Search result for

protestes

(304 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protestes-, *protestes*, proteste
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา protestes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *protestes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protest[VI] ยืนยัน, See also: ประกาศยืนยัน, Syn. declare
protest[VT] ยืนยัน, See also: ประกาศยืนยัน, Syn. declare
protest[VT] คัดค้าน, See also: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง, Syn. disagree, object, Ant. agree
protest[VI] คัดค้าน, See also: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง
protest[N] การคัดค้าน, See also: การประท้วง, Syn. denial, compliant, Ant. agreement
protest[N] คำคัดค้าน, Syn. denial, compliant, Ant. agreement
protester[N] ผู้ต่อต้าน, See also: ผู้ประท้วง, Syn. rebel, dissident
protestant[N] ผู้คัดค้าน, Syn. protester
Protestant[N] นิกายโปรเตสแตนต์, See also: ์ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์, Syn. Evangelist, Baptist
protestant[ADJ] เกี่ยวกับนิกายโปรเตสแตนต์, Syn. evangelical, reformed
Protestant[ADJ] เกี่ยวกับนิกายโปรเตสแตนต์
protestant[N] ์ผู้คัดค้าน, See also: คนทักท้วง
protestation[N] การประท้วง, See also: การต่อต้าน
protestation[N] คำคัดค้าน
protest against[PHRV] คัดค้าน, See also: ประท้วง, Syn. demur at, object to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
protestant(พรอท'ทิสเทินทฺ) n. ศาสนิกชนของนิกายศาสนาคริสต์ที่แยกตัวจากโรมันคาทอลิกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16,, See also: protestant n. ผู้ประท้วง ผู้คัดค้าน adj. เกี่ยวกับนิกายดังกล่าว,ซึ่งประท้วง
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
protest(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ต่อต้าน,ขัดขวาง
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protestใบแจ้งยืนยัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protestการคัดค้าน, คำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protest not necessaryไม่จำต้องมีคำคัดค้าน [ดู no protest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protest voteการออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protest, right toสิทธิที่จะคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right to protestสิทธิที่จะคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance supra protest; acceptance for honourการรับรองเพื่อแก้หน้า (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance for honour; acceptance supra protestการรับรองเพื่อแก้หน้า (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
date of protestวันคัดค้าน (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draw up the protestทำคำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended protestใบแจ้งยืนยันโดยละเอียด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vote, protestการออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
no protestไม่จำต้องมีคำคัดค้าน [ดู protest not necessary] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note of protestคำคัดค้านตั๋วแลกเงิน [ดู noting a bill ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
under protestโดยสงวนสิทธิ์ที่จะคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protest movementsขบวนการประท้วง [TU Subject Heading]
Protestant churchesนิกายโปรเตสแตนต์ [TU Subject Heading]
Protestantsโปรเตสแตนท์ [TU Subject Heading]
Tax protests and appealsการอุทธรณ์ภาษีอากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I protest.Ich protestiere! Many Rivers to Cross (1955)
