Search result for

proportionen

(50 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proportionen-, *proportionen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา proportionen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *proportionen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anteo had undergone an operation on his tongue to reshape the spaces of his mouth to approximately coincide with the proportions of the singing apparatus of the starling.Anteo unterzog sich einer Zungenoperation, um die Räume innerhalb seiner Mundhöhle umzugestalten und sie den Proportionen der Sing- vorrichtung der Stare anzugleichen. The Falls (1980)
The formula simply extended, amplified this to ridiculous forms and proportions.Das Präparat hat das nur auf lächerliche Proportionen vergrößert. Swamp Thing (1982)
It's the proportions, one by four by nine.Die Proportionen stimmen, eins zu vier zu neun. 2010: The Year We Make Contact (1984)
The small one on the moon, we encountered exactly the same proportions.Der kleine auf dem Mond hatte genau dieselben Proportionen2010: The Year We Make Contact (1984)
And what is the proportion of the objects in question?Und welche Proportionen haben diese Objekte? Eins zu vier zu neun. 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's the right proportions.Es hat die richtigen ProportionenThis Is Spinal Tap (1984)
The most important thing was to keep it in proportion, right?Die Hauptproportionen, ja? Repentance (1984)
Step back here and look at those proportions.Betrachten Sie die Proportionen*batteries not included (1987)
What? !Beobachtungsgabe und Sinn für ProportionenMiss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
A human baby of abnormal proportions is approaching the city.Ein Baby mit anormalen Proportionen nähert sich. Honey, I Blew Up the Kid (1992)
You got this whole thing out of proportion.Sie haben den Blick für die Proportionen verloren. Jennifer 8 (1992)
A sinner of such monumental proportions that all your sins couldn't possibly equal the sins of this King of Sin!Einen Sünder von so gewaltigen Proportionen, dass alle eure Sünden die Sünden dieses Königs der Sünder unmöglich aufwiegen können! Leap of Faith (1992)
But your meaning must be quite clear, no doubts or demurs.Bedenken Sie die sitzende Position und die Proportionen müssen im Verhältnis bleiben. Emma (1996)
The program is based upon a matrix of relative proportions.Das Programm beruht auf einer Matrix relativer ProportionenSanguinarium (1996)
Camille says that Aunt Jewel had the worst style in space and motif.Camille sagt, Dass Jewel keinen Sinn für Proportionen hatte. Cookie's Fortune (1999)
I was allotted the task of casting somebody of fairly unique body proportions.Ich hatte die Aufgabe,... eine Person mit ziemlich ungewöhnlichen Körperproportionen zu finden. The Alien Legacy (1999)
Here I got an international crisis of mega fucking proportions!Hier liegt eine internationale Krise von Megaproportionen vor! Rules of Engagement (2000)
The proportions are perfect but do you draw what you really see?Die Proportionen sind perfekt... aber zeichnest du wirklich das, was du siehst? The Glass House (2001)
Their eyes couldn't be better proportioned, huh?Ihre Augen haben sehr gute ProportionenWindow Pain (2002)
This is "the street of ideal proportions."Es heißt, diese Straße hat die idealen ProportionenRussian Dolls (2005)
Celia is the female equivalent of "the street of ideal proportions."Celia entspricht als Frau der Straße mit den idealen ProportionenRussian Dolls (2005)
Good proportions.Gute ProportionenForever Until Now (2007)
think that's drawn to proportion?- Ob da die Proportionen stimmen? Who Shot Jay Arnstein? (2008)
You know, you're lucky I have a world-class superhot girlfriend with a perfectly proportioned ass-to-breast ratio or I'd be furious.Sie haben Glück... dass ich so eine sexy Freundin habe... mit perfekten Hintern-Titten-Proportionen... sonst würde ich ausrasten. You Don't Mess with the Zohan (2008)
The ratio.Diese Proportionen... You Don't Mess with the Zohan (2008)
We're on a journey of ginormous proportions.Wir machen einen Ausflug von gigantischen ProportionenSpace Buddies (2009)
You're misrepresenting the dimensions of foreshortened peoples.Sie missachten die Proportionen kleinwüchsiger Menschen. Sherlock Holmes (2009)
Retain the cranial proportion, but reduce the jaw, narrow the neck, and raise the ears.Behalte die Schädelproportionen bei, aber reduziere den Kiefer, schmäler den Hals und heb die Ohren an. The Shallow in the Deep (2010)
Change the proportion of the head to one part facial mass to two and a quarter parts cranial mass.Verändere die Proportionen des Kopfes zu einem Teil Gesichtsmasse und zweieinviertel Teilen Schädelmasse. The Shallow in the Deep (2010)
We've exploited the vernacular window proportions with balconies to the courtyard, so we need images of that for the brochure.Wir haben uns die örtlichen Fensterproportionen zunutze gemacht. Episode #1.3 (2010)
"Vernacular window proportions"?- 'Die örtlichen Fensterproportionen.' Episode #1.3 (2010)
She is the walking example of perfect proportionSie ist das lebende Beispiel perfekter Proportionen3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
The proportions are like inverted.Die Proportionen wurden umgestellt. That's What Lovers Do (2011)
From where I'm standing, one can only hope it's proportional.Von hier aus gesehen, kann ich nur hoffen, dass sie solche Proportionen hat. All-Star Superman (2011)
It's not only strengthening your spermatozzoa but it's causing it to grow to gargantuan proportions.Ja, es stärkt nicht nur Ihr Spermium, sondern lässt es gigantisch wachsen. Und zwar auf krasse ProportionenChillerama (2011)
I mean, like, proportionally?Ich meine, was die Proportionen angeht. Promised Land (2012)
I'd like a medium-sized one, you know, - with perfect proportions.- So mittelgroß, mit perfekten ProportionenAll Is Bright (2013)
Emily, start over, correct the proportion.Emily, noch mal von vorne. Korrigieren Sie die ProportionenWords and Pictures (2013)
Just adjust the proportions.Passen Sie einfach die Proportionen an. Collaborators (2013)
Rather large for a man of such narrow proportions, don't you think?Ziemlich groß für einen Mann von solchen Proportionen, oder? The Red Team (2013)
His field of specialisation is anthropometry... study of human proportions.Ja, sein Schwerpunkt ist Anthropometrie, die Studie menschlicher ProportionenThe Blood of Juana the Mad (2013)
Medium, a little larger than yours, proportion to the body, natural.Mittelgroß. Ein bisschen größer als Ihre, natürliche ProportionenThe Long Bright Dark (2014)
The proportions are gorgeous. It's so Middle Ages.Die Proportionen sind fantastisch, richtig mittelalterlich. Gemma Bovery (2014)
Is Larry Levan? Yes, but I missed the proportions.Die Proportionen ändere ich noch. Eden (2014)
- Look at the proportions.Sieh dir nur die Proportionen an. Ach, John. Annabelle (2014)
Well, he's in proportion.Also, er hat gute ProportionenEpisode #1.1 (2015)
I mean, like, biblically bad.Biblische Proportionen schlecht. Ghostbusters (2016)
It's a good handsome penis, but it's just more humanly proportioned.Aber er hat mehr humanoide ProportionenEpisode #1.2 (2016)
I am perfectly normally proportioned.Ich habe vollkommen normale ProportionenDetained (2016)
It was all about getting action and proportion right.Bewegungen und Proportionen waren mir wichtig. Christoph Niemann: Illustration (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top