Search result for

rene

(135 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rene-, *rene*
Possible hiragana form: れね
English-Thai: Longdo Dictionary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renew[VT] ทำใหม่, See also: เริ่มต้นใหม่, ทำขึ้นใหม่, ทำอีกครั้ง, Syn. rebuild, redo, remake
renew[VI] เริ่มใหม่, See also: เปลี่ยนใหม่, Syn. remake, resume
renew[VT] ต่อสัญญา, See also: ต่ออายุ, Syn. extend, continue
renew[VT] เปลี่ยนใหม่, See also: ซ่อมแซม, Syn. repair, upgrade
renew[VT] ทำให้มีพลังใหม่, See also: ทำให้มีชีวิตชีวาอีก, ชุบชีวิต, Syn. refresh, revive
renege[VI] ผิดสัญญา, See also: ละเมิดสัญญา, Syn. default, break a promise
reneger[N] คนผิดสัญญา
renewal[N] การกลับสู่สภาพเดิม, See also: การเริ่มใหม่, Syn. recurrence, recommencement, renovation
renewed[ADJ] ซึ่งเริ่มใหม่, Syn. refreshed, restored
renewer[N] ผู้เริ่มใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renegade(เรน'นะเกด) n. คนทอดทิ้งเพื่อน,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา,คนหักหลัง adj. ทอดทิ้งเพื่อน,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา,หักหลัง
renew(รีนิว') vt.,vi. เริ่มใหม่,ทำใหม่,เปลี่ยนใหม่,ซ่อมแซม,เสริม,เติม,ฟื้นฟู,สร้างใหม่,ทำให้เป็นหนุ่มใหม่,ทำให้มีพลังใหม่,ต่อสัญญา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: renewability n. renewable adj. renewably adv. renewedly adv. renewer n. ค
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา
crenel(เครน'เนิล) n. ช่องว่างเป็นปีกกาบบนกำแพง,ส่วนยื่นกลม,บาก.
crenelated(เครน'นะเลทิด) adj. ซึ่งเป็นส่วนยื่นกลม,เป็นหยักกลม,เป็นรอยบาก
crenelation(เครนะเล'เชิน) n. การสร้างส่วนยื่นกลม,การสร้างบาก,บาก,รอยบาก, Syn. notch
crenellated(เครน'นะเลทิด) adj. ซึ่งเป็นส่วนยื่นกลม,เป็นหยักกลม,เป็นรอยบาก
crenellation(เครนะเล'เชิน) n. การสร้างส่วนยื่นกลม,การสร้างบาก,บาก,รอยบาก, Syn. notch
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ,นายจ้าง,นักวิสาหกิจ,นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs
frenetic(ฟระเนท'ทิค) adj. บ้าระห่ำ,บ้าคลั่ง., See also: frenetically adv., Syn. frenetical,phrenetic,phrenetical,distracted

English-Thai: Nontri Dictionary
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
renegade(n) คนหักหลัง,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
bareness(n) ความว่างเปล่า
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
gangrene(vi) เน่า,เน่าเปื่อย,เป็นแผลเรื้อรัง
pureness(n) ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,ความหมดจด
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renegotiationการเจรจาต่อรองใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewทำใหม่, ต่ออายุ, ทำให้ใหม่ขึ้น, เริ่มต้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewable eventเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
renewalการต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal agreementข้อตกลงต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal noticeใบเตือนต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal of leaseการต่ออายุสัญญาเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal premiumเบี้ยประกันภัยต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal, urbanการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable Energyพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานใช้ไม่หมด
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) พลังงานน้ำ เราสามารถแปรรูปพลังงานศักย์จากน้ำเพื่อนำมาเป็นพลังงานกล เช่น ใช้แรงของน้ำหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า พลังงานลม โดยการใช้กังหันลมหมุนเครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบดธัญพืช เป็นต้น พลังงานจากมวล ชีวภาพ เช่น มูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ พลังงานจากการเผาไม้ กระดาษ ฟืน แกลบ กากชานอ้อย และ ที่เรียกว่า พลังงานใช้ไม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่าเอาไม้มาทำฟืน หรือปล่อยน้ำจากเขื่อนมาปั่นไฟ หรือแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ดังนี้เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Energy พลังงานหมุนเวียน
พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
renewable energyพลังงานหมุนเวียน, พลังงานหมุนเวียน พลังงานที่ใช้แล้วสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้ในระยะเวลาที่ไม่นานมาก เช่น พลังงานทีได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสง อาทิตย์ ความร้อนใต้พิภาพ ลมและคลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Renewable Event เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ
การตั้งครรภ์ การเกิด หรือการย้ายถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