But what are you protesting? The--the owner died, didn't he?แล้วเธอจะประท้วงเรื่องอะไร เจ้าของก็ตายแล้ว ใช่ไหม? Chuck in Real Life (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
You've already made your protests heard, and I have already taken them into account, thank you.คุณประท้วงแล้ว และผมก็ได้รับฟังคำประท้วงของคุณแล้ว ขอบคุณมาก Dead Space: Downfall (2008)
From those protesting for abolition of class systemคำร้องเพื่อล้มล้าง ระบอบกษัตริย์เหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
If we let him be like this, the parents will protest without a doubt.ถ้าให้เค้่าออกซะตอนนี้ พวกพ่อแม่ของเด็กก็จะคัดค้านไม่ได้ไง Baby and I (2008)
Unless the protesters set themselves on fire, they're not our story.ยกเว้นผู้ประท้วงจะจุดไฟเผาตัวเอง ไม่งั้นเราไม่สน Vantage Point (2008)
Louis. Stick with the protesters. They never see this side of the story.ลูอิส.ถ่ายพวกประท้วงบนท้องถนน เราไม่เคยเห็นข่าวของฝ่ายเขา Vantage Point (2008)
Breaking with Rome would isolate England politically and leave us at the mercy of the Protestants.การแตกหักกับโรม หมายถึงการแยกตัวทางการเมืองของอังกฤษ... และนำไปสู่การเผชิญกับความปรานีของพวกโปรแตสแตนท์ The Other Boleyn Girl (2008)
The schools are having protests, so I want to send him to do overseas studies.ตอนนี้ ที่มหา'ลัยมีการประท้วง, ดังนั้น ผมอยากจะส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ. Episode #1.8 (2008)
Are we going to participate in protests during our 4 years in university...เราจะต้องมีส่วนร่วมในการประท้วง ตลอด 4 ปีในมหา'ลัยเลย... . Episode #1.8 (2008)
Don't get involved in those protests.อย่าเข้าไปพัวพันในการประท้วง. Episode #1.8 (2008)
Creating an organization, getting the residents to sign a petition, and protesting...จัดตั้งองค์กรขึ้นมา, จัดการให้คนที่อยู่อาศัย เซ็นในคำร้อง, และประท้วง... . Episode #1.8 (2008)
They formed an organization, handed in a petition, and even protested.พวกมันจัดตั้งองค์กร, ยื่นคำร้อง, และทำการประท้วง. Episode #1.8 (2008)
If the students protest, it will be a big problem.ถ้าเป็นนักศึกษาประท้วง, มันจะเป็นปัญหาใหญ่ Episode #1.8 (2008)
Taking interest in this day care, it seems like you have some experience in protesting.ทำเป็นสนใจโรงเรียนอนุบาล, ดูเหมือนว่า เธอจะมีประสบการณ์ในการประท้วง, ละสิ Episode #1.9 (2008)
He is not cut out to be a protestor.เขาไม่ยอมเลิกจากการประท้วง Episode #1.9 (2008)
No one goes university to be a protestor.ไม่มีใครเข้าเรียนที่มหา'ลัย เพื่อเป็นนักต่อต้านหรอก. Episode #1.9 (2008)
It might put him in danger if he gets labeled as a protestor.มันอาจทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย ถ้าเขาถูกตราหน้าว่าเป็นนักต่อต้าน Episode #1.9 (2008)
We are not afraid of being labeled as protestors.เราไม่กลัวที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นนักต่อต้าน Episode #1.9 (2008)
So now you admit yourself to be a protestor?งั้น ตอนนี้เธอยอมรับว่าเธอเป็นนักต่อต้าน หรือ? Episode #1.9 (2008)
Dong Wook, please be careful of those who protest against the government.ดงอุค, ได้โปรดระวังพวกที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาล Episode #1.9 (2008)
It's the biggest protest I've ever seen;เป็นชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นเลย Changeling (2008)
Protest?การชุมนุมหรือ? Changeling (2008)
A hell of a protest.เป็นการประท้วงมั๊ง WarGames: The Dead Code (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
So how do we want to address the college protests?ดังนั้น เราต้องการจะสื่อ ไปยังพี่น้องร่วมประท้วง Frost/Nixon (2008)
