Search result for

rbb

(68 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rbb-, *rbb*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rbb มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rbb*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, my paint bags would be the best!Na, meine Farbbeutel sind trotzdem noch am besten! Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Come on. The letters, the ribbon, Hand them over.Los, das Farbband und die Briefe, gib sie mir zurück. Revenge of the Dead (1983)
You have to tell Stefano to give that letter to the police.Du musst Stefano sagen, er soll Brief und Farbband zur Polizei bringen. Revenge of the Dead (1983)
Harnett couldn't hide it if he was swiping typewriter ribbons, much less weapons.Harnett könnte nicht unbemerkt Farbbänder stehlen, geschweige denn Waffen. Say It with Bullets (1984)
But then the dye bag explodes all over me... turning me into bad modern art.Aber dann explodiert mir der Farbbeutel ins Gesicht... und verwandelt mich in ein modernes Kunstwerk. The Great McCarthy (1984)
This is from the duke's solicitors in London, notifying the foundation... that they've become beneficiaries to his will.Das ist von den Anwälten des Herzogs, die dem Verein mitteilen, dass er erbberechtigt ist. Blue Blooded Steele (1984)
On Tuesday I play basketball.Am Dienstag spiel ich Korbball. Muzzy in Gondoland (1986)
When do you play basketball?Wann spielen Sie Korbball? Muzzy in Gondoland (1986)
These headaches. They'll be hereditary, you know.Diese Kopfschmerzen werden vererbbar sein. The Cage (1986)
Let me tell you right now, boy and girl. That this beautiful American truth way Bible... with fine git edge an full page color pictures can be yours for... 9,95. Wait a minute before you say anything, let me tell you something.Diese schöne amerikanische Bibel mit großen Farbbildern können Sie für nur $ 9.95 kaufen. Maximum Overdrive (1986)
Oh, the darn pin that holds the ribbon spool's busted off.Der Stift, der das Farbband hält, ist abgebrochen. Blood Brothers (1988)
It has a 3600-baud modem, a VGA, high-resolution color monitor, a 40-megabyte hard disk, and seven megabytes of RAM.Ein 3600er Baud-Modem... einen VGA-Farbbildschirm mit hoher Auflösung... eine Festplatte mit 40 Megabyte und sieben Megabytes RAM. The Dateless Amigo (1989)
Well, I had my colors done, and I'm a peach person.Laut Farbberaterin ist Pfirsich meine Farbe. For Love or Money (1993)
Are you sure the paint bomb is in with the money?Bist du sicher, dass die Farbbombe bei dem Geld ist? Speed (1994)
4 x 6 color prints.Farbbilder, 10 x 15, bitte. Diabolique (1996)
Uh, actually to find out the source of the disease. Primarily for my benefit. Mm-hmm.Sie wollte, dass die Ursache der Krankheit erforscht wird, hauptsächlich, um festzustellen, ob es vererbbar ist. One True Thing (1998)
They don't have exploding paint bombs.Sie haben keine explodierenden Farbbomben. The Siege (1998)
- Paint bomb...- Farbbombe... The Siege (1998)
Its opening and closing scenes appeared in sepia or black-and-white film washed in a brown bath.Die Anfangs- und Schlusssequenz sind in Sepia, also Schwarz-Weiß-Film in braunem Farbbad, entwickelt. Glorious Technicolor (1998)
He wanted to get away from her so he sent her here, and she became color consultant here.Er wollte sie loswerden, also schickte er sie hierher, wo sie Farbberaterin wurde. Glorious Technicolor (1998)
It's genetic.Es ist vererbbar. An Older Woman (1998)
We'll stitch the squib controls inside your tuxedos so you gotta learn to set them off yourselves, in sync with the gunshots.Die Auslöser für die Farbbeutel sind auf der Innenseite Ihres Smokings. Sie müssen sie gleichzeitig mit den Schüssen betätigen. Mickey Blue Eyes (1999)
These are the squibs.Das sind die Farbbeutel. Mickey Blue Eyes (1999)
I'm the boss! No silent alarms, no dye packs!Kein stiller Alarm, keine Farbbeutel! Monday (1999)
You say this weapon is a toy, but this man clearly has gunshot wounds through his... Stun suit. See, it's rigged with paint for wounds and kill shots.Sie sagen, die Waffe ist ein Spielzeug, aber der Mann erlitt Schusswunden durch... den Spezialanzug mit Farbbeuteln für Wunden und Treffer. First Person Shooter (2000)
You know, Mulder, this suit holds more than just exploding paint cells.Der Anzug enthält mehr als nur explodierende Farbbeutel. First Person Shooter (2000)
No handwritten tracts throw away fonts and ribbons xerox copies and never use your own typewriter.keine handschriftlich verfassten Traktate. Typenräder und Farbbänder wegschmeißen, Schreiben mehrfach kopieren und vor allem: What to Do in Case of Fire (2001)