Renewable natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Renewable Resourcesทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ , ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น ปลา ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นและแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Resources ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น ปลา ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้น และแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้น โดยการกระทำของมนุษย์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The leader of a band of renegade sorcerers sworn to bring down the King.หัวหน้ากลุ่ม พ่อมดที่ต้องการ จะล้มล้างกษัตริย์ To Kill the King (2008)
And love for me has been renewedและความรักสำหรับผมก็เริ่มใหม่ขึ้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I have given the LAPD every opportunity to admit their mistake and renew the search for my son;ฉันให้โอกาสกรมตำรวจในการรับผิดชอบ กับความผิดพลาดของพวกเขา และเริ่มต้นค้นหาลูกชายฉันใหม่ Changeling (2008)
Rene Mathis has been shot in Bolivia.เรเน เมธิส ถูกยิงในโบลีเวีย Quantum of Solace (2008)
If everyone can log on at the same time, and tie up her servers with renegade zombie computers, she might loosen her grip on the city.ถ้าทุกคนเข้าระบบพร้อมกัน แล้วทำให้ระบบหลัก ยุ่งอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์ เธออาจจะไม่มีเวลาไปยุ่งกับ ระบบควบคุมพลังงานของเมือง WarGames: The Dead Code (2008)
I'm here for the renegotiation.ฉันมาที่นี่เพื่อต่อรองอีกครั้ง Taken (2008)
Your honor,I'd like to renew my objection to this witness on the basis of relevance.ฉันขอค้าน เนื่องจากพยานรายนี้มีสัมพันธ์กับจำเลยโดยส่วนตัว Eggtown (2008)
And I'm going to renew my overruling of your objection.คำค้านตกไป Eggtown (2008)
To renew our dedication to the lawเพื่้อระลึกถึงผู้อุทิศตัวรักษากฎหมาย Eagles and Angels (2008)
The Earth's water cycle is a process of constant renewal.วัฎจักรของน้ำ เป็นกระบวนการหมุนเวียนที่สม่ำเสมอ Home (2009)
The governments of New Zealand, Iceland, Austria, Sweden and other nations have made the development of renewable energy sources top priority.รัฐบาลของนิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ ออสเตรีย, สวีเดนและประเทศอื่นๆ ได้สร้างแผนพัฒนา แหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นเรื่องเร่งด่วน Home (2009)
The USA, China, India, Germany and Spain are the biggest investors in renewable energy.อเมริกา, จีน, อินเดีย, เยอรมัน และสเปนเป็นผู้ลงทุนขนาดใหญ่ ในพลังงานหมุนเวียน Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reneCurtains and carpets were renewed.
reneHe asked me to renew the bond.
reneWe must develop the renewable energy sources.
reneI had my licence renewed a week ago.
reneThis medicine renews your strength.
reneWe must develop renewable energy sources.
reneAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
reneI had my driver's license renewed last month.
reneIt looks like we've been able to fill in that one year gap and renew our old friendship.
reneHer words renewed my courage.
renePuffing and panting we continued to run with renewed vigor.
reneTracing a renegade's family background, you'll find him the black sheep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยนบรรยากาศ[V] move to a new environment, See also: renew the place, change an atmosphere, Example: ถ้าให้ภรรยาของคุณได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เธอคงอารมณ์ดีขึ้น, Thai definition: ยักย้ายไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่
ต่อสัญญา[V] extend a contract, See also: renew a contract/agreement, Ant. หมดสัญญา, Example: บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี, Thai definition: ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน
ต่ออายุ[V] renew, See also: prolong the life, extend one's life, perform a long life ceremony, lengthen one's life, pr, Syn. ยืดอายุ, สืบชะตา, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย, Thai definition: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์
ต่อ[V] renew, See also: extend, stretch out, prolong, expand, enlarge, lengthen, dilate, Syn. ขยาย, Example: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว, Thai definition: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป
ต่อ[V] renew, See also: extend, elongate, draw, protract, Syn. ขยาย, Example: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว, Thai definition: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ติดกันเป็นอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
จงระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang tūa hai dī) EN: Take good care of yourself   FR: prenez bien soin de vous !