What, with protestors "bombing" and "assaulting" police officers? That's not how I remember it.อะไรเกิดขึ้นกับคนประท้วงนั่นรึ "ระเบิดและโจมตี"โดย จนท.ตำรวจสิ Frost/Nixon (2008)
What I remember is people protesting peacefully and legitimately against the Vietnam War!มันไม่ใช่อย่างที่ผมจำไ้ด้เลย เหตุการณ์ที่ผมจำได้คือการชุมนุมอย่างสงบ และเป็นตามกฎหมาย Frost/Nixon (2008)
See, Dale, here, is a protest servant.เดลเป็นคนส่งคำค้าน Pineapple Express (2008)
Leaders around the world are protesting the US's decision to deny foreign scientists full access to the being.ผู้นำทั่วโลก ต่างประท้วงการตัดสินใจของสหรัฐ ที่ปฏิเสธที่จะให้บรรดา นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเข้าไปร่วมตรวจสอบวัตถุต่างดาวด้วย The Day the Earth Stood Still (2008)
Me thinks the lady doth protest too much.ผมว่าผู้หญิงต่อต้านมากเกินไปล่ะ 500 Days of Summer (2009)
The lady doth protest too much, methinks.methinks. I Love You, Beth Cooper (2009)
Despite your endless protestations, your brother's a terrorist.อย่างไรก็ตาม คำคัดค้านของท่านก็ไม่สิ้นสุด น้องชายของท่านคือผู้ก่อการร้าย Chapter Five 'Exposed' (2009)
Citizens heatedly protested against the terror of the PKK.เหล่าประชาชนต่างพากันออกมาประท้วง.. ผู้ก่อการร้ายแย่งแยกดินแดน หรือ PKK The Breath (2009)
So in an effort to temper the growing protests,ข่าวหน้าสนใจดี แช้ด V (2009)
Had granted them access to our borders, the public protests raged on.พวกเขาจะไปจากแนวป้องกัน ทำให้มีช่องให้ฮอบส์เข้าไปได้ V (2009)
I am here where people are protesting against the Shinhwa Group and the special educational system.ฉันอยู่ที่นี่ที่ผู้คนกำลังประท้วงต่อต้าน ชินฮวากรุ๊ปและระบบการศึกษาแบบพิเศษนี่ Episode #1.1 (2009)
Hello, why are you out here today for the candle protest?สวัสดีค่ะ ทำไมคุณถึงออกมาประท้วง เพื่อแสงสว่างในวันนี้คะ Episode #1.1 (2009)
Protesters against the war we've taken care of themพวกต่อต้านสงครามน่ะ เราจัดการพวกมันหมดแล้ว Hostage Crisis (2009)
At protest rallies in d.c. i'll tell hotch.จากการชุมนุมประท้วง ฉันจะโทรหาฮอตช์ Amplification (2009)
Save your protests for your brother.เก็บคำแก้ตัวไว้ใช้กับพี่นายเถอะ Good God, Y'All (2009)
- Can we have a protest?- พวกเราทำการประท้วงได้ไหมเนี่ย? Spanish 101 (2009)
- I want to protest something.- ฉันล่ะอยากหาอะไรซักอย่างมาประท้วงเสียจริงๆ Spanish 101 (2009)
I hand out the candles and we do a speechless protest.ฉันจะแจกเทียน และเราจะประท้วงด้วยวิธีใบ้ Spanish 101 (2009)
Are you saying that we're not allowed to protest?นี่เธอกำลังบอกว่าเราไม่มีสิทธิที่จะประท้วงเหรอ? Spanish 101 (2009)
- A silent protest. Lots of candles.- การประท้วงด้วยความเงียบ มีเทียนเยอะด้วย Spanish 101 (2009)
It's a protest.มันเป็นการประท้วง Spanish 101 (2009)
Cause I know what I'd like to protest...เพราะผมรู้ว่าผมอยากประท้วง... Spanish 101 (2009)
"The incident occurred during a protest regarding events in Guatemala.""เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงประท้วง นั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในกัวเตมาลา" - ผู้คนรับรู้! Spanish 101 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protestActivists are stepping up their protest drive.
protestAll the students protested against the war.
protestAll the students protested again the war.
protestAlthough she kept protesting, he went.
protestAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
protestAt first only a few people protested, but now they're all coming out of the woodwork.
protestBefore I could protest, I was handcuffed and was on my way to prison.
protestBeth protested, but her mother reminded her that she was incredibly fat.
