Search result for

portal

(40 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portal-, *portal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portal[N] ประตู, See also: ทางเข้า, Syn. doorway

English-Thai: Nontri Dictionary
portal(n) ประตูใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
portal circulationการไหลเวียนพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal cirrhosisโรคตับแข็งพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal cutting machine; gantry cutting machineเครื่องตัดเดี่ยวระหว่างราง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portal systemระบบพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal-cantilever cutting machineเครื่องตัดแบบผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not to mention you should wait till at least 30 to punish that pleasure portal with a 7-pound tissue expander.ไม่ต้องกังวล คุณสามารถรอได้จนอายุ 30 ทางเข้าที่น่าพอใจ ด้วยการคลี่ทิชชู่หนัก 7 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
A portal! A pathway to another dimension!ทาง ทางสู่ต่างมิติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And now you stand here in my portal and lying to me.แต่หัวหน้าฉันไม่ยอม นี่คุณยินต่อหน้าฉันแล้วกำลังโกหกซึ่งๆหน้าหรือ Drag Me to Hell (2009)
He's in an industrial park in El Portal.เขาอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมในเอล พอร์ทัล S.O.B. (2009)
Target sited, arriving at Federal Center Station, south portal.เล็งเป้าหมาย ได้มาถึงสถานีรัฐบาลกลาง ทางด้านทิศใต้ Fracture (2009)
They represent a portal, a gateway from one understanding to another.พวกเขากำลัง นำเสนอประตู หรือทางออกจากความเข้าใจ เรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง The Gift (2009)
It's a chiusa chiave. It's a one way portal.ถ้าเราสู้รบแผนของพวกเขา ขัดด้วยง่ายๆ truths Angels & Demons (2009)
Your transport to the portal is waiting for you.ยานส่งคุณไปที่ประตู รออยู่แล้ว TRON: Legacy (2010)
I tried to get back but I couldn't get to the portal.พ่อพยายามจะกลับไป แต่พ่อไปไม่ถึงประตู TRON: Legacy (2010)
So the portal, it activated when I came in.ประตูนั่น TRON: Legacy (2010)
What do you mean? The portal's gonna close.ไม่ใจร้อนได้ไง ประตูกำลังจะปิดแล้ว TRON: Legacy (2010)
If the portal is closing, we can't sit around. We have to move now.ประตูใกล้จะปิดแล้ว เรารอไม่ได้ ต้องไปเดี๋ยวนี้ TRON: Legacy (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTAL    P AO1 R T AH0 L
PORTALS    P AO1 R T AH0 L Z
PORTALES    P AO0 R T AA1 L EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portal    (n) (p oo1 t l)
portals    (n) (p oo1 t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Portal {n} | Portale {pl}portal | portals [Add to Longdo]
Portalkran {m}; Bockkran {m}portal crane; goliath crane [Add to Longdo]
Portalhubwagen {m}straddle carrier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポータル[, po-taru] (n) {comp} portal [Add to Longdo]
ポータルサイト[, po-tarusaito] (n) {comp} Internet portal [Add to Longdo]
仮設トイレ[かせつトイレ, kasetsu toire] (n) portable toilet; portaloo; temporary toilet [Add to Longdo]
確認写真[かくにんしゃしん, kakuninshashin] (n) portal film (e.g. in radiotherapy) [Add to Longdo]
企業情報ポータル[きぎょうじょうほうポータル, kigyoujouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal [Add to Longdo]
企業内情報ポータル[きぎょうないじょうほうポータル, kigyounaijouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal [Add to Longdo]
支石墓[しせきぼ, shisekibo] (n) dolmen; portal tomb [Add to Longdo]
照合写真[しょうごうしゃしん, shougoushashin] (n) (See 確認写真) portal film (e.g. in radiotherapy) [Add to Longdo]
門脈[もんみゃく, monmyaku] (n,adj-no) portal vein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portal \Por"tal\, a. (Anat.)
   Of or pertaining to a porta, especially the porta of the
   liver; as, the portal vein, which enters the liver at the
   porta, and divides into capillaries after the manner of an
   artery.
   [1913 Webster]
 
   Note: Portal is applied to other veins which break up into
      capillaries; as, the renal portal veins in the frog.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portal \Por"tal\, n. [OF. portal, F. portail, LL. portale, fr.
   L. porta a gate. See {Port} a gate.]
   1. A door or gate; hence, a way of entrance or exit,
    especially one that is grand and imposing.
    [1913 Webster]
 
       Thick with sparkling orient gems
       The portal shone.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       From out the fiery portal of the east. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) The lesser gate, where there are two of different
      dimensions.
    (b) Formerly, a small square corner in a room separated
      from the rest of the apartment by wainscoting, forming
      a short passage to another apartment.
    (c) By analogy with the French portail, used by recent
      writers for the whole architectural composition which
      surrounds and includes the doorways and porches of a
      church.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bridge Building) The space, at one end, between opposite
    trusses when these are terminated by inclined braces.
    [1913 Webster]
 
   4. A prayer book or breviary; a portass. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Portal bracing} (Bridge Building), a combination of struts
    and ties which lie in the plane of the inclined braces at
    a portal, serving to transfer wind pressure from the upper
    parts of the trusses to an abutment or pier of the bridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portal
   n 1: a grand and imposing entrance (often extended
      metaphorically); "the portals of the cathedral"; "the
      portals of heaven"; "the portals of success"
   2: a site that the owner positions as an entrance to other sites
     on the internet; "a portal typically has search engines and
     free email and chat rooms etc." [syn: {portal site},
     {portal}]
   3: a short vein that carries blood into the liver [syn: {portal
     vein}, {hepatic portal vein}, {portal}, {vena portae}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Portal [pɔrtaːl] (n) , s.(n )
   portal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top