Search result for

praxen

(37 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -praxen-, *praxen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา praxen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *praxen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right after, I got assigned to a robbery deployment... a loan-out to the West L.A. squad room because there had been a series... of nighttime burglaries at doctors' offices in large buildings in the Westwood area.Ich sollte bei der Aufklärung eines Überfalls dem Sonderkommando in West-L.A. aushelfen, nach einer Reihe nächtlicher Einbrüche in ArztpraxenCop (1988)
This bastard used to hide out in the building all day long until nightfall... he'd hit his mark... and then he'd run into a second-story office... and jump out the window into the parking lot, if you can believe that.Dieser Mistkerl lauerte tagsüber in den Arztpraxen und wartete bis nach Feierabend. Einmal ging er ins Büro im zweiten Stock und sprang aus einem Fenster auf den Parkplatz. Cop (1988)
In later life, instead of reaching for the lasers, you could be reaching for the prescriptions.Daraus folgt, dass die Konsumenten, wenn sie älter sind, keine Clubs mehr, sondern Arztpraxen aufsuchen. Human Traffic (1999)
Private studios are rarely inspected so you can play around a little.In Privatpraxen gibt's ja viel weniger Kontrollen. Kann man schon mal rumspielen. Anatomy (2000)
I want you to check animal hospitals, doctors' offices...Überprüft Tierkliniken, Arztpraxen... Out of My Mind (2000)
- Feds can't bug your doctor's office.- Praxen dürfen nicht verwanzt werden. Do Not Resuscitate (2000)
There are a lot of places.Es gibt so viele Praxen... Sight Gag (2001)
My associates and I have offices throughout the Tri-State area.Meine Partner und ich haben im gesamten Dreiländerdreieck PraxenArmy of One (2001)
Still checking smaller clinics, as well as doctors' offices.Wir überprüfen noch die kleineren Kliniken und ArztpraxenUnSEALeD (2004)
I got three of them before the damn office is even open.Ich habe drei Termine, bevor die Praxen überhaupt aufmachen. The Pursuit of Happyness (2006)
Too many good docs are getting out of business.Zu viele gute Ärzte schliessen ihre PraxenSicko (2007)
Welcome back, folks... .. to our developing story where it appears that hundreds of people have been involved in a riot, in and around the offices of Dr. John Mendez.Hier sind wir wieder mit unserer Geschichte. Anscheinend sind hunderte Menschen in einen Aufstand verwickelt, der sich in und vor den Praxen von Dr. John Mendez abspielen soll. Pontypool (2008)
We'll try and return to him later, but, we have just hed a report from a Pontypool resident, that confirms indeed, a mob was spotted, earlier today... headed through town, headed toward the offices of Dr. John Mendez.dass eine Horde Menschen gesichtet wurde, die durch die Stadt gezogen ist und die Praxen von Dr. John Mendez ansteuerte. Pontypool (2008)
And so, hot girls rolled into doctors' offices, looking sexy enough to render the very erection pills they peddled ironically redundant.Und so stolzierten heiße Mädchen in Arztpraxen und sahen sexy genug aus, um eben die Erektionstabletten überflüssig zu machen, mit denen sie hausieren. Hooked (2010)
I hate doctors' offices.Ich hasse ArztpraxenTo Moscow, and Quickly (2010)
I want to check out hospitals, doctors' offices, veterinarians.Ich will, dass alle Krankenhäuser, Arztpraxen und Tierarztpraxen überprüft werden. Officer Down (2010)
Well, Naomi wants to merge the practices.Naomi will die Praxen fusionieren. Short Cuts (2010)
Doctors... would masturbate women in their office, and call it medicine.Ärzte... ließen... Frauen in ihren Praxen masturbieren und nannten es Medizin. Rubber Man (2011)
What we do know is that power is returningAlle Ärzte und Krankenschwestern kehren wieder in ihre Praxen... Sie ist es. Das ist Carrie. Alien Uprising (2012)