protestEver louder voices of protest drowned out his speech.
protestFrom time to time, a proposal to pull down a much-loved old building to make room for a new block of flats, raises a storm of angry protest.
protestHe gave us such a long assignment that we protested.
protestHe protested against the new plan.
protestHe protested that he was innocent.
protestHe raised a finger in protest.
protestHe submitted his resignation in protest of the company's policy.
protestI cannot pass the matter by without making a protest.
protestI dismissed the protest.
protestI translated this as a protest.
protestMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
protestMartin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.
protestMichelangelo protested that he was not a painter.
protestNot only did they ignore the protest, they also lied to the press.
protestOnly through protest can a free and open society be maintained.
protestOn the other hand, when public officials act wrongly, Americans feel a responsibility to protest.
protestPeople are protesting against nuclear weapons.
protest(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.
protestShe flung herself upon a sofa, protesting that she was fatigued to death.
protestShe protested that she had not committed the crime.
protestShe protested to me that she had never done such a thing.
protestSome of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.
protestStudents have been protesting against the government's decision.
protestThe article was an invitation for public protest against the newspaper.
protestThe assembly voted to protest against any nuclear armament.
protestThe citizens demonstrated to protest against the new project.
protestThe crowd protested against racial discrimination.
protestTheir small protest triggered a mass demonstration.
protestThe man gave no heed to her loud protest.
protestThe people protested against the low altitude flight training.
protestThe protesters barricaded the entrance.
protestThe throng protested against abortion.
protestThey held a protest march for freedom.
protestThey take this negative way of protesting against adult domination.
protestThis attitude, the Protestant work ethic, still influences Americans today.
protestTransportation workers staged a walkout to protest pay cuts.
protestWe protested, but it was in vain.
protestWhen the early Protestant immigrants came to this country, they brought the idea that work was the way to God and heaven.
protestWith dignity she protested her innocence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ศาสนาคริสต์[N] Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
อ้าว[INT] exclamation of surprise or protest, Example: อ้าว! ทำไมคุณไม่ไปใช้เครื่องนั้นล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้
ค้าน[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง, Example: ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน
คัดค้าน[V] oppose, See also: object, disagree, protest, Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง, Example: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น, Thai definition: ไม่เห็นด้วย
แย้ง[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ค้าน, ติง, ท้วงติง, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก
โปรเตสแตนต์[N] Protestant, Syn. นิกายโปรเตสแตนท์, Example: นิกายโปรเตสแตนต์เชื่อว่าพระเยซูเป็นอีกพระภาคหนึ่งของพระเจ้า, Thai definition: ชื่อศาสนาคริสต์นิกายหนึ่ง ที่ไม่ยกย่องบูชาแม่พระและนักบุญ แยกจากโรมันคาทอลิก
