Search result for

pren

(74 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pren-, *pren*
English-Thai: Longdo Dictionary
prenuptial(adj ) ที่มีมาก่อนสมรส, ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนสมรส
prenuptial agreement(n) สัญญาก่อนสมรส
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prenatal[ADJ] ก่อนคลอด, Syn. fetal, before birth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prenatal(พรีเน'เทิล) adj. ก่อนคลอด.
prentice(เพรน'ทิส) n. เด็กฝึกงาน,ผู้ฝึกงาน
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
besprent(บิส'เพรนทฺ) adj. ซึ่งพรมหรือโรยไป ทั่วไป, Syn. bestrewn
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ,นายจ้าง,นักวิสาหกิจ,นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด,ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด
besprent(adj) โรยไปทั่ว,พรมไปทั่ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prenarcosisระยะนำสลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prenarcotic-ก่อนสลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prenaris; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; naris, external; nostrilรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prenatal-ก่อนเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prenatal careการดูแลก่อนคลอด [TU Subject Heading]
Prenatal diagnosisการวินิจฉัยก่อนคลอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you say Lois' toast, I'm getting a prenup.พระเจ้า, ไม่ใช่. Committed (2008)
Captain Mike and me, the cookie, Prentiss Mayes from Wilmington, Delaware.เจ้าคุ๊กกี้ เพรนติส เมย์ส จาก วิลมิงตัน เดลาแวร์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Prentiss: WOULD YOU PREFER TO DO THIS ALONE?เอ่อ มันอาจจะไม่เหมาะกับลูกสาวคุณก็ได้ Soul Mates (2009)
Prentiss: OK, IF IT'S VISUAL,บางอย่างที่คุณได้ยิน Soul Mates (2009)
Yeah, Prentiss has the same theory based on the autopsy report.ใช่แล้ว เพรนทิสมีข้อสันนิษฐานเดียวกัน โดยวิเคราะห์จากผลชันสูตร Bloodline (2009)
- Prentiss, you should do this alone.เพรนทิส คุณน่าจะเข้าไปคนเดียว ค่ะ Bloodline (2009)
I'm agent Emily Prentiss from the fbi.ฉัน เอมิลี่ เพรนทิส จาก F.B.I Bloodline (2009)
Tell him and Prentiss not to come here and to meet us at the station.ให้ไปเจอกันที่สถานีเลย Bloodline (2009)
- Reid, we need a d.o.b. on Prentiss.รี้ด เราอยากได้วันเกิดของเพรนทิสหน่อย Cold Comfort (2009)
Prentiss and morgan, start with the wife.เพรสทีสกับมอร์แกน เริ่มจากภรรยา Pleasure Is My Business (2009)
Prentiss: mrs. Ashford, we're very sorry about our husband.คุณนายแอสฟอร์ต พวกเราขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของสามีค่ะ Pleasure Is My Business (2009)
Prentiss: what's the difficult part?แล้วอะไรคือส่วนที่ยาก Pleasure Is My Business (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prenThe next discussion concerns the transplantation of prenatal tissues.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai thāirūp) EN: be allowed to take a picture   FR: être autorisé à prendre des photos
เอา[v.] (ao) EN: take ; get ; bring   FR: prendre ; saisir
เอาใจจริง[v. exp.] (aojai jing ) FR: prendre au sérieux
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux
เอาคืนมา[v. exp.] (ao kheūn mā) FR: reprendre ; récupérer
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper

CMU English Pronouncing Dictionary
PRENN    P R EH1 N
PRENSA    P R EH1 N S AH0
PRENGER    P R EH1 N JH ER0
PRENATAL    P R IY0 N EY1 T AH0 L
PRENTICE    P R EH1 N T IH2 S
PRENTISS    P R EH1 N T IH2 S
PRENTNIEKS    P R EH1 N T N IY0 EH2 K S
PRENUPTIAL    P R IY0 N AH1 P SH AH0 L
PRENDERGAST    P R EH1 N D ER0 G AE2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prenatal    (j) (p r ii2 n ei1 t l)
prentice    (n) (p r e1 n t i s)
prentices    (n) (p r e1 n t i s i z)
Prendergast    (n) (p r e1 n d @ g a s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sprengstoff(n) |der, pl. Sprengstoffe| สารก่อระเบิด, วัตถุระเบิด

French-Thai: Longdo Dictionary
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., See also: S. étudier,métier,
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prénom (n ) นามสกุล

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
アントルプルヌール;アントレプレナー[, antorupurunu-ru ; antorepurena-] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
イソプレン[, isopuren] (n) isoprene [Add to Longdo]
イソプレンゴム[, isopurengomu] (n) isoprene rubber [Add to Longdo]
クロロプレン[, kuroropuren] (n) chloroprene [Add to Longdo]
クロロプレンゴム[, kuroropurengomu] (n) chloroprene rubber [Add to Longdo]
スレッドフィンスキャット[, sureddofinsukyatto] (n) threadfin scat (Rhinoprenes pentanemus, species of Western Pacific spadefish found from Papua New Guinea to northern Australia) [Add to Longdo]
ネオプレン[, neopuren] (n) neoprene [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚前财产公证[hūn qián cái chǎn gōng zhèng, ㄏㄨㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, / ] prenuptual agreement; dowry contract [Add to Longdo]
产前[chǎn qián, ㄔㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] prenatal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top