Search result for

renners

(79 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renners-, *renners*, renner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา renners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *renners*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Louisa Brenner. Good morning.ดิฉันลุยซา เบรนเนอร์ อรุณสวัสดิ์ The Reader (2008)
- Dan Brenner.- แดน เบรนเนอร์ Buried (2010)
That's why you need to contact Dan Brenner right away.คุณจึงต้องโทรหา แดน เบรนเนอร์ ตอนนี้แล้ว Buried (2010)
- Brenner.- เบรนเนอร์ Buried (2010)
- Dan Brenner?- แดน เบรนเนอร์ ใช่มั้ย Buried (2010)
The hostage takers, Dan Brenner from the hostage working group...คนช่วยตัวประกัน แดน เบรนเนอร์ จากศูนย์ทำงานด้านตัวประกัน Buried (2010)
This is Daniel Brenner. Please leave a message at the tone.ผมแดเนียล เบรนเนอร์ โปรดฝากข้อความไว้หลังสัญญาณ Buried (2010)
Brenner, where are you? ! The guy is still alive!เบรนเนอร์ คุณอยู่ไหน พวกนั้นยังไม่ตาย Buried (2010)
- Paul, it's Brenner.- พอล นี่เบรนเนอร์ Buried (2010)
It's me, Nicky Kohlbrenner. Class of '83. Manager of the basketball team.ผมไง นิคกี้ โคลเบนเนอร์ รุ่น 83 ผู้จัดการทีมบาสเกตบอล Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Yeah. That's from Kohlbrenner vineyards,ใช่ นั่นมาจาก ไร่องุ่นโคลเบนเนอร์ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
If there's one thing you can say about Nicky Kohlbrenner, he knows when he's not wanted.ถ้ามีสิ่งที่คุณอยากพูด เรื่องนิคกี้ โคลเบนเนอร์ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
I almost consummated our marriage with Nicky Kohlbrenner!ฉันเกือบเสร็จชีวิตแต่งเรา กับนิคกี้ โคลเบนเนอร์ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
All right, Officer Brenner, get a coroner up here.โอเค,เจ้าหน้าที่เบรนเนอร์\เรียกเจ้าหน้าชันสูตรศพมา Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Officer Brenner never reported back from the crime scene, and he's not responding to calls.เจ้าหน้าที่เบรนเนอร์ไม่ตอบกลับ จากสถานที่เกิดเหตุ และเขาก็ไม่รับโทรศัพท์ด้วย Three Coins in a Fuchsbau (2012)
They found Officer Brenner's body in a motel room.พบศพเจ้าหน้าที่เบรนเนอร์\ในห้องน้ำโรงแรม Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Ted brenner.เท็ด เบรนเนอร์ครับ Morgan (2016)
- Yul Brenner.- ยูล เบรนเนอร์ Cool Runnings (1993)
Well, it's good to have you as a teammate, Brenner.ดีใจที่ได้นายมาร่วมทีม เบรนเนอร์ Cool Runnings (1993)
You got $9.52 from Yul Brenner.ได้ 9. 52 จากยูล เบรนเนอร์ Cool Runnings (1993)
And after I, Yul Brenner, win the Olympics and become famous,หลังจากฉัน ยูล เบรนเนอร์ ชนะโอลิมปิก และมีชื่อเสียง Cool Runnings (1993)
Face it, Yul Brenner.ยอมรับเถอะ ยูล แบรนเนอร์ นายจะเรียกตัวเองว่ามาดอนน่าก็ได้ Cool Runnings (1993)
Look, believe me, Sanka, the more Yul Brenners we got making' it in this world, the better off this world would be.เชื่อฉันซางก้า ถ้ามีคนอย่าง ยูล เบรนเนอร์ เยอะ ๆ ในโลกนี้ โลกจะดีขึ้นกว่านี้ Cool Runnings (1993)
Go ahead, Yul Brenner. You go get your palace.เอาเลย ยูล เบรนเนอร์ ไปหาพระราชวังของนาย Cool Runnings (1993)
- 'Yul Brenner and the man Sanka'- ขอบคุณ - # ยูล เบรนเนอร์ และ ซางก้า # Cool Runnings (1993)
Yes. Winston brenner.ใช่ วินสตัน เบรนเนอร์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
- Winston brenner.- วินสตัน เบรนเนอร์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Brenner didn't really care about the environment.เบรนเนอร์ไม่ได้สนใจ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจริงๆ Mr. Monk and the Blackout (2004)
He was Winston brenner's oldest friend. They were roommates at M. I. T.เขาเป็นเพื่อนรักเก่ากับวินสตัน เบรนเนอร์ เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องกันที่ เอ็ม ไอ ที Mr. Monk and the Blackout (2004)
The FBI, in their infinite wisdom, now agrees that Winston brenner may have faked his own death back in 1995.FBI พวกเขาทำงานอย่างฉลาดเฉียบแหลม ตอนนี้พวกเขาเห็นด้วยว่าวินสตัน เบรนเนอร์ อาจะหลอกว่าเสียชีวิตในปี1995 Mr. Monk and the Blackout (2004)
If Brenner is still alive, that scruffy bird up there may still be in contact with him.ถ้าเบรนเนอร์ยังมีชีวิตอยู่ เจ้านกเน่าที่อยู่ข้างบนนั่น อาจจะยังติดต่ิอกับเขาอยู่ก็ได้ Mr. Monk and the Blackout (2004)
We believe that your friend Winston brenner is still alive.พวกเราเชื่อว่าเพื่อนของคุณ วินสตัน เบรนเนอร์ยังมีชีวิตอยู่ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Oh, well, it had to be Brenner. He's the guy.โอ้ เอาล่ะ ต้องเป็นฝีมือเบรนเนอร์แน่ เขาเป็นคนทำ Mr. Monk and the Blackout (2004)