ต่อว่าต่อขาน[V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure, talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: หลังจากต่อว่าต่อขานกันอยู่นาน ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจว่าทั้งคู่เข้าใจผิดไปเอง, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ต่อว่า[V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่าต่อขาน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ลูกสาวต่อว่าพ่อของตนอย่างไม่พอใจนัก, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ติง[V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
ติ[V] condemn, See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, e, Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้, Thai definition: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
ทัดทาน[V] prohibit, See also: advise against, oppose, object to, resist, protest, Syn. ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, Example: แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้
ทักท้วง[V] protest, See also: protest, remonstrate with, advise against, object to, oppose, admonish, Syn. ทัดทาน, คัดค้าน, ท้วง, ต้านไว้, แย้ง, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, สนับสนุน, Example: ในการประชุม มีสมาชิกบางคนทักท้วงข้อเสนอเรื่องการสร้างโรงงาน, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองว่ายังไม่เห็นด้วย
ทัก[V] warn, See also: remark, protest, oppose, remind, Syn. ทัดทาน, เตือน, ท้วง, กล่าวเตือน, ติง, ทักท้วง, Example: หากนำหมอนมารองนั่ง ผู้ใหญ่เขาจะทักว่า ระวังก้นเป็นฝี, Thai definition: กล่าวเป็นเชิงเตือน
ท้วง[V] object, See also: protest against, oppose, argue against, criticize, remonstrate, expostulate, Syn. ท้วงติง, ทัดทาน, คัดค้าน, แย้ง, ติง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: พ่อท้วงลูกเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน, Thai definition: พูดเป็นทำนองไม่เห็นด้วย
ท้วงติง[V] warn against, See also: protest against, object to, argue against, criticize, remonstrate, expostulate, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ทักท้วง, ค้าน, Ant. สนับสนุน, Example: เขานั่งเฉยโดยไม่ท้วงติง
ประท้วง[V] protest, See also: object, oppose, Syn. คัดค้าน, ค้าน, ต่อต้าน, Example: พนักงานประท้วงเพื่อขอขึ้นเงินเดือน, Thai definition: กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
การท้วงติง[N] objection, See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration, Syn. การท้วง, การค้าน, การแย้ง, การติง
การนัดหยุดงาน[N] strike, See also: calling for a strike, walkout, protest, Syn. การประท้วงหยุดงาน, การสไตรค์, Example: นับแต่ไตรมาสแรก ได้มีการนัดหยุดงานเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างปรับค่าแรงให้สูงขึ้น
คริสเตียน[N] Protestant, Example: ศาสนาก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน เช่น สงครามครูเสดระหว่างคริสเตียนกับอิสลาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์, Notes: (อังกฤษ)
การค้าน[N] objection, See also: protestation, opposition, Syn. การเถียง, การคัดค้าน, Ant. การเห็นด้วย, การสนับสนุน, Example: การค้านการสร้างเขื่อนของชาวบ้านยังยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut ngān) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest   FR: appel à la grève [m]
การประท้วง[n.] (kān prathūang) FR: protestation [f]
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คนคัดค้าน[n. exp.] (khon khatkhān) EN: protester   FR: contestataire [m]
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters   FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
คริสเตียน[adj.] (Khritsatīen = Khrisatīen) EN: Christian ; Protestant   FR: chrétien ; protestant
นิกายโปรแตสแตนท์[n.] (nikāi prōtaēstaēn) EN: Protestantism   FR: protestantisme [m]
