Search result for

puffers

(117 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puffers-, *puffers*, puffer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา puffers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *puffers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puffery[N] การยกย่องเกินจริง flattery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puffer(พัฟ'เฟอะ) n. ผู้พ่นควันหรือไอ,สิ่งเป่าควันหรือไอ,ผู้ทำให้ราคาสูงขึ้น
puffery(พัฟ'เฟอรี) n. การยกย่องเกินไป,การโฆษณาเกินไป, Syn. exaggerated praise

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isolated from the liver of the Carribean Puffer Fish.มันเป็นพิษที่แยกจากตับของปลาปักเป้าแคริบเบียน Law Abiding Citizen (2009)
That weird puffer-fish poison?พิษประหลาดจากปลาปักเป้าเหรอ Resistance (2010)
Force-fed her a puffer fish.กองทัพที่เลี้ยงเธอว่า ปลาปักเป้า. The Iceman (2012)
No, Mike, "puffery" is--ไม่,ไมค์, "โฆษณาเกินจริง"คือ-- Discovery (2012)
My defense is puffery.ฝ่ายจำเลยของผมโฆษณาเกินจริง Discovery (2012)
Um, if we're claiming puffery, why do I need to waste all my time with these motions?อืม, ถ้าเราอ้างว่าโฆษณาเกินจริง, ทำไมผมต้องเสีย เวลาทั้งหมดของผมเพื่อดำเนินเรื่อง? Discovery (2012)
Toxin. Derived from the puffer fish.ยาพิษ สกัดจากปลาปักเป้า John Carter (2012)
You should know my editor believes you're after some sort of puffery.คุณน่าจะรู้ว่าบรรณาธิการของผม เชื่อว่าคุณโฆษณาเกินจริง The Blood Is the Life (2013)
- Puffery?- โฆษณาเกินจริงเหรอ The Blood Is the Life (2013)
Look at the puffers.ดูก้อนเมฆปุย The BFG (2016)
After reading a lot of overheated puffery about your new cook, you know what I'm craving?หลังจากอ่านเรื่องเวอร์ๆ ของกุ๊กคนใหม่ของพวกนายมามาก รู้ไหมว่าฉันอยากกินอะไร? Ratatouille (2007)
Please, Mr. Puffer.- Bitte, Mr. PufferThe King of Comedy (1982)
Listen. Ready for some fun? Fantastic!Wir fahren zusammen im Puffer-Boot. Jaws 3-D (1983)
Let's ride the bumper boats. Bumper boats?Puffer-Boot? Jaws 3-D (1983)
Are you my precious little sweet potato, and are you hungry?Ist mein kleines Kartoffelpufferchen hungrig? To Be or Not to Be (1983)
Other guy plays nice as a buffer to the mean guy.Der andere gibt sich nett, als Puffer gegen den Bösen. To Catch a Mongoose (1984)
Look, you said the good guy acted like a buffer.Du hast gesagt, der Gute ist so was wie ein PufferTo Catch a Mongoose (1984)
Okay, so I buffered.Ok. So habe ich gepuffert. To Catch a Mongoose (1984)
For crisp, yet moist potatoes... brown on one side, then turn over.Für knusprige Kartoffelpuffer bräunen Sie eine Seite und dann wenden! Short Circuit (1986)
Pancakes, hash browns.Eierkuchen und KartoffelpufferShort Circuit (1986)
A buffer between the Romulan Empire and the Federation.Eine Art Puffer zwischen Romulanern und Föderation. The Neutral Zone (1988)
- No, I'm full. I've eaten-- - You didn't have any potato pancakes at all.Und Sie hatten keine KartoffelpufferNew York Stories (1989)
Here you go. This is the chicken and just a little pancake to go.Huhn und ein kleiner Kartoffelpuffer zum Mitnehmen. New York Stories (1989)
I need a blood sausage and hash browns.Ich brauche eine Blutwurst und KartoffelpufferFrankie and Johnny (1991)
What can I say? I'm the villain. Initially I wasn't sure we'd meet, but then I thought, what the heck.Ich dachte, wir sollten eine Pufferzone zwischen uns haben. Hudson Hawk (1991)
Good. now remove the shock damping assembly.Gut, entfernen Sie jetzt die Puffer-Vorrichtung. Terminator 2: Judgment Day (1991)
We have to get him on vital buffers now!Er muss sofort an die VitalpufferFirst Contact (1991)
Chief O'Brien, our transporting system is still operating with active feed-pattern buffers.Chief O'Brien, unser Transportsystem operiert noch mit Aktivzufuhr-Musterpuffern. The Wounded (1991)
- I'm loading the adult patterns.- Lade Erwachsenenmuster in PufferRascals (1992)
Pattern buffers synchronized.Musterpuffer synchronisiert. Realm of Fear (1992)