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac   FR: frénétique ; en délire
เครื่องสีข้าว[n. exp.] (khreūang sī khāo) EN: rice mill   FR: égreneuse [f]
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: purity ; pureness ; cleanness ; innocence   FR: innocence [f] ; sincérité [f]
ความรู้ [n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness   FR: connaissance [f] ; savoir [m]
ความสำนึก[n.] (khwām samneuk) EN: consciousness ; awareness ; recognition   FR: conscience [f] ; le sens de [m]
กุมบังเหียนประเทศ[v. exp.] (kum banghīen prathēt) EN: hold the reins of government   FR: tenir les rênes du pouvoir
ม.จ.[abv.] (mø.jø.) EN: HSH (His/Her Serene Highness)   

CMU English Pronouncing Dictionary
RENE    R AH0 N EY1
RENEE    R AH0 N EY1
RENEW    R AH0 N UW1
RENEAU    R EH0 N OW1
RENEWS    R AH0 N UW1 Z
RENEGE    R AH0 N IH1 G
RENEWED    R AH0 N UW1 D
RENEGED    R AH0 N IH1 G D
RENEGAR    R EH1 N IH0 G ER0
RENEWAL    R AH0 N UW1 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rene    (n) (r e n ei1)
renew    (v) (r i1 n y uu1)
renege    (v) (r i1 n ei1 g)
renews    (v) (r i1 n y uu1 z)
reneged    (v) (r i1 n ei1 g d)
reneges    (v) (r i1 n ei1 g z)
renegue    (v) (r i1 n ei1 g)
renewal    (n) (r i1 n y uu1 @ l)
renewed    (v) (r i1 n y uu1 d)
renegade    (v) (r e1 n i g ei d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Renegat {m}; Renegatin {f}renegate; turncoat [Add to Longdo]
Renegatentum {n}apostasy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンリニューアル[, a-banrinyu-aru] (n) urban renewal [Add to Longdo]
アーバンリニュアル[, a-banrinyuaru] (n) urban renewal [Add to Longdo]
アントルプルヌール;アントレプレナー[, antorupurunu-ru ; antorepurena-] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
イソプレン[, isopuren] (n) isoprene [Add to Longdo]
イソプレンゴム[, isopurengomu] (n) isoprene rubber [Add to Longdo]
ガス壊疽[ガスえそ, gasu eso] (n,adj-no) gas gangrene [Add to Longdo]
キュレネ学派;キレネ学派[キュレネがくは(キュレネ学派);キレネがくは(キレネ学派), kyurene gakuha ( kyurene gakuha ); kirene gakuha ( kirene gakuha )] (n) Cyrenaic school (of philosophy) [Add to Longdo]
クロロプレン[, kuroropuren] (n) chloroprene [Add to Longdo]
クロロプレンゴム[, kuroropurengomu] (n) chloroprene rubber [Add to Longdo]
グレネード[, gurene-do] (n) grenade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叛变[pàn biàn, ㄆㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] renegade; traitor; to betray one's country [Add to Longdo]
叛变的省份[pàn biàn de shěng fèn, ㄆㄢˋ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄥˇ ㄈㄣˋ, / ] renegade province (term PRC uses for Taiwan) [Add to Longdo]
叛贼[pàn zéi, ㄆㄢˋ ㄗㄟˊ, / ] renegade; traitor [Add to Longdo]
可再生[kě zài shēng, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] renewable (resource) [Add to Longdo]
可再生原[kě zài shēng yuán, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄩㄢˊ, ] renewable resource [Add to Longdo]
瑞萨[ruì sà, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
瑞萨科技[ruì sà kē jì, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
笛卡儿[Dí kǎ er, ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄦ˙, / ] René Descartes (1596-1650), French philosopher and author of Discours de la méthode 方法論|方法论 [Add to Longdo]
笛卡尔[Dī kǎ ěr, ㄉㄧ ㄎㄚˇ ㄦˇ, / ] René Descartes (1596-1650) French philosopher [Add to Longdo]
续订[xù dìng, ㄒㄩˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] renew [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness [Add to Longdo]
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer [Add to Longdo]
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  rene
       kidney
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top