Search result for

quark

(29 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quark-, *quark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quark[N] อนุภาคมูลฐานสามชนิดซึ่งเป็นพื้นฐานของมวลทั้งหมดในจักรวาล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
QuarkXpress (Computer file)ควอร์กเอสเพรสส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quark (n) ปัจจุบันมี 6 ชนิด http://www.rmutphysics.com/charud/PDF-learning/1/LEP.pdf

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dr. John Polkinghorne did pioneering work on the quark, a fundamental subatomic particle.นี้การสอบเทียบที่แม่นยำของ กองกำลังเป็นหลักฐานของพระเจ้า ดร. จอห์นคิงฮอร์ได้ทำงาน เป็นผู้บุกเบิกในควาร์ก, Is There a Creator? (2010)
LIKE BOSONS, ELECTRONS, QUARKS, AND NEUTRINOS.แต่มันเป็นทุกที่ พันล้านของอนุภาคเข้มเรื่อง Beyond the Darkness (2010)
And, of course, you say, "what are the quarks made of?"และแน่นอนคุณจะพูดว่า สิ่งที่ควาร์กที่ทำจาก? และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังติดอยู่ What Are We Really Made Of? (2010)
That quark smile is a tiny box stuffed full of energy.เรื่องทั้งหมดจะ ทำจริงของพลังงาน What Are We Really Made Of? (2010)
Well, it is, but deeper down, they, in turn, like going to the heart of the cosmic onion, are made of little things called quarks.เหมือนไปหัวใจ ของหัวหอมจักรวาล, ที่ทำจากสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่าควาร์ก และทั้งสองประเภทของควาร์ก และควาร์กขึ้นลงควาร์ก What Are We Really Made Of? (2010)
And two types of quarks -- an up quark and a down quark.และที่มัน What Are We Really Made Of? (2010)
An up and a down quark joined together in different ways ultimately make the atomic nucleus.ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในที่สุดทำให้นิวเคลียส อิเล็กตรอนหมุนรอบ นอกทำให้อะตอม What Are We Really Made Of? (2010)
Most of the atoms in our body are made of nuclei and electrons, and the nuclei themselves are made of protons and neutrons, and the protons and neutrons are made of quarks.ส่วนใหญ่ของอะตอม ในร่างกายของเรา ที่ทำจากนิวเคลียส และอิเล็กตรอน และนิวเคลียสของตัวเองที่ทำ จากโปรตอนและนิวตรอน What Are We Really Made Of? (2010)
For the last 40, 50 years, we've been studying the quarks, trying to find something inside, and we get the same results we had for the electron.พยายามที่จะหาบางสิ่ง บางอย่างที่อยู่ภายใน และเราได้รับผลลัพธ์ที่เหมือน กันที่เรามีให้กับอิเล็กตรอน มีอะไรอยู่ภายในควาร์ก ไม่ได้มีขนาดใด What Are We Really Made Of? (2010)
There's nothing inside. The quarks don't have any size.ขนาดรัศมีของควาร์กเป็นศูนย์ What Are We Really Made Of? (2010)
The size, the radius of a quark is zero. It's a little bit like "Alice in Wonderland."มันนิด ๆ หน่อย ๆ เช่นอลิซ ในแดนมหัศจรรย์ What Are We Really Made Of? (2010)
The strong forces are what holds the proton together, what holds the quarks into three pieces that form a proton.ดังนั้นพวกเรากำลังทำกองกำลัง อ่อนแอและกองกำลังที่แข็งแกร่ง และสิ่งที่เราไม่เข้าใจคือแรงโน้มถ่วง, และเราคิดว่าเราเข้าใจ แรงแม่เหล็กไฟฟ้า What Are We Really Made Of? (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUARK    K W AA1 R K
QUARKS    K W AA1 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quark    (n) (k w aa1 k)
quarks    (n) (k w aa1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quark {m}; Weißkäse {m}; Topfen {m} [Ös.]curd; quark [Add to Longdo]
Quarkspeise {f}; Quark {m}junket [Add to Longdo]
Quark {n} [phys.]quark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォーク;クオーク[, kuo-ku ; kuo-ku] (n) quark [Add to Longdo]
スクォーク;スクオーク[, sukuo-ku ; sukuo-ku] (n) squark (scalar quark) [Add to Longdo]
トップクォーク;トップクオーク[, toppukuo-ku ; toppukuo-ku] (n) top quark [Add to Longdo]
ボトムクォーク;ボトムクオーク[, botomukuo-ku ; botomukuo-ku] (n) bottom quark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸克[kuā kè, ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, ] quark (phys.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quark
   n 1: (physics) hypothetical truly fundamental particle in mesons
      and baryons; there are supposed to be six flavors of quarks
      (and their antiquarks), which come in pairs; each has an
      electric charge of +2/3 or -1/3; "quarks have not been
      observed directly but theoretical predictions based on
      their existence have been confirmed experimentally"
   2: fresh unripened cheese of a smooth texture made from
     pasteurized milk, a starter, and rennet [syn: {quark cheese},
     {quark}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Quark [kvark] (n) , s.(m )
   curd
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top