Search result for

produktes

(117 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -produktes-, *produktes*, produkte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา produktes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *produktes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reinforcement of the production as recommended by expert's committee... and the increase of the liquid assets as determined by the board of directors.Verstärkung der Produktion, wie vom Expertenkomitee empfohlen und Aufstockung der liquiden Mittel, beschlossen vom Verwaltungsrat. Terror Express (1980)
First Artists AssociationErste Filmproduktionsvereinigung Pirates of the 20th Century (1980)
The waste products are quite literally burning the shoes off our kids' feet.Die Abfallprodukte brennen den Kindern hier buchstäblich die Schuhe von den Füßen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
This is Mr. Stockton, the man responsible for the chemical byproducts we mentioned in our transmission.Das hier ist Mr. Stockton, der Mann, der für die chemischen Produkte verantwortlich ist, von denen wir berichtet haben. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Merely divert the waste out of the water supply, and store them in non-corrosive containers.Sofort die Abfallprodukte aus der Wasserversorgung ableiten, und sie in korrosionsfreien Behältern lagern. The Super Scouts: Part 2 (1980)
This late order is slowing down my whole operation.Dass kein Holz kommt, drosselt meine ganze Produktion. The Last Straw (1980)
Industry will be converting to peacetime uses.Die Industrie wird auf die Produktion für Friedenszeiten überwechseln. The Outrage: Part 1 (1980)
I've just had my products and a bunch of road maps.Immer nur meine Produkte und einen Stapel Straßenkarten. The Travelling Man (1980)
And over here is the dairy case.Hier drüben sind die Milchprodukte. The Unthinkable (1980)
Second Artists' AssociationZweite Filmproduktionsvereinigung Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Our products are primarily of interest to women.Unsere Produktion ist eher auf Frauen orientiert. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
They saw in you a real leader of today.Sie sind ein echter moderner Produktionsleiter! Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
A film directed by Paul Grimault and produced by Les Gémeaux with André Sarrut.Regie: Paul Grimault und Produktion: André Sarrut. The King and the Mockingbird (1980)
Someone said... "You can't go on stage with state shoes.""Man kann Schuhe aus unserer Produktion nicht tragen." Solo Sunny (1980)
I said, "Why not, dear friend? '"Man kann Schuhe aus unserer Produktion nicht tragen." Solo Sunny (1980)
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.Supperware-Produkte sind ideal um Essensreste aufzubewahren und so das Haushaltsgeld zu strecken. Airplane! (1980)
"Time-space fallout from the hallucination. ""Zeit-Raum-Nebenprodukt von der Halluzination." Altered States (1980)
So, new paragraph. While choosing between a fixed license fee per machine per year... or one based on production volume with a guaranteed minimum fee... we agreed on the first alternative.Bei der Wahl zwischen einer festen Lizenzgebühr pro Einrichtung und Jahr, oder einer auf Produktionsvolumen mit garantiertem Minimum basierenden Lizenzgebühr, gab man der ersten Alternative den Vorzug. From the Life of the Marionettes (1980)
They obviously think we'd audit their books... and find out their actual production figures...Offenbar hat man Angst, wir könnten, wenn wir bei der Buchführungskontrolle die Produktionsziffern herausfinden... From the Life of the Marionettes (1980)
The room was once the office of a film-production company specialising in ornithological projects.Der Raum gehörte einmal einer Filmproduktionsgesellschaft ornithologischer Projekte. The Falls (1980)