Buffers synched.Puffer synchronisiert. Realm of Fear (1992)
Buffers in synch.Puffer synchron. Realm of Fear (1992)
Buffers in synch.Puffer synchron. Realm of Fear (1992)
- Pattern buffer is fine.- Der Rasterpuffer ist OK. Realm of Fear (1992)
Not since they perfected the multiplex pattern-buffers.Nicht seit den Multiplex-Rasterpuffern. Realm of Fear (1992)
We think they're caught in the buffer.Wir denken, sie sind im Puffer gefangen. Realm of Fear (1992)
Initializing the pattern buffer.Starte Sicherungs-MusterpufferRealm of Fear (1992)
The pattern buffer is locked into a continuous cycle.Der Musterpuffer steht auf Dauerdiagnosezyklus. Relics (1992)
Locking the unit into a diagnostic mode just sends matter array through the pattern buffer.Wenn die Einheit auf Diagnosemodus steht, geht die Materiephalanx durch den MusterpufferRelics (1992)
There's a pattern in the buffer.Es gibt ein Muster im PufferRelics (1992)
Could someone survive inside a transporter buffer for 75 years?Könnte man 75 Jahre lang in einem Transporterpuffer überleben? Relics (1992)
What made you think of using the transporter buffer to survive?Wie kamen Sie auf die Idee, den Transporterpuffer zu benutzen? Relics (1992)
Is the buffer-field generator in?Ist der Pufferzonengenerator bereit? The Outcast (1992)
The energy buffer is functioning.Der Energiepuffer funktioniert. The Outcast (1992)
Does it require any buffering system to eliminate interference?Sind für den Sequenzer Puffersysteme gegen Störungen notwendig? The Quality of Life (1992)
If we use phase buffers, we may be able to devise a mechanism that can be integrated into the present system.Mit Phasenpuffern können wir einen Mechanismus entwickeln, der integrierbar ist, während das System in Betrieb ist. True Q (1992)
How about those potato latkes?Und die KartoffelpufferGrumpy Old Men (1993)
I could modulate the engine's power emissions and install buffers around the emitter coil.Ich könnte die Emissionen des Antriebs modulieren und um die Subraum-Emitterspule Feldpuffer installieren. The Homecoming (1993)
The field buffers must be distorting our power signature.Die Feldpuffer scheinen unsere Energiesignatur zu stören. The Homecoming (1993)
Sent third request for a message delay buffer.Ich orderte einen MeldungsverzögerungspufferAquiel (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักเป้า[N] globefish, See also: blowfish, puffer, Syn. ปลาปักเป้า, Example: ปลาปักเป้าจะทำการพองตัวขึ้นเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้าย โดยจะใช้หนามแหลมคมรอบตัวเป็นอาวุธ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae, Diodontidae และ Triodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด สามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
PUFFER    P AH1 F ER0
PUFFERY    P AH1 F ER0 IY0
PUFFER'S    P AH1 F ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenpuffer {m} [comp.]data buffer [Add to Longdo]
Druckpuffer {m}spooler [Add to Longdo]
Einsteckpuffer {m}protection buffer [Add to Longdo]
Gummipuffer {m}rubber buffer [Add to Longdo]
Kartoffelpuffer {m} [cook.]fried mashed potatoes; hash browns [Add to Longdo]
Länge über Puffer (LüP)length over buffers [Add to Longdo]
Marktschreierei {f}puffery [Add to Longdo]
Paffer {m}puffer [Add to Longdo]
Puffer {m}; Stoßdämpfer {m} | Puffer {pl}buffer | buffers [Add to Longdo]
Puffer {m}bumper [Am.] [Add to Longdo]
Puffer {m}; Zwischenspeicher {m} [comp.]buffer [Add to Longdo]
Pufferanschlag {m}buffer stop [Add to Longdo]
Pufferbatterie {f}buffer battery [Add to Longdo]
Puffergestänge {n}buffer linkage [Add to Longdo]
Puffergröße {f}buffersize [Add to Longdo]
Pufferinhalt {m}queue [Add to Longdo]
Pufferreserve {f}; Puffervermögen {n}buffering capacity [Add to Longdo]
Pufferscheibe {f}buffer washer [Add to Longdo]
Pufferung {f}buffering [Add to Longdo]
Vorpufferung {f} [comp.]anticipator buffering [Add to Longdo]
batteriegepuffert {adj}battery-backed [Add to Longdo]
