)
Kris Kringle and his reindeer are back that way, honey.Kris Kringle und sein Rentier sind da drüben, Schatz. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
"there's the sled and the reindeer."Da ist der Rentier-Schlitten. Root of All Evil (1987)
And for you bigger kids, come to the Red Nose Bar and meet Santa's very special reindeer, Donna.Für euch größere Kinder gibt es die Red Nose Bar... und ihr könnt Nikolaus' besonderes Rentier kennen lernen, Donna. Kommt zu uns. You Better Watch Out (1987)
Kelly can shop, you can get bombed, and I can ride Santa's very special reindeer.Kelly kann shoppen, du betrinkst dich... und ich reite auf Nikolaus' ganz besonderem RentierYou Better Watch Out (1987)
For Christmas, they have these little elves that help you with your packages, and a real reindeer for the kids to ride...Weihnachten haben sie Elfen, die mit den Geschenken helfen... und ein echtes Rentier, auf dem die Kinder reiten können. You Better Watch Out (1987)
Today, I saw the reindeer bull for the third time in my life.Heute habe ich den Rentierhirsch zum dritten Mal gesehen. Pathfinder (1987)
The reindeer and I will not meet again.Ich werde das Rentier nicht mehr sehen. Pathfinder (1987)
Hitch up the reindeer.Spann die Rentiere an. Pathfinder (1987)
This morning, I saw the reindeer bull for the third time in my life.Heute habe ich den Rentierhirsch zum dritten Mal gesehen. Pathfinder (1987)
The reindeer has come for the last time.Das Rentier kommt heute zum letzten Mal. Pathfinder (1987)
Rudolph the Red-Nosed Reindeer will find you because his nose is radar.Rudolph das Rentier findet dich, weil seine rote Nase ein Radar ist. Our Very First Christmas Show (1988)
Where did the female reindeer go?Was machen Rentierweibchen zu Weihnachten? D.O.A. (1988)
- Where did the female reindeer go?- Was machen die Rentierweibchen? D.O.A. (1988)
Where do the female reindeer go? - Oh.Was machen die Rentierweibchen nun zu Weihnachten? D.O.A. (1988)
Any of these things ring a bell?Rentiere? Die Hard (1988)
Yeah, I'm reminded of a couple years ago, the winds were so high here we almost lost Santa's reindeer.Erinnert mich daran, wie vor einigen Jahren der Wind so stark war, dass wir fast Santas Rentier verloren. National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
Hey, Dad, where do you want these reindeer?Hey Dad, wo willst du diese Rentiere haben? National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
In the meantime, I can light the Santa and the reindeer and the Merry Christmas sign.Unterdessen kann ich Santa, Rentier und das Weihnachtsschild beleuchten. National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
Whats wrong with you these days? You got a reindeer up your butt?Ist dir ein Rentier in den Hintern gekrochen? Steel Magnolias (1989)
- Do I hear reindeer on my roof?- Hör ich da etwa Rentiere auf dem Dach? Rocky V (1990)
What was the hotel in Salzburg with reindeer on those plates?Wie hieß dieses Hotel in Salzburg, mit den... - Rentieren auf den Tellern? The Sheltering Sky (1990)
I got international diplomats. I got a fuckin' reindeer flying in here from the fuckin' petting zoo!... internationale Diplomaten und ein verdammtes Rentier aus dem verdammten Streichelzoo. Die Hard 2 (1990)
"Get right on down to Reno's for your radiation free reindeer steaks."Gehen Sie zu Rhino und holen Sie sich Ihre unverstrahlten Rentiersteaks. Schnell. Hardware (1990)
You could say three years of sending in your picture finally paid off.Z.B., dass es sich endlich rentiert hat, dein Foto 3 Jahre lang einzuschicken. Bachelor of the Month (1991)
He had a terrible accident with one of his reindeer.Er hatte einen schlimmen Unfall mit einem seiner Rentiere. Yule Better Watch Out (1991)
It doesn't pay very much.Das rentiert sich nicht so besonders. HouseSitter (1992)
- You sat on a glass reindeer.- Das war ein Glas-RentierI'm Scheming of a White Christmas (1992)
Did one of your reindeer make a no-no?Hat eins deiner Rentiere groß gemacht? Christmas (1992)
So we got Donner, Dancer, Prancer and Dumbo.Wir haben also die Rentiere Donner, Dancer, Prancer und Dumbo. Aspen Extreme (1993)
We've got Love My Martinis, Trentier... Doubter's Ridge, Rancadoo... By George, and Confucius Sings.Wir haben "Love My Martinis", "Trentier" "Doubter's Ridge", "Rancadoo" "By George" und "Confucius Sings", das kleine chinesische Püppchen. Needful Things (1993)
We need some of these.Wir brauchen ... solche Rentiere. The Nightmare Before Christmas (1993)
We can't take off in this. The reindeer can't see an inch in front of their noses.Die Rentiere können nichts sehen. The Nightmare Before Christmas (1993)
This is where you get to know how he got the reindeer heads on the walls of his cabin.Hier erfahren wir, woher er die Rentierköpfe hat... die an seiner Wand hängen. The Worst Noel (1993)
You think this will make a nice reindeer?Denkst du, daraus kann man ein Rentier machen? Heels on Wheels (1993)
Looks like this thing might pay for itself yet.Vielleicht rentiert sich dieses Teil ja sogar. Blown Away (1994)
If Santa Claus really can make reindeer fly and go up and down people's chimneys and make millions of toys and go around the world in one night, he could get somebody a house and a brother...and a dad.Wenn der Weihnachtsmann Rentiere fliegen lässt... und Schornsteine raufklettert und Spielzeuge macht... und in einer Nacht um die Welt fliegt... dann kann er auch jemandem ein Haus und einen Bruder... und einen Vater schenken. Miracle on 34th Street (1994)
This...is a reindeer, your honor.Das ist ein Rentier, Euer Ehren. Miracle on 34th Street (1994)
Isn't it. Well, I would greatly like to oblige Mr. Collins, but I cannot make this reindeer fly.Ich wäre gern gefällig, Mr. Collins... aber ich kann dieses Rentier nicht fliegen lassen. Miracle on 34th Street (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีรายได้ประจำ[N] rentier, Example: การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งหมายความว่า การสร้างคนในชุมชนมีอาชีพ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เพื่อทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหา และเกิดความรักสามัคคีในชุมชน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเลี้ยงชีพตัวเองได้ โดยมีรายรับประจำเดือน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rentier    (n) (r aa1 n t i ei)
rentiers    (n) (r aa1 n t i ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ren {n}; Rentier {n} [zool.]reindeer [Add to Longdo]
sich rentierento be profitable [Add to Longdo]
sich rentieren; Nutzen abwerfento yield a profit; to bring a return; to give good returns; to pay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金利生活者[きんりせいかつしゃ, kinriseikatsusha] (n) a rentier (one who lives on investment interest) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top