Fallcatti started his working life as a veterinary ornithologist in Turin, staging musical pageants, until book reviews under the pen name Gargeny earned him enough to give up his surgery and concentrate on the production of what he called "ecological" dramasFallcatti begann seine Karriere als Veterinär-Ornithologe in Turin, führte musikalische Schauspiele auf, bis Buchkritiken unter dem Namen Gargeny ihm genug Geld einbrachten, dass er seine Praxis schließen und sich voll auf die Produktion von "ökologischen" Dramen konzentrieren konnte, The Falls (1980)
His supporters thought these accusations were often true, but they believed that Falluper's half-fictions were by-products of his compulsion to draw up maps, index disaster and break chaos into small pieces that he might rearrange them in a different way, perhaps alphabetically.Seine Befürworter wussten, dass diese Anklagen oft wahr waren, aber sie hielten Fallupers Geschichten für Nebenprodukte seines Zwangs, Landkarten zu zeichnen und Unglücksfälle zu katalogisieren, das Chaos in kleine Stücke zu zerbrechen und diese Stücke neu zu ordnen, vielleicht alphabetisch. The Falls (1980)
Eventually, there were enough VUE products to demand a catalogue.Bald machte die Anzahl der GUE- Produkte einen Katalog erforderlich. The Falls (1980)
In here is where we keep all the dried goods and the canned goods.Hier bewahren wir alle Trockenprodukte und Konserven auf. The Shining (1980)
Production assistants:Produktionsassistenten: The Medal (1980)
Executive manager:Produktionsleiter: The Medal (1980)
Made by:Eine Produktion von: The Medal (1980)
Request immediate action and emergency control.Produktionsverlauf normal. Hell of the Living Dead (1980)
Within 10 minutes, I want an announcement on television with an explicit promise to shut down the Hope Centers and a confirming statement from the United Nations.Sämtliche Werke des Hope-Konzerns stellen die Produktion ein. Und eine Bestätigung dafür von der UNO. Und jetzt beeilt euch, es bleiben noch genau neun Minuten. Hell of the Living Dead (1980)
Now, this little item I wish to call your attention to.Auf dieses Produkt möchte ich ganz besonders hinweisen. The Gold Watch (1981)
I never sold a product I didn't believe in.Ich habe noch nie ein Produkt verkauft, an das ich nicht geglaubt habe. The Heartache (1981)
Well, perhaps now you can devote your energies to more enriching endeavors.Vielleicht erlaubt Ihnen das, Ihre Energie in produktivere Kanäle zu lenken. The Hot Rod (1981)
You've located a sizeable quantity of radioactive waste products.Sie haben eine Ansammlung von radioaktivem Abfallprodukt gefunden. The Lumberjack (1981)
Do you mean to tell me we've trudged all the way out here only to discover waste products?Haben wir uns etwa hierher gequält, nur, um Abfallprodukte zu finden? The Lumberjack (1981)
I'm looking for a place where I can turn out the most product in the least amount of time.Ich suche nach einem Ort, an dem ich so viele Produkte wie möglich in der kürzesten Zeit herstellen kann. The Move (1981)
Itwas thought the sale of vegetable might offset the cost.Diese Kosten wollte man durch den Verkauf von Blumen und Gemüseprodukten ausgleichen. A Question of Loyalty (1981)
A hospital must produce results.In einem Krankenhaus muss man Ergebnisse erzielen. Erfolg messen wir nicht an Ergebnissen, viel mehr an Aktivität, und die ist enorm und produktiv. The Compassionate Society (1981)
The gross national product, borrowing requirements, draft agendas...Das Bruttoinlandsprodukt, Finanzierungsbedarf, Tagesordnungsentwürfe für den Parteitag... The Death List (1981)
