Search result for

posting

(38 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posting-, *posting*, post
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postingการประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postingการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postingการผ่านรายการบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where did you say your next posting was?แล้วนายบอกว่าจะไปที่ไหนต่อนะ? Taken (2008)
-I have one more posting, then I'll retire and then what?โอ้ พอล / ผมมีอีกงานนึง ก่อนที่จะเกษียณ เราจะทำอะไรต่อดี Julie & Julia (2009)
SHARON IS POSTING BAIL.รู้มั๊ย บางทีเราอาจจะคิดผิด Soul Mates (2009)
It's a posting from a web bulletin boardมีเรื่องโพสท์ลงในบอร์ดบูเลติน Demonology (2009)
'Cause of my mom's postings.เพราะแม่ของฉัน Demonology (2009)
For a diplomatic posting, but they refused.สำหรับการได้รับตำแหน่ง แต่พวกเขาปฏิเสธ Demonology (2009)
I'm sorry to disturb you, but I'm calling in response to your mosaic board posting.แ่ต่ที่ฉันโทรมา เพื่อแจ้งกลับเรื่องการโพสต์ ข้อความบนบอร์ดโมเสค 137 Sekunden (2009)
How many postings so far?มีการโพสต์เข้ามา ถึงตอนนี้ไปเท่าไร? White to Play (2009)
Mr. Noh, I'm sorry to disturb you, but I'm calling in response to your Mosaic board posting.คุณโนห์ ฉันขอโทษด้วย ที่โทรมารบกวนคุณ แ่ต่ที่ฉันโทรมา เพื่อแจ้งกลับเรื่องการโพสต์ ข้อความบนบอร์ดโมเสค White to Play (2009)
You know that she gave that jacob kid a pair of her underpants j ust to keep him from posting on his blog about you being pregnant?รู้มั้ย เธอต้องให้กางเกงในกับไอ้เจค็อบ เพื่อไม่ให้มันเขียนเรื่องเธอท้อง? Throwdown (2009)
Well, no response to my Mosaic posting yet, but I did finish my drawing.ยังไม่มีการตอบกลับมา จากเวปโมเสคที่ผม โพสต์เข้าไปเลย แต่ผมก็วาดรูปเธอ เสร็จไปแล้ว Believe (2009)
I was thinking about posting it on the web.ผมกำลังคิดอยู่ว่า จะโพสต์รูปลงในเวป Believe (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postingI'm not good at posting stuff online.
postingI remember posting the letter yesterday.
postingI remember posting this letter.
postingI remember posting your letter yesterday.

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTING    P OW1 S T IH0 NG
POSTINGS    P OW1 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posting    (v) (p ou1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
緊急配備[きんきゅうはいび, kinkyuuhaibi] (n) emergency deployment (police, etc.); emergency posting [Add to Longdo]
掲示[けいじ, keiji] (n,vs) notice; bulletin; post; posting; placard; (P) [Add to Longdo]
掲出[けいしゅつ, keishutsu] (n,vs,vt) posting a notice, bulletin, list of results, etc. [Add to Longdo]
軽速歩[けいはやあし, keihayaashi] (n) posting trot (horse gait) [Add to Longdo]
書き込み(P);書込み[かきこみ, kakikomi] (n,vs) (1) writing; (2) entry (e.g. to a form); (3) posting (e.g. to a blog); (P) [Add to Longdo]
通知[つうち, tsuuchi] (n,vs) notice; notification; report; posting; (P) [Add to Longdo]
転記[てんき, tenki] (n,vs) posting (of notes, notices, etc.); transcription [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] (n,vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布告[bù gào, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ, / ] posting on a bulletin board; notice; bulletin; to announce [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, v. t. [imp. & p. p. {Posted}; p. pr. & vb. n.
   {Posting}.]
   1. To attach to a post, a wall, or other usual place of
    affixing public notices; to placard; as, to post a notice;
    to post playbills.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, a large post was erected before the sheriff's
      office, or in some public place, upon which legal
      notices were displayed. This way of advertisement has
      not entirely gone of use.
      [1913 Webster]
 
   2. To hold up to public blame or reproach; to advertise
    opprobriously; to denounce by public proclamation; as, to
    post one for cowardice.
    [1913 Webster]
 
       On pain of being posted to your sorrow
       Fail not, at four, to meet me.    --Granville.
    [1913 Webster]
 
   3. To enter (a name) on a list, as for service, promotion, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
   4. To assign to a station; to set; to place; as, to post a
    sentinel. "It might be to obtain a ship for a lieutenant,
    . . . or to get him posted." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bookkeeping) To carry, as an account, from the journal to
    the ledger; as, to post an account; to transfer, as
    accounts, to the ledger.
    [1913 Webster]
 
       You have not posted your books these ten years.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   6. To place in the care of the post; to mail; as, to post a
    letter.
    [1913 Webster]
 
   7. To inform; to give the news to; to make (one) acquainted
    with the details of a subject; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       Thoroughly posted up in the politics and literature
       of the day.              --Lond. Sat.
                          Rev.
    [1913 Webster]
 
   {To post off}, to put off; to delay. [Obs.] "Why did I,
    venturously, post off so great a business?" --Baxter.
 
   {To post over}, to hurry over. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posting \Post"ing\, n.
   1. The act of traveling post.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bookkeeping) The act of transferring an account, as from
    the journal to the ledger.
    [1913 Webster]
 
   {Posting house}, a post house.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posting
   n 1: a sign posted in a public place as an advertisement; "a
      poster advertised the coming attractions" [syn: {poster},
      {posting}, {placard}, {notice}, {bill}, {card}]
   2: (bookkeeping) a listing on the company's records; "the
     posting was made in the cash account"
   3: the transmission of a letter; "the postmark indicates the
     time of mailing" [syn: {mailing}, {posting}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 posting
  n.
 
   Noun corresp. to v.: {post} (but note that {post} can be nouned).
   Distinguished from a ?letter? or ordinary {email} message by the fact that
   it is broadcast rather than point-to-point. It is not clear whether
   messages sent to a small mailing list are postings or email; perhaps the
   best dividing line is that if you don't know the names of all the potential
   recipients, it is a posting.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top