Search result for

pulli

(44 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulli-, *pulli*
English-Thai: Longdo Dictionary
Pulling my legล้อเล่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll pulling them.ฉันดึงมันนะ The Uncanny Valley (2010)
We're pulling scattershot low-res images from the personal cams.เราได้ภาพความละเอียดต่ำ จากกล้องส่วนบุคคลมา Dead Space: Downfall (2008)
Well,they keep helping cases, I'll keep pulling them.มันช่วยคดีได้ ฉันจะยังเก็บมันไว้ And How Does That Make You Kill? (2008)
You should be pulling slower, put it slower during the slow tempo?คุณควรดึงให้ต่ำลงมา, แล้วก็ใส่เสียงต่ำไปขณะที่เล่นจังหวะช้า Beethoven Virus (2008)
You're pulling against a vacuum.เอางูออกไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And as the tractor beam is pulling Penny toward to alien mother ship we fade to black.และเมื่อมีลำแสงสาดส่องลงมา เพ็นนีและนายไปสู่ยานแม่ของเอเลี่ยน ...พวกเราก็จะตัดฉากเป็นสีดำ Bolt (2008)
-We're not thinking of pulling out entirely.-คงไม่ คิดถอนยวงทั้งหมดนะ Vantage Point (2008)
I went down to the archives and I started pulling some old files.ผมไปที่คลังข้อมูลและไปค้นข้อมูลเก่าๆมาดูครับ The Dark Knight (2008)
- Stop pulling! - Not touching you.เฮ้ หยุดได้แล้ว ฉันยังไม่ได้แตะนายเลยนะ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
His suit, his suit-- you don't buy a suit like that on a cop's salary or pulling weekend gigs as a driver.สูทของเขา สูทของเขา-- นายคงไม่ซื้อสูทแบบนั้น ที่ดูเหมือนตำรวจยศสูงมาขับรถรับจ้าง Breaking and Entering (2008)
The exact number of casualties is not yet known as emergency crews are still pulling victims from the rubble.ยังไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่แน่นอน หน่วยกู้ภัยกำลังทยอยดึงร่างผู้เคราะห์ร้าย ออกมาจากเศษซาก Body of Lies (2008)
Do you think he has a reason for pulling out of SangaIa before you take office?คุณคิดว่าเขามีเหตุผล ที่จะถอนตัวออกจาก Sangala เหรอ ก่อนที่คุณจะมารับงานนี้ 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pulliGetting shy Kyoko to talk at a party is like pulling teeth.
pulliHe is just pulling your leg.
pulliHe was always pulling my leg when he worked together.
pulliHe was always pulling my leg when we worked together.
pulliI saw a horse pulling a cart.
pulliIt's like pulling teeth to ask the government to change their policy.
pulliMy grandmother was pulling up weeds in her backyard.
pulliShe was always pulling my leg when we worked together.
pulliThe locomotive was pulling a long line of freight cars.
pulliThe police say there's someone pulling string behind the scenes.
pulliWere you just pulling my leg when you said we were all going to get extra bonuses?
pulliWho's pulling the strings behind the scenes?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถอนฟัน[N] drawing a tooth, See also: pulling out a tooth, extracting a tooth, Example: อาจารย์หมอสอนเทคนิคการถอนฟันให้กับนักศึกษา
การกระชาก[N] pulling, Syn. การกระตุก, การดึง, Example: การกระชากของจากผู้ใหญ่เป็นการไม่สุภาพมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
PULLIN    P UH1 L IH2 N
PULLIAM    P UH1 L IY0 AH0 M
PULLING    P UH1 L IH0 NG
PULLINS    P UH1 L IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulling    (v) (p u1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ちょん掛け;ちょん掛[ちょんがけ, chongake] (n) pulling heel hook (sumo) [Add to Longdo]
引き技[ひきわざ, hikiwaza] (n) pulling techniques (sumo) [Add to Longdo]
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi [Add to Longdo]
引っ張り;引張り[ひっぱり, hippari] (n) pulling; stretching; tension [Add to Longdo]
曳々;曳曳[えいえい, eiei] (n) heaving; pulling [Add to Longdo]
下手出し投げ[したてだしなげ, shitatedashinage] (n) pulling underarm throw (sumo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挽力[wǎn lì, ㄨㄢˇ ㄌㄧˋ, ] pulling power (of draught animals) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pullus \Pul"lus\, n.; pl. {Pulli}. [L.] (Zool.)
     A chick; a young bird in the downy stage.
     [1913 Webster] Pulmobranchiata

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top