Supposing you ignore the EEC. Publish your own plans for word-processing machines with big orders for British manufacturers starting immediately. Tomorrow.Angenommen, Sie ignorieren die EG und geben Ihren Textverarbeitungsanlagenplan an die Presse raus, dem zu Folge britische Fabriken riesige Aufträge erhalten und mit der Produktion sofort beginnen, ab morgen, aber bestimmt vor Montag. The Devil You Know (1981)
The Italian government have offered a massive contract to manufacture propanol at our Merseyside plant, which means saving a plant we were going to have to close, saving jobs, earning export royalties.Die Regierung in Rom bietet uns einen spektakulären Vertrag zur Produktion von Propanol in unserer Fabrik in Liverpool an, einen Vertrag, der bedeutet, wir können die Fabrik, die hätte schließen müssen, retten, können Arbeiter einstellen und nicht rauswerfen und verdienen Millionen an Exportlizenzen. The Greasy Pole (1981)
Equipment made in UK factories.Britische Fabriken liefern die Produktionsmaschinen, zusätzliche Steuereinnahmen für die Gemeindeverwaltung. The Greasy Pole (1981)
"While the committee feel there's no reason not to proceed on existing evidence, it must be emphasised that metadioxin is a recent compound, and itwould be irresponsible to deny, after further research, its manufacture might be proved to be associated with health risks".Während der Ausschuss keinen Grund sieht, aufgrund bestehender Beweise nicht fortzufahren, muss betont werden, dass Metadioxin eine relativ neue Mischung ist. Und es wäre unverantwortlich, zu leugnen, dass nach weiteren Forschungen seine Produktion sich als mit Gesundheitsrisiken verbunden erweisen könnte. The Greasy Pole (1981)
The Minister for Administrative Affairs, James Hacker, has announced he'll not give approval for the BCC to make propanol.Der Minister für Verwaltungsangelegen- heiten, James Hacker, erklärte, es gibt von ihm kein grünes Licht für die British Chemical Corporation zur Produktion von Propanol. The Greasy Pole (1981)
There are over 50 city farms built in urban wasteland to give children who seldom see the countryside a chance to understand livestock and food production.Ja, es gibt über 50 Cityfarmen. Ja, man hat sie auf städtischem Ödland errichtet, um Kindern, die niemals aufs Land kommen, etwas zu vermitteln von Viehzucht und Lebensmittelproduktion. - Welch wundervolle Idee. The Quality of Life (1981)
The production of Ephemerol is computerized.Die Produktion von Ephemerol ist völlig automatisiert. Scanners (1981)
This was a test campaign used in 1947 to market a new product.Das war eine Test-Kampagne, um 1974 ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Scanners (1981)
The product was a drug, a tranquilizer called Ephemerol.Das Produkt war ein Medikament, ein Beruhigungsmittel namens Ephemerol. Scanners (1981)
Second Artists' AssociationZweite Filmproduktionsvereinigung Rasputin (1981)
Pr oduction Manager Altenburger.Produktionsleiter: Altenburger. Mephisto (1981)
You don't know what hard feelings are until I come out publicly against your product. You'll see how much you sell.Sie wissen nicht, was ungut ist, bis ich mich öffentlich gegen Ihr Produkt wende und die Verkaufszahlen drücke. Mommie Dearest (1981)

German-Thai: Longdo Dictionary
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abfallprodukt {n}by-product [Add to Longdo]
Abfallprodukt {n}; Abfallstoff {m}; Abprodukt {n} | Abfallprodukte {pl}; Abfallstoffe {pl}; Abprodukte {pl}waste product | waste products [Add to Longdo]
Agrarproduktion {f}agricultural production [Add to Longdo]
Arbeiter {m}; Arbeiterin {f} | Arbeiter {pl} | Arbeiter in der Produktionworker | workers | shop floor workers [Add to Longdo]
Bauprodukt {m}building product [Add to Longdo]
Bauproduktengesetz {m}Building Products Act [Add to Longdo]
Bauproduktenrichtlinie {f}Building Products Guideline [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad {m} (eines Produktes)level of awareness [Add to Longdo]