So not only is Winston brenner alive and well, he's making sure his old pals don't rat him out.งั้นก็แสดงว่าวินสตัน เบรนเนอร์ ยังมีชีวิตอยู่และก็ เขาต้องทำให้แน่ใจว่าเพื่อนรักเก่าของเขา จะไม่หักหลังเขา Mr. Monk and the Blackout (2004)
Except his real name is Winston brenner.เว้นเสียแต่ว่าชื่อจริงของเขา ก็คือวินสตัน เบรนเนอร์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
- Brenner!- เบรนเนอร์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Yeah, let's. Winston brenner, you're under arrest.ใช่ เอาตามนี้นะ วินสตัน เบรนเนอร์ คุณอยู่ภายใต้การจับกุม Mr. Monk and the Blackout (2004)
As you know, Winston brenner, also known as Gene edelson, was indicted this morning in federal district court.เท่าที่พวกคุณทราบวินสตัน เบรนเนอร์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือจีนส์ เอลเดอร์สัน ถูกฟ้องดำเนินคดีเมื่อเช้านี้ ในชั้นศาลเขต Mr. Monk and the Blackout (2004)
Scott kolbrenner.สก็อต โคลเบรนเนอร์ Otis (2006)
Are you scott kolbrenner?สก็อต โคเบรนเนอร์ใช่มั้ยค่ะ? Otis (2006)
Rossweisse, sister, lend me your courser!Roßweiße‚ Schwester, leih mir deinen RennerDie Walküre (1980)
Doo, if you're born in the mountains, you got three choices - coal mine, moonshine or moving on down the line.Doo, wenn man in den Bergen aufwächst, hat man drei Möglichkeiten. Kohlenbergbau, Schwarzbrennerei oder sich aus dem Staub machen. Coal Miner's Daughter (1980)
- I got it and I played it and it just sorta laid right there.- Hab ich gespielt, war aber nicht so der RennerCoal Miner's Daughter (1980)
Some of the people that started here were David Brenner Jimmie Walker Gabe Kaplan, Freddie Prinze.Einige derer, die hier angefangen haben, sind David Brenner, Jimmie Walker, Fame (1980)
Add a funny tune and it'll go down really well.Mit Musik wird das der RennerSpetters (1980)
It has come to our attention that you two are making moonshine.Wir wurden informiert, dass Sie eine Schwarzbrennerei betreiben. The Hot Rod (1981)
Mr James, it's Joel Brenner over at the Urbanite.Mr. James, es ist Joel Brenner, drüben vom Urbanite. Ghost Story (1981)
Rowlf, hand me the blowtorch.- Gib mir den SchneidbrennerThe Great Muppet Caper (1981)
Blowtorch? Who said anything about a blowtorch?- Welcher SchneidbrennerThe Great Muppet Caper (1981)
I subscribe to the George Steinbrenner philosophy of life.Ich halte es da mit George SteinbrennerTempered Steele (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Branntweinbrenner {m}distiller [Add to Longdo]
Brenner {m} | Brenner {pl}burner | burners [Add to Longdo]
Brennerei {f}; Destille {f}; Branntweinbrennerei {f}; Schnapsbrennerei {f} | Brennereien {pl}; Destillen {pl}; Branntweinbrennereien {pl}; Schnapsbrennereien {pl}distillery | distilleries [Add to Longdo]
Brennerdüse {f}burner nozzle [Add to Longdo]
Brennerleistung {f}burner capacity [Add to Longdo]
Brenneröffnung {f}; Brennerloch {n}burner port [Add to Longdo]
Bunsenbrenner {m}Bunsen burner [Add to Longdo]
CD-Brenner {m} [comp.]CD writer; CD burner [Add to Longdo]
Gasbrenner {m}blowtorch [Add to Longdo]
Gasbrenner {m} | atmosphärischer Gasbrennergas burner | atmospheric burner; venturi burner [Add to Longdo]
Gasschweissbrenner {m}oxyacetylene torch [Add to Longdo]
Gebläsebrenner {m}forced-air burner; fan burner [Add to Longdo]
Hochdruckbrenner {m}high-pressure burner; high-velocity burner [Add to Longdo]
Knüller {m}; Renner {m}; Hammer {m}; tolles Dingblockbuster [Add to Longdo]
Lötbrenner {m}; Schneidbrenner {m}blowpipe [Add to Longdo]
Mitteldruck-Gasbrenner {m}atmospheric burner; LPG burner [Add to Longdo]
Nachbrenner {m}afterburner [Add to Longdo]
Niederdruckbrenner {m}low-pressure burner [Add to Longdo]
Ölbrenner {m}oil burner [Add to Longdo]
Plasmabrenner {m}plasma torch [Add to Longdo]
Renner {m}courser [Add to Longdo]
Renner {m}racer [Add to Longdo]
Rohrtrenner {n} [techn.]backflow preventer [Add to Longdo]
Sägemehl-Gebläsebrenner {f}sawdust injection burner [Add to Longdo]
Schneidbrenner {m} | Schneidbrenner {pl}cutting torch; blowtorch; flame cutter | cutting torches [Add to Longdo]
Schneidbrennerspitze {f}; Schneidbrennerdüse {f}cutting tip [Add to Longdo]
Schweißbrenner {m} | Schweißbrenner {pl}(welding) torch | (welding) torches [Add to Longdo]
Ziegelbrennerei {f}brickworks [Add to Longdo]
Zündbrenner {m}pilot burner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top