Search result for

publizist

(53 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -publizist-, *publizist*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา publizist มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *publizist*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A publicist who must be a poor devil without country somebody who's slashing the KaiserEin Publizist... ein ganz schlimmer, ein ganz schlimmer Bursche... ein vaterlandsloser Geselle. Steppenwolf (1974)
Not some shallow, one-sided piece.Es sollte keine einfache Publizistik sein. The Scar (1976)
In the last hour Professor Vogel started with us to look at journalistic texts in regards to there type, report, coverage or comment.In der letzten Stunde hat Professor Vogel mit uns begonnen publizistische Texte zu untersuchen da es in hinsicht auf die Unterschiedlichen Arten wie Bericht, Reportage oder Kommentar. Leere Welt (1987)
The task was a journalistic commentary, not a melodrama.Die Aufgabe war ein publizistischer Kommentar, nicht ein Melodrama. Leere Welt (1987)
Pablo Nisenson's film shows the internal turmoil of a publicist, commissioned by a colonel of the army to make a film supporting the fight against subversion and the repression employed by the dictatorship.Der Film von Pablo Nisenson zeigt den inneren Konflikt eines Publizisten, dem ein Oberst den Auftrag gibt, einen Film zu drehen, in dem der antisubversive Kampf und die Repressionsmethoden der Junta gerechtfertigt werden. Desembarcos (1989)
The publicist is torn between his convictions and simply doing what is to his advantage.Der Publizist weiß nicht, ob er sich von seiner Moral oder seinem Vorteil leiten lassen soll. Desembarcos (1989)
The film shows that the next day, the publicist betrays his dreams.Der Film erzählt, wie der Publizist am nächsten Tag seine Träume verrät. Desembarcos (1989)
Sy Spector, publicist.Sy Spector, PublizistThe Bodyguard (1992)
I can't wait around all morning.Dein PublizistI Love Trouble (1994)
The father of Technicolor, who disdained awards in Hollywood actually hired a publicist to keep his name out of the press.Der Vater von Technicolor, der Hollywood-Preise verschmähte, hatte einen Publizisten, um seinen Namen aus der Presse zu halten. Glorious Technicolor (1998)
An MGM publicist labeled Arlene Dahl:Ein Publizist von MGM nannte Arlene Dahl: Glorious Technicolor (1998)
She's a Journalism major.Hauptfach Publizistik. The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
The success of a task force depends on PR.Der Erfolg einer Sonderkommission ist vor allem eine publizistische Frage. What to Do in Case of Fire (2001)
STONE: What about your publicists?(Stone) Und Ihr PublizistMr. Bo (2001)
I'd imagine a beautiful publicist would make for a better presentation.Aber eine schöne Publizistin macht einen besseren Eindruck. Mr. Bo (2001)
For a publicist like Samantha, the road to success was paved with stars.Für eine Publizistin wie Samantha war der Weg zum Erfolg mit Sternen gepflastert. Coulda, Woulda, Shoulda (2001)
She's a journalism student at Kirkland, actually.Sie studiert Publizistik in Kirkland. The Ring (2002)
The next morning, a hotel mogul and his publicist began another gruelling day at work.Am nächsten Morgen brach für einen Hotelmogul und seine Publizistin ein weiterer strapaziöser Arbeitstag an. Change of a Dress (2002)
Guess which publicist can't keep track of her client?Rat mal, welche Publizistin nicht auf dem Laufenden ist. Change of a Dress (2002)
As your publicist, I must tell you all this bed hopping is tacky.Als Publizistin muss ich dir sagen, dass Polygamie billig ist. Change of a Dress (2002)
- As your publicist, yes, it does.- Als deine Publizistin, ja. Change of a Dress (2002)
You're my publicist.Du bist meine Publizistin. Plus One Is the Loneliest Number (2002)
I'm Carrie's publicist.Ich bin Carries Publizistin. Plus One Is the Loneliest Number (2002)
chemical peel, Carrie's publicist?Chemisches Peeling und Carries Publizistin? Plus One Is the Loneliest Number (2002)
And as your publicist, let me just say... calling someone your girlfriend isn't a good idea right now.Und als deine Publizistin möchte ich dir sagen, du solltest nicht sagen, dass ich deine Freundin bin. The Post-It Always Sticks Twice (2003)