Cauchy-Produkt {n} [math.]Cauchy product [Add to Longdo]
Einführung {f} (eines neuen Produktes)launch (of a new product) [Add to Longdo]
Endprodukt {n} | Endprodukte {pl}end product; final product | end products [Add to Longdo]
Ergänzungsprodukt {n}add on product [Add to Longdo]
Erzeugnis {n}; Produkt {n} | Erzeugnisse {pl}; Produkte {pl}product | products [Add to Longdo]
Faksimile {n}; genaue Kopie {f}; Reproduktion {f}facsimile [Add to Longdo]
Fällungsprodukt {n}precipitate [Add to Longdo]
Fertigprodukt {n}finished product [Add to Longdo]
Fertigungstechnik {f}; Produktionstechnik {f}production engineering [Add to Longdo]
Fließproduktion {f} | Fließproduktionen {pl}flow production | flow productions [Add to Longdo]
Geistesprodukt {n}brainchild [Add to Longdo]
Gemeinschaftsproduktion {f}co-production [Add to Longdo]
Gemeinschaftsproduktion {f}collaboration [Add to Longdo]
Gesamtproduktivität {f}aggregate productivity [Add to Longdo]
Herstellungsprozess {m}; Fertigungsprozess {m}; Produktionsprozess {m}production process [Add to Longdo]
Industrieproduktion {f}industrial output [Add to Longdo]
Konsum {m} von umweltfreundlichen Produktengreen consumerism [Add to Longdo]
Kopie {f}; Nachbildung {f}; Reproduktion {f}; Replik {f}replica [Add to Longdo]
Kopie {f}; Reproduktion {f}; Replikation {f}replication [Add to Longdo]
Kreuzprodukt {n} [math.]cross product [Add to Longdo]
Lebensmittelproduktion {f}food production [Add to Longdo]
Massenproduktion {f}mass-production; large production [Add to Longdo]
Mutation {f}; Mutationsprodukt {n} [biol.] | Mutationen {pl}mutation | mutations [Add to Longdo]
Naturprodukt {n}natural product [Add to Longdo]
Nebenprodukt {n} | Nebenprodukte {pl}by-product; spin-off products | by-products; spin-off products [Add to Longdo]
Nettosozialprodukt {n}net national product [Add to Longdo]
Neuanfertigung {f} (Produkt)newly-made article [Add to Longdo]
OTC-Produkte {pl}over-the-counter products [Add to Longdo]
Privateigentum {n} an den Produktionsmittelnprivate ownership of the means of production [Add to Longdo]
Produkt {n} | Produkte {pl} | medizinisches Produktproduct | products | medical product [Add to Longdo]
Produkt {n} [math.]product [Add to Longdo]
Produktbeschreibung {f}product description [Add to Longdo]
Produkt {n}; Ding {n}widget [Add to Longdo]
(lange vorher) angekündigtes Produktvaporware [Add to Longdo]
noch nicht existierendes, aber bereits beworbenes Produktbrochureware [Add to Longdo]
Produktdatenbank {f}product database [Add to Longdo]
Produkteinführungszeit {f}time to market [Add to Longdo]
Produkteinschluss {m}product containment [Add to Longdo]
Produktenhandel {m}trade in agricultural produce [Add to Longdo]
Produktentwicklung {f}product development [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
副産物[ふくさんぶつ, fukusanbutsu] Nebenprodukt [Add to Longdo]
名物[めいぶつ, meibutsu] beruehmtes_Produkt, Spezialitaet (e.Gegend) [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
増産[ぞうさん, zousan] Produktionszuwachs [Add to Longdo]
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
日本製[にほんせい, nihonsei] japanisches_Produkt, "Made_in_Japan" [Add to Longdo]
濫作[らんさく, ransaku] Ueberproduktion [Add to Longdo]
生産[せいさん, seisan] Produktion, Erzeugnis [Add to Longdo]
[さん, san] GEBURT, PRODUKTION, VERMOEGEN [Add to Longdo]
製品[せいひん, seihin] Produkt, Erzeugnis, Fabrikat [Add to Longdo]
製造[せいぞう, seizou] Herstellung, Erzeugung, Produktion [Add to Longdo]
複製[ふくせい, fukusei] Reproduktion, Nachdruck [Add to Longdo]
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] landwirtschaftliches_Produkt [Add to Longdo]
酪製品[らくせいひん, rakuseihin] Molkereiprodukt [Add to Longdo]
魚介[ぎょかい, gyokai] Fische_und_Muscheln, Seeprodukte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top