Search result for

pronomen

(55 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pronomen-, *pronomen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pronomen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pronomen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is in the habit of defining... by means of the perpendicular pronoun.gewöhnlich mittels des ersten, singularen Personalpronomens zu definieren pflegt. The Skeleton in the Cupboard (1982)
A pronoun.In ein PronomenBut Seriously Folks (1988)
OK, for two days I've tried to form sentences without personal pronouns.OK, seit Tagen versuche ich, Sätze ohne Personalpronomen zu bilden. The Outcast (1992)
We use a pronoun that is neutral.Wir verwenden ein neutrales PronomenThe Outcast (1992)
Most of the feminine pronouns do have mocking but not necessarily misogynistic undertones.Die meisten weiblichen Pronomen haben einen spöttischen, aber nicht unbedingt frauenfeindlichen Unterton. Clueless (1995)
- l have to define a pronoun. - Pronoun?Ich muss ein Pronomen definieren. Her Cheatin' Mind (1995)
That's easy.Pronomen? Das ist einfach. Her Cheatin' Mind (1995)
Pronoun is a noun that gets paid what an amateur noun would do for free.Pronomen ist ein Nomen, das bezahlt wird für etwas, das ein Amateur-Nomen kostenlos tun würde. Her Cheatin' Mind (1995)
I have to define a pronoun.Ich muss ein Pronomen definieren. Her Cheatin' Mind (1995)
OK, a pronoun is a word that takes the place of a noun.Ok, ein Pronomen ist ein Wort, das den Platz eines Nomens einnimmt. Her Cheatin' Mind (1995)
"lt", "you" and "me" would all be pronouns."Das bleibt zwischen uns", hier ist "Uns" das PronomenHer Cheatin' Mind (1995)
"You" is a pronoun, you know.Schön, euch kennenzulernen. "Euch" ist ein Pronomen, wisst ihr. Her Cheatin' Mind (1995)
These pronouns are going to drive me crazy.Diese Pronomen machen mich noch ganz verrückt. Afterimage (1998)
I'm still sorting out my pronouns.Ich bringe die Pronomen noch durcheinander. Prodigal Daughter (1999)
You got all your pronouns mixed up.Alle Pronomen sind falsch. Cruel Intentions 2 (2000)
- Why the pronoun switcheroo?- Was soll das Pronomenchaos? The Price (2002)
I don't think "she" is the right pronoun.Ich glaube nicht, dass "sie" das richtige Pronomen ist. Two Days and Two Nights (2002)
OK, first of all, Teal'c, as long as you're a member of SG-1, you should use the pronoun "we", not "you".OK, Teal'c, solange du bei SG-1 bist, solltest du das Pronomen "wir" benutzen, nicht "Sie". The Warrior (2002)
You've shifted gender pronouns, sweetheart.Du wirfst mit Personalpronomen um dich. Shiny Happy People (2003)
I knew there was a pronoun involved.Ich wusste, da ist irgendwo ein PronomenThe Life and Death of Peter Sellers (2004)
Don't say "they." Food should not have pronouns.Sag nicht "sie". Essen hat kein PronomenThe Reigning Lorelai (2004)
I don't know. But it is the right personal pronoun.Keine Ahnung, aber das ist das richtige PronomenThe Christmas Invasion (2005)
It makes perfect sense, except for the pronouns.Das stimmt, bis auf die PronomenSpin (2005)
Because you never use personal pronouns -- "She," "her."Weil du nie Personalpronomen benutzt, "sie", "ihr". The Great Stink (2006)
Pronoun confusion.Pronomen-Gewirr. Let Them Eat Cake (2008)
The pronoun is,uh,masculine singular--"Give him what he wants."Das Pronomen ist, äh, männlich, Einzahl. "Gib ihm, was er will. " Identity (2009)
But I didn't, so, {\pos(192,210)}after that, whenever I talked about Jenkins, {\pos(192,210)}I always avoided pronouns.Aber ich tat es nicht, also... wenn ich danach über Jenkins sprach, vermied ich immer PronomenJenkins (2010)