ผู้ชุมนุม[n.] (phūchumnum) EN: protestor ; person joining a gathering   FR: manifestant [m] ; contestataire [m]
ผู้ประท้วง[n. exp.] (phū prathūang) EN: protester ; demonstrator   FR: protestataire [m] ; contestataire [m] ; manifestant [m]
ผู้เสื้อแดง [n. exp.] (phū seūa daēng) EN: red-shirt ; red-shirted protester   
ประท้วง[v.] (prathūang) EN: protest ; object ; oppose   FR: protester ; rouspéter
ร้องเรียน[v.] (røngrīen) EN: complain ; protest ; petition ; appeal   FR: se plaindre ; protester
ต้านไว้[v. exp.] (tān wai) EN: protest   
ทัก[v.] (thak) EN: observe ; warn ; protest   
ทักท้วง[v.] (thakthūang) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish   FR: protester ; objecter
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate   FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[v.] (ting) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to   
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse   
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter
ยื่นคำร้องคัดค้าน[v. exp.] (yeūn khamrøng khatkhān) EN: file an objection ; make a protest   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTEST    P R OW1 T EH2 S T
PROTEST    P R AH0 T EH1 S T
PROTESTS    P R AH0 T EH1 S S
PROTESTS    P R AH0 T EH1 S T S
PROTESTS    P R OW1 T EH2 S
PROTESTS    P R OW1 T EH2 S S
PROTESTS    P R OW1 T EH2 S T S
PROTESTS    P R AH0 T EH1 S
PROTESTED    P R OW1 T EH2 S T AH0 D
PROTESTER    P R OW1 T EH2 S T ER0
PROTESTED    P R AH0 T EH1 S T AH0 D
PROTESTANT    P R AA1 T AH0 S T AH0 N T
PROTESTORS    P R OW1 T EH2 S T ER0 Z
PROTESTING    P R OW1 T EH2 S T IH0 NG
PROTESTING    P R AH0 T EH1 S T IH0 NG
PROTESTERS    P R OW1 T EH2 S T ER0 Z
PROTESTANTS    P R AA1 T AH0 S T AH0 N T S
PROTESTERS'    P R OW1 T EH2 S T ER0 Z
PROTESTATION    P R OW2 T EH2 S T EY1 SH AH0 N
PROTESTATIONS    P R OW2 T EH2 S T EY1 SH AH0 N Z
PROTESTANTISM    P R AA1 T AH0 S T AH0 N T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protest    (n) (p r ou1 t e s t)
protest    (v) (p r @1 t e1 s t)
protests    (n) (p r ou1 t e s t s)
protests    (v) (p r @1 t e1 s t s)
protested    (v) (p r @1 t e1 s t i d)
protester    (n) (p r @1 t e1 s t @ r)
Protestant    (n) (p r o1 t i s t @ n t)
protesters    (n) (p r @1 t e1 s t @ z)
protesting    (v) (p r @1 t e1 s t i ng)
Protestants    (n) (p r o1 t i s t @ n t s)
protestation    (n) (p r o2 t e s t ei1 sh @ n)
protestingly    (a) (p r @1 t e1 s t i ng l ii)
Protestantism    (n) (p r o1 t i s t @ n t i z @ m)
protestations    (n) (p r o2 t e s t ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschwerdeführer {m}protester [Add to Longdo]
Beteuerung {f} | Beteuerungen {pl} | Unschuldsbeteuerungen {pl}protestation | protestations | protestations of innocence [Add to Longdo]
Demarche {f}; Protestnote {f}; diplomatisches Manöver [pol.]démarche; demarche [Add to Longdo]
Einspruch {m}protest [Add to Longdo]
Protest {m} | Proteste {pl} | unter großem Protestprotest | protests | kicking and screaming [Add to Longdo]
Protest {m}protestation [Add to Longdo]
Protest {m}; Wut {f}; Ekstase {f}furore; furor [Add to Longdo]
Protestant {m} | Protestanten {pl}protestant | protestants [Add to Longdo]
Protestieren {n}remonstration [Add to Longdo]
Protestbrief {m}remonstrative letter [Add to Longdo]
Schweigemarsch {m} | Schweigemärsche {pl}silent protest | silent protests [Add to Longdo]
Unschuld {f} | seine Unschuld beteuern | seine Unschuld beweiseninnocence | to protest one's innocence | to prove one's innocence [Add to Longdo]