My dad was a Jersey boy who became the youngest and most successful music publicist in New York City.Mein Dad ist aus New Jersey. Er wurde New Yorks jüngster MusikpublizistJersey Girl (2004)
Unless these publicists hire other publicists to get the word out for 'em.Außer sie beauftragen andere Publizisten mit ihrer Publicity. Jersey Girl (2004)
Right. And then those publicists hire their own publicists to help spin the good publicity they created for these publicists.Und diese Publizisten heuern wiederum Publizisten an, um ihre Publicity zu verkaufen. Jersey Girl (2004)
Of course, knowing publicists, they probably hire publicists to promote the fact that they spun the publicity that they hired the other publicists to spin. So...Und die heuern noch mal andere Publizisten an, um die Publicity zu verkaufen, für die sie die ersten Publizisten angeheuert haben. Jersey Girl (2004)
- I'm a publicist.- PublizistJersey Girl (2004)
Jerk-off, you plaster cheap crappy fliers with Vince's picture all over town.Sie ist eine Publizistin. Trottel, du pflasterst die ganze Stadt mit billigen, miesen Flugblättern mit Vince's Bild drauf. New York (2004)
I majored in journalism.Mit Abschluss in Publizistik. Mr. Monk and the Blackout (2004)
- Trudy majored in journalism. - Oh.Trudy hat Publizistik studiert. Mr. Monk and the Blackout (2004)
Our publicist is lookin' for a hook.Der Publizist sucht einen Aufhänger. All Happy Families (2004)
Celebrities, publicists, tabloids.Promis, Publizisten, Klatschblätter. Exposure (2004)
A lot of girls would go see a lot of the Seattle bands, grunge, whatever you call it, and I remember thinking that all these girls liked Nirvana and Kurt and his voice and that to me reflected well on their potential.Sie standen auf die Bands aus Seattle, die Grunge, oder was auch immer, spielten. Ich merkte schon damals, dass sie Nirvana, Kurt und dessen Stimme mochten. Sub Pop Records Publizist Nirvana: Nevermind (2005)
A lot of girls would go see a lot of the Seattle bands, grunge, whatever you call it, and I remember thinking that all these girls liked Nirvana and Kurt and his voice and that to me reflected well on their potential.Sie standen auf die Bands aus Seattle, die Grunge, oder was auch immer, spielten. Ich merkte schon damals, dass sie Nirvana, Kurt und dessen Stimme mochten. Sub Pop Records Publizist Nirvana: Nevermind (2005)
You should teach journalism.Sie sollten Publizistik unterrichten. Good Night, and Good Luck. (2005)
I was actually looking for that publicist guy.Ich-Ich ich suche gerade den Publizisten. Now You Know (2007)
Rebecca colfax,family publicist.- Rebecca Colfax, Familienpublizistin. The Lions (2007)
Rebecca colfax,family publicist.- Rebecca Colfax, Familienpublizistin. The Italian Banker (2007)
Hey,rebecca colfax,family publicist. We know.- Rebecca Colfax, Familienpublizistin. The Italian Banker (2007)
publicist.Publizistin. Carly Summers (2007)
Fiona Mcneil, publicist.Fiona McNeil. Publizistin. Joyce and Sharon Monroe (2007)
Get yourself another publicist. - Wait.Suchen Sie sich einen anderen Publizisten. Joyce and Sharon Monroe (2007)
Do you have a publicist?Haben Sie einen Publizisten? What If He's Not Alone? (2007)
Could it be "Roar Her, Gem Her"? No. That doesn't make any sense.Entschuldigt, das war mein PublizistThe Rural Juror (2007)
Grizz, Dotcom, my publicist, my stylist...Grizz, Dot Com, meinen Publizisten und meinen Stylisten. Hard Ball (2007)
I mean, does he even know that I'm one of the top publicists in town, or that Steve here is a home security engineer, that he's designed over a dozen... a dozen?Ich meine, weiß er, das ich einer der Top Publizisten der Stadt bin oder das Steve hier, ein Sicherheits Techniker ist, entworfen hat er über ein dutzend..ein dutzend ? Acid Queen (2008)
i sent fake schedules to your manager,your agent,your publicist.Ich habe gefälschte Termine... an deinen Manager, deinen Agenten und deinen Publizisten geschickt. Click (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Publizist {n}publicist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Publizist [puːbliːtsist] (n) , s.(n )
     publicist
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top