Search result for

positionen

(55 entries)
(1.4766 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -positionen-, *positionen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา positionen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *positionen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've been nominated for one of the six drill instructor positions coming up.Du wurdest für eine der 6 Ausbilderpositionen nominiert. The Unthinkable (1980)
and deliberations which arethe inevitable concomitant of theirexalted position.Überlegungen den unvermeidbaren Kon- komitanten in ihrer exaltierten PositionenThe Right to Know (1980)
Airport vehicles, take positions one and two.Flughafenfahrzeuge, nehmen Sie Positionen Eins und Zwei ein. Airplane! (1980)
Air force, positions four and five.Air Force, Positionen Vier und Fünf. Airplane! (1980)
Put yourself in a good position.Günstige Positionen einnehmen. The Big Red One (1980)
And I want you all back on top of boxes.Ich will, dass alle wieder auf ihre Positionen gehen. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Take up your positions.Auf die PositionenThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
Retreat and clear the regiment's positions!Zieht euch zurück und räumt die Positionen des Regimentes! The Medal (1980)
All duty personnel are requested to report to the control module for a trial run.Das Kontrollpersonal nimmt sofort die zugewiesenen Positionen ein. Hell of the Living Dead (1980)
Diving positions.TauchpositionenDas Boot (1981)
- compositions with great figures with an erotic theme.- Großfigurige Kompositionen mit einem erotischen Thema. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
Your Excellency would like to know if all the measures have been taken concerning the helicopter for Miss Frederiksen?Seine Exzellenz möchte gerne wissen, ob alle Dispositionen in Bezug auf den Hubschrauber für Mademoiselle Fredriksen getroffen worden sind? The Professional (1981)
Bring top women from the professions, commerce, industry, straight into the top grades.Ganz einfach. Machen Sie die brillantesten Frauen in Spitzenpositionen im Handel und in der Industrie zu leitenden Beamtinnen. Equal Opportunities (1982)
I propose we solve it by bringing in top women from outside the service to fill vacancies in the top jobs. I...Das kann man lösen, indem man mit Frauen, die sich außerhalb der Verwaltung qualifizierten, die freien Positionen an der Spitze besetzt. Equal Opportunities (1982)
Ask yourself if there isn't something wrong with the system.- Ausgebildet. Fragen Sie sich mal ernsthaft, ob an diesem System alles stimmt, wenn wir so wenig Frauen in Spitzenpositionen haben. Equal Opportunities (1982)
- Women find top jobs very difficult.Spitzenpositionen sind problematisch für Frauen, wissen Sie? Equal Opportunities (1982)
Now, will the King and Queen of the Luau take their appointed positions on the Pool of Enchantment.Jetzt werden König und Königin des Luau die zugedachten Positionen am Pool des Entzückens einnehmen. Grease 2 (1982)
I'm gonna show you your marks, and then we'll go straight to tape.Ich zeige euch jetzt eure Positionen, und dann starten wir die Aufnahme. Tootsie (1982)
HANNIBAL: We got good positions for fixed emplacements... but they could come at us from 50 different directions.Wir haben gute Positionen für befestigte Stellungen, aber sie könnten uns aus 50 Richtungen angreifen. Water, Water Everywhere (1983)
Give me an overlay of the accident sites and leave up the camera positions.Gib mir einen Überblick über die Unfallorte und zeige die KamerapositionenGive Me Liberty... or Give Me Death (1983)
All right, everybody. Places.- Okay, Leute, auf die PositionenSteele in the News (1983)
I'm a little nervous.Alle auf die PositionenAlways Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
To re-assess our position re the Professor.Um unsere Positionen als Professoren neu zu bewerten und zu bestätigen. Cujo (1983)
"To re-assess our position, re the Professor.""Um unsere Positionen als Professoren neu zu bewerten und zu bestätigen." Cujo (1983)
We're taking the instrument with us to Zwickau.Das Instrument geht mit nach Zwickau. Für Ihre Kompositionen ist mir nichts gut genug. Spring Symphony (1983)
May I be permitted a personal observation?"Erfindungsreicher Künstler"! Wo sind denn seine Sinfonien, seine großen KompositionenSpring Symphony (1983)