It's all about the pronouns.Es geht nur um die PronomenBullet Bump (2010)
We use a lot more pronouns when we write.Wir benutzen viel mehr Pronomen, wenn wir schreiben. Bullet Bump (2010)
You can apologize to me... but you can'tjust apologize.Wollten Sie nicht vielmehr sagen: "Ich entschuldige mich"? Ohne das Pronomen "Mich" könnte man noch annehmen, War of the Buttons (2011)
The pronoun "I" shouldn't be omitted.Ohne das Pronomen "Mich" könnte man noch annehmen, War of the Buttons (2011)
Now he's dropping his pronouns and wearing sacks.Jetzt lässt er die Pronomen weg und kleidet sich in Jute-Säcke. Listen (2011)
I never know which pronoun to use.Ich weiß nie, welches Pronomen ich nehmen soll. Portrait of My Father (2011)
In some ways, Army life in Iraq is what you'd expect, what with the blistering heat, the constant sense of impending danger, and the one gay soldier awkwardly avoiding the use of pronouns.In mancher Hinsicht ist das Army-Leben im Irak das, was du erwarten würdest. Mit all der glühenden Hitze, dem konstanten Gefühl von drohender Gefahr und dem einen schwulen Soldaten, der die Benutzung von Pronomen ungeschickt vermeidet. Thanksgiving (2011)
You're gonna need to define some of these pronouns want me to keep listening.Du musst ein paar dieser Pronomen genauer erklären, wenn du möchtest, dass ich zuhöre. Christmas Waltz (2012)
Watch out for the extra pronoun, though.Aber achte mehr auf das SonderpronomenThe Smile (2012)
Tired of using pronouns.Müde von den PronomenIdentity Crisis (2012)
Yeah, I think the pronouns are really confusing.Ja, ich glaube, die Pronomen sind wirklich verwirrend. The World's End (2013)
Yes. I don't even know what a pronoun is.Ich weiß nicht einmal wissen, was ein Pronomen ist. The World's End (2013)
Yeah. "it" is a pronoun.Ja. Es ist ein PronomenThe World's End (2013)
Like I'd ever dry myself with something that has a possessive pronoun on it.Als würd ich mich je mit etwas abtrocknen, auf dem ein Possessivpronomen steht. The Spoiler Alert Segmentation (2013)
And your choice of pronoun-- illuminating.Und die Wahl ihrer Pronomen... aufschlussreich. Mors Praematura (2013)
a member of the Legion of Superheroes, known as Element Lad. And then the word "He," it wasn't the masculine pronoun, but rather, "H-E,"Und dann das Wort "He," das war nicht das maskuline Pronomen "Er", sondern "H-E," die Abkürzung für Helium. The Scavenger Vortex (2013)
You're not using any pronouns.Sie benutzen keinerlei PronomenCharlie Does Time with the Hot Warden (2014)
It's a gender-neutral personal pronoun.Es ist ein geschlechtsneutrales PersonalpronomenEpisode #3.1 (2015)
Yes, so that we can learn their names, if they have names, and then introduce pronouns later.Damit wir ihre Namen erfahren, falls sie welche haben, und später Pronomen einführen können. Arrival (2016)
Your pronoun is the subject of the second clause.Ihr Pronomen ist das Subjekt des 2. Satzes. The Original (2016)
I think you're confusing your pronouns.Ich glaube, du verwechselst deine PronomenRadio Silence (2016)
- So, have you thought about pronouns?- Hast du dir Pronomen überlegt? #FactsOnly (2017)
Well, most people like you use different pronouns.Die meisten wie du verwenden andere Pronomen#FactsOnly (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Personalpronomen {m}personal pronoun [Add to Longdo]
Possessivpronomen {n}; besitzanzeigendes Fürwortpossessive pronoun [Add to Longdo]
Pronomen {n}; Fürwort {n} | Pronomen {pl}pronoun | pronouns [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Pronomen [proːnoːmən] (n) , pl.
     pronoun; pronouns
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top