A paintball party?Eine Farbbombenparty? Paint Misbehavin' (2001)
I am really lookin' forward to this paintball party.Ich freu mich riesig auf diese Farbbombenparty! Paint Misbehavin' (2001)
We are. Yeah. Doug's throwing me a paintball party upstate.Doug gibt für mich 'ne Farbbombenparty! Paint Misbehavin' (2001)
God, this paintball thing is so stupid.Diese Farbbombenidee war so was von blöd! Paint Misbehavin' (2001)
It was the same with netball.Es war das Gleiche wie beim Korbball. Help (2001)
It may be hereditary, so...Ist vielleicht vererbbar. Okay (2002)
Why don't you tell me, in detail, about your school netball tour, particularly the unsavoury incident in the communal showers.Erzähl mir von der Tournee mit dem Korbball-Team deiner Schule, besonders von dem obszönen Zwischenfall in der Dusche. Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)
I didn't play netball. Or go to a girls' school.Ich habe in der Schule nie Korbball gespielt. Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)
Never had your colors done did you?-Nie eine farbberatung gehabt, oder? Split Decision (2004)
A red ribbon.Rotes Farbband. Broken Flowers (2005)
I'm afraid I could only get a red ink ribbon for this model.Leider habe ich in diesem Miniformat nur ein rotes Farbband auftreiben können. The Lives of Others (2006)
you got color tape of typewriter?Hast du das Farbband bekommen? Requiem (2006)
- The security dye in with the money.- Die Farbbombe aus dem Geldkoffer. Hard Luck (2006)
- Money was rigged.- Das Geld hatte eine Farbbombe. Hard Luck (2006)
Only difference was, this time I rigged the money. And apparently, this time, you lost it.Aber diesmal hatte ich eine Farbbombe drin... und scheinbar hast du diesmal das Geld verloren. Hard Luck (2006)
Maybe it's hereditary.Vielleicht ist es vererbbar. Mayham (2006)
Did you know that schizophrenia is genetically passed ?Wusstest Du, dass Schizophrenie genetisch vererbbar ist? The Fisher King: Part 2 (2006)
NF-2 is also inherited.Neurofibromatose Typ 2 ist auch vererbbar. Que Será Será (2006)
Between the first and the second Pickwick's, I said it was inherited.Zwischen dem ersten und dem zweiten Pickwick, habe ich gesagt, dass es vererbbar ist. Que Será Será (2006)
Not an inherited condition.Keine vererbbare Bedingung. Son of Coma Guy (2006)
Genetic tests take forever. You can't just keep testing for every inherited condition you think it might be.Sie können doch nicht auf jede vererbbare Krankheit testen, von der Sie denken, dass er Sie haben könnte. Son of Coma Guy (2006)
My lawyer's got me taking these happy pills to control my anger, but since you just used my baby boy's head as a backboard for your little trashcan basketball game, I'm gonna stop taking 'em and come back in three days when the happy wears off.Meine Anwältin hat mich dazu gebracht, diese Glückspillen zu nehmen, um meine Wut zu kontrollieren, aber da sie gerade den Kopf meines kleinen Jungen als Korbbrett benutzt haben, für Ihr kleines Mülleimer Basketball Spiel, werde ich aufhören, die zu nehmen, und in drei Tagen wiederkommen South of the Border: Part Uno (2006)
Sometimes right down to the color tape they use to bind it all together.Manchmal, genau entlang zum Farbband, binden sie alles zusammen. Bury Your Dead (2007)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbbaurecht {n}heritable building right [Add to Longdo]
Erbbaurecht {n} [agro.]emphyteusis [Add to Longdo]
Erbbauzins {m}ground rent [Add to Longdo]
Erbberechtigten {pl}the legal heirs [Add to Longdo]
Farbbad {n}; Tauchbad {n}dip [Add to Longdo]
Farbband {n}ribbon; ink ribbon [Add to Longdo]
Farbberater {m}; Farbberaterin {f}colour consultant [Add to Longdo]
Farbbildschirm {m}chromatic terminal [Add to Longdo]
Farbbildschirm {m}; Farbmonitor {m}colour monitor [Br.]; color monitor [Am.] [Add to Longdo]
Farbbildschirm {m}colour terminal [Br.]; color terminal [Am.] [Add to Longdo]
Kohlefarbband {n}carbon ribbon [Add to Longdo]
Kohlefarbband {n}film ribbon [Add to Longdo]
Korbblütler {m}; Komposite {f} [bot.]composite; composite plant; composite flower [Add to Longdo]
erbberechtigt {adj}entitled to inherit [Add to Longdo]
erreichbar; erwerbbar {adj}acquirable [Add to Longdo]
vererbbarinheritable [Add to Longdo]
Einfarbbekarde {f} [ornith.]One-coloured Becard [Add to Longdo]
Einfarbbülbül {m} [ornith.]Cameroun Montane Greenbul [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top