We're maneuvering about, finding the smoothest spots with radar.Wir manövrieren und suchen die ruhigsten Positionen mittels Radar. Twilight Zone: The Movie (1983)
It really pays to have friends in the right places.Zahlt sich aus, Freunde an den richtigen Positionen zu haben. Winners & Sinners (1983)
Get in your positions!Auf eure Positionen. Sofort! Winners & Sinners (1983)
Reinforce all positions.Positionen verstärken. Part One (1984)
All right, we're gonna get into position at night... and take it down as the plane lands.Wir nehmen nachts unsere Positionen ein und legen los, wenn die Kiste landet. Glades (1984)
- In position, countdown starts.Strahlern auf vereinzelnen Positionen. Countdown laeft. Das Arche Noah Prinzip (1984)
What do you suppose impels him into these strange positions?Was, glauben Sie, treibt ihn in diese absonderlichen PositionenBirdy (1984)
Fighting positions.Kampfpositionen. Keine Gnade. The Karate Kid (1984)
Onboard the space probe are photographic images of Earth verbal greetings and a medley of musical compositions.An Bord der Raumsonde befinden sich fotografische Bilder der Erde, verbale Grüsse und ein Potpourri von MusikkompositionenStarman (1984)
The Duke's house and church and private theatre gave me vigorous exercise,Das Haus des Herzogs sowie seine Kirche und sein Privattheater verlangten nach zahlreichen neuen KompositionenGod Rot Tunbridge Wells! (1985)
It pays to have friends in high places.Freunde in hohen Positionen sind nie verkehrt. The Prodigal (1985)
Mark positions. -Front hall.Positionen benennen. Murder Between Friends (1985)
Now, from these positions, you're 10 seconds from the target zone.Von den Positionen seit ihr 10 Sekunden vom Zielbereich entfernt. Murder Between Friends (1985)
Hit your starting positions.Auf eure AnfangspositionenMurder Between Friends (1985)
We have their defensive positions mapped out...Wir kennen ihre Verteidigungspositionen Spiderweb (1985)
Ladies and gentlemen as of this afternoon, the undersecretary for South American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions of the Paraguayan Air Force.Meine Damen und Herren, seit dem Nachmittag bestreitet der Sekretär für südamerikanische Angelegenheiten sämtliche Interventionen in der momentanen Neuordnung von Spitzenpositionen in der paraguayischen Luftwaffe. Spies Like Us (1985)
These examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.Mit diesem Test qualifizieren Sie sich für Positionen bei unseren Geheimdienstsektionen in unseren ausländischen Botschaften. Spies Like Us (1985)
The nature of your postings will be secret.Die Umstände Ihrer Positionen werden geheim sein. Spies Like Us (1985)
Women in positions of power are still considered a novelty.Frauen in Führungspositionen sind immer noch ein Novum. Ich muss beenden, was ich angefangen habe. Fright Knight (1986)
Please extinguish all smoking materials and bring your seatbacks and tray tables to their full upright position for landing.Bitte stellen Sie das Rauchen ein und bringen Ihre Sitze für den Landeanflug in aufrechte Positionen. Vielen Dank. Jack of Lies (1986)
We have eight places to fill.Wir haben acht freie PositionenLucas (1986)
Stocks acquired before one January '84 should not be subject to anti-straddle rules, however long they may be held.Vor Januar 1984 erworbene Aktien unterliegen nicht dem Gesetz über kombinierte VerkaufspositionenSomething Wild (1986)
Zero minus five. All personnel to their stations, please.0 minus 5. Alles Personal auf seine Positionen bitte. Innerspace (1987)
- First you, then him! - That's three!-Auf die PositionenOver the Top (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planung {f}; Disposition {f} | Planungen machen; Dispositionen treffenarrangement | to make arrangements [Add to Longdo]
Position {f}; Lage {f}; Standpunkt {m}; Stellung {f} | Positionen {pl}position | positions [Add to Longdo]
Präposition {f}; Verhältniswort {n} [gramm.] | Präpositionen {pl}; Verhältniswörter {pl}preposition | prepositions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  positionen [poːziːtsiːoːnən]
     positions
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Positionen [poːziːtsiːoːnən] (n) , pl.
     positions
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top