Search result for

puls

(144 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puls-, *puls*, pul
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulse[N] ชีพจร, See also: อัตราการเต้นของหัวใจ, จังหวะการเต้นของหัวใจ, Syn. impulse, pulsation
pulse[VI] เต้นเป็นจังหวะ, See also: ชีพจรเต้น, สั่น
pulse[N] เมล็ดพืชที่กินได้ (เช่น เมล็ดถั่ว)
pulsar[N] แหล่งพลังงานแม่เหล็ก
pulsant[ADJ] ซึ่งเต้นเป็นจังหวะ
pulsate[VI] เต้นเป็นจังหวะ, Syn. vibrate, quiver
pulsation[N] การเต้นเป็นจังหวะ, Syn. quiver, shiver
pulsation[N] การเต้นเป็นจังหวะ
pulse through[PHRV] (เลือด) ไหลผ่าน ร่างกาย)
pulse through[PHRV] ทำให้ตื่นเต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulsar(พัล'แซร์) n. ชื่อแหล่งพลังงานวิทยุในกาแล็กซีของจักรวาล
pulsate(พัล'เซท) vi. เต้นเป็นจังหวะ,และขยายหดตัวเป็นจังหวะ (เช่น ของหัวใจ) ,สั่น,รัว
pulsation(พัลเซ'เชิน) n. การเต้นเป็นจังหวะ,ชีพจร,การขยายตัวและหดตัวเป็นจัวหวะ,การเต้น,การสั่น., See also: pulsational adj., Syn. vibration
pulse(พัลซฺ) n. ชีพจร,การเต้นเป็นจังหวะ,ความสั่นสะเทือน,อารมณ์,จังหวะของชีวิต. vi. เต้น,สั่นสะเทือน, Syn. regular beat
pulse raten. อัตราการเต้นของชีพจร
pulser(พัล'เซอะ) n. เครื่องทำให้เกิดการสั่นสะเทือน
appulse(อะพัลซ') n. การเข้าใกล้ของวัตถุในอวกาศ (approach)
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
compulsory(คัมพัล'ซะรี) adj. ใช้การบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ,เป็นเชิงบังคับ,เป็นหน้าที่ต้องกระทำ., See also: compulsorily adv. ดูcompulsory compulsoriness n. ดูcompulsory, Syn. coercive

English-Thai: Nontri Dictionary
pulsate(vi) เต้น,รัว,ไหลเป็นห้วงๆ,สั่น
pulsation(n) การเต้น,การสั่น,ชีพจร,จังหวะ,ความสะเทือน
pulse(n) ชีพจร,จังหวะ,การเต้น,ความสั่นสะเทือน,ถั่ว
pulse(vt) เต้น,สั่น,สะเทือน
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
compulsory(adj) เป็นเชิงบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ
expulsion(n) การขับไล่,การขับออก,การไล่ออก
impulse(n) แรงดัน,แรงกระตุ้น,แรงดลใจ
impulsion(n) การดัน,การกระตุ้น,การสนับสนุน,การหนุน,การยุ,แรงดลใจ
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulsateรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsatile-เต้นเป็นจังหวะได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsation weldingการเชื่อมแบบพัลส์, การเชื่อมพักจังหวะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pulsation, expansileการเต้นขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsation, transmittedการเต้นส่งผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsation; throb; throbbing๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulseพัลส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pulseพัลส์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pulseพัลส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulse amplitude modulation (PAM)การกล้ำแอมพลิจูดของพัลส์ (แพม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pulseชีพจร, การบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ  ซึ่งปรากฏในหลอดเลือดเป็นจังหวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pulse circuitsวงจรพัลส์ [TU Subject Heading]
pulse waveคลื่นดล, คลื่นที่ทำให้เกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ หรือคลื่นที่เกิดจากการรบกวนตัวกลางเพียงครั้งเดียว  เช่น คลื่นน้ำที่เกิดจากการแตะผิวน้ำครั้งเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pulse-code modulationการมอดูเลตแบบรหัสพัลล์ [TU Subject Heading]
Pulse-duration modulationการมอดูเลตแบบช่วงกว้างพัลล์ [TU Subject Heading]
