Search result for

religionen

(52 entries)
(1.4317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -religionen-, *religionen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา religionen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *religionen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Basically, it's a mixture of two religions.Es ist ein Mix aus zwei ReligionenZombie (1979)
Now, I wanna see how many different races, creeds and colors we have just here in this classroom.Jetzt möchte ich sehen, wie viele verschiedene Rassen, Religionen und Farben wir genau jetzt hier in diesem Klassenzimmer haben. The Wanderers (1979)
My head is like some kind of archive of past deeds, figures, epochs, religions.Mein Kopf ist wie ein Archiv. Er ist voller verschiedener toter Akten, Ziffern, Epochen, ReligionenOblomov (1980)
"In this era earth nations, civilizations, races and religions ceased to be separate countries and did become one entity."Nationen, Zivilisationen, Rassen und Religionen..., "...der Erde wurden eins." Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
But the British keep trying to break us up into religions, principalities, provinces.Aber die Briten versuchen, uns zu zersplittern in Religionen, Fürstentümer und Provinzen. Gandhi (1982)
With four and a half billion dollars behind them and working under inspired leadership, they could blow up ten planes a week, assassinate any world leader anywhere, turn any religion, race, colour or creed against each other,Sehen Sie, es ist offensichtlich. Mit 4,5 Milliarden Dollar zu ihrer Verfügung und unter inspirierter Führung könnten sie Flugzeuge sprengen, jedes beliebige Staatsoberhaupt ermorden, alle Religionen, Rassen, Überzeugungen gegeneinander ausspielen, in jeder beliebigen Stadt blutige Unruhen anzetteln. The Holcroft Covenant (1985)
Billion dollars behind them and working under inspired leadership, they could blow up ten planes a week, assassinate any world leader anywhere, turn classes, religions, races and creeds against each other and cause riots in any city at any time....Dollar zu ihrer Verfügung und unter inspirierter Führung könnten sie Flugzeuge sprengen, jeden beliebigen Präsidenten ermorden, Klassen, Religionen, Überzeugungen gegeneinander ausspielen, in jeder Stadt Unruhen anzetteln. The Holcroft Covenant (1985)
Welcome aboard, Mr. Kosinski.Na ja, diese Feindschaften entstehen meist durch unterschiedliche Sitten und ReligionenLonely Among Us (1987)
Some religions think the egg is the symbol of the soul, did you know that?Einige Religionen halten das Ei für das Symbol der Seele, wussten Sie das? Angel Heart (1987)
Like those religions been around for thousands of years, they don't count.Als ob alle anderen Religionen, die seit Tausenden Jahren existieren, nicht zählen. We Have Forever: Part 1 (1988)
Well, we don't have every race, creed or colour covered but just about.Es sind nicht alle Hautfarben, Rassen und Religionen vertreten, aber beinahe. The Silent Bell (1989)
I'd bet the more we learned about each other's religions, the more we'd realise how much the same we are.Ich denke, je mehr wir über unsere Religionen lernen, desto bewusster wird uns, wie ähnlich wir einander sind. The Silent Bell (1989)
They should be taught as part of the learning process that each child goes through.Diese Religionen vermitteln wir als Teil des Unterrichtes, den jedes Kind erhält. The Silent Bell (1989)
All the faiths will be represented.Alle Religionen werden vertreten sein. The Dream Team (1989)
He's already got the big two religions covered.Die zwei großen Religionen hat er abgedeckt. Seinfeld (1989)
No offense, Apu, but when they were handing out religions... you must've been out taking a whiz.Als die Religionen verteilt wurden, waren Sie wohl Pinkeln? Homer the Heretic (1992)
Nine out often religions fail in their first year.Von zehn Religionen machen neun im ersten Jahr dicht. Homer the Heretic (1992)
We offer, through technology what religion and revolution have promised but never delivered:Wir bieten mittels Technologie... was Religionen und Revolutionen nur versprachen: Disclosure (1994)
In the world there are many people... with all kinds of customs and beliefs... speaking many languages.In der Welt gibt es viele Völker mit verschiedenen Traditionen, Religionen und Sprachen. Squanto: A Warrior's Tale (1994)
We are displaying our rituals, our religions and our sacred days.Wir führen unsere RituaIe, religionen und Feiertage vor. The Parliament of Dreams (1994)
I've been wondering if, in the ancient religions of man, there is something to explain how sometimes fate delivers us exactly where we need to be.Ich frage mich, ob in den alten Religionen der Menschheit Antworten verborgen sind, warum uns das Schicksal dorthin verschlägt, wo wir sein müssen. Paradise (1994)
Reincarnation is a basic tenet of many major religions.Wiedergeburt gibt es in vielen ReligionenBorn Again (1994)