Verwahrung {f} | Verwahrungen {pl} | Verwahrung einlegen (gegen)caveat | caveats | to enter a caveat; to protest (against) [Add to Longdo]
Wechselprotest {m}protest of a bill [Add to Longdo]
Wechselprotest {m}act of protest [Add to Longdo]
aufbegehren; reklamieren; rumoren | aufbegehrend; reklamierend; rumorend | aufbegehrt; reklamiert; rumortto protest; to stage protests | protesting | protested [Add to Longdo]
(Protest) hervorrufento provoke (protest) [Add to Longdo]
protestiertexpostulated [Add to Longdo]
protestieren; Widerspruch erhebento protest [Add to Longdo]
lautstark protestieren; ein Geschrei erhebento raise a hue and cry [Add to Longdo]
protestieren | protestierend | protestierend | protestiertto remonstrate | remonstrating | remonstrative | remonstrated [Add to Longdo]
protestierento squawk [Add to Longdo]
reklamieren | reklamierend | reklamiertto reclaim; to protest; to complain | reclaiming; protesting; complaining | reclaimed; protested; complained [Add to Longdo]
Angehöriger des weißen amerikanischen Bürgertums (protestantischem Glaubens)WASP : White Anglo-Saxon Protestant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だもの[, damono] (n,vs) indicate reason; infers some protest [Add to Longdo]
ブーイングの手紙[ブーイングのてがみ, bu-ingu notegami] (exp) letter of protest [Add to Longdo]
プロテスタンティズム[, purotesutanteizumu] (n) Protestantism [Add to Longdo]
プロテスタント[, purotesutanto] (n) protestant; (P) [Add to Longdo]
プロテスタント監督教会[プロテスタントかんとくきょうかい, purotesutanto kantokukyoukai] (n) Protestant Episcopal Church [Add to Longdo]
プロテスタント教会[プロテスタントきょうかい, purotesutanto kyoukai] (n) Protestant Church [Add to Longdo]
プロテスト[, purotesuto] (n) protest [Add to Longdo]
プロテストソング[, purotesutosongu] (n) protest song [Add to Longdo]
ワスプ[, wasupu] (n) (1) wasp; (2) White Anglo-Saxon Protestant; WASP [Add to Longdo]
按手礼[あんしゅれい, anshurei] (n) (Protestant) laying on of hands; ordination [Add to Longdo]
意見広告[いけんこうこく, ikenkoukoku] (n) protest advertising (on an issue by a pressure group) [Add to Longdo]
異議[いぎ, igi] (n) objection; dissent; protest; (P) [Add to Longdo]
仮納税[かりのうぜい, karinouzei] (n) tax payment under protest [Add to Longdo]
厳談[げんだん, gendan] (n,vs) strong protest; demand for an explanation; serious talk [Add to Longdo]
五月革命[ごがつかくめい, gogatsukakumei] (n) events of May 1968 (strikes, protests and riots in France) [Add to Longdo]
抗議[こうぎ, kougi] (n,vs,adj-no) protest; objection; (P) [Add to Longdo]
抗議運動[こうぎうんどう, kougiundou] (n) protest campaign; demonstration [Add to Longdo]
抗議活動[こうぎかつどう, kougikatsudou] (n) protest action; protest movement [Add to Longdo]
抗議文[こうぎぶん, kougibun] (n) written protest [Add to Longdo]
抗言[こうげん, kougen] (n,vs) protest [Add to Longdo]
抗告[こうこく, koukoku] (n,vs) kokoku (interlocutory) appeal; protest; complaint; (P) [Add to Longdo]
抗弁[こうべん, kouben] (n,vs) protest; refutation; pleading [Add to Longdo]
座り込み[すわりこみ, suwarikomi] (n,vs) sit-in (i.e. in protest); (P) [Add to Longdo]
座り込む;坐り込む[すわりこむ, suwarikomu] (v5m,vi) to sit down (and bask); to sit-in (in protest) [Add to Longdo]
住民運動[じゅうみんうんどう, juumin'undou] (n) neighborhood (protest) movement; neighbourhood (protest) movement [Add to Longdo]
新教[しんきょう, shinkyou] (n) Protestantism [Add to Longdo]
新教徒[しんきょうと, shinkyouto] (n) a Protestant [Add to Longdo]
人間の鎖[にんげんのくさり, ningennokusari] (n) human chain (chain of people holding hands, usually in protest) [Add to Longdo]
陪餐[ばいさん, baisan] (n) (See 聖体拝領) Lord's Supper (in Protestantism) [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P) [Add to Longdo]
物言い[ものいい, monoii] (n) (1) manner of speaking; (2) verbal argument; (3) objection; protesting a decision (esp. that of a sumo referee); (4) rumor; rumour; (P) [Add to Longdo]