Pulsed reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบทวีกำลัง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำลังและรังสีให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันได้ โดยนิวตรอนฟลักซ์ในระหว่างการทวีกำลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's got a good pulse.ชีพจรเขาเต้นดี The Itch (2008)
No pulse.ไม่มีชีพจร The Itch (2008)
I got a pulse.มีชีพจรแล้ว The Itch (2008)
He needs to check your pulse.เขาต้องการตรวจชีพจรคุณ Last Resort (2008)
Pulse is down below 50.ชีพจรต่ำกว่า 50 ครั้งต่อนาที Last Resort (2008)
Pulse is down to 39. She's maxed out on atropine.หัวใจตกลงไปที่ 39 เธอทน atropine. Dying Changes Everything (2008)
- Slow pulse, fever, paralysis.- ชีพจรช้าลง, ไข้สูง, อัมพาต Valiant (2008)
I can feel the pulse. She is parturient for sure.จากการตรวจชึพจร เธอกำลังตั้งครรภ์ แน่นอน The Kingdom of the Winds (2008)
Pulse rate is slowing. She is gonna struggle to breathe.ชีพจรกำลังเต้นช้าลง เธอกำลังพยายามหายใจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He's got no pulse.หัวใจเค้าหยุดเต้นแล้ว Vantage Point (2008)
Sends out a high-frequency pulse records the response time for mapping an environment.ส่งคลื่นความถี่สูง บันทึกเวลาตอบสนอง เพื่อสร้างภาพออกมา The Dark Knight (2008)
- Fire up the pulse cannon! - We're on it, sir.เตรียมยิงปืนคลื่นแม่เหล็ก รับทราบครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pulsIn the patient's body the pulse began beating again.
pulsThe doctor thought the patient's pulse was rather rapid.
pulsYou have a regular pulse.
pulsYour pulse is normal.
pulsHey, there's no pulse.
pulsThe doctor felt his pulse.
pulsIs his pulse regular?
pulsI have an irregular pulse.
pulsThe doctor felt my pulse.
pulsHis pulse beats slow.
pulsBody temperature rising, pulse rising ... he's in a state of oxygen deficiency.
pulsMy pulse is fast.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตราชีพจร[N] pulse rate, See also: pulse, Syn. อัตราการเต้นของหัวใจ, Example: การออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพดีนั้น ต้องกระทำแต่พอเหมาะ โดยต้องสังเกตอาการเหนื่อย และอัตราชีพจรด้วย
ชีพจร[N] pulse, See also: impulse, Example: ชีพจรของเขายังเต้นแรง, Thai definition: อาการที่เส้นเลือดเต้นอยู่ตามร่างกายเช่นที่ข้อมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ชั่ววูบ[X] (ārom chūa wūp) EN: impulse   
อัตราชีพจร[n. exp.] (attrā chīpphajøn) EN: pulse rate ; pulse   
ไบนารี่พัลซาร์[n. exp.] (bainārī phālsā) EN: binary pulsar   FR: pulsar binaire [m]
ชีพจร[n.] (chīpphajøn) EN: pulse ; impulse ; pulsation   FR: pouls [m] ; pulsation [f]
โดยไม่ตั้งใจ[adj.] (dōi mai tangjai) EN: impulsive   FR: impulsif
โดยถูกบังคับ[adj.] (dōi thūk bangkhap) EN: enforced ; compulsory   
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse   FR: rythme [m] ; tempo [m] ; cadence [f]
จับชีพจร[n. exp.] (jap chīpphajøn) EN: take one's pulse   FR: prendre le pouls
การขับไล่[n.] (kān khaplai) EN: expulsion   

CMU English Pronouncing Dictionary
PULS    P UH1 L Z
PULSE    P AH1 L S
PULSAR    P UH1 L S ER0
PULSES    P AH1 L S AH0 Z
PULSING    P AH1 L S IH0 NG
PULSAR'S    P UH1 L S ER0 Z
PULSIFER    P AH1 L S AH0 F ER0
PULSATING    P AH1 L S EY2 T IH0 NG
PULSIPHER    P UH1 L S AH0 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulse    (v) (p uh1 l s)
pulsar    (n) (p uh1 l s aa r)
pulsed    (v) (p uh1 l s t)
pulses    (v) (p uh1 l s i z)
