Search result for

präsentationen

(34 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -präsentationen-, *präsentationen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา präsentationen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *präsentationen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I only got a glimpse of the kid.Es gab Preise für die besten PräsentationenSoul Survivor (1983)
Three agencies will do presentations.Drei Agenturen machen PräsentationenNothing in Common (1986)
You could have done it a lot faster, based on the talk you gave in my seminar.Sie hätten es viel schneller machen können, auf der Grundlage Ihrer Präsentationen im Seminar. La sociologie est un sport de combat (2001)
We do industrial videos, too.Aha. Wir machen vor allem preiswerte Videopräsentationen für Firmen. Marebito (2004)
She was known for her power lunches, her eye-catching presentations, and her ruthlessness in wiping out the competition.Sie war bekannt für ihre wichtigen Geschäftsessen, die auffallenden Präsentationen und die Skrupellosigkeit, mit der die Konkurrenz weggeputzt wurde. Who's That Woman? (2004)
There have been several presentations, including "Moses and the Burning Bush" which your son seemed to feel lacked authenticity.Wir zeigen Präsentationen... wie "Moses und der brennende Busch". Ihrem Sohn war das wohl nicht authentisch genug. The Punishment Lighter (2005)
Show up on time, no more 3-martini lunches, d above all, have ready all your presentations.Du bist pünktlich, trinkst zu Mittag keine drei Martinis und du hast deine Präsentationen fertig. I Know Things Now (2006)
And, well... you said you did presentations.Und, nun... Sie sagten, Sie hätten Präsentationen gemacht. Three Sundays (2008)
That's my kind of presentation.So liebe ich PräsentationenTandem Repeats (2008)
Miss Olsen takes care of book launchings, gallery openings and other intellectual fare.Miss Olsen macht die Buchpräsentationen, Galerie-Eröffnungen und andere intellektuelle Dinge. How to Lose Friends & Alienate People (2008)
The second sign gives the clue as to how the sequence should be read. It could be figurative representations, or could be semantic or syntactic, like geometric figures.Das zweite Zeichen gibt Hinweise darauf, wie die Folge zu lesen ist ob es sich um figurative Repräsentationen handelt oder um semantische oder syntaktische, wie etwa geometrische Figuren. The Oxford Murders (2008)
The props are made, the kids have memorized their presentations.Die Requisiten sind gemacht, die Kinder haben ihre Präsentationen auswendig gelernt. The Fairy Godparents Job (2009)
Time for our presentations.Es wird Zeit für unsere PräsentationenSpanish 101 (2009)
We started The Vagina Introductions, where women could come and get to know their vaginas with a mirror, and see how harmless and common the vulva really is.Wir haben Vagina-Präsentationen veranstaltet, bei denen Frauen ihre Vagina im Spiegel untersuchten und dabei feststellten, dass sie ein ganz gewöhnliches Organ ist. Mr. Bjarnfreðarson (2009)
How am I supposed to walk into that meeting with no presentation?Wie soll ich denn in dieses Meeting gehen ohne die PräsentationenRemorse (2010)
But look, what I can do is I can hook you up With some real effective public exposure So we can get these issues on the table.Aber schau, was ich tun kann, ist, dich mit ein paar sehr effektiven öffentlichen Präsentationen auszustatten, damit wir diese Probleme auf den Tisch legen können. Shallow Water, Oh Mama (2010)
Did you know the Nerd Herd offers a wide variety of helpful hints for making your business presentations better?Wusstest du, dass Nerd Herd eine große Vielfalt... an hilfreichen Lösungen anbietet, um deine Geschäftspräsentationen zu verbessern? Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
I'm sure this town Has been pitching the hell out of you,Sie hassen sicher PräsentationenA Little Bit of Heaven (2011)
You're good at science, I'm good at presentations.Du bist gut in Wissenschaften, ich bin gut in PräsentationenRevenge with the Nerd (2011)
OK, 300 presentations last year, and I never messed up once.Okay, ich hatte 300 Präsentationen letztes Jahr und hab nicht eine verbockt! I Don't Know How She Does It (2011)
Dr. New York City wants to push some pills.LAVON: Ich hasse diese blöden PräsentationenIn Havoc & In Heat (2011)
We have a meet and greet next week and the presentations are sometime in mid-January.Nächste Woche haben wir ein Kennenlerntreffen und die Präsentationen beginnen Mitte Januar. Christmas Waltz (2012)
We'll call some agents, get some pitches in...Rufen wir einige Agenten an, - besorgen uns Präsentationen ... - Ich habe keine Zeit dafür! Episode Eight (2012)
No more samples, no more, uh, analysis, no presentations.Keine Proben, Analysen und Präsentationen mehr. Cold Turkey (2013)
- Why, I suppose it came to me that these balls and presentations and comings out, are not just aristocratic folderol, but traditions by which members of this family measure their progress through life.Mir wurde klar, dass diese Bälle, Präsentationen und Einführungen in die Gesellschaft nicht nur aristokratisches Getue sind, sondern auch Traditionen, an denen die Mitglieder dieser Familie - ihren Lebensweg messen. The London Season (2013)
And I've said this in my presentations before, he had huge dreams of me being a soccer star.Ich habe es zuvor in meinen Präsentationen gesagt, er träumte davon, dass ich ein Fußballstar werde. Back in Time (2015)
Well, I also give a lot of boring presentations.Ich gebe auch viele langweilige PräsentationenLost Horizon (2015)
_Das ist der letzte Tag, an dem sich Epstein Präsentationen anhört. The Player's Choice (2015)
First of all, I suck at pitching.Erstens, ich bin scheiße bei PräsentationenThe Player's Choice (2015)
How are 15 powerpoint presentations a "unique research opportunity"?Seit wann sind 15 Powerpoint-Präsentationen eine "einzigartige Forschungs-Chance"? At Close Range (2015)
Our presentations to the board aren't until 4:00 P.M. today.Unsere Präsentationen vor dem Vorstand heute sind nicht vor 16 Uhr. Sledgehammer (2015)
His presentations were exclusive and exotic.Seine Präsentationen waren exklusiv und exotisch. Be Our Guest (2016)
Table of contents, intro, summary. Suitable for presentation, arbitration.Geeignet für Präsentationen, Schlichtungen. Sugarwood (2017)
It's presentation time, and, Miss Lola Pacini...Die Präsentationen stehen an, und Miss Lola Pacini... #Preach (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top