Thwarted in love by the dogmas of their different faiths, the Protestant remained as far from his Madonna as the moon she howled at.Die Dogmen ihrer Religionen verhinderten jede Liebe, und die verrückte Madonna blieb dem Protestanten so fern wie ihr der Mond, den sie jeweils anheulte. Antonia's Line (1995)
In my experience, religions often cause death and destruction.Meiner Erfahrung nach verursachen Religionen oft Tod und Vernichtung. Antonia's Line (1995)
And like other great religions, we have a sacred obligation to make a lot of money and open our own theme park.Und wie alle Weltreligionen haben wir die heilige Pflicht... viel Geld zu verdienen und einen Themenpark zu eröffnen. Reverend Al (1995)
Real religions have commandments, beliefs, values traditions that have been formed over thousands of years.Echte Religionen haben Gebote, Glaubenssätze, Werte... Traditionen, die sich über Jahrtausende gebildet haben. Reverend Al (1995)
And now, onto the burning question that has plagued the great religions for centuries.Und jetzt zur brennenden Frage... die die Weltreligionen seit Jahrhunderten quält. Reverend Al (1995)
A thousand religions confusing the same man.1000 Religionen mit der selben Person verwickelt. Watergate (1995)
I shouldn't have to say anything. Then don't.Aber in deren Religionen werden Sie auch nicht verehrt. Rejoined (1995)
Good idea. We'll be far from our religions there.Gute Idee, dort sind wir weit weg von unseren drei ReligionenA Summer in La Goulette (1996)
It's a kind of public confession as it was a custom in some religions.Es ist eine Art öffentliches Bekenntnis. Das gab's in ein paar ReligionenFourbi (1996)
It's not theologies they represent.Nicht die Religionen, die sie repräsentieren. Wishmaster (1997)
I've been reading a lot since I got here about different faithsSeit ich hier bin, habe ich viel über verschiedene Religionen gelesen God's Chillin' (1997)
I have travelled the world, Huseni, studied the great religions.Ich bin um die Welt gereist, Huseni, habe die Religionen studiert. To Your Health (1997)
He's already got the big two religions covered.Die zwei großen Religionen hat er abgedeckt. The Yada Yada (1997)
No, but so does every religion that sells a crucifix... or a Star of David or a stick of incense is making money.Wie alle Religionen, wenn sie Kreuz, Davidstern oder Weihrauch verkaufen. Holy Man (1998)
I've studied many Earth religions.Ich habe viele religionen auf der Erde studiert. The Very Long Night of Londo Mollari (1998)
That takes care of your Eastern religions.Damit wären die östlichen Religionen abgehakt. Dogma (1999)
Now, the Carpenter, an obvious reference to Jesus Christ who was raised a carpenter's son, represents Western religions.Der Zimmermann, eine Anspielung auf Jesus, den Sohn eines Zimmermanns steht für die westlichen ReligionenDogma (1999)
The big one, though, is the factioning of all the religions.Das Schlimmste ist die Zersplitterung der ReligionenDogma (1999)
So I studied the religions and waited for my opportunity to present itself which it finally did in Catholicism.Ich studierte die Religionen und wartete auf meine Gelegenheit. Und sie kam in Form des Katholizismus: der vollkommene Ablass. Dogma (1999)
- Different creeds.- Unterschiedlichen ReligionenThe Trumpet of the Swan (2001)
- Different creeds.- Unterschiedlichen ReligionenThe Trumpet of the Swan (2001)
Certain pagan religions esteem her the highest of fertility symbols.Einige heidnische Religionen sehen in ihr... das höchste Fruchtbarkeitssymbol. Mermaid Chronicles Part 1: She Creature (2001)
I didn't realize you were familiar with Earth religions, doctor.Sie sind mit irdischen Religionen vertraut, Doktor? Cold Front (2001)
You tell me on that ship is written scripture from the world's great religions.Sie sagen, dass sich auf dem Schiff Texte der großen Weltreligionen befinden. Providence (2002)
How many religions warn of false prophets, men sent to deceive us?Wie viele Religionen warnen uns vor falschen Propheten, die uns täuschen wollen? Providence (2002)
Every race, creed, color he deems inferior destroyed.Alle Menschen, Religionen, Völker, die er für minderwertig hält, will er auslöschen. Bulletproof Monk (2003)
and be reborn... a hero... of the kind that walked the earth... long before the pale religions of civilization... infected humanity's soul!Und wiedergeboren werden. Als Held, wie es sie einmal gegeben hat. Lange bevor die blassen Religionen der Zivilisation die Seele der Menschheit infiziert haben! Hulk (2003)
Baby, what if this place belongs to some kind of cult? I read in Newsweek how economically depressed places... are like breeding grounds for all kinds of apocalyptic visionaries.In wirtschaftlich... zurückgebliebenen Regionen finden die apokalyptischen Pseudoreligionen... den besten Nährboden. Wrong Turn (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Religion {f} | Religionen {pl}religion | religions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Religionen [reːliːgiːoːnən] (n) , pl.
     faiths
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top