pulsars    (n) (p uh1 l s aa z)
pulsate    (v) (p uh1 l s ei1 t)
pulsing    (v) (p uh1 l s i ng)
pulsated    (v) (p uh1 l s ei1 t i d)
pulsates    (v) (p uh1 l s ei1 t s)
pulsating    (v) (p uh1 l s ei1 t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Impulserhaltungssatz(n) |der, pl. Impulserhaltungssätze| กฏความสมดุลของโมเมนตัม (ฟิสิกส์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puls {m} | den Puls beschleunigenpulse | to quicken the pulse [Add to Longdo]
Pulsation {f}pulsation [Add to Longdo]
Pulsationsdämpfer {m}pulsation damper [Add to Longdo]
Pulscodemodulation {f} [electr.] | Adaptive Differenz-Pulscodemodulation (ADPCM)pulse code modulation (PCM) | adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) [Add to Longdo]
Pulsschlag {m}pulsation [Add to Longdo]
Pulsschlag {m}pulse beat [Add to Longdo]
pulsieren | pulsierend | pulsierteto pulse | pulsing | pulsed [Add to Longdo]
pulsieren | pulsierend | pulsiert | pulsierteto pulsate | pulsating | pulsates | pulsated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
ひょこっと[, hyokotto] (adv) suddenly; abruptly; impulsively [Add to Longdo]
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
アイソパルスシステム[, aisoparusushisutemu] (n) isopulse system [Add to Longdo]
インパルス[, inparusu] (n) impulse [Add to Longdo]
キモメン[, kimomen] (n) (sl) repulsive man [Add to Longdo]
クロックパルス[, kurokkuparusu] (n) {comp} clock signal; clock pulse [Add to Longdo]
クロック信号[クロックしんごう, kurokku shingou] (n) {comp} clock signal; clock pulse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] pulsation; to throb [Add to Longdo]
寸口脉[cùn kǒu mài, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄇㄞˋ, / ] pulse taken at the wrist (in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
寸脉[cùn mài, ㄘㄨㄣˋ ㄇㄞˋ, / ] pulse taken at the wrist (in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
心率[xīn lǜ, ㄒㄧㄣ ㄌㄩˋ, ] pulse; rate of heartbeat [Add to Longdo]
脉动[mài dòng, ㄇㄞˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] pulse; throbbing; pulsation [Add to Longdo]
脉息[mài xī, ㄇㄞˋ ㄒㄧ, / ] pulse [Add to Longdo]
脉搏[mài bó, ㄇㄞˋ ㄅㄛˊ, / ] pulse; throbbing [Add to Longdo]
脉冲[mài chōng, ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, / ] pulsation (in electric currents); periodic variations [Add to Longdo]
脉冲星[mài chōng xīng, ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ ㄒㄧㄥ, / ] pulsar [Add to Longdo]
脉门[mài mén, ㄇㄞˋ ㄇㄣˊ, / ] pulse (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
パルス[ぱるす, parusu] pulse, impulse [Add to Longdo]
パルス符号変調[パルスふごうへんちょう, parusu fugouhenchou] Pulse-Code Modulation, PCM [Add to Longdo]
パルス幅[パルスはば, parusu haba] pulse width [Add to Longdo]
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string) [Add to Longdo]
刻時パルス[こくじぱるす, kokujiparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
刻時信号[こくじしんごう, kokujishingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
倍パルス記録[ばいぱるすきろく, baiparusukiroku] double-pulse recording [Add to Longdo]
紛失パルス[ふんしつぱるす, funshitsuparusu] missing-pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みゃく, myaku] PULS, VENE, ADER, LAGER [Add to Longdo]
脈拍[みゃくはく, myakuhaku] Pulsschlag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  puls
     pulse
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Puls [puls] (n) , s.(m )
     pulse
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top