gepuffertbuffered [Add to Longdo]
schneller Pufferspeichercache memory [Add to Longdo]
ungepuffertunbuffered [Add to Longdo]
Kugelfisch {m} [zool.]globefish; globe-fish; puffer; pufferfish; blowfish [Add to Longdo]
Kugelfisch {m} (Tetraodontidae) [zool.]puffer fish [Add to Longdo]
Palembang-Kugelfisch {m} (Tetraodon biocellatus) [zool.]figure-eight puffer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[, aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish) [Add to Longdo]
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]
カザリキンチャクフグ[, kazarikinchakufugu] (n) Bennett's sharpnose puffer (Canthigaster bennetti) [Add to Longdo]
キンチャクフグ属[キンチャクフグぞく, kinchakufugu zoku] (n) Canthigaster (genus of pufferfish in the family Tetraodontidae) [Add to Longdo]
ゴマフキンチャクフグ[, gomafukinchakufugu] (n) spider-eye puffer (Canthigaster amboinensis); ambon toby [Add to Longdo]
シボリキンチャクフグ[, shiborikinchakufugu] (n) honeycomb toby (Canthigaster janthinoptera); spotted puffer (Australia) [Add to Longdo]
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby [Add to Longdo]
シャープノーズパファー[, sha-puno-zupafa-] (n) Caribbean sharpnose-puffer (Canthigaster rostrata); sharpnose puffer [Add to Longdo]
スポッテッドシャープノーズパファー[, supotteddosha-puno-zupafa-] (n) spotted sharpnosed puffer (Canthigaster punctatissima) [Add to Longdo]
スミスズトビー[, sumisuzutobi-] (n) bicolored toby (Canthigaster smithae); Smith's pufferfish [Add to Longdo]
テトラオドン属[テトラオドンぞく, tetoraodon zoku] (n) Tetraodon (largest genus in the pufferfish family Tetraodontidae) [Add to Longdo]
ハナキンチャクフグ[, hanakinchakufugu] (n) crowned puffer (Canthigaster coronata); crown toby; saddle-back puffer [Add to Longdo]
ハワイアンプファーフィシュ;ハワイアンホワイトスポッティドトビィ;スポッティドトビー[, hawaianpufa-fishu ; hawaianhowaitosupotteidotobii ; supotteidotobi-] (n) Hawaiian whitespotted toby (Canthigaster jactator); Hawaiian pufferfish [Add to Longdo]
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer [Add to Longdo]
フグ科[フグか, fugu ka] (n) Tetraodontidae (family of pufferfish with four fused teeth) [Add to Longdo]
フグ中毒;河豚中毒[フグちゅうどく(フグ中毒);ふぐちゅうどく(河豚中毒), fugu chuudoku ( fugu chuudoku ); fuguchuudoku ( fugu chuudoku )] (n) pufferfish poisoning [Add to Longdo]
ホクロキンチャクフグ[, hokurokinchakufugu] (n) Canthigaster inframacula (species of pufferfish found in the Eastern Central Pacific) [Add to Longdo]
ミゾレフグ[, mizorefugu] (n) spotted pufferfish (Arothron meleagris) [Add to Longdo]
レオパードシャープノーズパファー[, reopa-dosha-puno-zupafa-] (n) leopard sharpnose puffer (Canthigaster leoparda); leopard toby [Add to Longdo]
化粧河豚[けしょうふぐ;ケショウフグ, keshoufugu ; keshoufugu] (n) (uk) map puffer (Arothron mappa) [Add to Longdo]
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish [Add to Longdo]
縞河豚[しまふぐ;シマフグ, shimafugu ; shimafugu] (n) (uk) yellowfin puffer (Takifugu xanthopterus) [Add to Longdo]
真河豚[まふぐ;マフグ, mafugu ; mafugu] (n) (uk) purple puffer (species of pufferfish, Takifugu porphyreus) [Add to Longdo]
星河豚[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum) [Add to Longdo]
赤目河豚[あかめふぐ;アカメフグ, akamefugu ; akamefugu] (n) red-eyed puffer (Takifugu chrysops) [Add to Longdo]
草河豚[くさふぐ;クサフグ, kusafugu ; kusafugu] (n) (uk) grass puffer (Takifugu niphobles) [Add to Longdo]
潮前河豚;潮際河豚[しょうさいふぐ;ショウサイフグ, shousaifugu ; shousaifugu] (n) (uk) Takifugu snyderi (species of pufferfish) [Add to Longdo]
北枕[きたまくら;キタマクラ, kitamakura ; kitamakura] (n) (1) lying with one's head to the north (trad. position for dead bodies; taboo for sleeping); (2) (uk) brown-lined puffer (species of pufferfish, Canthigaster rivulata) [Add to Longdo]
緑河豚[みどりふぐ;ミドリフグ, midorifugu ; midorifugu] (n) (uk) green spotted puffer (Tetraodon nigroviridis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河豚[hé tún, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄣˊ, ] fugu (pufferfish) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緩衝地帯[かんしょうちたい, kanshouchitai] Pufferzone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top