猛反発[もうはんぱつ, mouhanpatsu] (n,vs) furious opposition; strong opposition; vehement protest [Add to Longdo]
捩じ込む;捩込む;ねじ込む[ねじこむ, nejikomu] (v5m,vt) to screw in; to thrust into a container; to protest against (and demand compensation) [Add to Longdo]
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
传檄[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, / ] to circulate (a protest or call to arms); to promulgate [Add to Longdo]
加尔文[Jiā ěr wén, ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄨㄣˊ, / ] Calvin (1509-1564), French protestant reformer [Add to Longdo]
反战抗议[fǎn zhàn kàng yì, ㄈㄢˇ ㄓㄢˋ ㄎㄤˋ ㄧˋ, / ] antiwar protest [Add to Longdo]
反政府[fǎn zhèng fǔ, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] anti-government (protest) [Add to Longdo]
反核[fǎn hé, ㄈㄢˇ ㄏㄜˊ, ] anti-nuclear (e.g. protest) [Add to Longdo]
安德肋[Ān dé lèi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄟˋ, ] Andrew (Catholic transliteration); also 安德魯|安德鲁 (Protestant transliteration) [Add to Longdo]
宗教改革[zōng jiào gǎi gé, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] (Protestant) Reformation [Add to Longdo]
抗日救亡运动[kàng Rì jiù wáng yùn dòng, ㄎㄤˋ ㄖˋ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] the Save the Nation anti-Japanese protest movement stemming from the Manchurian railway incident of 18th July 1931 九一八事變|九一八事变 [Add to Longdo]
抗诉[kàng sù, ㄎㄤˋ ㄙㄨˋ, / ] to protest against a verdict; to lodge an appeal [Add to Longdo]
抗议[kàng yì, ㄎㄤˋ ㄧˋ, / ] protest [Add to Longdo]
抗议者[kàng yì zhě, ㄎㄤˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] protester [Add to Longdo]
拉撒路[lā sǎ lù, ㄌㄚ ㄙㄚˇ ㄌㄨˋ, ] Lazarus (Protestant transliteration) [Add to Longdo]
救世军[jiù shì jūn, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] Salvation Army (protestant philanthropic organization founded in London in 1865) [Add to Longdo]
新教[xīn jiào, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄠˋ, ] protestant [Add to Longdo]
施明德[Shī Míng dé, ㄕ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜˊ, ] Shih Ming-te (1941-), Taiwanese politician, imprisoned 1962-1977 and 1980-1990 under the Guomindang, subsequently a leader of DPP 民進黨|民进党, since 2006 leader of protests against Chen Shuibian [Add to Longdo]
梅瑟[Méi sè, ㄇㄟˊ ㄙㄜˋ, ] Moses (Catholic translation); also 摩西 (Protestant translation) [Add to Longdo]
示威[shì wēi, ㄕˋ ㄨㄟ, ] to demonstrate (as a protest); a demonstration; a military show of force [Add to Longdo]
示威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] demonstrator; protester [Add to Longdo]
示威游行[shì wēi yóu xíng, ㄕˋ ㄨㄟ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] a (protest) demonstration [Add to Longdo]
耶稣教[Yē sū jiào, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄠˋ, / ] Protestantism in 19th century China [Add to Longdo]
圣事[shèng shì, ㄕㄥˋ ㄕˋ, / ] Holy sacrament; Christian rite (esp. Catholic); also called 聖禮|圣礼 by Protestants [Add to Longdo]
圣礼[shèng lǐ, ㄕㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] Holy sacrament; Christian rite (esp. Protestant); also called 聖事|圣事 by Catholics [Add to Longdo]
路德[Lù dé, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ, ] Luther (name); Martin Luther (1483-1546), reformation protestant minister [Add to Longdo]
马丁・路德[Mǎ dīng, ㄇㄚˇ ㄉㄧㄥ· Lu4 de2, / ] Martin Luther (1483-1546), reformation protestant minister [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抗議[こうぎ, kougi] Einspruch, Protest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top