and you're spending half your life going to the doctor's office.und du die Hälfte deiner Zeit in Arztpraxen verbringst. The Lion Sleeps Tonight (2012)
By Tuesday, that'll be playing in airports and doctor's offices.Bis Dienstag, wird man das Video auf Flughäfen und in Arztpraxen spielen. She's Better Now (2013)
That area is populated by numerous black market medical clinics.In diesem Gebiet sind viele illegale Arztpraxen angesiedelt. Pilot (2013)
These private-practice docs are only about seeing how much they can charge.Diesen Ärzten mit Privatpraxen geht es nur darum, wie viel sie in Rechnung stellen können. You Be Illin' (2014)
Oren built up and sold medical practices all over the country --Oren gründete und verkaufte medizinische Praxen im ganzen Land... Miss Cheyenne (2014)
The dentist's offices are yours, Frank.Die beiden Zahnarztpraxen musst du übernehmen, Frank. Villmark 2 (2015)
I put out a lead to the entire field on dentists, emergency rooms, doctors, so if anyone remotely matching this woman's description goes in for an injury to the face or the jaw, we'll get an alert.Ich habe sämtliche Zahnärzte, Notaufnahmen und Praxen informiert, damit wir über jede auch nur entfernt zur Beschreibung passende Frau, die wegen einer Gesichts- oder Gebissverletzung kommt, alarmiert werden. EST Men (2015)
I put out a lead to the entire field on dentists, doctors, so if anyone remotely matching this woman's description goes in for an injury to the face or the jaw, we'll get an alert.Ich habe sämtliche Zahnärzte, Notaufnahmen und Praxen informiert, damit wir über jede zur Beschreibung passende Frau, die wegen einer Gesichts- oder Gebissverletzung kommt, alarmiert werden. Open House (2015)
He knows doctor-patient confidentiality prohibits authorities from planting bugs in medical offices.Er weiß, die Arzt-Patientenvertraulichkeit verbietet den Behörden Wanzen in Arztpraxen zu verwenden. Under My Skin (2015)
Or someone who works for one of its many associated laboratories, private practices and specialty clinics.Oder nach jemandem, der für eines der vielen angehörigen Laboratorien, Privatpraxen und Spezialkliniken arbeitet. All My Exes Live in Essex (2015)
They ... they make so much money in private practice.Sie... sie verdienen so viel Geld mit PrivatpraxenHide and Seek (2016)
Two offices for two dentists, each the exact same size with a mirrored layout.- Zwei Praxen für zwei Zahnärzte. Beide sind genau gleich groß und die Ausstattung ist identisch. Fifi (2016)
The surgeries all get locums from the same staff agency.Alle Praxen nutzen dieselbe Agentur für Vertretungsärzte. Episode #1.3 (2016)
Talk to them, Linda, find out what surgeries they sent her to.Linda, finden Sie heraus, in welche Praxen sie geschickt wurde. Episode #1.3 (2016)
Made a nice living out of it, wound up with three dental offices.Damit baute ich mir eine Existenz auf. Jetzt sind es drei PraxenThe Conclusion (2017)
I thought you were against the office approach to psychiatry and that you felt only the clinic atmosphere produced meaningful results.Ich dachte, Sie wären gegen die Behandlung in Praxen und Sie wären der Ansicht, dass nur die Klinikatmosphäre wirkliche Ergebnisse erzielen kann. Sweet Charity (1967)
Don't forget our own dental premises and medical clinics ...staffed by the world finest professionalsGanz zu schweigen von den zahn- und allgemeinmedizinischen Praxen vor Ort. Die von den weltbesten Spezialisten eingerichtet wurden. Shivers (1975)
We were brisk in our wooing, brisk in our wedding, brisk in our disappointment, and turned briskly into our separate surgeries, and now there's a nice, brisk nothing.Tüchtiges Umwerben und Heiraten, eine tüchtige Enttäuschung, unsere tüchtige Arbeit in getrennten Praxen, und jetzt ein tüchtiges, nettes Nichts. Equus (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top